MUELLER-BIENIEK Aldona

dr hab., botanik, archeobotanika, historia roślin uprawnych

studia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział BiNoZ, kierunek biologia
mgr - 1994, dr - 2003, dr hab. - 2013
(aktualizacja danych: 01. 2017)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, wolontariat 1994-1996, asystent 1996-2003, od 2004 adiunkt

Tematyka badawcza:

Archeobotanika, paleoetnobotanika (analiza nasion, owoców i węgli drzewnych pochodzących z wykopalisk archeologicznych), paleoekonomia, paleodieta, analiza izotopów stabilnych N i C w szczątkach organicznych.
Stypendia i staże naukowe:
 • lipiec 1999, Słowacja, Nitra, Instytut Archeologii, Słowacka Akademia Nauk (pobyt badawczy),
 • sierpień 1999, Węgry, Budapeszt, Museum of Hungarian Agriculture (pobyt badawczy),
 • listopad 1999, Holandia, Leida, Instytut Prehistorii, Uniwersytet w Leidzie (pobyt badawczy),
 • kwiecień 2002, Niemcy, Wiesbaden, Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen (pobyt badawczy),
 • lipiec 2003, Gruzja, Tbilisi, Instytut Paleobiologii i Instytut Archeologii, Gruzińska Akademia Nauk
 • sierpień 2005, Gruzja, Tbilisi, Atskuri, wykopaliska archeologiczne (pobyt badawczy)
Wyjazdy te częściowo finansowane były w ramach grantów KBN 6PO4F 041 15, 6PO4F 026 18 oraz BWZ PAN
Wyprawy naukowe,
zbiory:
 • 1998, 1999: badania wykopaliskowe na stanowisku Nabta Playa (S Egipt) w ramach polsko-amerykańskiej Ekspedycji Prehistorycznej (Inst. Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa i Southern Methodist University, Dallas, Texas).
 • 2003: Gruzja, Stacja Hodowli Roślin Uprawnych, kolekcja pszenic oplewionych (Triticum) oraz włośnic (Setaria).
 • 2005: Gruzja, badania wykopaliskowe w Atskuri, Mały Kaukaz.
 • 2005: Grecja, badania wykopaliskowe na wyspie Kythnos.
Ważniejsze granty,
programy, etc.:
  • „Rośliny uprawne, zbiorowiska synantropijne oraz warunki ekologiczne rozwoju rolnictwa na terenie Kujaw we wczesnym neolicie" 1998-1999, KBN 6PO4F 041 15, kierownik
  • „Gospodarka rolna ludności kultur naddunajskich w Polsce w świetle analizy szczątków roślinnych ze stanowisk archeologicznych na Kujawach” 2000-2003, KBN 6PO4F 026 18, główny wykonawca (grant promotorski)
  • „Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa” 2005-2010, KBN/MNiSW 2PO4F 035 28, kierownik
  • „Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej” 2004-2007, KBN/MNiSW 1 H01H 011 27, wykonawca
  • „Sacrum et natura. Wyniki badań cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” 2005-2008, KBN/MNiSW 1H01H 003 29, wykonawca
  • „Opracowanie materiałów ze stanowiska 3a-c Lutomiersk – Koziówki” 2011-2012, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1080/11/FPK/NID, wykonawca
  • Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych.NCN 2013/10/M/HS3/00537 , kierownik
  • „Historia środowiskowa Krakowa”, NCN UMO-2015/19/B/HS3/01762, wykonawca 
  Członkostwo i funkcje: Sekretarz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU.
  Współorganizator międzynarodowej konferencji 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 17-23 June 2007.
  Współorganizator konferencji „Warsztaty Archeobotaniczne, 28-30 września 2015 roku”
   Adres;
  Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
  tel./fax:
  Praca: (12) 42-41-754, fax: (12) 421-97-90,
  e-mail:
  e-mail: A.Mueller@botany.pl   Aldona Mueller-Bieniek on ResearchGate
  Publikacje: ponad 70 publikacji z zakresu archeobotaniki i historii roślin uprawnych (w tym ponad 40 oryginalnych prac badawczych, nie licząc abstraktów konferencyjnych).

  Wykaz  ważniejszych
  publikacji:

  • Bieniek A. 1999. The use of plant resources in the early centuries A D on the basis of plant macroremains from the Roman Iron Age site at Wąsosz Górny, near Kłobuck, Central Poland. Acta Palaeobotanica 39(1): 137-169
  • Bieniek A. 1999. Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum s.l.) i ostnica (Stipa sp.) we wczesnym neolicie na terenie Kujaw. W: K. Wasylikowa (red.). Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Warsztaty Archeobotaniczne '97. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23: 89 - 106
  • Bieniek A., Lityńska-Zając M. 2001. New finds of wild apple Malus sylvestris Mill. from the Neolithic sites in Poland. Vegetation History and Archaeobotany 10:105-106
  • Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A., Gluza I. 2002. Archeobotaniczne badania nad trawami. W: Frey L. (red.) Polska Księga Traw. 39-52
  • Bieniek A. 2002. Archaeobotanical analysis of some early Neolithic settlements in the Kujawy region, central Poland, with potential plant gathering activities emphasised. Vegetation History and Archaeobotany 11(1-2):33-40
  • Bieniek A. 2003. Trawy o małych ziarniakach z wczesnoneolitycznych stanowisk archeologicznych na Kujawach. [W: E. Zastawniak (red.) Paleobotanika na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku] Botanical Guidebooks 26: 249-266
  • Bieniek A., Pokorny P. 2005. A new find of macrofossils of Feather grass (Stipa) in an Early Bronze Age storage pit at Vliněves, Czech Republic: Local implications and possible interpretation in a Central European context. Vegetation History and Archaeobotany.
  • Bieniek A. 2005. „Nowy” typ pszenicy oplewionej w materiałach archeobotanicznych. [W: K. Wasylikowa, M. Lityńska Zając, A Bieniek (red.) Roślinne ślady człowieka] Botanical Guidebooks 28: 265-280
  • Bieniek A., Wacnik A., Tomczyńska Z. 2006. Rośliny z późnośredniowiecznych warstw archeologicznych na Rynku Głównym w Krakowie. Raport z badań prowadzonych w 2004 roku. Materiały Archeologiczne 36: 201-219.
  • Bieniek A. 2007. Neolithic plant husbandry in the Kujawy region of central Poland. In S. Colledge and J. Conolly (eds.), The Origins and Spread of Domestic Plants in Southwest Asia and Europe. Left Coast Press, Walnut Creek, California pp. 327-342
   Woch M. W., Mueller-Bieniek A., Urbisz A. 2008. Glaucium corniculatum (Papaveraceae) – średniowieczny efemerofit we florze polskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 223-230.
  • Bittmann F., Mueller-Bieniek A. 2008. Proceedings of the 14th symposium of the international work group for palaeoethnobotany. Kraków 2007. Editorial. Vegetation History and Archaeobotany 17 (Suppl. 1): S3-S4.
  • Bieniek A. 2008. Pozostałości paszy zwierzęcej? Archeobotaniczne badania jamy 302 ze stanowiska 5 w Lipniku, pow. Przeworsk. Aneks. [W: M. S. Przybyła, W. Blajer. Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 319-327.
  • Wasylikowa K., Wacnik A., Mueller-Bieniek A. 2009. Badania archeobotaniczne w nawarstwieniach historycznych z terenu Krakowa: metodyka – stan badań - perspektywy. Geologia 35 (1): 89-100.
  • Mueller-Bieniek A. 2010. Carrot (Daucus carota L.) in Medieval Kraków (S. Poland) - a cultivated form? Journal of Archaeological Science 37: 1725-1730.
  • Mueller-Bieniek A. 2011. Makroszczątki roślinne z wielokulturowego stanowiska Pęcławice 5, gmina Piątek, powiat Łęczyca, województwo łódzkie. W: E. Dziubek, I. Marchelak, L. Tyszler (red.). Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 5 w Pęcławicach, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1). [Rescue excavations on site 5 in Pęcławice, Łęczyca district, province of Łódź (The Line of Freeway A-1)]. Via Archaeologica Lodziensis, tom 4, s. 353-376
  • Mueller-Bieniek A., Gluza I. 2011. Odciski roślinne na naczyniach ceramicznych i polepie z osady ludności kultury łużyckiej w Rudzie, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 3-6). W: J. Gackowski (red.). Archeologia Epok Brązu i Żelaza. Studia i Materiały. tom 2, s. 299-316
  • Mueller-Bieniek A. 2012. Rośliny użytkowe w badaniach archeobotanicznych średniowiecznego Krakowa - Useful plants in archaeobotanical studies of medieval Kraków. W: A. Mueller-Bieniek (red.), Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa [Plants in the daily live sof the people of medieval Kraków]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, ss. 25-113
  • Mueller-Bieniek A., Walanus A. 2012.Codzienność mieszkańców średniowiecznego Krakowa w świetle analizy statystycznej danych archeobotanicznych - Daily life of medieval Kraków settlers in the light of statistical analysis of archaeobotanical data. W: A. Mueller-Bieniek (red.), Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa [Plants in the daily live sof the people of medieval Kraków]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, ss. 115-165
  • Mueller-Bieniek A., Woch M.W 2012. Właściwości użytkowe i ekologiczne oraz kody roślin znalezionych w warstwach archeologicznych średniowiecznego Krakowa. W: A. Mueller-Bieniek (red.), Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, ss. 167–184
  • Łuczaj Ł. J., Dumanowski J., Köhler P., Mueller-Bieniek A. 2012. Manna grass (Glyceria) in Poland: the use and economic value of this wild cereal from the Middle Ages to the twentieth century. Human Ecology 40: 721-733
  • Mueller-Bieniek A. 2012. Bulwki rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. bulbosum) na stanowiskach archeologicznych. Etnobiologia Polska 2: 23-26.
  • Mueller-Bieniek A., Cywa K. 2012. Badania archeobotaniczne stanowiska Lutomiersk Koziówki 3a-3b. Aneks 3. W: R. Grygiel (red.) Lutomiersk-Koziówki, stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Nr 39, Łódź, ss. 1-20.
  • 2014 - Wacnik A., Kupryjanowicz M., Mueller-Bieniek A., Karczewski M., Cywa K. 2014. The environmental and cultural contexts of the late Iron Age and medieval settlement in the Mazurian Lake District, NE Poland: combined palaeobotanical and archaeological data. Vegetation History and Archaeobotany, 23:439–459
  • Mueller-Bieniek A., Walanus A., Zaitz E. 2015. Cultivated plants in medieval Kraków (Poland), with special reference to amaranth (Amaranthus lividus L. cf. var lividus) and ruderal communities. Acta Palaeobotanica 55(1): 97–114.
  • Mueller-Bieniek A., Kittel P., Muzolf B., Muzolf P. 2015. Useful plants from the site Lutomiersk–Koziówki near Łódź (central Poland) with special reference to the earliest find of Xanthium strumarium L. seeds in Europe. Journal of Archaeological Science: Reports 3: 275–284
  • Mueller-Bieniek A., Wasylikowa K., Smogorzewska A. 2015. Plant macrofossils from the site of Tell Arbid, Northeast Syria (3rd–2nd millennium BC). Preliminary report. Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1 (Research). 657 – 674.
  • Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M., Kapcia M., Nowak M., Styring A. 2016. Stable isotope studies of charred crop grains from Neolithic and Bronze Age Poland. W: Agricultural Origins of Urbanization. ‘Intensification’ in Late Prehistoric Western Eurasia and Beyond. 18-20 March 2016, University of Oxford.
  • Mueller-Bieniek A., Kittel P., Muzolf B., Cywa K., Muzolf P. 2016. Plant macroremains from an early Neolithic site in eastern Kuyavia, central Poland. Acta Palaeobotanica 56(1): 79–89.
  • Mueller-Bieniek A. 2016. Badania materiałów roślinnych związanych z kulturą pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. W: R. Grygiel. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom III. Środkowy i późny neolit,  kultura pucharów lejkowatych. [Archaeobotanical Materials of the Funnel Beaker Culture in the Brześć Kujawski and Osłonki Region. In: R. Grygiel. The Neolithic and Early Bronze Age in tehe Brześć Kujawski and Osłonki Region. Vol. III. Middle Neolithic and Late Neolithic the Funnel Beaker culture]. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego. Łódź. 753- 769.
  Pełna lista publikacji (PDF)

  Ważniejsze abstrakty z wystąpień konferencyjnych:

  • Bieniek A. 1998. Early Neolithic agriculture in Poland: A case study from two areas. (abstrakt) W: Programme and Abstracts 11th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, May 18th-23rd 1998, Toulouse, France.
  • Bieniek A. 2001. Archaeobotanical analysis of the early Neolithic settlement in the Kujawy region, central Poland, with potential gathering activities emphasised. (abstrakt) W: 12th  Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Sheffield, UK, 17-23 June 2001
  • Bieniek A. 2003. The early neolithic plant husbandry in the Kujawy region, central Poland. (abstrakt) W: New perspectives on the origins and Spread of farming in Southwest Asia and Europe. Institute of Archaeology UCL, London 15-17.12. 2003
  • Bieniek A., Wacnik A., Tomczyńska Z., Zaitz E. 2004. Plant remains found in the medieval layers of the new archaeological site from Kraków, Poland (abstract) W: 13th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Girona 16-22. 05. 2004
  • Bieniek A. 2004. Archaeobotanical data from the TRB site of Donatkowice 23, S Poland [W: Economic and Environmental changes during the 4th and 3rd millenium BC. 25th Anniversary Symposium in Bad Buchau, Southern Germany, 2nd-5th September 2004, Association for Environmental Archaeology] Abstracts.
  • Bieniek A., Buśko C., Niemiec D., Skawińska-Wieser K., Tomczyńska Z., Wacnik A., Wasylikowa K., Woch M., Zaitz E. 2007. Kraków in archaeobotanical studies, a review of current research. In: A. Bieniek (ed.). 14th Symposium of the Internationa Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków, Poland. Programme and abstracts, p. 75
  • Bieniek A., Licheli V. 2007. Archaeobotanical studies at the Atskouri settlement (SE Georgia, 1st mill BC) - preliminary results. In: A. Bieniek (ed.). 14th Symposium of the Internationa Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków, Poland. Programme and abstracts, p. 120
  • Blajer W., Bieniek A. 2007. A storage pit with the remains of animal fodder? a case study from a Bronze Age site at Lipnik, SE Poland. In: A. Bieniek (ed.). 14th Symposium of the Internationa Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków, Poland. Programme and abstracts, p. 122
  • Gluza I., Bieniek A., Rembisz A. 2007. Imprints in pottery and daub from Site 3-6 at Ruda near Grudziądz, N Poland as a source of information about plant use in the Late Bronze Age and Early Iron Age. In: A. Bieniek (ed.). 14th Symposium of the Internationa Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków, Poland. Programme and abstracts, p. 98
   Karczewska M., Karczewski M., Bieniek A., Cywa K., Pirożnikow E., Tomczyńska Z. 2007. Plant remains from the Roman Period cemetery in Paprotki (the Great Masurian Lakes District). Palaeobotanical and cultural interpretations. In: A. Bieniek (ed.). 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków, Poland. Programme and abstracts, p. 65
  • Karczewski M., Banaszuk P., Bieniek A., Kupryjanowicz M., Wacnik A. 2007. The ancient landscape of the Roman Period settlement microregion on the north shore of the former lake "Wons" in the Masurian Lakeland (NE Poland). In: Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J. (eds) Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. The 2007 AEA Annual Conference, September 12-15, 2007 in Poznań, Poland, p 78-79 
  • Mueller-Bieniek A., Cywa K., Muzolf B. 2012. Plant macro-remains from the early Neolithic site of Smólsk in the Kujawy region, central Poland. In: Environmental Archaeologies of Neolithisation, Association for Environmental Archaeology, University of Reading (UK), Autumn conference 2012, 9-12 November
  zamknij okienko !