POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 55 (2011): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home
Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 55, 1/2

Od Redakcji. (Z. Mirek). 6-7. <PDF>

Artykuły - Articles

 • Z. STARCK:
  Roślina in vivo – kunszt funkcjonalności wzorowanej na procesach zachodzących u zwierząt. -
  Plant in vivo – curiosity of the plant functions as compared with animal processes.
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 9-25. <abstract> <PDF>

 • P. WĄSOWICZ:
  Krótkie wprowadzenie do filogeografii dla botaników. -
  A short introduction to phylogeography for botanists.
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 27-39. <abstract> <PDF>

 • P. KUREK:
  Endozoochoria – studium porównawcze ssaków drapieżnych i ptaków. -
  Endozoochory of birds and carnivores – a comparison studies.
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 41-50. <abstract> <PDF>

 • M. ZIARNEK:
  Niemieckie źródła danych sprzed 1945 roku o szacie roślinnej północno-zachodniej części współczesnej Polski. -
  German data sources from before 1945 on plant cover of north-western part of present Poland.
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 51-56. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 57-167. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Maria Skalińska (1890–1977) (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 57.

 • Lidia Dąbrowska (1935–1986) (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 58.

Rozstania - Obituaries

 • Wspomnienie o Zygmuncie Holcerze (1925–2004) - A remembrance of Zygmunt Holcer (1925–2004). (S. Florjan).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 59-61.

 • Dr Stanisław Pelc (1931–2011). (U. Bielczyk, W. Cabaj)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 61-64.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • 70. rocznica urodzin dr. hab. Andrzeja Obidowicza. - Dr. Andrzej Obidowicz 70th anniversary of birthday (E. Zastawniak-Birkenmajer, E. Madeyska).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 64-73.

 • 85. rocznica urodzin Dr Anny Hummel. - 85th anniversary of birthday of Dr. Anna Hummel. (E. Zastawniak-Birkenmajer).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 74-80.

 • Sesja Naukowa "Bioróżnorodność flor w neogenie Europy Środkowej" i jubileusz 80. urodzin Profesora Leona Stuchlika (Kraków, 2 czerwca 2011). - Scientific Session ‘Biodiversity of fl oras in the Neogene of Central Europe’ and 80th anniversary of Professor Leon Stuchlik birthday (Kraków, 2 June 2011) (E. Zastawniak-Birkenmajer).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 80-89.

 • Pro memoria (S. B. Jundziłł, A. R. Estreicher, S. M. Gut, I. Rejment-Grochowska, I. L. Kucowa, W. Roeske, A. Kozikowski, J. Panek. (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 89-90.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • 79. Lidia Dąbrowska (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 90-94.

 • 80. Stanisław Bonifacy Jundziłł (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 94-98.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • IX Międzynarodowy Kongres Aerobiologiczny (Buenos Aires, Argentyna, 23–27 sierpnia 2010) - The 9th International Congress on Aerobiology, ‘Expanding Aerobiology’, (Buenos Aires, Argentina, 23–27 August 2010). (D. Stępalska, D. Myszkowska).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 98-102.

 • Międzynarodowa konferencja "Natural sciences at the beginning of the 19th century, development and links to present-day" poświęcona 250. rocznicy urodzin wielkiego botanika XIX w. Stanisława Bonifacego Jundziłła (5–6 V 2011, Wilno, Litwa) - The international conference ‘Natural sciences at the beginning of the 19th century, development and links to present-day’ dedicated to the 250th anniversary of Stanisław Bonifacy Jundziłł birth, famous botanist of the 19th century (5–6 May 2011, Vilnius, Lithuania). (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 102-104.

 • XXX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego "Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość badań fykologicznych. Ich znaczenie dla człowieka i ochrony środowiska" (Wrocław, 19–21 Maja 2011) - 30th International Conference of the Polish Phycological Society ‘The past, present, future of phycological research. Its signifi cation for man and environment protection’ (Wrocław, Poland, 19–21 May 2011). (M. Łukaszek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 104-107.

 • IX Ogólnopolskie spotkanie naukowe "Biologia traw" (Kraków, 18–19 listopada 2010) - IX all-Polish scientific meeting ‘Biology of grasses’ (Kraków, Poland, 18–19 November 2010). (M. Szczepaniak, B. Paszko).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 107-111.

 • Warsztaty "NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs" w Krakowie, 14–15 czerwca 2011 roku - Workshop of ‘NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs’ in Cracow, June 14–15, 2011. (E. Worobiec).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 111-113.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce" (Lublin, 2–4 czerwca 2011) - National Scientific Conference ‘Differentiation of xerothermic grasslands in Poland’ (Lublin, Poland, 1–4 June 2011). (S. Loster)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 113-116.

 • Konferencja "Association for Environmental Archaeology" (AEA) 2010 – Kioto, Japonia 30 listopada – 6 grudnia 2010 roku pt. "The Environment and Civilization: Past, Present and Future" (Środowisko i cywilizacja: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość) - Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) 2010 – Kyoto, Japan 30 November – 6 December 2010: ‘The environment and civilization: past, present and future’.(M. Makohonienko).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 116-120.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z X Konkursu Dendrologicznego pt. "Znam drzewa i krzewy" w Częstochowie - X Dendrological Competition in Częstochowa ‘I know trees and shrubs’. (A. Stefaniak).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 120-122.

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2010 - Annual Report 2010, Polish Botanical Society. (H. Galera)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 122-143.

Varia

 • Mykologia czy mikologia? Stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk - Mycology or micology? (W. Pisarek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 143-144.

 • Głos w sprawie "mykologii" - Vote on ‘mycology’. (T. Majewski).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 145.

Ogrody botaniczne i arboreta - Botanical gardens and arboreta

 • Słów kilka o Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie - A few remarks on Silesian Botanical Garden in Mikołów. (P. Kojs).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 145-149.

 • Kielecki Ogród Botaniczny w budowie - Botanic garden of Kielce (under construction). (S. Cieśliński, E. Czajkowska).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 150-157.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Alfabet botaniczny (fragmenty) Fraszki (K. Kluczewski).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 158.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Bionomina (J. J. Wójcicki).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 158-159.

RecenzjeBook reviews. 159-162.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 162-165.

Literatura botaniczna - Botanical literature. 165-166.

Errata: 167.

.
Vol. 55, 3/4

Artykuły  — Articles

 • J. KRAWCZYK, I. WĄSEK:
  Endoreduplikacja jako jeden z mechanizmów zmiany ilości jądrowego DNA w komórce roślinnej - Endoreduplication and other reasons of quantitative changes in nuclear DNA in plant cell.
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 7-22. <abstract> <PDF>

 • M. KĘDRA:
  Zastosowanie metod kultur tkankowych w aktywnej ochronie Saxifraga hirculus L. -  Application of tissue culture techniques in ex-situ conservation of endangered species Saxifraga hirculus L.
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 23-28. <abstract> <PDF>

 • M. ZIARNEK:
  Setna rocznica ostatniego wydania Flora von Pommern Wilhelma Müllera - On the 100th anniversary of the last edition of ‘Flora von Pommern’ by Wilhelm Müller.
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 29-34. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 35-187. <full text - PDF>

Portrety botaników polskich  — Portraits of Polish botanists

 • Adam Jasiewicz (1928–2001) (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 35.

 • Janusz Nowak (1930–2004) (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 36.

Rozstania  — Obituaries

 • Wspomnienie o prof. dr. hab. Eligiuszu Czosnowskim A remembrance of Professor Eligiusz Czosnowski (E. Zenkteler)
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 37-39.

Rocznice, jubileusze  — Anniversaries, jubilees

 • 80. Rocznica urodzin dr Krystyny Juchniewicz 80th anniversary of Dr. Krystyna Juchniewicz birthday (E. Zastawniak-Birkenmajer).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 39-43.

 • Profesor Romana Izmaiłow, poważny uczony i dydaktyk - Professor Romana Izmaiłow a serious scientist and didactician. (J. Bednara).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 43-49.

 • Wśród polarnych lodów i tatrzańskich turni – życiorys naukowy lichenologa prof. dr hab. Marii Olech Amid pack ice and Tatra peaks – scientific biography of lichenologist Professor Maria Olech. (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 49-58.

 • Profesor Adam Zając – jubileusz 70-lecia Professor Adam Zając – 70th anniversary. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 58-63.

 • Profesor Adam Zając – 70-lecie urodzin geobotanika i taksonoma Professor Adam Zając – geobotanist and taxonomist 70th anniversary of his birthday. (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 63-72.

 • Bibliografia prac Adama Zająca Bibliography of papers by Adam Zając. (M. Zając).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 72-81.

 • Rocznicowe spotkania poświęcone Zofi i Radwańskiej-Paryskiej (1901–2001) Anniversary symposia kept in honour of Zofi a Radwańska-Paryska (1901–2001).  (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 81-82.

 • 80. rocznica urodzin profesora Kazimierza Zarzyckiego 80th anniversary of birth of Professor Kazimierz Zarzycki. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 82-84.

 • Pro memoria (J. K. Wyszyński, A. F. Kossarzewski, Z. Zweigbaum, W. Wróbel-Stermińska, A. Skirgiełło, H. Błaszczyk, B. Pawłowski) (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 84-85.

Leksykon botaników polskich  — Dictionary of Polish botanists

 • 81. Marianna Jadwiga (Maria) Gawłowska (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 86-90.

Sprawozdania ze spotkań naukowych  — Scientific meeting reports

 • Sesja naukowa Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego "Dokonania embriologa, lichenologa i fitogeografa w nauce" (Kraków, 27 czerwca 2011) Scientifi c session of the Institute of Botany of the Jagiellonian University ‘Achievements of embryologist, lichenologist and phytogeographer in the science’ (Kraków, Poland, 27 June 2011). (P. Köhler, A. Zemanek) .
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 90-95.

 • Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne (Zakopane, 13–16 X 2011) Tatranský Geologický Workshop Zakopane 13–16 X 2011. (E. Zastawniak-Birkenmajer).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 95-97.

 • 13 Zjazd Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego (Lwów, 19–23 września 2011) Thirteenth Congress of the Ukrainian Botanical Society (September 19–23, 2011, Lviv). (Z. Celka, K. Latowski).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 97-99.

Z życia PTB  — Polish Botanical Society news

 • Między Wisłą a Niemnem – Sesje terenowe LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego; 1–5 i 9–12 IX 2010) Between Vistula and Neman – Field sessions of 55th Congress of Polish Botanical Society (1–5 and 9–12 September 2010). (A. Obidziński, M. Ferchmin, A. Otręba, H. Galera, P. Sikorski, A. Różycki, K. Brzezińska, I. Sondej, D. Wołkowycki, M. Kupryjanowicz, D. Drzymulska, P. Pawlikowski, F. Jarzombkowski, I. Kirpluk).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 100-119.

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne w Lublinie The Polish Botanical Society in Lublin. (1945–2010) (B. Czarnecka).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 119-122.

 • II Ogólnopolskie Warsztaty Pteridologiczne "Rodzaj Polypodium w Polsce" (Biała Góra, 13–16 września 2011) Second Workshop of Pteridological Section of the Polish Botanical Society ‘Genus Polypodium in Poland’ (Biała Góra, 13–16 September 2011). (E. Zenkteler, E. Szczęśniak).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 122-126.

 • Terenowe warsztaty Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Mszaki Roztocza" (Zwierzyniec, 14–18 września 2011) Field workshop of the Bryological Section of the Polish Botanical Society ‘Bryophytes of the Roztocze region’ (Zwierzyniec, 14–18 September 2011). (E. Fudali, R. Zubel).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 126-128.

Varia

 • Bornholmskie glony w Krakowie Bornholm’s algae in Cracow. (J. Kowalska).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 128-131.

 • Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – historia i dzień dzisiejszy International Doctoral Studies of Natural Sciences of the Polish Academy of Science in Cracow: past and present. (E. Zastawniak-Birkenmajer, D. Nalepka).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 131-142.

 • Centrum Książki Przyrodniczej przy Instytucie Botaniki PAN Natural History Book Center at the Institute. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 142-144.

 • Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN – dwadzieścia dwa lata działalności IB Editorial Office – twenty two years of activity. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 144-165.

 • Spotkanie z Logosem Meeting Logos. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 166-168.

 • Polskie badania i badacze segetalni, czyli o spotkaniach naukowych i przynależności klubowej Outline of the Polish studies and segetal researchers about scientifi c meetings and club belonging. (K. Latowski).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 168-173.

Poezje botaników  — Poetry of botanists

 • Cmentarze drzew; Alfabet botaniczny (Fraszki cd.) (K. Kluczewski).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 174-175.

 • Mama (M. Nowak).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 175.

Ogrody botaniczne i arboreta  — Botanical gardens and arboreta

 • Dawne ogrody botaniczne Wilna – dwie dekady później Old botanic garden in Vilna (Vilnius, Lithuania) – two decades later. (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 175-180.

Nowe periodyki i serie  — New periodicals and series

 • Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN (J. J. Wójcicki).
  Wiadomości Botaniczne 2011 55(3/4): 181.

Recenzje  — Book reviews. 182-183.

Nadchodzące spotkania  — Forthcoming meetings. 183-186.

Literatura botaniczna  — Botanical literature. 186.