CYWA Katarzyna

studia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, kierunek Ochrona Środowiska,
specjalizacja: biologia środowiska;
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (studia podyplomowe)

  lic. - 2001; mgr - 2003; dr - 2018(aktualizacja danych: 02.2019)
Przebieg pracy:
Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, prac. inżynieryjno-techniczny (od 2004)

Tematyka badawcza:

anatomia drewna i węgli drzewnych; analiza ksylologiczna i antrakologiczna materiałów z warstw kulturowych oraz obiektów na stanowiskach archeologicznych

Udział w projektach badawczych:
Kierownik projektu:
 • Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych; numer projektu: 2014/13/N/ST10/04881; Narodowe Centrum Nauki, 2015-2018
Ekspertyzy węgli drzewnych i drewien w projektach:
 • N N304 319 636: Przedrolnicze i wczesnorolnicze przemiany środowiska Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Wacnik (Instytut Botaniki PAN w Krakowie);
 • 1080/11MKiDN: Opracowanie materiałów ze stanowiska 3a-c Lutomiersk – Koziówki, Grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2011, kierownik grantu: mgr Błażej Muzolf (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi);
 • N N307 155 538: Rekonstrukcja lokalnych warunków paleoekologicznych interglacjału mazowieckiego w Nowinach Żukowskich (Wyżyna Lubelska, SE Polska) na podstawie kompleksowych badań paleobotanicznych w nawiązaniu do palinostratygrafii, kierownik grantu: dr Anna Hrynowiecka (dawniej Instytut Botaniki PAN w Krakowie, obecnie Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Geologii Morza – Gdańsk);
 • Project Heritage and Threat (HeAT), realizowany w ramach Programu Heritage Plus – ERA-NET Plus on Cultural Heritage and Global Change Research; kierownik grantu: dr Małgorzata Karczewska (Uniwersytetu w Białymstoku)
Wyjazdy szkoleniowe i konferencyjne:
 • International Conference "Into the woods. Overlapping perspectives on the history of ancient forests", Padwa, Włochy, 18-20.04.2017 (wyjazd konferencyjny)
 • 17th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paryż, Francja, 4–9.07.2016 (wyjazd konferencyjny)
 • International Meeting of Charcoal Analysis: Charcoal as Cultural and Biological HertigeWalencja, Hiszpania, 05-09.09.2011 (wyjazd konferencyjny)
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Johana Wolfganga Goethego, Niemcy, Frankfurt nad Menem, luty 2009 (wyjazd szkoleniowy)
 • 4th International Meeting of Anthracology, Bruksela, Belgia, 08-13.09.2008 (wyjazd konferencyjny)
 Adres;
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
tel./fax:
Praca: (12) 42-41-739, fax: (12) 421-97-90
e-mail:
e-mail: k.cywa@botany.pl

Wykaz publikacji:


 • Wacnik A., Gumiński W.,·Cywa K., Bugajska K. 2020. Forests and foragers: exploitation of wood resources by Mesolithic and para‑Neolithic societies in north‑eastern Poland. Vegetation History and Archaeobotany. DOI: 10.1007/s00334-020-00778-y
 • Cywa K., Wacnik A. 2020. First representative xylological data on the exploitation of wood by early medieval woodcrafters in the Polesia region, southwestern Belarus. Journal of Archaeological Science: Reports 30 (102252). DOI: 10.1016/j.jasrep.2020.102252
 • Cywa K. 2019. Analiza taksonomiczna elementów drewnianych z obuwia nowożytnego. W: A.B. Kowalska (red.) Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom I, II. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin, pp. 151.
 • Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Tomczyńska Z. 2018. Stanisławice, stan. 9, gm. Bochnia. Wyniki badań archeobotanicznych materiałów zachowanych w obiektach kultury przeworskiej. W: J. Rodak (red.). Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzmskich i czasów nowożytnych. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków: 297–311.
 • Cywa K. 2018. Uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych. (Manuskrypt pracy doktorskiej). Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Kupryjanowicz M., Cywa K., Czerniawska D., Drzymulska D. 2018. Szczątki roślin z wykopalisk archeologicznych na terenie dawnego ogrodu włoskiego oo. Bazylianów w Supraślu. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne 13/2017: 113–119.
 • Cywa K., Wacnik A., Lityńska-Zając M. 2018. Factors of selection and quality of wood used for woodcraft in medieval Polish strongholds and early urban centres. Acta Palaeobotanica 58(2): 231–287. DOI: 10.2478/acpa-2018-0013.
 • Mueller-Bieniek A., Skawińska-Wieser K., Cywa K. 2018. Badania archeobotaniczne, Witów, stanowisko 14–15, pow. Łęczyca, woj. Łódzkie. W: L. Tyszler, A. Nierychlewska (red.). Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14–15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. Łódzkie (trasa autostrady A-1) [Rescue excavations on site 14–15 in Witów, district of Łęczyca, Łódź province (The Line of Freeway A-1)]. Via Archaeologica Lodziensis 8. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Łódź 2018:243–253.
 • Cywa K. 2018. Trees and shrubs used in medieval Poland for making everyday objects. Veget. Hist. Archaeobot. 27(1): 111-136. DOI 10.1007/s00334-017-0644-9.
 • Cywa K. 2016. Analysis of wood and bark remains from the site in Czermno [Analiza pozostałości drewna i kory ze stanowiska w Czermnie]. W: M. Florek, M. Wołoszyn (red.); The early medieval settlement complex at Czermno in past research (-2010). An interdisciplinary perspective [Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Studium interdyscyplinarne]. U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: 499–509.
 • Cywa K. 2016. Znaczenie użytkowe drewna Euonymus sp. w średniowiecznej Polsce [Uses of spindle tree Euonymus sp. wood in medieval Poland (with english summary)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 321–348.
 • Tyniec A., Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Cywa K., Koziarska A., Madeyska E., Skawińska-Wieser K. 2015. Wczesnośredniowieczna osada w Brzeziu, gm. Kłaj w świetle odkryć archeologicznych i archeobotanicznych. Materiały z VIII Symposium Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej „Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria archeologiczna nr 46 (2013–2015): 375–396.
 • Kittel P., Płóciennik M., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. 2016. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland). Quaternary Research (United States) 85(2): 187–203.
 • Mueller-Bieniek A., Kittel P., Muzolf B., Cywa K., Muzolf P. 2016. Plant macroremains from an early Neolithic site in eastern Kuyavia, central Poland. Acta Palaeobotanica 56(1): 79–89. DOI: 10.1515/acpa-2016-0006.
 • Lityńska-Zając M., Cywa K., Tomczyńska Z., Wasylikowa K., Madeyska E., Koziarska A., Skawińska-Wieser K. 2015. Badania Archeobotaniczne na wielokulturowym stanowisku 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie. Raport 10: 161–186.
 • Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Tomczyńska Z., Cywa K., Madeyska E. 2015. Wielokulturowe stanowisko w Modlnicy, woj. małopolskie. Badania archeobotaniczne. W: K. Dzięgielewski, M. Dzięgielewska, A. Sztyber (red.), Modlnica, stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków: 473–485.
 • Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Cywa K., Wasylikowa K., Madeyska E. 2015. Badania Archeobotaniczne materiałów roślinnych kultury mierzanowickiej ze stanowiska 6/8 w Zakrzowcu, gm. Niepołomice, woj. Małopolskie. W: J. Górski, P. Jarosz (red.), Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Pogórzu Wielickim. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków: 233–238.
 • Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Tomczyńska Z., Cywa K., Madeyska E. 2015. Szczątki roślinne z obiektów kultury mierzanowickiej ze stanowisk 10 i 11 w Targowisku, gm. Kłaj woj. Małopolskie. W: J. Górski, P. Jarosz (red.), Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Pogórzu Wielickim. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków: 159–179.
 • Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Cywa K., Wasylikowa K. 2015. Sprawozdanie z badań archeobotanicznych obiektów kultury pucharów lejkowatych i kultury mierzanowickiej w Stanisławicach, stan. 9, gm. Bochnia. W: M. Nowak, T. Rodak (red.), Osady z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu na stanowisku 9 i 10 w Stanisławicach, pow. Bocheński. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków: 337–340.
 • Wacnik A., Nalepka D., Granoszewski W., Walanus A., Madeyska E., Cywa K., Szczepanek K., Cieślak E. 2015. Development of modern forest zones in the Beskid Niski Mts. and adjacent area (Western Carpathians) in the late Holocene: a palaeobotanical perspective. Quaternary International: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.037.
 • Lityńska-Zając M., Cywa K., Tomczyńska Z. 2014. Wyniki analizy materiałów archeobotanicznych ze stanowiska 4 w Łysokaniach, pow. wielicki. [W: R. Naglik, P. Włodarczyk (red.), Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. Wielicki. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce]. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków: 299-310.
 • Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Madeyska E., Tomczyńska Z. 2014. Badania archeobotaniczne na stanowiskach 10, 11 i 12 w Targowisku, pow. wielicki. Osady i cmentarzysko kultury łużyckiej. [W: J. Górski (red.), Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce]. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków: 243-276.
 • Kittel P., Błaszczyk K., Cywa K., Pawłowski D., Romanow M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Zawilski P., 2014. Wyniki badań przyrodniczych na stanowiskach archeologicznych w Złotorii, gm. Choroszcz nad Narwią (północno-wschodnia Polska). [W: M. Karczewski, E. Smolska, T. Kalicki (red.). Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p. n.e. – VII w. n. e. w dorzeczach Odry i Wisły]. Białystok - Warszawa - Kielce, Środowisko -  Człowiek - Cywilizacja, tom 3, Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej: 61-82.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Cywa K., 2014. Plant remains found in archaeological sites in the Carpathian Foothills– preliminary report [W: T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg, J. Ociepka (red.). Settlement, Communication and Exchange Around the Western Carpathians. International Workshop held at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków October 27–28, 2012]. Archaeopress Archaeology, Oxford: 207–221.
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Korczyńska M., Cywa K., Kienlin T. L., Cappenberg K. 2014. Plants and environment: results of archaeobotanical research of the Bronze Age settlements in the Carpathian Foothills in Poland. Journal of Archaeological Science 53: 429–444.
 • Wacnik A., Kupryjanowicz M., Mueller-Bieniek A., Karczewski M., Cywa K. 2014. The environmental and cultural contexts of the late Iron Age and medieval settlement in the Mazurian Lake District, NE Poland: combined palaeobotanical and archaeological data. Vegetation History and Archaeobotany 23(4): 439–459.
 • Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Wasylikowa K., Cywa K., Madeyska E. 2014. Pozostałości roślinne z obiektów neolitycznych na stan. 10, 11 w Targowisku, pow. wielicki. [W: A. Zastawny (red.), Targowisko, stan. 10, 11. Osadnictwo epoki kamienia. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce]. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków: 611–629.
 • Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Tomczyńska Z., Madeyska E., Koziarska A., Skawińska-Wieser K. 2014. Brzezie, stan. 17, gm. Kłaj. Materiały archeobotaniczne z obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej. [W: A. Czekaj-Zastawny (red.), Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce]. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków 2014: 405–436.
 • Wasylikowa K., Cywa K. 2013. Analiza materiału roślinnego. [W: Dzięgielewski K. (red.). Hrubieszów, stanowisko 104. Osada z wczesnej epoki żelaza na wschodniej Lubelszczyźnie. Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne – Miniatury tom 1]. Pękowice-Hrubieszów, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie: 56-61.
 • Kupryjanowicz M., Mueller-Bieniek A., Cywa K., Karczewski M. 2013. Intensywna eksploatacja lasów przez ludność kultury bogaczewskiej - mikroregion osadniczy nad jeziorem Wons (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich). [W: Ciecierska H., Hołdyński Cz. (red.) Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu PTB]. Olsztyn, Wydawnictwo Mantis: 365-378.
 • Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Badura J., Wacnik A., Cywa K. 2013. Nouvelles données sur le Szélétien en Pologne. [W: Bodu P., Chehmana L., Klaric L., Mevel L., Soriano S., Teyssandier N. (red.) Le Paléolithique supérieur ancien de l'Europe du Nord-Ouest : Réflexions et synthèses à partir d'un projet collectif de recherche sur le centre et le sud du Bassin parisien - Actes du colloque de Sens (15-18 avril 2009)]. Société Préhistorique Française, Mémoire LVI: 485-496.
 • Mueller-Bieniek A., Cywa K. 2012. Aneks nr 3: Badania archeobotaniczne stanowiska Lutomiersk Koziówki 3a-3b. [W: Grygiel R. (red.) Lutomiersk-Koziówki, stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie, wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny]. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Łodzi nr 39, Łódź. Strony: 1 - 20.
 • Cywa K., Lityńska-Zając M. 2012. Streszczenie „5 Międzynarodowe Spotkanie Analizy Węgli Drzewnych: Węgle drzewne jako kulturalne i biologiczne dziedzictwo”, Walencja, Hiszpania, 5 - 9 Wrzesień 2011. Wiadomości Botaniczne 56 (1/2),  str:.70-74.
 • Kittel P., Błaszczyk J., Muzolf B., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Obremska M. 2011. Traces of prehistoric human impact on natural environment in the Ner River catchment (central Poland). [W: Hildebrandt-Radke I., Dörfler W., Czebreszuk J., Müller J. (red.) Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands. Studien zur Archäeologie in Ostmitteleuropa]. Poznań, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Band. 7: 129-141.
 • Cywa K. 2011. Use of wood in the ancient cult of fire temple at Mele Hairam (south-western Turkmenistan), based on preliminary charcoal analysis. Sagvntvm Extra 11: 151-152.
 • Cywa K., Wacnik A. 2011. The charcoal and wood remains and the settlement activity of the Zedmar culture population at Szczepanki site 8 (NE Poland). Sagvntvm Extra 11: 137-138.
 • Cywa K. 2008. Streszczenie “4 Międzynarodowe Spotkanie Antrakologiczne Bruksela, Belgia, 8 - 13 Wrzesień 2008” Wiadomości Botaniczne, 52 (3/4), str: 126-128.
 • Wasylikowa K., Cywa K., Stasiak-Cyran M. 2008. Rola roślin w gospodarce osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, powiat opolski, st. 5. Archeologia Polski Środkowowschodniej. Lublin, 10: 117-138.
 • Kittel P., Forysiak J., Błaszczyk J., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Muzolf B., Obremska M. 2008. Przykłady oddziaływań społeczności pradziejowych na stanowisko naturalne w rejonie Bechcic i Wierzbowej (Polska Środkowa) [W: Florek W., Kaczmarzyk J. (red.).Współczesne problemy geomorfologii]. Landform Analysis 9: 289-292.
 • Myszkowska D., Jenner B., Cywa K., Kuropatwa M., Stępalska D., Piotrowicz K. 2007. Pollen seasons of selected tree and shrub taxa in Kraków and its neighbourhood. Acta Agrobotanica Vol. 60 (2): 71–77.

Doniesienia konferencyjne:

 • Cywa K., Wacnik A. 2019. Drewno bukszpanu jako wyjątkowy surowiec w wytwórstwie zabytkowych przedmiotów użytkowych [Boxwood as an exceptional raw material in the production of antique useful objects]. W: L. Frey (red.). 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika bez granic, Kraków, 1–7 lipca 2019 [58th Congress of the Polish Botanical Society, Botany without borders, Kraków, July 1–7, 2019]. Streszczenia Referatów i Plakatów [Abstracts of Lectures and Posters]: 218–219. ISBN 978-83-954123-0-1, 978-83-62975-36-5
 • Cywa K. 2018. Użytkowanie surowców drzewnych w średniowieczu. W: G. Skrzyński, M. Badura, A.M. Noryśkiewicz (red.), Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 08.12.2018. Abstrakty: 11–12.
 • Cywa K. 2017. Selection of wood raw material for the production of everyday use objects in Polish strongholds and early urban centres in the Middle Ages. W: International conference "Into the woods. Overlapping perspectives on the history of ancient forests", Padua, Italy, 18-20 April 2017. Abstract book: 46.
 • Cywa K., Kula K. 2017. Wykorzystywanie drewna Taxus baccata w średniowieczu a jego toksyczność. W: D. Nalepka, R. Stachowicz-Rybka (red.). VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Kraków, 6–9 czerwca 2017. Streszczenia referatów: 38–39.
 • Cywa K. 2016. Trees and shrubs exploited in medieval Poland for the production of everyday use objects. W: 17th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, July 4-9, 2016. Abstracts: 50.
 • Cywa K. 2016. Ponad 60 lat istnienia Palinologicznego Zbioru Porównawczego w Zakładzie Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W: M. Badura, J. Święta-Musznicka, M. Makohonienko, G. Skrzyński (red.). X Sympozjum Archeologii Środowiskowej/Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej, 13-15 października 2016 roku, Poznań. Streszczenia: 108-109.
 • Cywa K. 2015. Trudności przy oznaczaniu średniowiecznych źródeł drewnianych ze zbiorów archeologicznych. [Warsztaty Archeobotaniczne, 28-30 września 2015, Kraków, Igołomia]. Streszczenia referatów: 7.
 • Cywa K. 2015. Technologiczne i środowiskowe aspekty wykorzystywania surowca drzewnego w polskich grodach średniowiecznych, wstępne wyniki badań drewna użytkowego. [W: Dzieduszyńska D., Roman M. (red.). VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie” Łódź, 10-12 czerwca 2015]. Streszczenia: 14-15.
 • Bobak D., Połtowicz-Bobak M., Badura J., Jary Z., Wacnik A., Cywa K. 2013. The Early Upper Paleolithic site Lubotyń 11 in the Głubczyce Plateau, Southern Poland. [W: T. Kalicki, J. Krupa (red.). Geoarchaeology of river valleys. Poland, Kielce-Suchedniów, 13-15 May 2013]. Abstract Book and field guide: 21-23.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Cywa K. 2013. Studia archeobotaniczne w Karpatach. Metody, wyniki i problemy badawcze. [W: Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 roku]. Abstracts: 130.
 • Mueller-Bieniek A., Cywa K., Grygiel R., Muzolf B. 2013. Plant macro-remains from the Early Neolithic sites in the Kujawy region, central Poland. [W: 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece, 17-22 June 2013]. Abstractsbook: 150.
 • Wacnik A., Stachowicz-Rybka R., Cywa K., Madeja J., Gumiński W. 2013. Impact of economy and settlement of the para-Neolithic Zedmar culture on vegetation innorth-eastern Poland. Integrated palaeobotanical and molecular studies at Szczepanki camp-site. [W: 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece, 17-22 June 2013]. Abstracts book: 160-161.
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Cywa K., Kienlin T. L., Korczyńska M., Cappenberg K. 2013. Plant usage and environment conditions during the Bronze Age in the Carpathian Foothills. [W: Ronikier A., Ronikier M. (red.). The First Interdisciplinary Symposium „Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, Kraków26 - 28.09.2013]. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Vol. 55, Suppl. 1: 29.
 • Mueller-Bieniek A. Cywa K., Muzolf, B. 2012. Plant macro-remains from the early Neolithic site of Smólsk in the Kujawy region, central Poland. [W: Environmental Archaeologies of Neolithisation, University of Reading (UK), Association for Environmental Archaeology Autumn conference 2012, 9–12 November]: 50.
 • Płóciennik M., Kittel P., Elias S., Stachowicz-Rybka R., Mueller-Bieniek A., Cywa K., Okupny D., Wacnik A., Muzolf B. 2012. Ekosystem moczydła z XVI w. w Lutomiersku w świetle analiz subfosylnych zgrupowań muchówek i chrząszczy oraz badań paleobotanicznych, geochemicznych i archeologicznych. [W: Kobak J. (red) XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: "Zoobentos zbiorników zaporowych" Toruń 17–19.05.2012]. Streszczenia wystąpień: 30–31.
 • Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D., Badura, J., Jary, Z., Wacnik, A., Cywa, K. 2012. New data on Szeletian settlement in Poland. [W: Cyrek, K., Czyżewski, Ł.A., Krajcarz, M.T. (red.) International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8-MIS 3 cultures-environment-chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012]. Guidebook & Book of Abstracts: 102.
 • Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Kittel P., Pawłowski D., Cywa K., Forysiak J., 2011. Zapis zmian paleośrodowiskowych w kontekście archeologicznym w osadach wypełnienia paleokoryta w dolinie Neru na stanowisku Kolonia Bechcice, woj. Łódzkie (Polska Środkowa). [W: Materiały konferencyjne V Polska Konferencja Badań Czwartorzędu. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych, Górzno, 13-17.06.2011].
 • Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Badura J., Jary Z., Wacnik A., Cywa K. 2011. The Early Upper Paleolithic site Lubotyń 11 in the Głubczyce Plateau, Southern Poland. [W: Jary Z. (red.), Abstract and field guide book Closing the gap - North Carpathian loess traverse in the Eurasian loess belt, International Workshop, 6th Loess Seminar in Wrocław, Wrocław, 16-17.05.2011].
 • Karczewski M., Cywa K. 2011. Historical roads made of wood at Podlahia and North-Eastern Masovia, Poland. [W: Badura M., Święta-Musznicka J., Pędziszewska A., Makohonienko M. (red.), Environmental Archaeology of Urban Sites. The 7th Symposium & 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology, Środowisko I Kultura vol. 10, Gdańsk, 05-10.09.2011].
 • Kittel P., Muzolf B., Budek A., Cywa K., Forysiak J., Mueller-Bieniek A., Obrębska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Tomczyńska Z., Wacnik A. 2010. Środowisko przyrodnicze, gospodarka i osadnictwo w świetle badań w dorzeczu środkowego Neru. [W: Karczewski M., Karczewska M., Makohonienko M., Makowiecki D., Smolska E., Szwarczewski P. (red.). V Sympozjum Archeologii Środowiskowej/VIII Warsztaty Terenowe „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w p.n.e. – VII w n.e. w dorzeczach Odry ,Wisły i Niemna”, Białowieża, 22.09-24.09. 2010].
 • Kittel P., Błaszczyk K., Cywa K., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Romanow M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Zawilski P. 2010. Z badań nad przemianami środowiska przyrodniczego, gospodarki i osadnictwa nad Narwią w Złotorii. [W: Karczewski M., Karczewska M., Makohonienko M., Makowiecki D., Smolska E., Szwarczewski P. (red.). V Sympozjum Archeologii Środowiskowej/VIII Warsztaty Terenowe „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w p.n.e. – VII w n.e. w dorzeczach Odry ,Wisły i Niemna”, Białowieża, 22.09-24.09. 2010].
 • Cywa K., Tyszler L. 2008. The use of wood by the population of the Przeworsk and Lusatian cultures based on charcoal analysis from Konopnica (Central Poland). [W: Damblon F., Court-Picon M. (red.). 4th International Meeting of Anthracology, Charcoal and microcharcoal: Continental and marine records, Brussels, 8-13.09.2008].
 • Kittel P., Błaszczyk J., Cywa K., Forysiak J., Muzolf B., Obremska M., Wacnik A., Tomczyńska Z. 2008. The examples of Bronze Age human impact on natural environment on two archaeologic sites in central Poland. [W: 14th Annual Conference of the European Archaeologists’ Association, Msida, Malta, 16-21.09.2008].
 • Kittel P., Błaszczyk J., Cywa K., Forysiak J., Muzolf B., Obremska M., Wacnik A., Tomczyńska Z. 2008. Traces of prehistoric human impact on lithology and morphology of two exemplifying archaeological sites in central Poland [W: Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I. (red.), Anthropogenic pressure in the Neolithic and the Bronze Age in the Central European Lowlands, Field Workshop, Śmigiel, Wielkopolska, Poland, 28-31.09.2008].
 • Kittel P., Forysiak J., Błaszczyk J., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Muzolf B., Obremska M. 2008. Przykłady antropopresji pradziejowej na stanowiskach w Bechcicach i w Wierzbowej (Polska Środkowa). [W: VIII Zjazd Geomorfologów Polskich, Słupsk, Polska, 10-13.09.2008].
 • Karczewska M., Karczewski M., Bieniek A., Cywa K., Pirożnikow E., Tomczyńska Z. 2007. Plant remains from the Roman Period cemetery in Paprotki (The Great Masurian Lakes District): palaeobotanical and cultural interpretations. [W: 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Kraków, Poland, 17-23.06.2007].
 • Myszkowska D., Jenner B., Cywa K., Kuropatwa M., Stępalska D., Piotrowicz K. 2007. Sezony pyłkowe wybranych taksonów drzew i krzewów w Krakowie i okolicy. [W: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologia Kwitnienia Roślin i Alergie Pyłkowe, Lublin, 8-9.11.2007].
 • Wacnik A., Ralska-Jasiewiczowa M., Gumiński W., Stachowicz-Rybka R., Cywa K. 2007. Analyses of plant remains from the Szczepanki paraneolithic camp-site, North-Eastern Poland. [W: Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J. (red.), Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. The 2007 AEA Annual Conference, Poznań, 12-15.09.2007].
zamknij okienko !