PAUL Wojciech, Jerzy

dr, botanik – florystyka, fitogeografia;
ur. 1966, Wrocław;
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
mgr 1991; dr 2002.


(aktualizacja danych: 02.2018)
Przebieg pracy:
Doktorant w Studium Doktoranckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: asystent 1995, adiunkt 2003, specjalista biolog 2012.

Tematyka badawcza:

 • Flora wschodniej części Kotliny Sandomierskiej
 • Systematyka, zmienność i rozmieszczenie gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce i Europie: Eleocharis carniolica, Viola uliginosa, Campanula cervicaria.
 • Systematyka i rozmieszczenie w Polsce gatunków rodzaju Batrachium.
 • Filogeografia gatunków kserotermicznych w Europie Środkowej.
 • Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) i komputerowych baz danych w botanice.

Wyprawy naukowe,
zbiory:
 • wyprawa Koła Przyrodników Studentów UJ "Nord Norge'87", Norwegia (1987), zbiory zielnikowe wraz z uzupełnieniami z lat 1988-89 około 1100 arkuszy w zielniku Instytutu Botaniki UJ;
 • flora Pasma Cisowskiego i Orłowińskiego w Górach Świętokrzyskich: zbiory około 1500 arkuszy w zielniku Instytutu Botaniki PAN;
 • wyprawy Koła Geografów UJ i Koła Przyrodników Studentów UJ "Karpaty Wschodnie'92", Ukraina (1992) i "Krym'93", Ukraina (1993), zbiory około 150 arkuszy w zielniku Instytutu Botaniki PAN;
 • sesja terenowa „Podolia 2000”, Polska/Ukraina (2000);
 • wyprawy dla pozyskania prób do badań: Szwecja 2006; Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa 2007; Ukraina, Węgry, Rumunia, Słowacja, Czechy 2009; Austria, Włochy, Francja, Ukraina 2010.
 • zdjęcia gatunków flory polskiej i światowej (ok. 15 000 przezroczy i negatywów barwnych oraz ok. 25 000 zdjęć cyfrowych).
Udział w projektach badawczych:
 • „Pozycja i ranga fitogeograficzna południowej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i terenów przyległych” (grant promotorski KBN: 6 P04C 046 15, realiz. 1998–2002; kier. grantu: Z. Mirek (IB PAN)) – główny wykonawca
 • „Wpływ geomorfologii doliny rzecznej na bioróżnorodność” (grant KBN: 6P04G 056 15, realiz. 1998-2001; kier. grantu: T. Zając (Inst. Ochrony Przyrody PAN)) – wykonawca (w latach 1999–2000)
 • „LACOPE – Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe” (grant UE (5PR):-EVK2-CT-2002-00150, realiz. 2002–2006; koord. grantu: G. Kaule, (TU Stuttgart, RFN), koord. krajowy: Z. Mirek (IB PAN)) – główny wykonawca
 • „IPA – Important Plant Areas in Central and Eastern Europe” (projekt „Plantlife International”, realiz. 2002–2005; koord. grantu: dr Seona Anderson (PlantLife, Londyn, Wlk. Brytania), koord. krajowy: Z. Mirek (IB PAN)) – główny wykonawca
 • „Wewnątrz- i międzypopulacyjna zmienność genetyczna Viola uliginosa Besser z terenu Polski na tle krajów ościennych, w aspekcie ochrony gatunku” (grant MNiI: 2 P04G 031 27, realiz. 2005–2008) – kierownik grantu
 • „Kserotermiczne gatunki z rodzaju Campanula w Polsce na tle Europy Środkowej: filogeografia a uwarunkowania ekologiczne” (grant MNiSW: N N304 362738, realiz. 2010-2015) – kierownik grantu.
Członkostwo i funkcje: Polskie Towarzystwo Botaniczne (od 1998 r.), członek redakcji czasopisma "Wiadomości Botaniczne" (od 2010 r.)
 Adres:
Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
(12) 424-17-66, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
w.paul[at]botany.pl
Recenzje:
Acta Agrobotanica,  Acta Botanica Cassubica, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Polish Botanical Journal, Polish Journal of Natural Sciences, Roczniki Bieszczadzkie, Wiadomości Botaniczne.

Publikacje:

ok. 75 publikacji.

Wykaz ważniejszych publikacji:

Paszko B. & Paul W. 2017. Lectotypification of two Steudel names: Agrostis cognata and Trisetum fraudulentum (Poaceae). Phytotaxa 326 (2): 137–143. DOI: 10.11646/phytotaxa.326.2.5. <PDF>

Paul W., Cieślak E., Ronikier M., Migdałek G., Słomka A., Żabicka J. 2016. Low genetic diversity of declining Viola uliginosa (Violaceae) at its southern range limits in Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 58(2): 41–52. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0015 <PDF>

Paul W. 2016. (272–275) Is wrong better than nothing? Proposals to change or make more precise Article 41.6. Taxon 65(3): 655. DOI 10.12705/653.36 <PDF>

Kajtoch Ł., Cieślak E., Varga Z., Paul W., Mazur M.A., Sramkó G., Kubisz D. 2016. Phylogeographic patterns of steppe species in Eastern Central Europe: a review and the implications for conservation. Biodiversity and Conservation; DOI: 10.1007/s10531-016-1065-2  <PDF>

Paul W. 2014. Data Deficient IUCN category as a warning signal for quietly disappearing species: a Campanula cervicaria (Campanulaceae) case study. W: Z. Mirek, A. Nikel & W. Paul (red.) Actions for Wild Plants. Papers of the 6th Planta Europa Conference on the Conservation of Plants (Kraków, Poland, 23–27 May 2011). Committee on Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków: 113-118. <PDF>

Paul W. 2013. Nowe taksony, kombinacje i nazwy dla roślin naczyniowych opublikowane w Instytucie Botaniki w latach 1954-2012. W: B. Godzik, K. Wołowski (red.). Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012), W. Szafer Institute of Botany PASc, Kraków: 404-419.

Paul W. 2013. Rozmieszczenie roślin naczyniowych południowej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i terenów przyległych [‘Distribution of the vascular plants in the southern part of Płaskowyż Tarnogrodzki plateau and adjacent areas [SE Poland]’]. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ss.526.

Paul W. 2012. 1898 Ponikło kraińskie Eleocharis carniolica W.D.J. Koch. W: J. Perzanowska (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część druga. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa: 184-198.  <PDF>

Paul W. 2012. Xerothermic species of the genus Campanula in Poland – a model for the phylogeographical assessment of reconstruction of post-glacial migration routes. Ann. UMCS Lublin-Polonia sec. C 67(1): 27-36.  <PDF>

Cieślak E. & Paul W. 2011. Carlina onopordifolia (Asteraceae) – zarys historii taksonomicznej. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 18(2): 301-320.  <PDF>

Cieślak E. & Paul W. 2011. Typification of Carlina acanthifolia var. spathulata (Asteraceae) and new authorship for C. onopordifolia. Polish Botanical Journal 56(1): 55–60.  <PDF>

Paul W. 2010. Szlaki holoceńskich migracji roślin kserotermicznych na ziemie Polski – przegląd ustaleń i hipotez oraz perspektywy badań. W: H. Ratyńska & B. Waldon (red.) „Ciepłolubne murawy w Polsce, stan zachowania i perspektywy ochrony", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 55–65.

Paul W. 2010. “Steppic” flora in Poland: history, present and (endangered) future. W: W. Kurek, K. Marciszewska & A. Szczepkowski (red.) Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society “Planta in vivo, in vitro et in silico”, September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Ac. Soc. Bot. Pol. 79 (suppl.1): 51-52.  <PDF>

Paul W., Cieślak E. & Ronikier M. 2009. Viola uliginosa (Violaceae): the need for genetical diversity assessment of an endangered, limited-range species. W: Z. Mirek & A. Nikel (red.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. ss.405-407, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Nobis A., Paul W. 2009. Sclerochloa dura (Poaceae) in Poland. W: L. Frey (red.). Grass Research. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-37.

Zarzyka-Ryszka M., Nobis A., Nobis M., Kozak M., Paul W. & Mróz W. 2008. Agrimonia pilosa Ledeb. Rzepik szczeciniasty. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 190-192

Kozak M., Nobis A., Nobis M., Oklejewicz K. & Paul W. 2008. Eleocharis carniolica W. D. J. Koch. Ponikło kraińskie. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 530-532  

Fernandes J.P., Riseth J.-Å., Oksanen L., Fülling O., Labba N., Aunapuu M., Johansen B., Kaule G., Mirek Z., Nikel A., Paul W., Tyran E., Röder N., Lederbogen D., Trautner J., Hofstetter P., Meduna E., Scheidegger Ch., Staehli I., Bergamini A., Stofer S., Fernandez F., Caballero R., Belo Moreira M., Brito O., Guiomar N. 2006. Scenario approach – WP12 final report of the project LACOPE: Landscape Development, Biodiversity and Co-operative Livestock Systems in Europe. Contract No.: EVK2-CT-2002-00150. Technical Report. DOI: 10.13140/RG.2.1.3789.8967

Paul W. 2006. Botanika satelitarna. „Wirtualne globy” nowym narzędziem w praktyce badawczej. Wiad. Bot. 50(1-2): 21-29   <PDF>

Cieślak E., Paul W. & Ronikier M. 2006. Low genetic diversity in the endangered population of Viola uliginosa in its locus classicus at Rząska near Cracow (Southern Poland) as revealed by AFLP markers. Ac. Soc. Bot. Pol. 75(3): 245-251.  <PDF>

Mirek Z., Nikel A., Paul W. & Wilk Ł. (red.) 2005. Ostoje Roślinne w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 358 ss.

Paul W. 2004. 1898. Eleocharis carniolica W. D. J. Koch. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.) 2004. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Tom 9. Gatunki roślin. Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa:116–121.  <PDF>

Cieślak E., Paul W. & Cieślak J. 2004. Bogate stanowisko Viola uliginosa (Violaceae) w Kotlinie Sandomierskiej. Fragm. Florist. Geobot. Polonica 11(1): 206–209.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Paul W., Ronikier M., Bernacki L., Cieślak E., Głowacki Z., Leda M., Mitka J., Paśnik A., Rostański K., Szeląg Z., Wójcicki J. J., Zalewska-Gałosz J., Zieliński J., Żukowski W. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Oklejewicz K., Paul W., Wayda M. 2001. Eleocharis carniolica W. D. J. Koch. W: A. Zając, M. Zając (red.) Atlas of the distribution of the vascular plants in Poland, Laboratory of the Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków: 207.

Paul W. 2001 a. Batrachium baudotii (Godr.) Bosch. W: A. Zając, M. Zając (red.) Atlas of the distribution of the vascular plants in Poland, Laboratory of the Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków: 87.

Paul W., Wayda M. 1999. The new localities for Eleocharis carniolica (Cyperaceae) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 44(1): 195-199.

Mandecka M., Mirek Z., Paul W. 1998. Polish Exsiccata of Vascular Plants. Index of taxa and bibliography. Wydawnictwa Zielnikowe Polski. Indeks taksonów i bibliografia. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 19: 3-219.

Cieślak E., Mirek Z., Paul W. 1995. Historia i Indeksy do tomów serii: Flora Polska - Rośliny Naczyniowe Polski i Ziem Ościennych oraz Flora Polski - Rośliny Naczyniowe. Flora Polski - Rośliny Naczyniowe 15. IB PAN Kraków

Paul W. 1994. Melica picta (Poaceae), a species new to Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 39(2): 475-478.

Paul W. 1991. Contribution to the flora of the northern part of the Lyngen Peninsula (Tromsø, Norway). Polarflokken 15(1): 24-44.

zamknij to okno!