Dariusz KARASIŃSKI
dr mykologia
studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
mgr
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1997; dr Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2011

(aktualizacja danych: 04.2018)
Przebieg pracy:
 • 2012 –  Zakład Mykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, adiunkt.
 Adres:
 • 2012 –  Zakład Mykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
 • tel. (12) 424-17-91, fax: (12) 421-97-90
 • e-mail: d.karasinski@botany.pl

Tematyka badawcza:

 • Morfologia, systematyka i taksonomia Agaricomycotina
 • Globalna różnorodność grzybów zasiedlających martwe drewno w lasach naturalnych
 • Ochrona grzybów i ich siedlisk

Udział w projektach badawczych:

 • 2012-2015: Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego" w ramach projektu „Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonawca
 • 2010-2014: Bioróżnorodność i odrębność lokalnej mykobioty borów i torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, Narodowe Centrum Nauki (przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (N N305 382738), wykonawca
 • 2009-2012: Różnorodność gatunkowa grzybów Bieszczadów Zachodnich, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonawca
 • 2009-2011: Operat ochrony grzybów wielkoowocnikowych w planie ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bieszczadzki Park Narodowy, wykonawca
 • 2009-2010: Operat ochrony gatunków grzybów wielkoowocnikowych w planie ochrony Białowieskiego Parku Narodowego,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Białowieski Park Narodowy, wykonawca
 • 2008-2011: Grzyby afylloforoidalne Kaszubskego Parku Krajobrazowego, Narodowe Centrum Nauki (przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (N N304 079535), wykonawca
 • 2007-2009: Zmienność międzygatunkowa macromycetes na tle zmienności siedliskowej w Puszczy Niepołomickiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N305 017 31/0659), wykonawca
Wyprawy naukowe, zbiory:
 • Boliwia 2012 - kolekcja grzybów kortycjoidalnych z Boliwii - 1000 okazów (KRAM, LPB)
 • Polska, liczne wyjazdy naukowe obejmujące teren całego kraju (2000–2018) - zbiory grzybów afylloforoidalnych z terenu Polski, głównie z Puszczy Białowieskiej, Kampinoskiego Parku Narodowego, Pojezierza Kaszubskiego, Beskidu Niskiego i Bieszczadów, około 15 000 okazów (KRAM)
Nowe dla nauki taksony grzybów:
 • Nowe rodzaje:
  • Anthoporia Karasiński & Niemelä, Polish Botanical Journal 61(1): 8 (2016)
  • Kurtia Karasiński, Index Fungorum 141: 1 (2014)
  • Lawrynomyces Karasiński, Acta Mycologica 48(1): 6 (2013)
 • Nowe gatunki:
  • Ceraceosorus africanus Piątek, K. Riess, Karasiński & M. Lutz, Organisms Diversity and Evolution 16: 753 (2016)
  • Dentipratulum crystallinum Karasiński, Mycological Progress 16(2): 113 (2017)
  • Dentipratulum khuranae Karasiński & Piątek, Mycological Progress 16(2): 115 (2017)
  • Grammothele bolivianus Karasiński, Nova Hedwigia 101: 104 (2015)
 • Nowe kombinacje:
  • Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński & Niemelä, Polish Botanical Journal 61(1): 8 (2016)
  • Kurtia argillacea (Bres.) Karasiński, Index Fungorum 141: 1 (2014)
  • Kurtia magnargillacea (Boidin & Gilles) Karasiński, Index Fungorum 141: 1 (2014)
  • Kurtia macedonica (Litsch.) Karasiński, Index Fungorum 141: 1 (2014)
  • Lawrynomyces capitatus (J. Erikss. & A. Strid) Karasiński, Acta Mycologica 48(1): 6 (2013)

Publikacje:

 • Karasiński D. & Piątek M. 2017. The genus Dentipratulum (Russulales, Auriscalpiaceae): comparative morphology and SEM imaging spore ornamentation split one into three species. Mycol. Progress 16: 109-116.
 • Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Chachuła P., Karasiński D. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 199–210. ISBN 978-83-88505-53-9
 • Wojewoda W., Kozak M., Mleczko P., Karasiński D. 2016. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 196 s.
 • Karasiński D. 2016. Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom 1. Charakterystyka mykobioty. Acta Botanica Cassubica Monographiae 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 198 s. ISSN 1732-5064
 • Karasiński D., Wantoch-Rekowski M., Wilga M. S. 2016. Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą72(5): 371–379.
 • Karasiński D., Domian G. 2016. Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osteno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(3): 219–227.
 • Piątek M., Riess K., Karasiński D., Yorou N. S. & Lutz M. 2016. Integrative analysis of the West African Ceraceosorus africanus sp. nov. provides insights into the diversity, biogeography, and evolution of the enigmatic Ceraceosorales (Fungi: Ustilaginomycotina). Organisms Diversity and Evolution 16: 743-760.
 • Karasiński D. & Niemelä T. 2016. Anthoporia, a new genus in the Polyporales (Agaricomycetes). Polish Botanical Journal 61(1): 7-14.
 • Karasiński D., Wołkowycki M. 2015. An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). Polish Botanical Journal 60(2): 217-292.
 • Kujawa A., Gierczyk B., Karasiński D., Szczepkowski A., Ślusarczyk T. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 64 s.
 • Karasiński D., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 377 s.
 • Karasiński D. 2015. A new species of palm-associated Grammothele (Basidiomycota, Polyporales) from Bolivia. Nova Hedwigia 101: 103-110.
 • Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D. 2014. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy 25(1): 3-36.
 • Karasiński D. 2014. Puszczańskie rarytasy. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, pp. 24.
 • Karasiński D. 2014. Type study of Peniophora inflata (Agaricomycetes) and the introduction of the term "subicystidium". Phytotaxa 174(1): 61-68.
 • Karasiński D. 2014. Kurtia, gen. nov. Index Fungorum 141: 1.
 • Karasiński D. 2013. Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. Acta Mycol. 48(1): 5-11
 • Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum s.l. w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42.
 • Osyczka P., Mleczko P., Karasiński D., Chlebicki A. 2012. Timber transported to Antarctica: a potential and undesirable carrier for alien fungi and insects. Biological Invasions 14(1): 15-20.
 • Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2011. XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 30(3-4): 117-122.
 • Wojewoda W., Karasiński D. 2010. Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. Biological Invasions in Poland 1: 7-21.
 • Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Konik J. 2010. XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej – ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29(4): 116-120.
 • Szczepkowski A., Karasiński D., Gierczyk B., Kujawa A., Obidziński A. 2010. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Polsce – nowe stanowiska i nowy substrat. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29(1): 27-36.
 • Karasiński D. 2010. Polish resupinate Russulales: the genus Vararia. Acta Mycologica 45(1): 45-56 .
 • Karasiński D. 2009. Wstępne wyniki badań nad rodzajem Ramaria (Fr.) Bonorden w Polsce. - W: Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne, Interdyscyplinarny charakter mikologii, Olsztyn-Krutyń, s 49 - 50.
 • Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A. & Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Polish Botanical Journal 54(1): 55 - 97.
 • Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(3): 3-100.
 • Karasiński D. 2009. Grzyby. - W: Parusel J. (red.), Rezerwat Przyrody Ochojec w Katowicach. Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, s. 86-103.
 • Piątek M., Karasiński D. 2008. Nodulisporium cecidiogenes, a mycoparasite on Coniophora puteana found in Poland. Polish Botanical Journal 53(2): 183-186.
 • Szczepkowski A., Kujawa. A., Karasiński D. & Gierczyk B. 2008. Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(4): 115-133.
 • Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Karasiński D., Nita J., Wołkowycki M. & Wilga M.S. 2008. Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland – notes on ecology and distribution. Polish Botanical Journal 53(1): 81-90.
 • Kujawa, A. & Karasiński, D. 2007. Xylaria oxyacanthae, a new species to Poland. Acta Mycologica 42(1): 75-78.
 • Wojewoda W., Karasiński D. 2005. Clavaria zolingeri Lév. - W: Wojewoda W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 3: 23-26.

 • Recenzje:
 • Karasiński D. 2009. Škubla P. Wielki Atlas Grzybów. Wiad. Bot. 53(1-2): 161-163.
 • Wojewoda W., Karasiński D: 2009. Łakomy P., Kwaśna H. Atlas hub. Wiad. Bot. 53(3-4): 125-126.

zamknij okienko !