POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 46 (2002): 1 - 4 

ISSN - 0043-5090
Wiad. Botan. - Home Pomoc:


Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 46, 1/2

Artykuły - Articles

 • S. G. Zhilin:
  Szkoły botaniczne Armena Leonowicza Tachtadżjana (w dziewięćdziesięciolecie urodzin).
  Botanical scientific schools of Armen Leonovich Takhtajan (on the 90th anniversary of his birth).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 7-17. <abstract>

 • M. Ławrynowicz:
  Królestwo grzybów na przełomie tysiącleci.
  Kingdom of fungi on the turn of millenia.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 19-25. <abstract>

 • A. Wojciechowska:
  Plastyczność morfologiczna - podstawy genetyczne i ewolucja.
  Morphological plasticity - genetical basics and evolution.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 27-34. <abstract>

 • M. Opanowicz:
  Ekologiczna rola wtórnych metabolitów porostowych.
  The ecological role of secondary lichen products.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 35-44. <abstract>

 • T. Bednarz, A. Starzecka, G. Mazurkiewicz-Boroń:
  Procesy mikrobiologiczne towarzyszące glonowym i sinicowym zakwitom wody.
  Microbiological processes accompanied by algal and blue-greens water blooms.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 45-55. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 57-111. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • M. Zagulskij:
  Stefan Jentys.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 57.

 • A. Jankun:
  Janina Wanda Truchanowicz.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 58.

  Rozstania.Obituaries.

 • A. Chlebicki, A. Wieserowa:
  Elżbieta Skwirzyńska (1929-1998).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 59-61.

 • Z. Mirek:
  Wspomnienie o prof. Adamie Jasiewiczu (12 X 1928 - 21 VI 2001). - A rememberance of Professor Adam Jasiewicz (12 X 1928 - 21 VI 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 61-64.

 • A. Zemanek:
  Dr Michaiło Zagulskij (1960-2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 64-65.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • W. Truszkowska:
  35 rocznica śmierci prof. dr hab. Zygmunta Czubińskiego. 35th anniversary of Professor Zygmunt Czubiński's death.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 66.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (Szymon z Łowicza, S. B. Górski, S. Dembosz, W. Pol, B. Namysłowski, J. H. Osiński, J. K. Jakubowski, I. N. R. Czerwiakowski, W. Lubomirski, W. Skłodowski, H. Kowalska-Ryppowa, K. Karpowicz, M. Berner).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 66--68.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • P. M. Owsianny:
  XX Sympozjum Sekcji Fykologicznej w ramach 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Poznań, 24-28 września 2001). 20th Symposium of Phycological Section on 52nd Congress of Polish Botanical Society (Poznań, Poland, 24-28 Setember 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 68-69.

 • P. Köhler:
  Połączone zebranie Komisji Historii Nauk Przyrodni­czych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Zespołu Historii Biologii Instytutu Historii Nauki PAN (Warszawa, 9 listopada 2001). - Joint meeting of the Natural Science History Section of the Committee for the History of Sciences and Te­chnology of the Polish Academy of Sciences and the Committee for Studies on the History of Biology of the Insitute of History of Science of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland, 9 November 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 69-70.

 • P. Köhler:
  Zebranie Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków, 20 luty 2002). - Meeting of the Commission on the History of Science of the Polish Academy of Art and Sciences.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 70-71.

 • B. Godzik:
  "Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych" - Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego (Białowieża, 11-14 marca 2002). - "Polish national parks - their role in progress of nature sciences" - Jubilee Conference on 80th anniversary of Białowieża National Park (Białowieża, Poland, 11-14 March 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 71-73.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • G. Jackowski:
  52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 23-28 września 2001. 52nd Congress of Polish Botanical Society, Poznań (Po­land), 23-28 September 2001.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 73-76.

 • Z. Mirek:
  Przemówienie otwierające 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Address on the opening ceremony of the 52nd Congress of Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 76-77.

 • D. Seta:
  Łódzkie tradycje upowszechniania wiedzy mikologicznej. Traditions of popularization of mycological knowledge by Łódź mycologists.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 77-80.

 • B.Lech:
  XVIII Konkurs Dendrologiczny "Znam drzewa i krzewy". - 18th Dendrological Competition "I know tress and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 81.

 • J. Cabała:
  "Czwartki botaniczne " w Oddziale Krakowskim PTB w 2001 roku. "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2001.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 82-83.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 20 marca 2002). Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Cracow, Poland, 20 March 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 83.

  Varia.

 • L. Kongo, M. Leht:
  Polscy botanicy w historii kultury Estonii. Polish botanists in Estonian history of culture.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 83-86.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 41. Jadwiga (Barbara) Skwara. Dictionary of Polish botanists: 41. Jadwiga (Barbara) Skwara.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 86-88.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 42. Zygmunt Köhler (Koehler). Dictionary of Polish botanists: 42. Zygmunt Köhler (Koehler).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(1/2): 88-89.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 90-91.

  Recenzje. - Book reviews. 91-109.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 109-110.

  Literatura botanicza. - 111.

Vol. 46, 3/4

Artykuły - Articles

 • I. Chybicki, J. Burczyk:
  Wykorzystanie metod autokorelacji przestrzennej w badaniach zmienności genetycznej i modelowaniu procesów demograficznych populacji roślin.
  Applications of spatial autocorrelation methods to studies of genetic variation and modeling of demographic processes in plant populations.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 7-18. <abstract>

 • A. Kłyś, A. Jankun:
  Biologia rozmnażania wiechliny - Poa L. (Poaceae).
  The biology of reproduction in Poa L. (Poaceae).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 19-28. <abstract>

 • W. Granoszewski:
  Szczątki roślinne towarzyszące wykopaliskom mamuta i nosorożca włochatego w Staruni (Ukraina) w latach 1907 i 1929.
  Macroscopic plant remains associated with the excavations of mammoth and woolly rhinoceros at Starunia (Ukraine) in 1907 and 1929.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 29-34. <abstract>

 • A. Chlebicki:
  Koegzystencja i koewolucja: różne poziomy wzajemnych oddziaływań I. Grzyby wewnętrzne (endofity) i ich biologiczne znaczenie w procesie koewolucji.
  Coexistence and coevolution: various levels of interactions I. Internal fungi (endophytes) and their biological significance in coevolution.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 35-44. <abstract>

 • G. Dąbrowska, A. Goc, A. Tretyn:
  Fotoperiodyczna indukcja kwitnienia roślin krótkiego dnia.
  Photoperiodic flower induction of short-day plants.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 45-54. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 55-123. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • A. Saar-Kozłowska:
  Anna Wazówna.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 55.

 • A. Saar-Kozłowska:
  Anna Wazówna.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 56.

  Rozstania.Obituaries.

 • W. Truszkowska:
  Prof. dr Roman Marian Pachlewski (1923-2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 57-58.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • Z. Hejnowicz:
  Wspomnienie o prof. Henryku Teleżyńskim (1905-1989). - A remembrance of Professor Henryk Teleżyński (1905-1989).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 58-62.

 • W. Truszkowska, A. Siewiński, W. Wojewoda:
  Osiemdziesięciolecie urodzin i dwudziestolecie śmierci prof. dr hab. Andrzeja Nespiaka (1921-1981). 80th anniversary of birthday and 20th anniversary of death of Prof. Andrzej Nespiak (1921-1981).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 62-65.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (K. Borowiczka, B. Erzepki, H. Zapałowicz, W. Niedziałkowski, B. J. Szafarkiewicz, B. Jerzykiewicz, K. Drymmer, A. Znamierowska, V. Torka, K. Moldenhawer, J. K. Łukaszewicz, J. Dyakowska).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 65-66.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • S. Florjan:
  Jubileuszowe XXV Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski" (Kraków, 17-18 kwietnia 2002).25th Symposium "Geology of Coal-Bearing Strata of Poland" (Kraków, Poland, 17-18 April 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 66-67.

 • J. Strubińska:
  XVII Międzynarodowy Kongres International Association of Sexual Plant Reproduction Research (IASPRR) "Płciowe rozmnażanie roślin w naturze i laboratorium" (Lublin, 9-13 lipca 2002). 17th International Congress of International Association of Sexual Plant Reproduction Research (IASPRR) "Sexual Plant Reproduction in Naturę and the Laboratory" (Lublin, Poland, 9-13 July 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 67-71.

 • P. Ćwiklińska:
  III Międzynarodowe Sympozjum nt. biologii Sphagnum "Sphagnum 2002" (Uppsala-Trondheim, Szwecja-Norwegia, 12-24 sierpnia 2002). Third International Symposium on the biology of Sphag­num "Sphagnum 2002" (Uppsala-Trondheim, Sweden-Norway, 12-24 August 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 71-72.

 • S. Florjan:
  Szósta Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna (Ateny, Grecja, 29 sierpnia - 2 września 2002). 6th European Palaeobotany-Palynology Conference (Athens, Greece, 29 August - 2 September 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 72-75.

 • P. Osyczka, P. Stolarczyk:
  XVI Zjazd Lichenologów Polskich (Olsztyn-Kalbornia, 9-14 września 2002). 16th Conference of Polish Lichenologists (Olsztyn-Kalbornia, Poland, 9-14 September 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 75-76.

 • E. Fudali:
  Warsztaty briologiczne "Karkonosze 2002" (Karpacz, 13-17 września 2002). Bryological workshop "Karkonosze Mts. 2002" (Kar­pacz, Poland, 13-17 September 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 76-77.

 • E. Cieślak, M. Ronikier, M. Szczepaniak:
  Międzynarodowe warsztaty "Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach nad roślinami" (Warszawa, 25-29 września 2002)."Application of molecular markers in studies on plants" - International Workshop (Warsaw, Poland, 25-29 September 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 77-79.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • A. Stachurska-Swakoń:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 2001 roku. Polish Botanical Society in 2001 (A. Stachurska-Swakoń).
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 79-88.

 • J. Kołodziejek:
  II Konkurs Dendrologiczny w Częstochowie „Znam drzewa i krzewy". -  2nd Dendrological Competition in Częstochowa - "I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 88-89.

  Varia.

 • L. Frey:
  Taksonomia i szachy. Taxonomy and chess.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 89-93.

 • A. Pacyna:
  Rośliny w "Tajnej historii Mongołów". - Plants in the "Secret history of the Mongoł Peoples".
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 93-99.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 43. Kazimierz Ernest. Dictionary of Polish botanists: 43. Kazimierz Ernest.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 99-100.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 44. Franciszek Tondera. Dictionary of Polish botanists: 44. Franciszek Tondera.
  Wiadomości Botaniczne 2002 46(3/4): 100-103.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 103-104.

  Recenzje. - Book reviews. 104-121.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 121-122.

  Literatura botanicza. - 122-123.