NALEPKA Dorota Alicja

Prof. dr hab.
biolog - botanik - paleobotanika, palinologia, paleoekologia czwartorzędu;
ur. 26 lipca 1955, Kraków;
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
mgr 1979; dr 1993; dr hab. 2006; prof. 2018

orcid.org/0000-0002-5624-3488

(aktualizacja danych: 21.03.2020)

Przebieg pracy:
 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:
 pracownik etatowy 1979, asystent 1984, starszy asystent 1985, adiunkt 1994, docent 2007, profesor nadzwyczajny od 2010, profesor zwyczajny od 2019.

Tematyka badawcza:

 • Badania palinologiczne późnoglacjalnych i holoceńskich osadów biogenicznych w celu odtworzenia przekształceń roślinności w późnym glacjale i holocenie i jej przeobrażeń pod wpływem gospodarki pradziejowej (Kujawy, Puszcza Niepołomicka).
 • Analiza palinologiczna profili glebowych.
 • Budowa i rozwijanie pakietu programów POLPAL (współautorstwo z dr hab. A. Walanusem) http://adamwalanus.pl/Polpal.html służących elektronicznemu archiwizowaniu jak i graficznemu i numerycznemu przetwarzaniu danych palinologicznych.
 • Mapowanie izopolowe (współautorstwo z dr hab. A. Walanusem).
Stypendia i staże naukowe:
 • 2016 - Muzeum Historii Naturalnej, Budapeszt, Węgry
 • 2007 - Muzeum Historii Naturalnej, Budapeszt, Węgry
 • 2007 - Uniwersytet Karola w Pradze, Praga, Republika Czeska
 • 2007 - Czeska Akademia Nauk, Praga, Průhonice Republika Czeska
 • 2005 - Czeska Akademia Nauk, Praga, Průhonice, Republika Czeska
 • 2003 - Muzeum Historii Naturalnej, Budapeszt, Węgry
 • 1989 - Instytut Geologii, Uniwersytet w Uppsali, Uppsala, Szwecja
 • 1989 - Duński Instytut Geologiczny, Kopenhaga, Dania
 • 1985 - Czechosłowacka Akademia Nauk, Brno, Czechosłowacja
Udział w grantach i programach badawczych:
  Projekty badawcze:
  Kierowanie:
  • Projekt badawczy N N307 155 138 „Równina Lubszy (Ziemia Lubuska) w późnym vistulianie i holocenie na podstawie badań palinologicznych profili z Węglin” (2010–2012); kierownik: dr hab. D. Nalepka.
  • Projekt badawczy KBN 6 P04F 079 21 "Warunki paleoekologiczne południowych Kujaw w późnym glacjale i holocenie i ich przeobrażenia pod wpływem gospodarki pradziejowej” (2001–2005); kierownik: dr hab. D. Nalepka.
  Projekty badawcze:
  Wykonawstwo:
  • Projekt badawczy MNiSW nr 11H 11 018680 „The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages” (2012-1017); kierownik prof. dr hab. Przemysław Urbańczyka (USKW), realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
  • Projekt badawczy NCN nr N N306 034040 „Zastosowanie metod statystycznych do rekonstrukcji zmian klimatycznych na obszarze Polski w późnym glacjale i holocenie” (2011–2015); kierownik: dr Danuta J. Michczyńska (Politechnika Śląska).
  • Projekt badawczy MNSW N N307 774 340 „Zapis holoceńskich zmian klimatycznych w torfowisku Puścizna Wielka w świetle analiz dendrochronologicznych palinologicznych i geologicznych” (2010–2014); kierownik: prof. dr hab. M. Krąpiec (Akademia Górniczo-Hutnicza).
  • Projekt badawczy NCN nr N N304 293 937 „Holoceńska historia roślinności Karpat Zachodnich w oparciu o mapy izopolowe“ (2009–2012); kierownik: doc. dr hab. A. Obidowicz (Instytut Botaniki PAN).
  • Projekt badawczy KBN 6 04F 028 18 „Historia roślinności Polski w późnym vistulianie i holocenie w świetle map izopolowych wybranych taksonów drzew i roślin zielnych” (2000–2003); kierownik: prof. dr hab. M. Ralska-Jasiewiczowa (Instytut Botaniki PAN).
  Projekty badawcze (wybrane)
  • Przetwarzanie danych przyrodniczych, przy pomocy autorskich programów pakietu POLPAL. Wybór opcji (obliczeniowych i graficznych), służących optymalnemu merytorycznie rozwiązywaniu konkretnych problemów przyrodniczych - D. Nalepka, współautorstwo dr hab. A. Walanus AGH w Krakowie.
  • Palinologiczne badania kopalnych nawarstwień organicznych z wypełnisk kwater na górnym tarasie Renesansowych Ogrodów Królewskich na Wawelu - D. Nalepka (2000-2012).
  • Warunki paleoekologiczne południowych Kujaw w późnym glacjale i holocenie i ich przeobrażenia pod wpływem gospodarki pradziejowej - przy współpracy z: doc. dr hab. R. Grygiel, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, prof. dr hab. S.W. Alexandrowicz PAU w Krakowie, prof. dr hab. B. Nowaczyk, UAM w Poznaniu, dr hab. A. Walanus AGH w Krakowie, mgr Michał Gąsiorowski, ING PAN Warszawa (od 1994).
  • Warunki paleoekologiczne zachodniej części Kotliny Sandoimierskiej w późnym glacjale i holocenie i ich przeobrażenia pod wpływem gospodarki pradziejowej - przy współpracy z mgr K. Dzięgielewskim, UJ (od 2006 r.).
  Członkostwo i funkcje:
   • Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1980; przewodnicząca Sekcji Paleobotanicznej PTB (2007-2015).
   • Komisja Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności od 1994; sekretarz 2000-2012, zastępca przewodniczącego od 2013 r.
   • członek Rady Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera od 1991 r.
   • członek założyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej od 2005 r.
   • Zastępca Kierownika Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (2006-2007 i 2015-2016).
   • Kierownik Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (2007-2015).
   • Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (2015-2016).
   • Komitet Botaniki PAN (2007-2011).
   • członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN od 2007 r.
   • członek Prezydium Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (2012-2016).
   • członek Komitetu Narodowego INQUA (2012-2016).
   • członek Rady Redakcyjnej Wiadomości Botanicznych (2008-2016).
   Nagrody i odznaczenia:  2015: Srebrny Krzyż Zasługi
    2006: Wyróżnienie
   Wydziału Nauk Przyrodniczych PAN za rok 2006 za pracę pt. Late Glacial and Holocene palaecological conditions and changes of vegetation cover under  early farming activity in the south Kujawy region (Central Poland).

    Adres:
   Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
   Tel./fax:
   Praca: tel: (12) 42-41-727, fax: (12) 421-97-90,
   e-mail:
   e-mail: D.Nalepka@botany.pl
   www
   www.dorotanalepka.pl


   Wykaz  ważniejszych
   publikacji:

   2017
   • Kupryjanowicz, M., Nalepka, D., Pidek, I.A., Walanus, A., Balwierz, Z., Bińka, K., Fiłoc, M., Granoszewski, W., Kołaczek, P., Majecka, A., Malkiewicz, M., Nita, M., Noryśkiewicz, B., Winter, H., 2017. The east-west migration of trees during the Eemian Interglacial registered on isopollen maps of Poland. Quaternary International. doi:https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.034.
   • Bokalska-Rajba, J., Nalepka, D., 2017. Resumption of studies on pollen deposition in the III Campus of the Jagiellonian University in Krakow. Ecological Questions 26, 39–44.
   • Nalepka D. 2017. Wyniki analizy paleobotanicznej obiektu 3456 na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie. Summary: The results of paleobotanical analysis of feature 3456 on site 3 at Ludwinowo, District of Włocławek, Provence of Kuyavia-Pomerania. w: Marchelak I., Nierychlewska A., Nowa I., Papiernik P. (red.). Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie (trasa autostrady A-1). Rescue excavations on site 3 in Ludwinowo, district of Włocławek, Kuyavian-Pomeranian Provence (The Line of Freeway A-1). Via Aracheologica Lodziensis Tom 7, vol. 1. ss. 595-605. Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego Nr 23. ISBN 978-83-948140-1-4.
   • Papiernik P., Nalepka D., Okupny D., Budek A. 2017. Studnia kultury pucharów lejkowatych w świetle wieloaspektowych analiz obiektu 3456 z Ludwinowa, stan. 3, pow. Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie. Summary: Well from the Funnel Beaker Culture in the light of multifaceted analysis of feature 3456 from Ludwinowo, site 3, district of Włocławek, Provence of Kuyavia-Pomerania. w: Marchelak I., Nierychlewska A., Nowa I., Papiernik P. (red.). Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie (trasa autostrady A-1). Rescue excavations on site 3 in Ludwinowo, district of Włocławek, Kuyavian-Pomeranian Provence (The Line of Freeway A-1). Via Aracheologica Lodziensis Tom 7, vol. 1. ss. 619-624. Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego Nr 23. ISBN 978-83-948140-1-4. 
   • Socha, P., Nalepka, D., Nadachowski, A., 2016. Changes in the natural environment in Polish territory in the Pleistocene and Early Holocene, in: Kabaciński, J. (Ed.), The Past Societies 1: 500,000-5,500 BC. pp. 15-29.
   2016
   • Iszkuło G., Pers-Kamczyc E., Nalepka D., Rabska M., Walas Ł., Dering M. 2016. Postglacial migration dynamics helps to explain current scattered distribution of Taxus baccata. Dendrobiology 76: 81-89. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.008.
   • Kupryjanowicz M., Granoszewski W., Nalepka D., Pidek I.A., Walanus A., Balwierz Z., Fiłoc M., Kołaczek P., Majecka A., Malkiewicz M., Nita M., Noryśkiewicz M., Winter H. Instability of the environment at the end of the Eemian Interglacial as illustrated by isopollen maps of Poland. Geological Quarterly 60(1): 000–000, doi: 10.7306/gq.1271.
   • Krąpiec, M., Margielewski, W., Korzeń, K., Szychowska-Krąpiec, E., Nalepka, D., Łajczak, A. 2016. Late Holocene palaeoclimate variability: The significance of bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy. The Puścizna Wielka raised bog case study (Orawa – Nowy Targ Basin, Polish Inner Carpathians) Quaternary Science Reviews, 148: 192 – 208. doi: 10.1016/j.quascirev.2016.07.022.
   • Wacnik A., Nalepka D., Granoszewski W., Walanus A, Madeyska E., Cywa K., Szczepanek K., Cieślak E. 2015. Development of modern forest zones in the Beskid Niski Mts. and adjacent area (Western Carpathians) in the late Holocene: a palaeobotanical perspective Quaternary International DOI: 10.1016/j.quaint.2015.09.037; ISSN: 1040–6182.
   2015
   • Korzeń, K., Margielewski W., Nalepka D. 2015. Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Southern Roztocze region (SE Poland): The Kobyle Jezioro raised bog case study. Quaternary International 386: 191–202. doi:10.1016/j.quaint.2015.06.001.
   • Lowe J. J., Bronk Ramsey Ch., Housley R. A., Lane Ch. S., Tomlinson E. L, RESET Team, RESET Associates (w tym: Nalepka D., Jurochnik A.) 2015. The RESET project: constructing a European tephra lattice for refined synchronisation of environmental and archaeological events during the last c. 100 ka. Quaternary Science Reviews 118: 1–17.
   • Madeyska E., Nalepka D. 2015. Konferencja naukowa „Interglacjał eemski – roślinność i klimat. Pamięci prof. dr hab. Kazimiery Mamakowej” (Kraków, Polska, 20 lutego 2015). Scientific Conference ‘Eeemian Interglacial - vegetation and climate. In memory of Professor Kazimiera Mamakowa’(Kraków, Poland, 20 February 2015). Wiadomości Botaniczne 59(3/4): 1–5.
   • Nalepka D. 2015. Transformacje szaty roślinnej w rejonie stanowisk 9 i 10 w Stanisławicach, w świetle danych palinologicznych. W: M. Nowak, T. Rodak (red.), Osady z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu na stanowisku 9 i 10 w Stanisławicach, pow. Bocheński. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków: 341–352.
   • Obidowicz A., Nalepka D., Walanus A. 2015. Polodowcowa historia leszczyny (Corylus avellana L.) w polskiej części Karpat. Wierchy 118: 191–195. Centralny Ośrodek Turystki Górskiej PTTK, Kraków.
   2014
   • Walanus A., Nalepka D. 2014. Radiocarbon Distance between Calendar Dates. Radiocarbon 56(2): 877–881. DOI: 10.2458/56.16946.
   2013
   • Dzięgielewski K., Nalepka D., Walanus A. 2011 (2013). Dry swamp? Researching a peat-bog and settlement in Podłęże near Kraków as a contribution to climate reconstruction in the early Subatlantic period. Archaeologia Polona 49: 31–36.
   • Granoszewski W., Nalepka D. 2013. Betula L.–Birch [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 59–68.
   • Granoszewski W., Nalepka D. 2013. Carpinus betulus L.–Hornbeam [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69–76.
   • Granoszewski W., Szczepanek K., Nalepka D. 2013. Pinus cembra L.–European stone pine [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 123–130.
   • Housley R. A., MacLeod A. Nalepka D., Jurochnik A., Masojć M., Davies L., Lincoln P., Bronk Ramsey Ch; Gamble C. S., Lowe J. J. 2013. Tephrostratigraphy of a Lateglacial lake sediment sequence at Węgliny, southwest Poland. Quaternary Science Reviews 77:4–18.
   • Jurochnik A., Nalepka D. 2013. Late Glacial and Holocene vegetation in Węgliny (Lubsza Palin, southwest Poland) on the basis of pollen analysis. Acta Palaeobotanica 53(2): 191–233.
   • Kołaczek P., Nalepka D. 2013. Fraxinus excelsior L.–Ash [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 97–106.
   • Kołaczek P., Nalepka D. 2013. Ulmus L.–Elm [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 151–160.
   • Lityńska-Zając M., Nalepka D. 2012. Człowiek a świat roślin. [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.). Wydawnictwo Poznańskie: 1026–1035.
   • Madeja J., Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Fagus sylvatica L.–Beech [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 87–96.
   • Madeja J., Wacnik A., Nalepka D. 2013. Pinus L. subgenus Pinus (subgen. Diploxylon (Koehne) Pilger)–Pine [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 131–140.
   • Michczyńska D.J. Starkel L. Nalepka D. Pazdur A. 2013. Hydrological Changes after The Last Ice Retreat in Northern Poland using Radiocarbon Dating. Radiocarbon 55 (2–3): 1712–1723.
   • Nalepka D. 2013. Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN. W: Godzik B., Wołowski K. (red.) Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2012). Kraków: 307–313.
   • Nalepka D., Obidowicz A., Granoszewski W., Kołaczek P., Madeja J., Madeyska E., Szczepanek K., Wacnik A., Walanus A. 2013. Migration of Fagus sylvatica in the West Carpathians based on percentage pollen distribution in the light of isopollen maps. [w:] The First Interdisciplinary Symposium „Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, Kraków, Polska, 26–28.09.2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Vol. 55, Suppl. 1, Abstracts: 59.
   • Nalepka D., Walanus A. 2013. Western Carpathian isopollen map construction method. [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31–33.
   • Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Abies alba Mill.–Fir. [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39–47.
   • Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Corylus avellana L.–Hazel [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77–86.
   • Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Palaeobotanical researches of the Late Glacial and Holocene in the Orawa-Nowy Targ Basin (south Poland). [w:] The First Interdisciplinary Symposium „Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, Kraków, Polska, 26–28.09.2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Vol. 55, Suppl. 1, Abstracts: 60.
   • Obidowicz A., Szczepanek K., Nalepka D. 2013. Picea abies (L.) H. Karst.–Spruce [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 113–122.
   • Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A. 2013. Progress in the holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. Geochronometria 40(1): 1–21.
   • Szczepanek K., Granoszewski W., Nalepka D. 2013. Larix decidua Mill.–European larch [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 107–112.
   • Szczepanek K., Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Alnus Mill.–Alder [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 49–58.
   • Wacnik A., Madeja J., Nalepka D. Tilia L.–Lime [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 141–150.
   • Walanus A. Nalepka D. 2013. Information content of zero pollen counts in Holocene profiles The Holocene 23(5): 732–738.
   • Walanus A. Nalepka D. 2013. Regional maps of rate of change of pollen percentage as a tool for climate change visualization. Geological Quarterly 57(2): 353–356.
   • Walanus A., Nalepka D. 2013. Calibration of the time horizons stated in radiocarbon age for the West Carpathians isopollen maps [w:] Obidowicz A., Madeyska E., Turner C. (red.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35–36.
   2012
   • Bogucki P., Nalepka D., Grygiel R., Nowaczyk B. 2012. Multiproxy environmental archaeology of Neolithic settlements at Osłonki, Poland, 5500–4000 BC. Environmental Archaeology 17(1): 45–65.
   2011
   • Nalepka D. 2011. Was the Early Neolithic Pressure on the Environment in South Kujawy of the Local or of the Regional Origin? [w:] Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands I. Hildebrandt-Radke, W. Dörfler, J. Czebreszuk, J. Müller. (eds.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. pp: 77– 83.
   • Popiela A., Łysko A., Wieczorek A., Nalepka D. 2011. The distribution of Elatine hexandra (Lapierre) DC. (Elatinaceae), Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(1):27–32
   • Zastawniak-Birkenmajer E., Nalepka D. 2011. Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie–Historia i dzień dzisiejszy. International Doctoral Studies of Natural Sciences of the Polish Academy of Sciences in Cracow–past and present. Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 131– 142.
   2010
   • Mueller-Bieniek A., Nalepka D. 2010. Czy znaleziska ostnicy (Stipa sp.) z neolitu południowych Kujaw świadczą o istnieniu muraw kserotermicznych w optimum klimatycznym? Ratyńska H., Waldon B. (red.) 2010. Ciepłolubne murawy w Polsce–stan zachowania i perspektywy ochrony. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 235–248.
   • Nalepka D. 2009. Konferencja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „50 rocznica publikacji pierwszego polskiego podręcznika palinologii”. Kraków, 25 kwietnia 2009. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 124–131.
   • Nalepka D. 2010. Udział prof. dr hab. Bolesława Nowaczyka w interdyscyplinarnych badaniach archeologiczno-przyrodniczych rejonu Osłonek na południu Kujaw. [w:] Człowiek i środowisko. Studium interdyscyplinarne. Red. M. Ratajczak-Szczerba. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 45–53.
   • Popiela A., Nalepka D., Łysko A. 2010. Analysis of distribution patterns of selected ephemeral wetland species in Western Pomerania (NW Poland, NE Germany). Biodiversity. Research and Conservation 19: 56–64.
   • Walanus A., Nalepka D. 2010. Calibration of Mangerud’s boundaries Radiocarbon 52(4): 1639–1644.

   Wybrane wcześniejsze publikacje:

   • Nalepka D. 1993. Antropogeniczne przemiany roślinności w sąsiedztwie stanowiska Poganice na Pomorzu Środkowym w okresie od późnego neolitu do wczesnego średniowiecza (summary: Anthropogenic changes of vegetation in the vicinity of Poganice site in Central Pomerania (Northern Poland) from the Late Neolithic till the Early Medieval Period. [W:] D.Jankowska, Wierzbicki J. (red.) Kopalnia surowców mineralnych kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 10). Poznań: 35-58. Wydawnictwa Instytutu Prahistorii UAM, 1993. Materiały do badań nd grupą Łupawską kultury pucharów lejkowatych. Nr 3.
   • Izmaiłow B., Nalepka D. 1994. Wiek i efektywność najmłodszej fazy rozwoju wydm w Przerytym Borze na Wysoczyźnie Tarnowskiej (summary: Age and effectiveness of the youngest development phase of the dune in Przeryty Bór on the Tarnów plateau). [W:] B.Nowaczyk, T.Szczypek (red.) Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i procesy eoliczne (wybrane zagadnienia). str: 33- 45. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań 1994.
   • Nalepka D. 1994a. Historia roślinności w dolinie Wisły od Krakowa po ujście Raby w późnym vistulianie i holocenie (summary: History of vegetation in the Vistula valley from Caracow to the mouth of the Raba river in the Late Vistulian and Holocene. [W:] L.Starkel, P.Prokop (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin Podkarpackich. Conference Papers 20: 19-32, IGiPZ PAN, Warszawa.
   • Nalepka D. 1994b. Historia roślinności w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w czasie ostatnich 15 000 lat (summary: The History of Vegetation in the western part of Sandomierz Basin during the last 15 000 years. Wiadomości Botaniczne 38(3-4):95-105.
   • Nalepka D. 1995. Palynological investigations of an archaeological site at Dudka (profile D1-26). Przegląd Archeologiczny 43: 61-64.
   • Nalepka D. & Wasylikowa K. 1998. Vegetation of Niepołomice Forest since the Late Glacial and its changes under man’s influence. ed. K.Wasylikowa. Holocene - Prehistoric settlement and its environmental setting east of Cracow. Guide to Excursion 4: 9-12. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference. June 26-30, 1998 Cracow, Poland
   • Nowaczyk B., Nalepka D. & Okuniewska-Nowaczyk I. 2002. Rola człowieka prahistorycznego w kształtowaniu form i osadów na wybranych obszarach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Summary: The role of prehistoric man in the formation of forms and deposits on selected areas of the Wielkopolska-Kujawy Lowlands). Geographia. Studia et Dissertationes 25: 34-60.
   • Nalepka D. 2003a. Prehistoric and historic settlements recorded in a terrestrail pollen profile: Boreal to Subatlantic forest succession in a 60 cm thick sediment in Stanisławice (southern Poland). Acta Palaeobotanica 43(1): 101-112.
   • Nalepka D. 2003b. Polskie historyczne badania palinologiczne na Podolu w latach 30-tych XX wieku. (summary: Polish historical palinologic research in Podilia in 1930s). [W: Y. Chornobai (red.). [Rol Prirodno-Zapowidnych Teritotij Zachidnogo Podillia Ta Juri Ojcowskoi Y Zbierezenni Biologicznogo Ta Landszaftnogo Riznomattja Zbirnik naykowych prac. Grimailiw, 2003.]; Lileya; Hrymailiv, Ukraina; 81-86.
   • Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D., Goslar T. 2003. Some problems of forest transformation at the transition to the oligocratic/Homo sapiens phase of Holocene interglacial in northern lowlands of central Europe. Vegetation History and Archaeobotany 12(4): 233-247.
   • Rozdziały w monografii: Ralska-Jasiewiczowa M. et al. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.
    • Balwierz Z., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. & Nalepka D. 2004. Salix L. - Willow. pp.199-207.
    • Filbrandt-Czaja A., Balwierz Z., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. & Nalepka D. 2004. Populus L. - Poplar and aspen. pp.179-188.
    • Granoszewski W. & Nalepka D. 2004. Ephedra L. - Joint-fir. pp.89-94.
    • Granoszewski W., Krupiński K.M., Nita M. & Nalepka D. 2004. Hedera helix L. - Ivy. pp.111-117.
    • Granoszewski W., Nita M. & Nalepka D. 2004a. Selaginella selaginoides L. P. Beauv. ex Schrank & Mart. - Lesser clubmoss. pp.355-358.
    • Granoszewski W., Nita M. & Nalepka D. 2004b. Viscum album - Mistletoe. pp.237-243.
    • Granoszewski W., Nita M. & Nalepka D. 2004c. Vitis vinifera L. subsp. sylvestris C.C. Gmelin Hegi - Wild grape-vine. pp.245-249.
    • Harmata K., Latałowa M., Madeja J. & Nalepka D. 2004. Sum of herb pollen NAP - Non Arboreal Pollen. pp.371-382.
    • Harmata K., Madeja J., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004. Gramineae Poaceae - Grass family. pp.305-313.
    • Krupiński K.M., Noryśkiewicz A.M. & Nalepka D. 2004. Taxus baccata L. - Yew. pp. 209-215.
    • Krupiński K.M., Tobolski K., Ralska-Jasiewiczowa M. & Nalepka D. 2004. Hippophaë rhamnoides L. - Sea-buckthorn pp.119-124.
    • Kupryjanowicz M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. & Nalepka D. 2004. Tilia L. - Lime. pp.217-224.
    • Latałowa M., Kupryjanowicz M. & Nalepka D. 2004. Chenopodiaceae - Goosefoot family. pp.273-281.
    • Latałowa M., Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J. & Nalepka D. 2004. Fagus sylvatica L. - Beech. pp.95-104.
    • Latałowa M., Tobolski K. & Nalepka D. 2004a. Cyperaceae - Sedge family pp.283-291.
    • Latałowa M., Tobolski K. & Nalepka D. 2004b. Pinus L. subgenus Pinus subgen. Diploxylon Koehne Pilger - Pine. pp.165-177.
    • Madeja J., Bałaga K., Harmata K. & Nalepka D. 2004. Pteridium aquilinum L. Kuhn - Bracken. pp.327-325.
    • Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004. Artemisia L pp.253-261.
    • Makohonienko M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004. Plantago lanceolata L. - Ribwort plantain. pp.319-325.
    • Milecka K., Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004. Quercus L. - Oak. pp.189-197.
    • Milecka K., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004. Cerealia Secale cereale L. excluded - Cereals. pp.263-271.
    • Miotk-Szpiganowicz G., Tobolski K., Zachowicz J. & Nalepka D. 2004. Filipendula Mill. - Filipendula. pp.297-303.
    • Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Harmata K., Madeja J. & Nalepka D. 2004. Rumex L. - Sorrels and docks. pp.337-345.
    • Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Ralska-Jasiewiczowa M. & Nalepka D. 2004. Corylus avellana L. - Hazel. pp.79-87.
    • Nalepka D. 2004. Appendix. Sites used for drawing the isopollen maps of Poland. pp.417-423.
    • Nalepka D. & Walanus A. 2004. Methods used for the construction of isopollen maps. pp.21-23.
    • Noryśkiewicz A. M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz B. & Nalepka D. 2004. Acer L. - Maple. pp.39-46.
    • Noryśkiewicz B., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A. M. & Nalepka D. 2004a. Dryas octopetala L. - Mountain avens. pp.293-296.
    • Noryśkiewicz B., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A. M. & Nalepka D. 2004b. Helianthemum Mill. - Rock-rose. pp.315-318.
    • Obidowicz A., Ralska-Jasiewiczowa M., Kupryjanowicz M., Szczepanek K., Latałowa M. & Nalepka D. 2004. Picea abies (L.) Karst. - Spruce. pp.147-157.
    • Obidowicz A., Szczepanek K, Madeyska E. & Nalepka D. 2004. Abies alba Mill. - Fir. pp.31-38.
    • Obidowicz A., Szczepanek K. & Nalepka D. 2004. Pinus cembra L. - European stone pine. pp.159-164.
    • Okuniewska-Nowaczyk I., Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Krupiński K.M. & Nalepka D. 2004. Juniperus communis L. - Juniper. pp.125-133.
    • Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J. & Nalepka D. 2004. Secale cereale L. - Rye. pp.347-353.
    • Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Latałowa M. & Nalepka D. 2004. Carpinus betulus L. - Hornbeam. pp.69-78.
    • Ralska-Jasiewiczowa M., Tobolski K. & Nalepka D. 2004. Typha latifolia L. - Bulrush, cat-tail. pp.359-369.
    • Ralska-Jasiewiczowa M., Wacnik A. & Nalepka D. 2004. Betula L. - Birch. pp.57-68.
    • Szczepanek K., Tobolski K. & Nalepka D. 2004. Alnus Mill. - Alder. pp.47-55.
    • Tobolski K. & Nalepka D. 2004. Fraxinus excelsior L. - Ash. pp.105-110.
    • Wacnik A., Ralska-Jasiewiczowa M. & Nalepka D. 2004. Larix decidua Mill. - European larch. pp.135-145.
    • Walanus A. & Nalepka D. 2004a. Calendar ages of the time horizons presented on the isopollen maps. pp. 25-28.
    • Zachowicz J., Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G. & Nalepka D. 2004. Ulmus L. - Elm. pp.225-235.
   • Nalepka D. 2005. Late Glacial and Holocene Palaeoecological Conditions and Changes of Vegetation Cover under Early Farming Activity in South Kujawy Region (Central Poland).
   • Walanus A. & Nalepka D. 2005. Wiek rzeczywisty granic chronozon wyznaczonych w latach radiowęglowych (summary: Age determination of individual spectra in a pollen diagram based on a small number of radiocarbon dates). Botanical Guidebooks 28: 313-321.
   • Nalepka D., Nowak M. & Zając M. 2005. Osadnictwo prehistoryczne i wczesnohistoryczne w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej: konfrontacja danych archeologicznych i palinologicznych (stan badań do roku 2005). Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 4: 97-133.
   • Pokorny P., Nalepka D. & Walanus A. 2006. Isopollen maps for the Czech Republik. 7th European Palaeobotany-Palynology Confernce. September 6-11 Czech Republic Prague. Program and Abstracts, pp. 105-106.
   • Wasylikowa K., Tomczyńska Z. & Nalepka D. 2006. Szczątki roslinne z warstw wczesnośredniowiecznych z rejonu IX na Wawelu. Acta Archeologica Waweliana 3: 135-142.
   • Makohonienko M. & Nalepka D. 2007. Palinologia w badaniach stanowisk archeologicznych w Polsce. [W: M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.), Środowisko-Człowiek-Cywilizacja] Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 1: 189-208.
   • Nalepka D. 2008. Late Glacial and Holocene history of vegetation at Osłonki (Kujawy, Central Poland). Folia Quaternaria 78: 33-44.
   • Lityńska-Zając M. & Nalepka D. 2008 Średniowieczny świat roślin i pożywienie roślinne w świetle źródeł paleobotanicznych. pp. 79-92.   W: S. Suchodolski (red.) Źródła historyczne wydobywane z ziemi (in Polish with English summary: Medieval World of Plants and Plant Food in the Light of Palaeobotanical Sources). Wydawnictwo Chronicon, Wrocław.
   • Nalepka D. 2009 Are sporomorphs collected from the Wawel renaissance Gardens indicative of herbs cultivated by Queen Bona Sforza (1494–1557)?  Acta Palaeobotanica 49(2): 353-364.
   • Mueller-Bieniek A., Nalepka D. 2010 Czy znaleziska ostnicy (Stipa sp.) z neolitu południowych Kujaw świadczą o istnieniu muraw kserotermicznych w optimum klimatycznym? Ratyńska H., Waldon B. (red.) 2010. Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 235-248. Ciepłolubne murawy w Polsce stan zachowania i perspektywy ochrony. Red. Ratyńska H i Waldon B. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
   • Nalepka D. 2010 Udział prof. dr hab. Bolesława Nowaczyka w interdyscyplinarnych badaniach archeologiczno-przyrodniczych rejonu Osłonek na południu Kujaw. [W:] Człowiek i środowisko. Studium interdyscyplinarne. Red. M. Ratajczak-Szczerba. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010. str. 45-53.
   • Popiela A., Nalepka D., Łysko A. 2010 Analysis of distribution patterns of selected ephemeral wetland species in Western Pomerania (NW Poland, NE Germany). Biodiversity. Research and Conservation 19: 56-64.
   • Popiela A., Łysko A., Wieczorek A., Nalepka D. 2011 The distribution of Elatine hexandra (Lapierre) DC. (Elatinaceae), Acta Societatis Botanicorum Poloniae80 (1):27-32 .
   • Bogucki P., Nalepka D., Grygiel R., Nowaczyk B. 2012 Multiproxy environmental archaeology of Neolithic settlements at Osłonki, Poland, 5500-4000 BC. Environmental Archaeology 17(1): 45-65.
   • Nalepka D. 2011. Was the Early Neolithic Pressure on the Environment in South Kujawy of the Local or of the Regional Origin? IN: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands Eds.: I. Hildebrandt-Radke/W. Dörfler/J. Czebreszuk/J. Müller. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pages: 77- 83.
   • Lityńska-Zając M., D. Nalepka 2012. Człowiek a świat roślin. (w:) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.). Wydawnictwo Poznańskie. Str. 1026-1035.
   • Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A. 2013. Progress in the holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. (DOI: 10.2478/s13386-012-0024-2). Geochronometria 40(1): 1-21.
   • Michczyńska D. Starkel L., Nalepka D., Pazdur A. 2013. Complexity of Hydrological Changes in the Late Glacial and Holocene on the Area of the Last Ice Retreat in Northern Poland in the Light of Radiocarbon Dating. Radiocarbon DOI:10.2458/azu_js_rc.55.16343 

   Artykuły metodyczne

   • Nalepka D. & Walanus A. 1995. Arytmetyka w diagramach pyłkowych (summary: Arithmetics involved in pollen diagrams). Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 91-104.
   • Walanus A. & Nalepka D. 1996a. Program POLPAL - Palinologiczna Baza Danych. Instrukcja obsługi (1994) (in Polish). Wydawnictwo Instytut Botaniki im.W.Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków. ss.51.
   • Walanus A., Nalepka D. 1996b. Synchronizacja profili palinologicznych w bazie danych POLPAL (summary: Palynological profiles synchronisation tools in the computer program POLPAL). Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Mat.Fiz. 79, Geochronometria 13: 215-226.
   • Walanus A. & Nalepka D. 1997. Palynological diagram drawing in polish PolPal for Windows. INQUA Sub-Commision on Data-Handling Methods. Newsletter 16: July 1997: 8-10.
   • Walanus A. & Nalepka D. 1999. POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis. Acta Palaeobotanica, Suppl., 2: 659-661.
   • Nalepka D. 1999. Analiza pyłkowa kopalnych i współczesnych poziomów glebowych - problemy metodyczne (summary: Pollen analysis of fossil and recent soils. Methodological problems). Roczniki Gleboznawcze 50(1/2): 135-153.
   • Nalepka D. & Walanus A. 2003a. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobotanica 43(1): 125-134.
   • Nalepka D. & Walanus A. 2003b. Elektroniczna metoda archiwizacji i graficznego przetwarzania danych palinologicznych. Program komputerowy POLPAL (in Polish). [W: S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.) Palinologia.] Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 89-90.
   • Nalepka D., Walanus A. 2004. Methods used for the construction of isopollen maps. [W: M. Ralska-Jasiewiczowa et al. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps]; W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków. 21-23
   • Walanus A. & Nalepka D. 2004a. Calendar ages of the time horizons presented on the isopollen maps. [W: M. Ralska-Jasiewiczowa et al. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps]; W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków. 25-28.
   • Walanus A. & Nalepka D. 2004b. Integration of Late Glacial and Holocene pollen data from Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 74(3): 285-294.
   • Walanus A. & Nalepka D. 2006. Numerical correlation of many multidimensional geological records. Annales Societatis Geologorum Poloniae 76: 215-224.
   • Nalepka D. & Walanus A. 2007. Wizualizacja zmienności rozprzestrzenienia pyłku wybranych taksonów w późnym glacjale i holocenie w rejonie Kujaw. Studia Limnologica et Telmatologica 1(2): 137-140.
   • Walanus A. & Nalepka D. 2007. Bazy danych, analiza danych, pewność wyniku. [W: M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.), Środowisko-Człowiek-Cywilizacja] Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 1: 153-156.
   • Walanus A. & Nalepka D. 2008. Calendar age of the boundaries arbitrarily determined as radiocarbon age. 5th Radiocarbon and Archaeology International Symposium, 26-28th March 2008, Zurich. Pp. 56-57.
   • Walanus A. & Nalepka D. 2010. Calibration of Mangerud’s boundaries Radiocarbon 52(4): 1639-1644.
   • Walanus A., Nalepka D. 2013. Information content of zero pollen counts in Holocene profiles The Holocene 23(5): 732-738 DOI:10.1177/0959683612465444
   • Walanus A., Nalepka D. 2013. Regional maps of rate of change of pollen percentage as a tool for climate change visualization. Geological Quarterly 57(2) DOI: 10.7306/gq.1098
   zamknij okienko !