CIEŚLAK Elżbieta

dr hab., biolog (botanika, biogeografia, genetyka populacyjna)
studia: Uniwersytet Jagielloński, biologia, mgr: (1993)
dr: Instytut Botaniki PAN (2001), dr hab.: Instytut Botaniki PAN (2014)


(aktualizacja danych: 02.2018)

Przebieg pracy:
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent 1993, starszy asystent 1997, adiunkt 2001.

Tematyka badawcza:

 • Badanie różnorodności biologicznej gatunków ekosystemów kserotermicznych, na podstawie analiz molekularnych, na różnych poziomach: wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej. Analiza wpływu różnych grup czynników (naturalnych, antropogenicznych) na kształtowanie się dysjunktywnych zasięgów gatunków zbiorowisk kserotermicznych.
 • Biogeografia roślin (zastosowanie analiz genetycznych w fitogeografii): Campanula alpinaCarlina acanthifolia, Cirsium pannonicum, Inula ensifolia, Linum hirsutum, L. flavum, Melica ciliata, M. transsilvanica, Saxifraga hirculus.
 • Analiza struktury genetycznej gatunków rzadkich i zagrożonych - rozmieszczenie, genetyka populacyjna, ochrona: Cochlearia polonica, C. tatrae, Galium cracoviense, G. oelandicum, G. sudeticum, Gladiolus palustre, G. ×sulistrovicus, Saxifraga hirculus, Serratula lycopifilia, Viola uliginosa.
 • Porównawcza analiza zmienności genetycznej gatunków rzadkich oraz szeroko rozmieszczonych (wybrane gatunki rodzaju Melica).
 • Taksonomia i chorologia rodzaju Caltha L.
 • Zastosowanie analiz numerycznych w badaniach biosystematycznych.
Staże w zagranicznych
i krajowych ośrodkach naukowych

 • 2012 - workshop: "A European Perspective on the Future of Biodiversity and Ecosystems. Final Conference of the Ecochange Project" 21–22.03.2012, Zürich, Szwajcaria.
 • 2005 - Laboratoire d’Ecologie Alpine, Université Joseph-Fourier (staż 3 tygodnie, IV 2005), Grenoble, Francja.
 • 2002/2003 - Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, (staż 3 miesięczny), Warszawa, Polska.
 • 2001 - udział w pracach Pracowni Analiz Molekularnych przy Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (konsultacje oraz praca w laboratorium metodą AFLP) - około 8 wyjazdów po około 10 dni.
 • 2000 - "Genotypowanie – techniki PCR" 9–11.02.2000, kurs organizowany przez  Katedrę Mikrobiologii Wydziału Chemicznego, Politechnika Gdańska oraz firmę DNA-Gdańsk, Gdańsk, Polska.
 • 1999 - "Techniki PCR i jej zastosowania” 23–25.06.1999" i "Klonowanie molekularne DNA" 16–18.07.1999, kursy organizowane przez Katedrę Mikrobiologii Wydziału Chemicznego, Politechnika Gdańska oraz firmę DNA-Gdańsk, Gdańsk, Polska.
 • 1999 - "DNA marker technology" 28.06–2.07.1999, kurs prowadzony przez prof. Martina Pfossera (Uniwesytet Wiedeński) na Uniwersytecie Śląskim, Katowice, Polska.
Wyjazdy badawcze
 • 2010 - Muzeum Historii Naturalnej, (III, 2010), Wiedeń, Austria.
 • 2004 - Uniwersytet Lwowski im. I. Franki, (V, 2004), Lwów, Ukraina .
 • 2001 - Instytut Botaniki im. Komarowa RAN, 2 tygodnie (XI, 2001), Sankt-Petersburg, Rosja.
 • 2000 - Międzynarodowa sesja terenowa "Podolia 2000 – Xerothermic vegetation - steppes of southern Poland and western Ukraine - ecology, conservation and management of steppe-like communities" 3–9.06.2000, Kraków – Lwów, Polska – Ukraina.
 • 1998 - Węgierskie Muzeum Historii Naturalnej, 2 tygodnie (IX, 1998), Budapeszt, Węgry.
Wyprawy naukowe

 • Półwysep Skandynawski (Szwecja, Finlandia).
 • Kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia).
 • Karpaty (zachodnie, południowe i wschodnie) (Polska, Słowacja, Rumunia).
 • Alpy (Francja, Szwajcaria).
 • Masyw Centralny (Francja).
 • Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia).
 • Półwysep Apeniński (Włochy).
 • Półwysep Bałkański i Góry Dynarskie (Grecja, Bułgaria, Albania, Kosowo, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia).
 • Wyżyna Podolska (Ukraina)
Stypendia
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium konferencyjne na udział w XVII International Botanical Congress, Austria, Wiedeń, 17–23.07.2005.
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium w ramach programu "Krajowe stypendia wyjazdowe", odbyte w ośrodku naukowym Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. (prowadzący: dr P. Bednarek) 18.11.2002–18.02.2003.
Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych
  i krajowych konferencji naukowych

 • Członek organizacyjnego komitetu konferencji – The First Interdisciplinary Symposium Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, 26–28 September 2013, Kraków, Poland (http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography/).
 • "Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski". 30–31. 05. 2006. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny. Sekretarz konferencji.
 • "Kick-off" meeting of the EU project INTRABIODIV, Instytut Botaniki PAN, 8–12. 01. 2004, Kraków.
Udział w krajowych projektach naukowych

Kierownik i główny wykonawca

 • 2011–2014. "Zróżnicowanie genetyczne Carlina onopordifolia Besser w odniesieniu do ewolucji i historii biogeograficznej kompleksu Carlina acanthifolia All. (Compositae) w Europie." 
 • 2007–2010. "Przestrzenne wzorce zróżnicowania genetycznego wybranych gatunków kserotermicznych o ekstrazonalnym rozmieszczeniu w Polsce w kontekście historii kolonizacji."
 • 2003–2006. "Filogeneza i przestrzenne wzorce zróżnicowania molekularnego wybranych gatunków rodzaju Cochlearia L. z Europy Środkowej i Wschodniej jako podstawa ochrony ich różnorodności genetycznej."
 • 1998–2001. "Taksonomia i chorologia kompleksu Caltha palustris L. na terenie Polski." grant promotorski, Promotor prof. dr hab. Zbigniew Mirek, wykonawca mgr E. Cieślak.
Udział w projektach jako wykonawca
 • 2009–2012. "Zróżnicowanie genetyczne i związki filogenetyczne pomiędzy europejskimi gatunkami rodzaju Melica L., sekcja Beckeria (Bernh.) Aschers. em. Hempel (Poaceae) w kontekście biogeograficznej historii kształtowania ich zasięgów." kierownik dr M. Szczepaniak wykonawca dr E. Cieślak.
 • 2007–2010. "Wzorce molekularne w obrębie grupy Lecanora dispersa w Polsce na tle zmienności morfologiczno-anatomicznej i hemotaksonomicznej poszczególnych gatunków." kierownik doc. dr hab. L. Śliwa, wykonawca E. Cieślak.
 • 2005–2009. "Endemizm we florze Polski - analiza wzorców zmienności i różnorodności biologicznej." kierownik prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa, wykonawca E. Cieślak.
 • 2005–2009. "Filogeografia i pochodzenie flory zbiorowisk ziołoroślowych w Karpatach." kierownik dr. A. Stachurska-Swakoń, wykonawca dr E. Cieślak.
 • 2004–2007. "Wewnątrz- i międzypopulacyjna zmienność genetyczna Viola uliginosa Besser z terenu Polski na tle krajów ościennych, w aspekcie ochrony gatunku." kierownik  dr W. Paul, wykonawca  dr E. Cieślak.
 • 2004–2007. "Zmienność genetyczna wewnątrz- i międzypopulacyjna Saxifraga hirculus L. (Saxifragaceae) w Polsce na tle krajów sąsiednich oraz teoretyczno-praktyczne i metodyczne aspekty jej ochrony." kierownik dr M. Kędra, wykonawca dr E. Cieślak.
 • 2003–2006. "Wzorce zmienności genetycznej gatunków rzadkich i szeroko rozmieszczonych rodzaju Melica L." kierownik dr M. Szczepaniak, wykonawca dr E. Cieślak.
Udział w projektach
z Unii Europejskiej

 • 2007–2011. "Challenges in assessing and forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe." ECOCHANGE – (Grant EU nr FP6-036866).
 • 2004–2006. "Tracking surrogates for intraspecific biodiversity: towards efficient selection strategies for the conservation of natural genetic resources using comparative mapping and modelling approaches." INTRABIODIV – (Grant EU nr GOCE-CT-2004-505376).
Wykonane ekspertyzy
 • Przygotowanie raportu z wykonania badań molekularnych w ramach programu „Zbiór nasion gatunku chronionego Saxifraga hirculus, namnażanie jego osobników oraz ich wsiedlanie do środowiska naturalnego” dla Klubu Przyrodników. (Finansowanie badań w ramach projektu LIFE11/NAT/PL/423).
 • Przygotowanie raportu z wykonania badań molekularnych w ramach programu pt.: „Rozpoznanie zróżnicowania genetycznego mieczyka błotnego i mieczyka dachówkowatego.” dla PTOP Salamandra. (Finansowanie badań przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 - projekt nr POIS.05.01.00-00-329/10 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 • Przygotowanie ekspertyzy na temat zmienności genetycznej grupy gatunków kserotermicznych w populacjach z Wyżyny Małopolskiej dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (2011, 2012).
Działalność dydaktyczna
Prowadzone wykłady i ćwiczenia
 • "Przygotowanie i obróbka danych z pomiarów" Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, wykład cykliczny,
 • "Statystyczna analiza danych", Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, wykład cykliczny,
 • "Osobnik, populacja w badaniach genetycznych roślin", Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, wykład,
 • "Analizy DNA w badaniach botanicznych. Przegląd zagadnień badawczych", Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie,
 • Prowadzenie ćwiczeń w ramach kursu pt. "Podstawy metod molekularnych-analizy DNA", Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Fizyka Medyczna AGH w Krakowie.
Opieka nad praktykantami
 • Staże studentów Wydziału Biotechnologii UR w Krakowie w Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN.
Konsultacje naukowe
 • Weryfikacja materiału zielnikowego kompleksów Caltha palustris s.l.,Veronica hederifolia s.l.
 • Konsultacje naukowe w zakresie metodycznych aspektów związanych z analizą sekwencjonowania i genotypowania AFLP oraz opracowania statystycznego wyników tych analiz.
 • Opieka naukowa w ramach prowadzonych badań metodami molekularnymi nad strukturą genetyczna gatunków roślin naczyniowych.
Członkostwo i funkcje: sekretarz Zarządu Fundacji Botaniki Polskiej im W. Szafera od 1994; członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 1998; redaktor tematyczny w Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
 Adres:

Praca: Pracownia Analiz Molekularnych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,

Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-801, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
E-mail: e.cieslak@botany.pl

Publikacje:


Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports

 • Migdałek G., Nowak J., Saługa M., Cieślak E., Szczepaniak M., Ronikier M., Marcussen T., Słomka A., Kuta E. 2017. No evidence of contemporary interploidy gene flow between the closely related European woodland violets Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae). Plant Biology 19: 542551. doi:10.1111/plb.12571.
 • Paul W., Cieślak E., Ronikier M., Migdałek G., Słomka A., Żabicka J. 2016. Low genetic diversity of declining Viola uliginosa (Violaceae) at its southern range limits in Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 58: 41–52.
 • Szczepaniak M., Kamiński R., Kuta E., Słomka A., Heise W., Cieślak E. 2016. Natural hybridization between Gladiolus palustris and G. imbricatus inferred from morphological, molecular and reproductive evidence. Preslia 88: 137–161.
 • Kajtoch Ł., Cieślak E., Varga Z., Paul W., Mazur M.A., Sramkó G., Kubisz D. 2016. Phylogeographic patterns of steppe species in Eastern Central Europe: a review and the implications for conservation. Biodiversity and Conservation 25: 2309-2339. 10.1007/s10531-016-1065-2.
 • Wacnik A., Nalepka D., Granoszewski W., Walanus A., Madeyska E., Cywa K., Szczepanek K., Cieślak E. 2015. Development of modern forest zones in the Beskid Niski Mts. and adjacent area (Western Carpathians) in the late Holocene: a palaeobotanical perspective. Quaternary International 415: 303-324. doi:10.1016/j.quaint.2015.09.
 • Cieślak E., Cieślak J., Szeląg Z., Roniker M. 2015. Genetic structure of Galium cracoviense (Rubiaceae): a naturally rare species with an extremely small distribution range. Conservation genetic 16: 929-938. 10.1007/s10592-015-0711-7 <PDF>
 • Kuta E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Cieślak E., Rostański A., Szczepaniak M., Migdałek G., Wąsowicz P., Suda J., Combik M., Słomka A. 2014. Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content. Plant Biology 16(5): 924-934.
 • Cieślak E. 2013. Variation and genetic structure of Serratula lycopifolia populations (Vill.) Kern. (Asteraceae) in Poland and adjacent regions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82(1) 6775. <PDF>
 • Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2013. Phylogeography of a subalpine tall-herb Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae) reveals two main genetic lineages in the European mountains. Botanical Journal of the Linnean Society 171: 413–428.
 • Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2012. Phylogeography of subalpine tall-herb species in Central Europe: the case of Cicerbita alpina. Preslia 84: 121–140.
 • Taberlet P., Zimmermann N. E.,  Englisch T.,  Tribsch A., Holderegger R., Alvarez N., Niklfeld H., Coldea G., Mirek Z., Moilanen A., Ahlmer W., Marsan P.A., Bona E., Bovio M., Choler P., Cieślak  E., Colli L., Vasile Cristea V., Dalmas  J.P., Frajman B., Garraud L., Gaudeul M., Gielly L., Gutermann W.,  Jogan N., Kagalo A. A.,  Korbecka G., Küpfer P., Lequette B., Letz D.R., Manel S., Mansion G., Marhold K., Martini F., Negrini R., Niño F., Paun O., Pellecchia M., Perico G., Piękoś-Mirkowa H., Prosser F., Puşcaş M., Ronikier M., Scheuerer M., Schneeweiss G. M., Schönswetter P., Schratt-Ehrendorfer L., Schüpfer F., Selvaggi A., Steinmann K., Thiel-Egenter C., van Loo M.,Winkler M., Wohlgemuth T., Wraber T., Gugerli F., IntraBioDiv Consortium. 2012. Genetic diversity in widespread species is not congruent with species richness in alpine plant communities. Ecology Letters 15(12): 1439–1448.
 • Stachurska-Swakoń A., Cieslak E., Ronikier M. 2011. Genetic variability of small isolated populations of Cicerbita alpina (L.) Wallr. (Asteraceae) in the Beskid Maly Mts (southern Poland). Polish Journal of Ecology 59(2): 279–288.
 • Szczepaniak M., Cieślak E. 2011. Genetic and morphological differentiation between Melica ciliata L. and M. transsilvanica Schur (Poaceae) in Europe reveals the non-presence of M. ciliata in the Polish flora. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(4): 301–313.
 •  Cieślak E., Szeląg Z. 2010. Genetic diversity of Galium cracoviense, G. oelandicum and G. sudeticum (Rubiaceae) – narrow endemic species of Galium sect. Leptogalium in northeastern Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(4): 269–275.
 • Cieślak E., Kaźmierczakowa R., Ronikier M. 2010. Cochlearia polonica Fröhl. (Brassicaceae), a narrow endemic species of southern Poland: history of conservation efforts, overview of current population resources and genetic structure of populations. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(3): 255–261.
 • Cieślak E., Szeląg Z. 2009. Genetic diversity of Galium cracoviense (Rubiaceae) – the Polish endemic plant. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(2): 123–129.
 •  Szczepaniak M., Cieślak E. 2009. Genetic diversity of Melica transsilvanica Schur (Poaceae) at its northern range limit. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica  51(1): 71–82.
 • Thiel-Egenter C., Gugerli F., Alvarez N., Brodbeck S., Cieślak E., Colli L., Englisch T., Gaudeul M., Gielly L., Korbecka G., Negrini R., Paun O., Pellecchia M., Rioux D., Ronikier M., Schönswetter P., Schüpfer F., Taberlet P., Tribsch A., van Loo M., Winkler M., Holderegger and IntrBioDiv Consortium. 2009. Effects of species traits on the genetic diversity of high-mountain plants: a multi-species study  across the Alps and the Carpathians. Global Ecology and Biogeography 18: 78–87.
 • Ronikier M., Cieślak E., Korbecka G. 2008. High genetic differentiation in the alpine plant Campanula alpina Jacq. (Campanulaceae): evidence for glacial survival in several Carpathian regions and long–term isolation between the Carpathians and the Alps. Molecular Ecology 17(7): 1763–1775.
 • Cieślak E., Ronikier M., Koch M. A. 2007. Western Ukrainian Cochlearia (Brassicaceae) – the identity of an isolated edge population. Taxon 56(1): 112–118.
 • Cieślak E., Korbecka G., Ronikier M. 2007. Genetic structure of the critically endangered endemic Cochlearia polonica (Brassicaceae): efficiency of the last–chance transplantation. Botanical Journal of the Linnean Society 155(4): 527–532.
 • Szczepaniak M., Cieślak E. 2007. Low level of genetic variation within Melica transsilvanica populations from the Kraków–Częstochowa Upland and the Pieniny Mts revealed by AFLPs analysis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(4): 321–331.
 •  Szczepaniak M., Cieślak E., Bednarek P. T. 2007. Natural hybridization between Elymus repens and Elymus hispidus assessed by AFLP analysis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(3): 225–234.
 • Cieślak E., Paul W., Ronikier M. 2006. Low genetic diversity in the endangered population of Viola uliginosa in its locus classicus at Rząska near Cracow (Southern Poland) as revealed by AFLP markers. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75(3): 245–251.
 • Cieślak E. 2004. Morphological variability of the Caltha palustris L. complex (Ranunculaceae) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(3): 193–201.
 • Cieślak E., Florjan S. 2002. Stomata size in the Caltha palustris complex (Ranunculaceae) from Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 44: 91–97.
 • Szczepaniak M., Cieślak E., Bednarek P. T. 2002. Morphological and AFLP variation of Elymus repens (L.) Gould (Poaceae). Cellular Molecular Biology Letters 7(2A): 547–558.
 • Cieślak E., Ilnicki T., Flis M. 2000. Cytotaxonomical studies on the Caltha palustris complex (Ranunculaceae) in Poland. Preliminary report. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 42(1): 121–129.
 • Cieślak E., Cieślak J. 2000. Program komputerowy do pomiarów biometrycznych. Computer programme for biometrical measurements. Wiadomości Botaniczne 44(1/2): 80–81.
 • Cieślak E., Mirek Z. 1996. Representatives of Veronica hederifolia group (Scrophulariaceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 41(2): 935–952.
Publikacje naukowe w pozostałych czasopismach o zasięgu  międzynarodowym
 • Puchalski W., Cieślak E., Nowak J. & Żukowski W. 2016. Czy zabieg introdukcji Groenlandia densa (Potamogetonaceae) w Polsce ma szanse powodzenia? Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 289–304.
 • Cieślak E. 2015. Historia migracji roślinności kserotermicznej na teren Polski południowej w świetle badań molekularnych. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(1): 3–13. <PDF>
 • Cieślak E., Szczepaniak M., Kamiński R., Heise W. 2014. Stan zachowania krytycznie zagrożonego gatunku Gladiolus paluster (Iridaceae) w Polsce – analiza zmienności genetycznej osobników w uprawie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście prowadzonych działań ochronnych. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): 49–66. <PDF>
 • Cieślak E., Szczepaniak M. 2012. Porównanie struktury genetycznej naturalnych i introdukowanych populacji Carlina onopordifolia (Asteraceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 459474.<PDF>
 • Cieślak E., Paul W. 2011. Typification of Carlina acanthifolia var. spathulata (Asteraceae) and new authorship for C. onopordifolia. Polish Botanical Journal 56(1): 55–60. <PDF>
 • Cieślak E., Paul W. 2011. Carlina onopordifolia (Asteraceae) – zarys historii taksonomicznej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 301–320. <abstract>
 • Cieślak E., Cieślak J., Paul W. 2009. Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) na Wyżynie Lubelskiej – New locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in the Lublin Upland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(2): 433–438. <abstract>
 • Cieślak E., Ronikier M. 2006. Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) – Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 317–325.
 • Szczepaniak M., Cieślak E. 2006. Genetic variation and structure in natural populations of Melica ciliata and M. transsilvanica (Poaceae) as indicated by AFLP markers. Biodiversity: Research and Conservation 3/4: 235–239. <PDF>
 • Cieślak E., Paul W., Cieślak J. 2004. Bogate stanowisko Viola uliginosa Bess. (Violaceae) w Kotlinie Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1) 206–209.
 • Cieślak E. 2002. Rozmieszczenie rodzaju Caltha (Ranunculaceae) w Polsce [Distribution of the genus Caltha (Ranunculaceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 89–114. <PDF>
 • Cieślak E., Cieślak J. 2000. Program koputerowy do pomiarów biometrycznych. Computer programme for biometrical measurements. Wiadomości Botaniczne 44(1/2): 80–81. <PDF>
 • Cieślak E., Mitka J. 1995. Stan zdrowotny świerka Picea abies (L.) Kars. i zróżnicowanie zbiorowiska świerczyn w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14(3): 47–68.
Monografie
 • Cieślak E. 2014. "Phylogeography of Pontic-Pannonian species in Central Europe." Polish Botanical Studies 30: 1–53.
Rozdział w książce
 • Bloch-Orłowska J., Pawlikowski P., Cieślak E. 2014. Saxifraga hirculus L. Skalnica torfowiskowa. [W]:  R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s. 246–248.
 • Paul. W., Cieślak E., Ronikier M. 2009. Viola uliginosa (Violaceae): the need for genetic diversity assessment of an endangered limited-range species. [W]: Mirek Z., Nikiel A. (red.). Rare, relict and dangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of  Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 405–407.
 • Szczepaniak M., Cieślak E. 2003. Assessment of genetic variation in Elymus repens and E. hispidus using AFLP markers and its implications for intraspecific taxonomy. [W]: L. Frey (ed.), Problems of grass biology. Kraków, W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, s. 271–286.
Redakcja i współautorstwo pozycji książkowych
 • Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), 2006. Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 30–31 maja 2006, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny. Kraków, Skład i druk: ABart, 168, [17] s.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Paul W., Ronikier M., Bernacki L., Cieślak E., Głowacki Z., Leda M., Mitka J., Paśnik A., Rostański K., Szeląg Z., Wójcicki J. J., Zalewska-Gałosz J., Zieliński J., Żukowski W. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, ss. 442.
 • Cieślak E., Mirek Z., Paul W.1995. Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Historia i Indeksy. T. 15. Wyd. IB PAN, Kraków, ss. 262.

Nowe dla nauki taksony

       Gladiolus ×sulistrovicus Kamiński, Szczepaniak et Cieślak, nothosp. nova [Gladiolus palustris Gaudin × Gladiolus imbricatus L.]. Preslia 2016. 88: 137–161.

Publikacje konferencyjne:


KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

Cieślak E., Cieślak J., Ronikier M. 2017. Population genetic structure of Cochlearia tatrae Borbás (Brassicaceae) – a narrow endemic species of the Tatra Mts. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, Sp. Iss, 62: 9495.

Mamla K., Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Saługa M., Ronikier M. 2017. Plastid DNA variation in Cicerbita alpine (Asteraceae) populations across the European mountains. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, Sp. Iss, 62: 160161.

Nowak J., Cieślak E. 2017. Genetic structure of the endemic plant Campanula serrata (Kit.) Hendrych (Campanulaceae) in relation to Quaternary climate changes in the Carpathians – preliminary results. [Struktura genetyczna endemicznej rośliny Campanula serrata (Kit.) Hendrych (Campanulaceae) na tle Czwartorzędowych zmian klimatycznych w Karpatach – wstępne wyniki.] [W]: Abstrakty. Konferencja specjalistyczna. Biologia, Chemia i ŚrodowiskoSpojrzenie Młodych Naukowców. 

Nowak J., Cieślak E., Korzeniak J., Ronikier M. 2017. Phylogeographical structure of the Carpathian endemic plant Campanula serrata (Kit.) Hendrych (Campanulaceae). Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, Sp. Iss, 62: 174175.

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Kaczmarczyk A., Nowak J., Ronikier M. 2017. Genetic structure of Doronicum austriacum Jacq. (Asteraceae) in the Carpathians and adjacent areas: towards a comparative phylogeographical pattern of tall-herb communities. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, Sp. Iss, 62: 7273.

Śliwa L., Miądlikowska J., Flakus A., Rodrigues de Flakus P., Cieślak E. 2017. Species delimitation and phylogeny of neotropical Lecanora s.l. (lichen-forming Ascomycota, Lecanoromycetes) from Bolivia based on multilocus and phenotypic data – a newly launched NSC project (2017–2020). [W]: Abstrakt XX Baltic Symposium of Mycologists and Lichenologists'.

Cieślak E. 2015. Insights into the genetic diversity of model xerothermic species: the Balkan Peninsula versus Central and Eastern Europe. [W]: Bogdanović, S., Jogan, N. (eds.), Book of abstracts – 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia, 14-18 September, 2015: 55.

Bloch-Orłowska J., Cieślak E., Żółkoś K. 2015. Recovery plan for Saxifraga hirculus in northern Poland – limitations and first results. [W]: 27th International Congress For Conservation Biology; 4th European Congress For Conservation Biology, Mission Biodiversity: Choosing New Paths For Conservation, Montpellier, France 2-6 August 2015. Book of program: 94.

Ronikier M., Cieślak E. 2012. Northern component to the southern richness: genetic diversity of the arctic-alpine Dryas octopetala at its Balkan range limits. [Abstrakt] [W]: Rešetnik I., Bogdanović S., Alegro A. (eds), Book of abstracts, s. 34.

Cieślak E. 2012. Does the genetic structure of Carlina acanthifolia subsp. utzka reflect distinctions of Balkans and Pontic phylogeographical areas? [W]: Rešetnik I., Bogdanović S., Alegro A. (eds), "International Symposium on Evolution of Balkan Biodiversity". BalkBioDiv Consortium and Croatian Botanical Society, Croatia, Zagreb, 28–30.06.2012. Book of abstracts, s.48.

Migdałek G., Cieślak E., Szczepaniak M., Combik M., Słomka A., Kuta E. 2012. Genetic diversity of Viola reichenbachiana and Viola riviniana (Violaceae) from polluted with heavy metals and non-polluted areas. [W]: Walińska K. (ed.), 7th International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology to Environmental Protection", The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, 8–10.11.2012]. Book of abstracts, s. 43.

Kędra M., Cieślak E. 2009. AFLP analysis of genetic diversity in natural population and tissue culture plants of Saxifraga hirculus L. [W]: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not?!", Krakow, September 21–25, 2009. Abstracts, s. 14.

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2009. Phylogeography of Ranunculus platanifolius L., a subalpine tallherb species, in the Carpathians and Balkans. [W]: Stevanovi V. (ed.). 5th Balkan Botanical Congress. The 80th anniversary of the publication of Turrill’s "Plant life of the Balkan Peninsula", Serbia, Belgrade, 07–11.09.2009. Book of abstracts, s. 52.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2009. Phylogeography and genetic diversity of Melica ciliata s. lat. (Poaceae) based on AFLP analyses. [W]: Stevanovi V. (ed.). 5th Balkan Botanical Congress. The 80th anniversary of the publication of Turrill’s "Plant life of the Balkan Peninsula", Serbia, Belgrade, 07–11.09.2009]. Book of abstracts, s. 53.

Korbecka G., Letz D. R., Ronikier M., Cieślak E., IntraBioDiv Consortium 2008. Genetic structure and differentiation within Sempervivum montanum agg. [W]: Xth Symposium of the International Organization of Plant Biosystematics, Slovakia, Vysoké Tatry, 2–4.07.2008. Book of abstracts, s. 76.

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2008. Biogeography of tall-herb species in the Carpathians: a case study of Cicerbita alpine (L.) Wallr. [W]: Xth Symposium of the International Organization of Plant Biosystematics, Slovakia, Vysoké Tatry, 2–4.07.2008. Book of abstracts, s. 111.

Ronikier M., Cieślak E. Korbecka G. 2006. High genetic differentiation in the alpine plant Campanula alpina Jacq. in the Carpathians, Eastern Alps and Balkans: phylogeographical case study in Central European mountains. .  [W]: Biodiversity Conservation – From Genes To Habitats, Switzerland, Davos, 23–24.11.2006. Abstracts, 38.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2005. Analiza zmienności genetycznej kompleksu gatunków Melica ciliataM. transsilvanica z zastosowaniem markerów AFLP. [W]: Karwowski K. (red.), Przewodnik słowacko–polskiej sesji posterowej "Badania Naukowe w Pieninach 2005", Czerwony Klasztor – Słowacja, 02.06.2005. Streszczenia, s. 43.

Cieślak E. 2005. Multivariate morphometric analysis of the Caltha palustris L. complex from the representative parts of its European range. [W]: XVII International Botanical Congress, Austria, Vienna, 17–23.07.2005. Abstracts, s. 394.

Szczepaniak M., Cieślak E., Bednarek P. T. 2002. Morphological and AFLP variation of Elymus repens (L.) Gould (Poaceae). [W]: "Application of Molecular Markers in Studies on Plants", International Workshop, Poland, Warsaw, 25–29.09.2002. Abstracts, s. 63.

KONFERENCJE KRAJOWE

Cieślak E. 2016. Filogeografia Carlina acanthifolia All. subsp. utzka (Hacq.) Meusel & Kästner (Compositae) w odniesieniu do historii kolonizacji europy środkowej i wschodniej. [W]: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów: s. 284. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27.06–03.07. 2016.

Paul W., Cieślak E., Ronikier M., Marcussen T., Migdałek G., Żabicka J., Słomka A., Kuta E. 2016. Pozycja systematyczna i genetyczne zróżnicowanie polskich populacji zagrożonego wyginięciem gatunku Viola uliginosa Besser. [W]: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów: 291–292. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca – 3 lipca 2016.

Szczepaniak M., Cieślak E., Kamiński R. 2016. Naturalna hybrydyzacja w kontekście ochrony rzadkich gatunków na przykładzie Gladiolus palustris. [W]: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów: s. 156. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca – 3 lipca 2016.

Cieślak E. 2011. Szczegółowa analiza struktury genetycznej Carlina onopordifolia – implikacje dla ochrony gatunku. [W]: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce, Lublin 2–4.06.2011.  Streszczenia s. 30-31.

Cieślak E. 2010. Taksonomiczna historia "Carlina onopordifolia Besser". [W]: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.), Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa 6–12.09.2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 41.

Cieślak E. 2010. Taxonomical history of "Carlina onopordifolia Besser". [W:] Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.), Planta in vivo, in vitro et in silico. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Poland, Warsaw, 6–12.09.2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79, Suppl. 1: 35.

Cieślak E. 2009. Genetyczne konsekwencje wyspowego rozmieszczenia gatunków. [W]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego – stan zachowania, ochrona i perspektywy". Konferencja z okazji 40-lecia Uczelni, Bydgoszcz, 28–30.05.2009. Streszczenia, s. 61.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2009. Osobnik i populacja w badaniach genetycznych na przykładzie gatunków rzadkich i pospolitych. [W]: Czarnecka B., Czarnecka J. Sugier P. (red.) Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik – populacja – biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi". Streszczenia, s. 15.

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E. Ronikier M. 2009. Struktura genetyczna izolowanych populacji Cicerbita alpina (L.) Wallr. w Beskidzie Małym na tle zróżnicowania populacji ze zwartego zasięgu. [W]: Czarnecka B., Czarnecka J. Sugier P. (red.) Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik – populacja – biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi". Streszczenia, s. 53.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2008. Geograficzny wzór zróżnicowania genetycznego Melica uniflora – analiza mechanizmów kształtujących zasięg gatunku w Europie. [W]: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw", Kraków,  20–21.11.2008. Streszczenia, s. 23.

Cieślak E., Kędra M., Mirek Z. 2007. Genetyczna struktura populacji zagrożonego gatunku Saxifraga hirculus L. (Saxifragaceae) na skraju zasięgu w kontekście ochrony różnorodności gatunku. [W]: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce – sukcesy, problemy i perspektywy", Szczecin, 03.09.2007. Streszczenia referatów i plakatów, s. 80.

Cieślak E., Ronikier M. 2007. Rodzaj Cochlearia L. w Karpatach i obszarach przyległych – badania filogenetyczne. [W]: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce – sukcesy, problemy i perspektywy", Szczecin, 03.09.2007. Streszczenia referatów i plakatów, s. 81.

Paul W., Cieślak E., Ronikier M. 2007. Niska różnorodność genetyczna Viola uliginosa Bess. na reliktowym stanowisku na Łużycach (Niemcy)i jej konsekwencje dla perspektywy zachowania gatunku. [W]: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce – sukcesy, problemy i perspektywy", Szczecin, 03.09.2007. Streszczenia referatów i plakatów, s. 97.

Cieślak E., Korbecka G., Ronikier M., Szczepaniak M. 2006. Szczegółowa analiza struktury genetycznej w reintrodukowanej populacji endemicznej Cochlearia polonica E. Fröhl. – implikacje dla ochrony gatunku. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 30–31 maja 2006. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s. 56.

Cieślak E., Paul W., Ronikier M. 2006. Viola uliginosa Besser: potrzeba oszacowania zróżnicowania genetycznego gatunku o ograniczonym zasięgu, narażonego na wyginięcie. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 30–31 maja 2006. Streszczenia. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s. 122–123.

Kędra M., Cieślak E., Mirek Z. 2006. Potrzeby i perspektywy ochrony czynnej Saxifraga hirculus L. (Saxifragaceae) w Polsce. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M.  (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 30–31 maja 2006. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s. 88–89.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2006. Zmienność genetyczna na granicy zasięgu geograficznego na przykładzie Melica ciliata L. i Melica transsylvanica Schur. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 30-31 maja 2006. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s. 145.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2006. Czy Melica ciliata występuje we florze Polski? [W]: VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw", Kraków, 16–17.11.2006 Streszczenia s. 24.

Kędra M., Cieślak E. 2006. Mikrorozmnażanie rzadkiego i zagrożonego wyginięciem gatunku skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus L.). [W]: Kępczyński J., Rybczyński J., Kępczyńska E. (red.), XI Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin „Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin”, Międzyzdroje, 6–9.09.2006. Streszczenia, s. 77.

Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2005. Czy Cochlearia polonica (Brassicaceae) w Tatrach to metapopulacja? Badania struktury genetycznej rzadkiego endemicznego gatunku. [W]: III Ogólnopolska Konferencja, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, "Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych – Tatry 2005", Zakopane, 13–15.10.2005. Streszczenia.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2005. Określenie struktury genetycznej populacji Melica ciliata i M. transsilvanica metodą AFLP. [W]: Jackowiak B., Celka Z. (red.), Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70–lecia urodzin, Poznań 15–16.09.2005. Streszczenia. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii – Zakład Taksonomii Roślin, s. 198.

Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2004. Endemiczny status Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) – analiza zmienności genetycznej (AFLP) populacji rodzimych w relacji do pokrewnych gatunków rodzaju Cochlearia w krajach ościennych. Endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae) – AFLP genetic analysis of Polish populations in relation to closely related representatives of the genus Cochlearia in adjoining countries. [W]: Jendrzejczak E. (red.), Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń–Bydgoszcz, 6–11 września 2004. Streszczenia referatów i plakatów, s. 65–66.

Cieślak E., Paul W., Ronikier M. 2004. Struktura genetyczna populacji Viola uliginosa z locus classicus w Rząsce pod Krakowem, w aspekcie ochrony zagrożonego gatunku. [W]: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.), Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, 16–18 czerwca 2004. Program – Streszczenia – Indeks autorów. Poznań, Zakład Genetyki UAM, s. 87.

Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2004. Struktura genetyczna populacji endemicznych Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) oszacowana za pomocą markerów AFLP. [W]: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.), Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, 16–18 czerwca 2004. Program – Streszczenia – Indeks autorów. Poznań, Zakład Genetyki UAM, s. 88.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2004. Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne naturalnych mieszańców międzygatunkowych Elymus repens ×Elymus hispidus. [W]: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.), Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego "Zmienność i ewolucja", Poznań, 16–18 czerwca 2004. Program – Streszczenia – Indeks autorów. Poznań, Zakład Genetyki UAM, s. 107.

Szczepaniak M., Cieślak E. 2004. Rozmieszczenie i biologia Melica nutans i M. uniflora – wstęp do badań zróżnicowania genetycznego metodą AFLP. [W]: Frey L. (red.), VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Kraków, 18–19 listopada 2004 r. Streszczenia. Kraków, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, s. 70.

Flis M., Ilnicki T., Cieślak E. Jankun A. 2001. Porównanie kariotypów Caltha palustris subsp. palustris i C. palustris subsp. laeta. Comparison of the karyotype structure Caltha palustris subsp. palustris and C. palustris subsp. laeta. [W]: Zenkteler E. (red.), Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały Sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań, Polskie Towarzystwo Botaniczne, s. 11.

Cieślak E. 1998. Zmienność rodzaju Caltha w Polsce = Variability of genus Caltha in Poland. [W]: Miądlikowska J. (red.), Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Gdańsk, 15–19 września 1998. Gdańsk, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Gdański, Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, s. 86.


Udział w konferencjach:

  Konferencje międzynarodowe

 • Biogeography of the Carpathians, Ecological and Evolutionary Facets of Biodiversity, The Second Interdisciplinary Symposium, Cluj-Napoca, Romania 2830.09.2017.
 • Biogeography of the Carpathians, Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, The First Interdisciplinary Symposium, Kraków, Poland, 26–28.09.2013.
 • 6th Balkan Botanical Congress, RijekaCroatia, 1418.09. 2015.
 • 27th International Congress For Conservation Biology; 4th European Congress For Conservation Biology, Mission Biodiversity: Choosing New Paths For Conservation, Montpellier, France, 26.08. 2015.
 • "A European Perspective on the Future of Biodiversity and Ecosystems. Final Conference of the Ecochange Project", Zürich, Szwajcaria, 21–22.03.2012.
 • International Symposium on Evolution of Balkan Biodiversity. BalkBioDiv Consortium and Croatian Botanical Society, Croatia, Zagreb, 28–30.06.2012.
 • 7th International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology to Environmental Protection", The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, 8–10.11.2012
 • 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not?!", Krakow, 21–25.09, 2009.
 • 5th Balkan Botanical Congress. The 80th anniversary of the publication of Turrill’s "Plant life of the Balkan Peninsula", Serbia, Belgrade, 7–11.09.2009.
 • 10th Symposium of the International Organization of Plant Biosystematics, Slovakia, Vysoké Tatry, 2–4.07.2008.
 • Biodiversity Conservation – From Genes To Habitats, Switzerland, Davos, 23–24.11.2006.
 • "Badania Naukowe w Pieninach 2005", Czerwony Klasztor – Słowacja, 02.06.2005.
 • XVII International Botanical Congress, Austria, Vienna, 17–23.07.2005.
 • Application of Molecular Markers in Studies on Plants, International Workshop, Poland, Warsaw, 25–29.09.2002.

  Konferencje krajowe

 • 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, "Botanika – tradycja i nowoczesność". Lublin, 27.06–03.07.2016.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce". Lublin, 2–4.06.2011.
 • LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, "Planta in vivo, in vitro et in silico". Warszawa, 6–12.09.2010.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego – stan zachowania, ochrona i perspektywy". Konferencja z okazji 40-lecia Uczelni, Bydgoszcz, 28–30.05.2009.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik – populacja – biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi". Krasnobród, 22–25.06.2009.
 • VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw". Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 20–21.11.2008
 • 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce – sukcesy, problemy i perspektywy". Szczecin, 03.09.2007.
 • Ogólnopolska konferencja naukowej "Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski". Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, Kraków, 30–31.05.2006.
 • VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw", Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 16–17.11.2006
 • XI Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin "Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin". Międzyzdroje, 6–9.09.2006.
 • III Ogólnopolska Konferencja, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, "Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych – Tatry 2005". Zakopane, 13–15.10.2005.
 • Konferencja Naukowa Dedykowana Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70–lecia urodzin. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii – Zakład Taksonomii Roślin, Poznań, 15–16.09.2005.
 • 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury". Toruń–Bydgoszcz, 6–11.09.2004.
 • Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, Zakład Genetyki UAM, Poznań, 16–18.06.2004.
 • VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 18–19.11.2004.
 • 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. "Botanika w dobie biologii molekularnej". Poznań, 23–26.09.2001.
 • 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15–19.09.1998.
zamknij okienko !