POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 56 (2012): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home
Pomoc:  
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 56, 1/2

Artykuły  — Articles

 • E. GUCWA-PRZEPIORA:
  Udział mikoryzy arbuskularnej w procesach fitoremediacji – mikoryzoremediacja
  Contribution of arbuscular mycorrhiza to phytoremediation processes – mycorrhizoremediation.
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 5-19. <abstract> <PDF>

 • M. BEDERSKA, W. BORUCKI:
  Medicago truncatula Gaertn. – roślina modelowa z rodziny bobowatych ( Fabaceae)
  Medicago truncatula Gaertn. – a legume (Fabaceae) model plant.
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 21-33. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 35-140. <full text - PDF>

Portrety botaników polskich  — Portraits of Polish botanists

 • Irena Mazaraki (1912–1995). (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 35.

 • Mieczysław Mazaraki (1913–2003). (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 36.

Rozstania  — Obituaries

 • Doc. dr hab. Alina Hejnowicz – In memoriam (W. Chałupka, M. Guzicka).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 37-42.

 • Wspomnienie o profesorze Stanisławie Lisowskim – wybitnym geobotaniku i taksonomie, szczególnie zasłużonym w poznaniu szaty roślinnej tropików Afryki (1924–2002) Obituary for Professor Stanisław Lisowski – eminency geobotanist and taxonomist, particularly meritorious for plant cover of tropical Africa (1924–2002). (K. Latowski).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 42-54.
 • Zbigniew Domański 1920–2012 (A. Szczepkowski).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 54-61.

Rocznice, jubileusze  — Anniversaries, jubilees

 • Jubileuszowa konferencja z okazji 80-lecia urodzin Profesora zw. dr hab. Krzysztofa Rostańskiego Jubilee conference dedicated to Professor Krzysztof Rostański on the occasion of his 80th birthday anniversary. (S. Wika).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 61-64.
 • Pro memoria (J. A. Dziarkowski, A. Stachurska, Z. Czubiński, M. Fiedotjew-Jesse, F. Kamieński, K. M. Diesing, E. Strasburger, R. Dreżepolski, F. K. Skupieński, M. Berner, J. Warszewicz, B. Gustawicz, W. Zaleski, M. Chmielińska, J. K. Łukaszewicz, W. Wroblewski, W. Sławiński). (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 64-67.

Sprawozdania ze spotkań naukowych  — Scientific meeting reports

 • "Environmental Archaeology of Urban Sites" – VII sympozjum oraz IV międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej – Gdańsk, 5–10 września 2011 r. ‘Environmental Archaeology of Urban Sites’ – 7th Symposium and 4th International Conference of Polish Association for Environmetal Archaeology – Gdańsk, 5–10 September 2011. (G. Skrzyński).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 67-70.
 • 5. Międzynarodowe spotkanie analizy węgli drzewnych: Węgle drzewne jako kulturalne i biologiczne dziedzictwo, Walencja, Hiszpania, 5–9 września 2011 ‘5th International Meeting of Charcoal Analysis: charcoal as cultural and biological heritage’ Valencia, Spain, 5–9 September 2011. (K. Cywa, M. Lityńska-Zając).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 70-74.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modern phytomorphology" (Lwów – Ukraina, 24–26 kwietnia 2012) 1th International Scientific Conference on Plant morphology ‘Modern phytomorphology’ (Lviv – Ukraine, 24–26 April 2012). (A. Sołtys-Lelek, B. Barabasz-Krasny).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 74-77.

Z życia PTB  — Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2011 roku Annual Report 2011, Polish Botanical Society. (H. Galera, E. Krasicka-Korczyńska).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 77-97.

Muzea, archiwalia, zbiory — Museums, archives, collections

 • Kolekcja zielnikowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego (SKPN) The herbarium collection of the Świętokrzyski National Park (SKPN). (B. Piwowarski, T. Paciorek).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 97-100.

Varia

 • Uroczystość odnowienia doktoratu profesora dr. hab. Macieja Zenktelera (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19 marca 2012)Professor Maciej Zenkteler doctorate reneval ceremony (Adam Mickiewicz University, Poznań, 19 March 2012). (R. Mol).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 100-111.

Natura i kultura — Nature and culture

 • O dziwnych gatkach, naturalnej aspirynie i służących z głową On strange insulators, natural aspirine and heady servants. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 111-119.

Poezje botaników  — Poetry of botanists

 • Wiersze Krzysztofa Kokota (RWB).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 119-120.

 • Narecznica samcza; Pietrasznik plamisty; Bez recepty; Nasza... (K. Kokot).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 120-121.

Recenzje  — Book reviews. 122-134.

Nadchodzące spotkania  — Forthcoming meetings. 135-137.

Literatura botaniczna  — Botanical literature. 137, 139-140.

.
Vol. 56, 3/4

Artykuły  — Articles

 • A. CHLEBICKI, A. WILCZEK:
  W stronę geomikrobiologii
  In the way of geomicrobiology.
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 7-15. <abstract> <PDF>

 • A. BIELECKI:
  Znaczenie metody hipotetyczno-dedukcyjnej w tworczości i "narodzinach" wielkiej teorii Karola Darwina
  The signifi cation of hypothetical-deductive method in Charles Darwin’s works and ‘birth’ of his great theory.
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(1/2): 17-29. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 31-128. <full text - PDF>

Portrety botaników polskich  — Portraits of Polish botanists

 • J. Warszewicz (1812–1866) (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 31-32.

Rozstania  — Obituaries

 • Profesor Zbigniew Podbielkowski (1921–2012)Professor Zbigniew Podbielkowski (1921–2012). (S. Kłosowski).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 33-34.

 • Profesor Zbigniew Podbielkowski (1921–2012). Publikacje Prof. dr hab. Zbigniewa PodbielkowskiegoProfessor Zbigniew Podbielkowski (1921–2012). (B. Sudnik-Wojcikowska).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 34-39.

 • Profesor Krzysztof Jędrzejko (1945–2012). Wykaz ważniejszych publikacji zebranych w porządku chronologicznymProfessor Krzysztof Jędrzejko (1945–2012). (A. Stebel).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 39-54.

Rocznice, jubileusze  — Anniversaries, jubilees

 • Wspomnienie o prof. dr hab. Zygmuncie Czubińskim – wielkim człowieku i uczonymA remembrance of Professor Zygmunt Czubiński – a great man and great scientist. (A. Bujakiewicz).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 54-58.
 • Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Józefa Warszewicza (1812–1866) Celebrations of bicentennial anniversary of Józef Warszewicz (1812–1866) birth. (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 58-62.

Leksykon botaników polskich  — Dictionary of Polish botanists

 • 82. Jadwiga Gawłowska (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 62-66.

Sprawozdania ze spotkań naukowych  — Scientific meeting reports

 • Ogolnopolska konferencja naukowa "Problemy zachowania rożnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych" z cyklu "Szata roślinna łąk w procesie przemian" (Górzno, 6–7 września 2012)2th Polish Conference Series ‘Plant cover of meadows in transformation process’ ‘Preservation problems of floristic and phytocoenotic diversity of meadow ecosystems’ (Górzno, 6–7 September 2012). (T. Wójcik).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 66-73.

 • Międzynarodowa Konferencja "Ochrona Porostów – Porosty chronione" (Brody/Jeziory Wysokie, 11–14.09.2012)International Conference ‘Lichen Protection – Lichen Protected Species’ (Brody/Jeziory Wysokie, 11–14.09.2012). (E. Adamska).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 73-80.

 • XXV Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Historii Nauki i 200-lecie urodzin Józefa Warszewicza (Wilno, Litwa, 4–6 X 2012)25th International Baltic Conference on the History of Sciences and 200th anniversary of the birth of Józef Warszewicz (Vilnius, Lithuania, 4–6 October 2012). (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 81-82.

 • Konferencja naukowa "Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury" (Łodź, 3–5 listopada 2011)Scientific Conference ‘Traditional use and protection of fungi in Poland: a contribution to the European cultural heritage’ (Łódź, 3–5 November 2011). (M. Stasińska, D. Ślusarczyk).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 82-85.

Z życia PTB  — Polish Botanical Society news

 • X Terenowe warsztaty Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Łysogóry 2012" (Święta Katarzyna, 11–14 września 2012)10th Field workshop of the Bryological Section of the Polish Botanical Society ‘Łysogóry 2012’ (Święta Katarzyna, 11–14 September 2012). (E. Fudali, R. Zubel).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 85-87.
 • Ogolnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Oddział Białostocki) "Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu" (Białystok, 21–22 września 2012)All-Polish Scientific Conference of the Polish Botanical Society, Białystok Branch ‘Biological diversity – from cell to the ecosystem’ (Białystok, Poland, 21–22 September 2012). (G. Łaska, S. Kiercul).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 87-91.

Varia

 • Zdobywanie bieguna południowego ziemi – implikacje botaniczneThe attainment of the South Pole of the Earth – botanical implications. (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 91-95.

 • Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla Profesora Romualda OlaczkaScientific Society of Lodz Award for Professor Romuald Olaczek. (L. Kucharski).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 96.

 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne jako kluczowe ogniwo w sieci wymiany informacji o grzybachPolish Mycological Society as a key node of the fungi-related information exchange network. (M. Wrzosek, A. Kujawa, M. Ruszkiewicz-Michalska, J. Pawłowska).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 96-102.

 • Ochrona siedlisk kserotermicznych w MałopolsceXerothermic habitats protection in Małopolska voivodship. (S. Loster).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 102-103.

 • Uroczystość nadania imienia dr Franciszka Klimasa dębowi szypułkowemu (Quercus robur) – pomnikowi przyrodyThe naming celebration of the common oak Quercus robur as ‘Dr Franciszek Klimas Natural Monument’. (E. Krasicka-Korczyńska, T. Stosik, M. Korczyński).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 104-105.

 • Relacja: Mistrz – uczeń. Pamięci profesora Janusza Bogdana Falińskiego (1934–2004)The Master and the followers. Professor Janusz Bogdan Faliński (1934–2004) in memoriam. (B. Czarnecka).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 105-116.

Poezje botaników  — Poetry of botanists

 • Cichym lotem; Rozczarowanie; Rezerwat Jelonka; Kryształ; Modlitwa w Medjugorie (L. Lipnicki).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 116-117.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Saponaria; Galanthus nivalis; Tatarak; Pokrzywa; Lilia; Zawilec; Na fascynata barkodingu (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 117-118.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Botanica Pacifica (J. J. Wojcicki).
  Wiadomości Botaniczne 2012 56(3/4): 118-119.

Recenzje  — Book reviews. 119-124.

Nadchodzące spotkania  — Forthcoming meetings. 124-126.

Literatura botaniczna  — Botanical literature. 126.