MOSKAL-DEL HOYO Magdalena
dr, archeolog, etnolog; specjalizacja: archeobotanika, antrakologia;

studia: Uniwersytet Jagielloński, kierunek Archeologia (Instytut Archeologii), etnologia (Instytut Etnologii);
Uniwersytet w Walencji, Instytut Prehistorii i Archeologii  (Universitat de Val
ència,
Departament de Prehistòria i Arqueología), Walencja, Hiszpania
mgr – 2001, 2003, dr – 2010.


(aktualizacja danych: 03. 2018)
Przebieg pracy:

Instytut Prehistorii i Archeologii, Uniwersytet w Walencji (Universitat de València), Walencja, Hiszpania – pracownik etatowy 2007-2009; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie – adiunkt 2013

Tematyka badawcza:

Analiza makroskopowych szczątków roślinnych, w tym głównie pozostałości węgli drzewnych i drewien, pochodzących z późnoplejstoceńskich i holoceńskich stanowisk archeologicznych i naturalnych; obszar badań: Polska i Kotlina Karpacka

Stypendia i staże naukowe:
 • Stypendium doktoranckie, Program “V Segles” , Uniwersytet w Walencji (Universitat de València), Walencja, Hiszpania, 2005-2007
 • Kurs anatomii drewna: 7th International Winter School of Wood Anatomy of Tree Rings. Kurs zorganizowany przez F.H. Schweingrubera i H. Gärtnera, Davos Loret, Szwajcaria, 25.11-1.12.2007
 • Stypendia wyjazdowe na pozyskiwanie oraz szlamowanie prób archeobotanicznych na stanowiskach archeologicznych w Polsce, Słowacji i na Węgrzech, Uniwersytet w Walencji (Universitat de València), Walencja, Hiszpania, 06-09.2006 i 06-09.2007
 • Staż w Smithsonian Institution, Museum Conservation Institute (MCI), Waszyngton DC, Stany Zjednoczone, 4 miesiące, 2008 07-10. 2008

Udział w projektach:

Kierownik projektów:
 1. Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej; nr projektu: 2013/11/B/HS3/03822; Narodowe Centrum Nauki; 2014-2017. Galeria zdjęć...
 2. Analiza makroskopowych szczątków roślinnych z neolitycznych stanowisk Wielkiej Niziny Węgierskiej: dane etnoarcheologiczne i środowiskowe; nr projektu: 2012/06/M/HS3/00288; Narodowe Centrum Nauki; 2013-2016.
 3. Investigation of Microorganisms of Archaeological Wood, nr projektu: MCI 6211; Museum Conservation Institute, the Smithsonian Institution/Universidad de Valencia; 2008-2009.

Współpraca w projektach:
 • Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych; nr projektu: 2017/25/B/ST10/00111; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr hab. Krzysztof Stefaniak, 2018-2021.
 • Zachodnie Bałkany - alternatywna droga neolityzacji Europy; nr projektu: 2015/19/B/HS3/00477; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. dr hab. Janusz Krzysztof Kozłowski, 2016-2019.
 • Historia zasiedlenia jaskiń Doliny Sąspowskiej od paleolitu po nowożytność w świetle niepublikowanych źródeł z badań wykopaliskowych prof. Waldemara Chmielewskiego; nr projektu: 2016/22/E/HS3/00486; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr Małgorzata Kot; 2016-2019.
 • Badania nad zróżnicowaniem inwentarzy kamiennych późnograweckich stanowisk Europy Centralnej; nr projektu:  2015/18/E/HS3/00178; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr hab. Jarosław Wilczyński; 2016-2021.
 • Dynamika osadnictwa schyłkowopaleolitycznego w zachodniej części Północnego Podkarpacia; nr projektu: 2015/17/N/HS3/00158; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: mgr Damian Stefański; 2016-2019.
 • Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospodarka; nr projektu: 2014/15/B/HS3/02460; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny; 2015-2018.
 • Ceramika, jako nośnik idei i znaczeń w społecznościach wczesnorolniczych w dorzeczu górnej Wisły. Studia w skali mikro- i makroskopowej z wykorzystaniem metod badawczych z zakresu nauk przyrodniczych i technik cyfrowych; nr projektu: 2013/09/B/HS3/03334; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. dr hab. Sławomir Kadrow, 2014-2017.
 • Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej Małopolsce; nr projektu: 2013/11/B/HS3/04404; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. dr hab. Jan Chochorowski, 2014-2018.
 • Kontynuacja badań nad prehistorycznym osiedlem obronnym w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie); nr projektu: 2015/19/B/HS3/01053; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr hab. Marcin S. Przybyła, 2016-2019.
 • Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej; nr projektu: 2012/05/B/HS3/04138; Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr Piotr Włodarczak, 2014-2016.
 • Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych; nr projektu 2013/10/M/HS3/00537; Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu: dr hab. A. Mueller-Bieniek; 2014-2017.
 • Wykorzystanie i funkcja jaskiń południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu, nr projektu 2013/11/D/HS3/01877, Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr Michał Wojenka; 2014-2017.
 • Roztocze - starożytna terra incognita? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne; nr projektu: 2013/09/B/HS3/03352; Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu: dr. B. Niezabitowska-Wiśniewska; 2014-2016.
 • Grodziska Warmii i Mazur; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; Kierownik: Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński; 2014-2017.
 • Studien zur neolithischen und bronzezeitlichen Besiedlung und Wirtschaftsweise im Vorfeld der polnischen Westkarpaten; Alexander von Humboldt Stiftung; kierownik projektu: prof. dr T. Kienlin i prof. dr hab. P. Valde-Nowak; 2009-2012.
 • FEPRE: Foundation of Europe: Prehistoric Population Dynamics and the Roots of Socio-Cultural Diversity, Project FP6-NEST-028192; European Commission grant; kierownik projektu w Polsce: Prof. dr hab. J.K. Kozłowski (2007-2010).
 Adres:
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-771, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: m.moskal@botany.pl

Wykaz ważniejszych publikacji:

 • Moskal-del Hoyo M., Wacnik A., Alexandrowicz W.P., Stachowicz-Rybka R., Wilczyński J., Wędzicha S., Szwarczewski P., Korczyńska M., Cappenberg K., Nowak M. (in press). Open country species persisted in loess regions during the Atlantic and early Subboreal phases: new multidisciplinary data from southern Poland. Review of Palaeobotany and Palynology (doi.org/10.1016/j.revpalbo.2018.03.005).
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Raczky P., Anders A., Magyari E.K. 2018. Character of the Atlantic oak woods of the Great Hungarian Plain. Quaternary International 463, 337-351.
 • Börner A., Hrynowiecka A., Stachowicz-Rybka R., Niska M., Moskal-del Hoyo M., Kuznetsov V., Maksimov F., Grigoriev V., Petrov A. 2018. Palaeoecological investigations and 230Th/U dating of the Eemian interglacial peat sequence Neubrandenburg-Hinterste Mühle (Mecklenburg-Western Pomerania, NE-Germany). Quaternary International 467, 62-78.
 • Moskal-del Hoyo M., Krąpiec, M., Niezabitowska-Wiśniewska. 2017. The Chronology Of Site 3 In Ulów (Tomaszów Lubelski District, East Poland): The Relevance of Anthracological Analysis for Radiocarbon Dating at a Multicultural Site. Radiocarbon 59 (5): 1399-1413.
 • Nowak M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Lityńska- Zając M., Kotynia K. 2017. Benefits and weaknesses of radiocarbon dating of plant material as reflected by Neolithic archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary. Geochronometria 44, 188-201.
 • Moskal-del Hoyo M., Rauba-Bukowska A., Lityńska-Zając M., Mueller-Bieniek A., Czekaj-Zastawny A. 2017. Plant materials used as temper in the oldest Neolithic pottery from south-eastern Poland. Vegetation History and Archaeobotany 26, 329-344. 
 • Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Alexandrowicz W.P., Wilczyński J., Wędzicha S., Kapcia M., Przybyła M.M. 2017. The continuous persistence of open oak forests in the Miechów Upland (Poland) in the second half of the Holocene. Quaternary International 458, 14-27.
 • Feurdean A., Florescu G., Vanniere B., Tanţău I., O‘Hara R. B., Pfeiffer M., Hutchinson S. M., Gałka M., Moskal-del Hoyo M.,Hickler T. 2017. Fire has been an important driver of forest dynamics in the Carpathian Mountains during the Holocene. Forest Ecology and Management 389, 15-26.
 • Pidek I.A., Wasylikowa K., Moskal-del Hoyo M. 2017. Plant exploitation by the inhabitants of the Wielbark culture settlement complex near the village Ulów, Tomaszów Lubelski commune, Lublin province, at the background of the natural environment. Folia Quaternaria 85, 81-108.
 • Moskal-del Hoyo M., Ntinou M. 2017. The anthracological analyses within the framework of the Polish-Greek collaboration at prehistoric sites in Greece. Polish Academy of Arts and Sciences. (W:) J.K. Kozłowski (red.). Contributions to the Prehistory of Greece and the Aegean. 25 years of the Polish-Greek cooperation in prehistoric research. Polish Academy of Arts and Sciences, 9-17.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Wacnik A. 2017. Stan i problematyka badań archeobotanicznych w polskiej części Karpat. [State of the art and problems in archaeobotanical research of the Polish Carpathian lands]. (W:) Gancarski J. (Red.) Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 719-750.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M. 2016. Wyniki badań archeobotanicznych grodzisk z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. (W:) Z. Kobyliński (Red.). Grodziska Warmii i Mazur, Nowe badania i interpretacje, Tom 2, Archeologica Hereditas 7, Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 211–230.
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M. 2016. Plant remains from the late Neolithic settlement of Polgár-Bosnyákdomb. Folia Quaternaria 84, 85-98.
 • Moskal-del Hoyo M.2016. Composition of Atlantic forest in northern Carpathian foothills, from a charcoal record from a Neolithic domestic site at Żerków (Poland): The relevance of oak and hazel. Acta Palaeobotanica 56 (1), 91–109.
 • Badal E., Carrión Y., Ntinou M., Moskal-del Hoyo M., Vidal P. 2016. Punto de encuentro: los bosques neolíticos en varias regiones de Europa. (w:) Del Neolític a l’Etat del Bronze en el Mediterrani occidental. Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver. Museo de Prehistoria de Valencia, Diputación de Valencia (Trabajos Varios del SIP), Valencia, 275–292.
 • Moskal-del Hoyo M.Ntinou M.  2016. Charcoal remains, (In:)  Kaczanowska M., Kozłowski J.K., Sampson A. (eds).  Sarakenos Cave at Akraephnion, Boeotia, Greece. Vol.II: The Early Neolithic, the Mesolithic and the Final PalaeolithicPolska Akademia Umiejętności/ The Polish Academy of Arts and Sciences. Kraków, 4961.
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Korczyńska M., Cywa K., Kienlin T.L., Cappenberg K. 2015. Plants and environment: results of archaeobotanical research of the Bronze Age settlements in the Carpathian Foothills in Poland. Journal of Archaeological Science 53, 426444.
 • Börner A., Hrynowiecka A., Kuznetsov V., Stachowicz-Rybka R., Maksimov F., Grigoriev V., Niska M., Moskal-del Hoyo M. 2015. Palaeoecological investigations and 230Th/U dating of Eemian interglacial peat sequence of Banzin, Mecklenburg-Western Pomerania, NE Germany. Quaternary International 386 (2), 122136.
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., E. Badal. 2015. Archaeobotany: agriculture and plant exploitation in the early Neolithic settlement at Moravany, (w:)  Kozłowski J. K., Nowak M., Vizdal M. (eds). Early farmers of the eastern Slovak lowland: The settlement of the eastern Linear Pottery culture at Moravany. Polish Academy of Sciences. Kraków, 197214.
 • Moskal-del Hoyo M. 2015. Analiza węgli drzewnych z cmentarzyska kultury łużyckiej ze stanowiska nr 19 w Kokotowie, (w:)  Chochorowski J. (red.). Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19), gm. Wieliczka. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Kraków, 397421.
 • Nagy E.G., Kaczanowska M., Kozłowski J.K., Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M. 2014. Evolution and environment of the Eastern Linear Pottery Culture: a case study in the site of Polgár-Piócási-Dűlő. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 65, 217283.
 • Moskal-del Hoyo M. 2014. Medieval charcoals from the Kokotów site 19 (gm. Wieliczka) – some remarks on the sampling method and interpretation of the anthracological assemblages. Sprawozdania Archeologiczne 66, 155176.
 • Stachowicz-Rybka R., Moskal-del Hoyo M., Tomczyńska Z., Lityńska-Zając M. 2014. Raport z oznaczania zwęglonych nasion, owoców i węgli drzewnych ze stanowiska grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grabowcu, stan. 1, gm. Radymno, woj. Podkarpackie. Raport 9, 151164.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Cywa K. 2014. Plant remains found in archaeological sites in the Carpathian Foothills – preliminary report, (w:) Kienlin, T.L., Valde-Nowak, P., Korczyńska, M., Cappenberg K., Ociepka J. (red.), Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians: International Workshop at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków October 27– 28, 2012. Archaeopress Archaeology, Oxford, 207221.
 • Brandherm D., Moskal-del Hoyo M. 2014. ‘Both sides now’: the Carp’s-Tongue complex revisited. 2014. The Antiquaries Journal 94, 1–47.
 • Moskal-del Hoyo M. 2013. Szczątki roślinne (w:) J. Kalaga (red.), Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku. Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo Profil-Archeo, Warszawa-Pękowice, 167172.
 • Moskal-del Hoyo M., Matoga A., Zysnarska M. 2013. Anthracological analysis from a Bronze Age necropolis at Kokotów (Poland), (w:) F. Damblon (red.), Proceedings of the Forth International Meeting of Anthracology: Brussels, 8–13 September 2008, Royal Belgian Institute of Natural Sciences. BAR International Series 2486, 155164.
 • Moskal-del Hoyo M. 2013. Mid-Holocene forests from Eastern Hungary: new anthracological data. Review of Palaeobotany and Palynology 193, 70–81.
 • Kozłowski J.K., Mester Z., Budek A., Kalicki T., Moskal-del Hoyo M., Zandler K., Béres S. 2012. La mise en valeur d’un ancien site éponyme: Eger-Kőporos dans le Paléolithique moyen et supérieur de la Hongrie du nord. L'Anthropologie 116 (3), 405465.
 • Moskal-del Hoyo M. 2012. The use of wood in funerary pyres: random gathering or special selection of species? Case study of three necropolises from Poland. Journal of Archaeological Science  39 (11), 33863395.
 • Moskal-del Hoyo M. 2011. The ubiquity correction as an alternative method for the quantification of charcoal, (In:) E. Badal, Carrión Y., Grau E., Macías M, Ntinou M. (eds),  Vth International Meeting of Charcoal Analysis. The Charcoal as cultural and biological Heritage. Saguntum, 3536.
 • Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Moskal-del Hoyo M. 2010. Wyniki badań archeobotanicznych z wielokulturowego stanowiska w Wojniczu, stan. 48, gm. loco, woj. Małopolskie, (w:) J. Chochorowski (red.) Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów – osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowychna trasie autostrady A4 w Małopolsce. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków, 177196.
 • Moskal-del Hoyo M., Wachowiak M., Blanchette R.A. 2010. Preservation of fungi in archaeological charcoal. Journal of Archaeological Science 37 (9), 21062116.
 • Moskal-del Hoyo M. 2010. Wood charcoal analysis from Neolithic site 1 in Albigowa. Results from excavation conducted in 2002. Analiza węgli drzewnych z neolitycznego stanowiska Albigowa 1. Wyniki badań z wykopalisk przeprowadzonych w 2002 roku. Sprawozdania Archeologiczne 62, 145159.
 • Nowak M., Kozłowski J.K., Kaczanowska M., Vizdal M., Kalicki T., Moskal-del Hoyo M., Budek A., Litvinyuk G., Lityńska-Zając M., Stobierska E., Wyszomirski P. 2010. Early Neolithic in the Upper Tisza Basin: New Data from Moravany, Eastern Slovakia. Eurasian Prehistory 7 (1), 159219.
 • Moskal-del Hoyo M., Badal E. 2009. Botanical analysis of an organic matter object found in the urn grave 1395 from the Opatów necropolis (Kłobuck, Silesia). Analiza botaniczna fragmentów organicznych znalezionych w grobie ciałopalnym 1395 na cmentarzysku w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. Sprawozdania Archeologiczne 61, 243–252.
 • Moskal-del Hoyo M., Kozłowski J.K. 2009. Botanical identification of wood charcoal remains and radiocarbon dating – new examples of the importance of taxonomical identifications prior to 14C dating. Oznaczenie węgli drzewnych a pomiar wieku metodą 14C - nowe przykłady przydatności oznaczeń taksonomicznych. Sprawozdania Archeologiczne 61, 253271.
 • Kozłowski J.K., Meszter Z., Zandler K., Budek A., Kalicki T., Moskal M., Ringer A. 2009. Le Paléolitique moyen et supérieur de la Hongrie du nord: nouvelles investigations dans la région d'Eger. L'Anthropologie 113, 2, 399453.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Nowak M. 2008. Plant remains from an early Neolithic settlement at Moravany (eastern Slovakia). Vegetation History and Archaeobotany 17, supplement 1, 8192.
 • Moskal-del Hoyo M. 2007. Wstępne wyniki analizy węgli drzewnych ze stanowiska Ojców zamek (XVII-XVIII wiek). Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 17, Ojców, 43–60.

Wystąpienia konferencyjne
 • Moskal-del Hoyo M., Wilczyński J., Stefański D. Fuel Procurement during the Upper andLate Palaeolithic in Poland. 23 Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Maastricht (Holandia) 30.08–03.09.2017.
 • Pyzel J., Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M. First Farmers on the Vistula River in the Polish Lowlands. 23 Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Maastricht (Holandia) 30.08–03.09.2017.
 • Moskal-del Hoyo M., Wacnik A., Mueller-Bieniek A., Kapcia M., Szwarczewski P., Alexandrowicz W.P., Wilczyński J., Wędzicha S., Stachowicz-Rybka R., Korczyńska M., Cappenberg K., Nowak M. Oddziaływania kultury pucharów lejkowatych na szatę roślinną wyżyn lessowych południowej Polski – wyniki interdyscyplinarnych badań ze stanowisk archeologicznych 1-3 w Mozgawie (gm. Pińczów). VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic  w okresie górnego czwartorzędu”. Kraków, 06–09.06.2017.
 • Wacnik A., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Nowak M., Korczyńska M., Cappenberg K, Szwarczewski P. – Beginnings of ancient forests transformation in southeastern Poland; an example from the Nida Basin. Into the woods. Overlapping perspectives on the history of ancient forests. International conference. Padwa (Włochy) 18-20.04.2017.
 • Korczyńska M., Cappenberg K., Nowak M., Ociepka, J., Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M., Big settlements in the Eneolithic of the south-eastern Poland. International Open Workshop Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V. Kilonia, Niemcy, 20–24.03. 2017.
 • Korczyńska M., Borowski M., Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Vessels for the living and for the dead? Comparative studies on pottery from the Late Bronze Age - Early Iron Age settlement complex in Janowice (Lesser Poland) International Open Workshop Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V. Kilonia, Niemcy, 20–24.03. 2017.
 • Moskal-del Hoyo M., Nowak M., Mueller-Bieniek A., Szwarczewski P., Wacnik A., Kotynia K. Middle Neolithic transformations of food economy and settlement in the upper Vistula basin (SE Poland). 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Wilno (Litwa), 31.08.4.09.2016.
 • Moskal-del Hoyo M., Niezabitowska-Wiśniewska B., Krąpiec M. Indisciplinary research for unravelling the chronology of archaeological sites of Ulów (Roztocze, south-eastern Poland). 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Wilno (Litwa), 31.08.4.09.2016.
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Mueller-Bieniek A., Kapcia M., Nowak M., Plants of the second stage of Neolithisation in Poland. 17th Conference of International Work Group of Palaeoethnobotany. Paryż (Francja), 04–09.07.2016.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A. Xerothermic communities and Neolithisation of Central Europe. 17th Conference of International Work Group of Palaeoethnobotany. Paryż (Francja), 04–09.07.2016.
 • Mueller-Bieniek A., Kapcia M., Moskal-del Hoyo M., Nalepka D., Pyzel J., Grygiel R., Muzolf B., Bogucki P. Breaking borders, neolithisation of the Kujawy region in Central Poland through archaeological data. 17th Conference of International Work Group of Palaeoethnobotany. Paryż (Francja), 04–09.07.2016.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Raczky P., Anders A., Rauba-Bukowska A.  Use of plants during the Middle and Late Neolithic in Polgár area (north-eastern Hungary). 17th Conference of International Work Group of Palaeoethnobotany. Paryż (Francja), 04–09.07.2016.
 • Krąpiec M., Moskal-del Hoyo M., Niezabitowska-Wiśniewska B., Taphonomic problems at the cemetery of the Roman Period at Ulów site 3 in Central Roztocze (Lublin voivodeship, south-eastern Poland). 8th International Symposium on 14C & Archaeology. Edynburg (Szkocja), 27.06.01.07.2016.
 • Nowak M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M., Kotynia K. Chronology of Early and Middle Neolithic archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary based on radiocarbon dating of archaeobotanical materials: benefits and weaknesses. 12th International Conference “Methods of Absolute Chronology”. Gliwice–Paniówki, 1113.05.2016.
 • Nowak M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Cappenberg K., Korczyńska M., Ociepka J., Kotynia K. Dotychczasowe wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Mozgawie (stan. 1-3), pow. Pińczów, w latach 2014 i 2015. Badania archaeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015. Lublin, 31.03.01.04.2016.
 • Moskal-del Hoyo M. Wyniki analizy węgli drzewnych z wielokulturowego stanowiska nr 3 w Miechowie. Warsztaty Archeobotaniczne. Kraków–Igołomia, 28–30.09.2015.
 • Przybyła M.S., Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M. Archeobotaniczne badania osady z epoki brązu w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie). Warsztaty Archeobotaniczne. KrakówIgołomia, 28–30.09.2015.
 • Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M., Nowak M. Wpływ strategii próbkowania obiektów archeologicznych na wyniki badań archeobotanicznych. Warsztaty Archeobotaniczne. KrakówIgołomia, 28–30.09.2015.
 • Moskal-del Hoyo M. Magyari E.K., Lityńska-Zając M., Raczky P., Anders A.  Character of the Atlantic woodland of the Great Hungarian Plain. 6th International Anthracology Meeting 2015,  Fryburg (Niemcy), 30.0806.09.2015.
 • Moskal-del Hoyo M. Mueller-Bieniek A., Kapcia M., Peschel K., Przybyła M. Landscape changes in the Miechów Upland (South Poland) from the Early Neolithic to the Early Middle Ages. 6th International Anthracology Meeting 2015, Fryburg (Niemcy), 30.0806.09.2015.
 • Moskal-del Hoyo M. Niezabitowska-Wiśniewska B., Krąpiec M., Wasylikowa K. The different uses of wood in cemetery and settlement areas of archaeological sites in Ulów (Tomaszów Lubelski district, East Poland). 6th International Anthracology Meeting 2015, Fryburg (Niemcy), 30.0806.09.2015.
 • Niezabitowska-Wiśniewska B., Rodzik J., Chodorowski J., Moskal-del Hoyo M. Agnieszka Pidek I. Record of Neoholocene environmental conditions in the barrows of the Corded Ware Culture and their vicinity (Ulów, Tomaszów Roztocze, SE Poland). XIX INQUA Congress Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, Nagoya (Japonia) 26.0702.08. 2015.
 • Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M., Kapcia M., Pyzel J. Początki neolitu na Kujawach - ingerencja w środowisko czy dopasowanie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu: Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. Łódź (Poland). 10–12.06.2015.
 • Mueller A., Moskal-del Hoyo M. Lityńska-Zając M., Kapcia M., Peschel K., Pyzel J.,  Nowak M. Environmental conditions of the Neolithic settlement in two regions of Poland - Kujawy and Małopolska - on the basis of on-site archaeobotanical data. The Big Picture: Archaeology, Society and the Environment. Association for Environmental Archaeology Conference, Plymouth (Wielka Brytania), 07–09.11.2014.
 • Rauba-Bukowska A., Juszczyk K., Moskal-del Hoyo M. Kadrow S. Pottery as a Transfer of Idea and Meanings in the Early Agricultural Societies in the upper Vistula River Basin: the Micro- and Macro Research. 20th Annual Meeting of EAA (European Association of Archaeologists), Stambuł (Turcja), 10–14.09.2014.
 • Börner A., Hrynowiecka A., Kuznetsov V., Stachowicz-Rybka R., Maksimov F., Grigoriev V., Niska M., Moskal-del Hoyo M. Palaeoecological investigations and 230Th/U dating of Eemian interglacial peat sequence of Banzin, Mecklenburg-Western Pomerania, NE Germany. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments. Ryga (Łotwa), 16–22.08.2014.
 • Moskal-del Hoyo M. Lityńska-Zając M., Cywa K., Kienlin T. L., Korczyńska M., Cappenberg K. Plant usage and environment conditions during the Bronze Age in the Carpathian Foothills. Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context. The First Interdisciplinary Symposium. Kraków, 2628.09.2013.
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M. Cywa K.. Studia archeobotaniczne w Karpatach. Metody, wyniki i problemy badawcze. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej. Warszawa, 1921.09.2013.
 • Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Cywa K. Plant Remains Found in Archaeological Sites in the Carpathian Foothills - Preliminary Report. Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians in European Context. International Workshop at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University. Kraków, 27–28.10.2012.
 • Moskal-del Hoyo M. The ubiquity correction as an alternative method for the quantification of charcoal. V International Meeting of Charcoal Analysis. Wlencja (Hiszpania), 5–10.09.2011.
 • Moskal-del Hoyo M. Anthracological analysis of the Bronze Age Necropolis at Kokotów (Poland). IV International Meeting of Anthracology. Bruksela (Belgia), 813.09.2008.
 • Moskal M. Nuevos datos antracológicos de Europa Central (Polonia, Eslovaquia y Hungría). II Seminari de Joves Investigadors, Departament de Prehistòria i Arqueologia, Univesritat de València. Wlencja (Hiszpania), 20.05.2008.
 • Moskal-del Hoyo M. Badal E., Análisis e identificación de objetos de la necrópolis de la Edad del Bronce de Opatów (Polonia).VII Congreso Ibérico de Arqueometría, Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Madryt (Hiszpania), 08–10.10.2007.
 • Lityńska-Zając M., Moskal M., Nowak M., Early Neolithic Plants at Moravany Site (Slovakia). 14th Symposium of Internartional Work Group of Palaeoethnobotany. Kraków, 17–23.06.2007.
 • Moskal M., Lityńska-Zając M., Badal E., Charcoal Analysis from Neolithic Site of Moravany (Slovakia). European Association of Archaeologists, 12th Annual Meeting. Kraków, 19–24.09.2006.
Zamknij !