KAPUSTA Paweł, Piotr

dr, ekolog - ekologia ekosystemów, geostatystyka
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
mgr - UJ, Wydział BiNoZ, 2000; dr - UJ, Wydział BiNoZ, 2006;  dr hab. -  IB  PAN, 2016


(aktualizacja danych: marzec 2019)


ORCID

http://orcid.org/0000-0002-9126-5068


Przebieg pracy:
 • 1995-2000 - studia magisterskie, Zakład Ekologii Ekosystemów INoŚ UJ;
 • 2000-2006 - studia doktoranckie, Zakład Ekologii Ekosystemów INoŚ UJ;
 • 2006 - starszy asystent, Zakład Ekologii IB PAN;
 • od 2007 - adiunkt, Zakład Ekologii IB PAN

Zainteresownia badawcze:

 • Związek funkcjonowania ekosystemu z różnorodnością biotyczną
 • Wzajemne zależności pomiędzy zespołami mikroorganizmów glebowych i roślin
 • Funkcjonowanie ekosystemu glebowego w warunkach skażenia metalami ciężkimi
 • Metale ciężkie i ich wpływ na rośliny
 • Zależność przestrzenna zjawisk ekologicznych
Stypendia i staże naukowe:
 • Department of Biology, University of Oslo, Oslo, Norwergia: 10-20 marzec 2009: uczestnictwo w kursie statystycznym “Methods of gradient analysis”.
 • Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Birmensdorf, Szwajcaria: 20-24 wrzesień 2010: uczestnictwo w kursie statystycznym “Predictive Habitat Suitability Modelling” w ramach EcoChange Summer School.

Udział w projektach i programach:
 • "Grzyby sadzakowe na ozdobnych roślinach drzewiastych w środowisku miejskim – diagnostyka sprawców zespołu chorobowego w oparciu o innowacyjne zintegrowane analizy kultur in vitro oraz sekwencji DNA wielu loci”; grant NCN (2017/27/B/NZ9/02902); 2018–2021; Instytut Botaniki PAN; kierownik: dr hab. inż. Marcin Piątek.
 • "Kształtowanie zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej" (wykonawca); Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; 2015-2020; kierownik: prof. dr hab. Jan Holeksa.
 • „Właściwości fizykochemiczne gleby oraz różnorodność i skład gatunkowy roślinności jako czynniki determinujące funkcjonowanie mikroorganizmów glebowych starych hałd (warpii) okolic Trzebini, Jaworzna i Olkusza” (główny wykonawca); grant MNiSW (N N305 018040); 2011-2014; Instytut Botaniki PAN; kierownik: dr Anna Stefanowicz.
 • „Zmienność stechiometrii pierwiastków w mchu Pleurozium schreberi w dużej skali przestrzennej (Polska) w warunkach zróżnicowanej antropopresji” (główny wykonawca); grant MNiSW (N 304 356 138); 2010-2013; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych” (główny wykonawca); grant MF EOG PL0265; 2008-2001; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Gospodarka mineralna drzewostanu sosnowego w warunkach stresu spowodowanego wysokimi stężeniami metali ciężkich w środowisku” (główny wykonawca); grant MNiSW (N304 041 32/1966); 2007-2010; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Czasowe i przestrzenne wzorce dynamiki tatrzańskich drzewostanów świerkowych – rekonstrukcja dendroekologiczna” (główny wykonawca); grant MNiSW (N305 016 31/0658); 2006-2009; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Jan Holeksa.
 • „Struktura zmienności przestrzennej ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej” (główny wykonawca); grant promotorski KBN (3 P04B 107 25); 2003-2006; Instytut Nauk o Środowisku UJ; kierownik: prof. dr hab. January Weiner.
 Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
tal./fax:
Praca: (12) 424-17-20, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: p.kapusta@botany.pl

Wybrane publikacje

(ostatnie 10 lat): • Stefanowicz A.M., Stanek M., Woch M.W., Kapusta P. 2016. The accumulation of elements in plants growing spontaneously on small heaps left by the historical Zn-Pb ore mining. Environmental Science and Pollution Research 23, 6524–6534.
 • Walczyńska A., Kapusta P. 2017. Microclimate buffering of winter temperatures by pine stumps in a temperate forest. Climate Dynamics 48, 1953–1961.
 • Zubek S., Majewska M.L., Błaszkowski J., Stefanowicz A.M., Nobis M., Kapusta P. 2016. Invasive plants affect arbuscular mycorrhizal fungi abundance and species richness as well as the performance of native plants grown in invaded soils. Biology and Fertility of Soils 52, 879–893.
 • Woch M.W., Kapusta P., Stefanowicz A.M. 2016. Variation in dry grassland communities along a heavy metals gradient. Ecotoxicology 25, 80-90.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Vogt R.D. 2015. Physicochemical and biological properties of soils in the prevailing types of plant communities in the Olkusz mining region. W: Godzik B. (red.) Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region, s. 269–283. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Kapusta P., Sobczyk Ł. 2015. Effects of heavy metal pollution from mining and smelting on enchytraeid communities under different land management and soil conditions. Science of The Total Environment 536, 517–526.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Jędrzejczyk-Korycińska M., Zagórna M. 2015. Do heavy-metal grassland species survive under a Scots pine canopy during early stages of secondary succession? Folia Geobotanica 50, 317-329.
 • Durak T., Żywiec M., Kapusta P., Holeksa J. 2015. Impact of land use and climate changes on expansion of woody species on subalpine meadows in the Eastern Carpathians. Forest Ecology and Management 339, 127–135.
 • Stefanowicz A.M., Kapusta P., Błońska A., Kompała-Bąba A., Woźniak G. 2015. Effects of Calamagrostis epigejos, Chamaenerion palustre and Tussilago farfara on nutrient availability and microbial activity in the surface layer of spoil heaps after hard coal mining. Ecological Engineering 83, 328–337.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2014. Present and past deposition of heavy metals in Poland as determined by moss monitoring. Polish Journal of Environmental Studies 23, 2047–2053.
 • Kurek P., Kapusta P., Holeksa J. 2014. Burrowing by badgers (Meles meles) and foxes (Vulpes vulpes) changes soil conditions and vegetation in a European temperate forest. Ecological Research 29, 1–11.
 • Kurek P., Kapusta P., Holeksa J. 2014. Wpływ kopania i użytkowania nor przez borsuki (Meles meles) i lisy (Vulpes vulpes) na właściwości gleby i roślinność. Sylwan 158, 221–230.
 • Stefanowicz A.M., Woch M.W., Kapusta P. 2014. Inconspicuous waste heaps left by historical Zn-Pb mining are hot spots of soil contamination. Geoderma 235-236, 1–8.
 • Popielarska-Konieczna, M., Kozieradzka-Kiszkurno, M., Tuleja, M., Ślesak, H., Kapusta, P., Marcińska, I., Bohdanowicz, J., 2013. Genotype-dependent efficiency of endosperm development in culture of selected cereals: histological and ultrastructural studies. Protoplasma 250, 361-369.
 • Stefanowicz, A.M., Kapusta, P., Szarek-Łukaszewska, G., Grodzińska, K., Niklińska, M., Vogt, R.D., 2012. Soil fertility and plant diversity enhance microbial performance in metal-polluted soils. Science of The Total Environment 439, 211–219.
 • Żywiec, M., Holeksa, J., Wesołowska, M., Szewczyk, J., Zwijacz-Kozica, T., Kapusta, P., 2012. Sorbus aucuparia regeneration in a coarse-grained spruce forest - a landscape scale. Journal of Vegetation Science 24, 735-743.
 • Nowak, T., Kapusta, P., Jędrzejczyk-Korycińska, M., Szarek-Łukaszewska, G., Godzik, B., 2011. The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region [Rośliny naczyniowe Olkuskiego Okręgu Rudnego]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Kapusta, P., Szarek-Łukaszewska, G., Stefanowicz, A.M., 2011. Direct and indirect effects of metal contamination on soil biota in a Zn-Pb post-mining and smelting area (S Poland). Environmental Pollution 159, 1516-1522.
 • Nowak, T., Urbisz, A., Kapusta, P., Tokarska-Guzik, B., 2011. Distribution patterns and habitat preferences of mountain species in the Silesian Uplands (Southern Poland). Polish Journal of Ecology. 59, 219–234.
 • Słomka, A., Kuta, E., Szarek-Łukaszewska, G., Godzik, B., Kapusta, P., Tylko, G., Bothe, H., 2011. Violets of the section Melanium, their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi and their occurrence on heavy metal heaps. Journal of Plant Physiology 168, 1191–1199.
 • Kapusta, P., Szarek-Łukaszewska, G., Grodzińska, K., Godzik, B., 2010. Murawy galmanowe okolic Olkusza (południowa Polska) i problemy ich ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66, 27-34.
 • Stefanowicz, A.M., Niklińska, M., Kapusta, P., Szarek-Łukaszewska, G., 2010. Pine forest and grassland differently influence the response of soil microbial communities to metal contamination. Science of the Total Environment 408, 6134-6141.
 • Zielonka, T., Holeksa, J., Fleischer, P., Kapusta, P., 2010. A tree-ring reconstruction of wind disturbances in the mountain forest of the Slovakian Tatra Mts., Western Carpathians. Journal of Vegetation Science 21, 31-42.
 • Godzik, B., Kapusta, P., Szarek-Łukaszewska, G., 2009. Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych. W: Sporek, K. (Red.), Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. Uniwersytet Opolski, Opole, s. 69-84.
 • Holeksa, J., Saniga, M., Szwagrzyk, J., Czerniak, M., Staszyńska, K., Kapusta, P., 2009. A giant tree stand in the West Carpathians - An exception or a relic of formerly widespread mountain European forests? Forest Ecology and Management 257, 1577-1585.
 • Mleczko, P., Gawroński, S., Kapusta, P., 2009. New inland localities of a rare gasteroid basidiomycete, Scleroderma septentrionale, in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. Polish Botanical Journal 54, 99-104.
zamknij okienko !