STACHOWICZ-RYBKA Renata

dr biologii, mgr geologii
studia: Uniwersytet Jagielloński, wydział BiNoZ, kierunek geologia, specj. stratygraficzno-poszukiwawcza oraz biologia.
mgr geologii - 1997, mgr biologii - 2001, dr - IB PAN 2005, dr hab. - IB PAN 2016

(aktualizacja danych: 01. 2017)

Przebieg pracy:
Instytut  Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Zakład Paleobotaniki, pracownik techniczny 2004,  adjunkt 2005 – do chwili obecnej

Tematyka badawcza:

Paleobotanika czwartorzędu, analiza makroszczątków roślin, kopalne nasiona, owoce, megaspory i inne, rekonstrukcja zmian klimatu i środowiska plejstocenu oraz późnego glacjału i holocenu Polski, późny plejstocen i holocen Ukrainy, archeobotanika (makroszczątki roślinne storfiałe i zwęglone)


Zainteresowania
naukowe:
 • Plejstocen Polski. Flory szczątków makroskopowych roślin z osadów jeziornych i jeziorno-rzecznych interglacjału augustowskiego, ferdynandowskiego i eemskiego.
 • Interdyscyplinarne badania późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziornych i torfowiskowych Polski.
 • Charakterystyka osadów czwartorzędowych, szczególnie ich środowiska sedymentacyjnego oraz sukcesji lokalnej roślinności późnego plejstocenu i holocenu na stanowisku Starunia na Ukrainie.
 • Badania archeobotaniczne.
Stypendia
i staże naukowe:
 • Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś 2002.Analiza flor makroskopowych dolnego i środkowego plejstocenu Białorusi oraz wstępny kurs oznaczania kopalnych endokarpów rodzaju Potamogeton.
 • Institute of Systematic and Ecological Biology Czech Academy of Sciences, Brno, Republika Czeska, 2002. Rewizja szczątków rodzaju Carex.
Wyprawy naukowe, zbiory: Udział w wykopaliskach w południowym Egipcie, prowadzonych przez Uniwersytet w Dallas, Teksas, USA, styczeń-marzec 1998.

Ważniejsze granty, programy, etc.:
 • Grant nr 6PO4D 082 21 Zmiany środowiska dolnolpejstoceńskiego zbiornika jeziornego w Czarnusze na Równinie Augustowskiej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik Renata Stachowicz-Rybka, Instytut  Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2001 –2002.
 • Grant promotorski nr 3 PO4 D 046 25 „Flora i zmiany paleośrodowiska na podstawie analizy szczątków makroskopowych z dwóch dolnoplejstoceńskich jezior Równiny Augustowskiej” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik Prof. dr hab. Kazimiera Mamakowa, Instytut  Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2003 –2005.
 • Grant specjalny 139/UKR/2006/01 „Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) - identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba, Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica W Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2006-2009.
 • Grant  N307 062 32/3359 „Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie kopalnego jeziora skaliskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik dr Renata Stachowicz-Rybka, Instytut  Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2007 –2010.
 • Grant nr N N306 282935 „Późnovistuliańskie i holoceńskie osady basenów sedymentacyjnych jako zapis zmian paleogeograficznych na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kierownik dr Mirosław Tomasz Karasiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, termin realizacji 2008-2011.
 • Grant nr N N304 319636 ”Przedrolnicze i wczesnorolnicze przemiany środowiska Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierownik projektu dr Agnieszka Wacnik, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, termin realizacji 2009-2012.
 • Grant nr Kartowanie geologiczne i geomorfologiczne połączone z podstawowymi badaniami paleontologicznymi i sedymentologicznymi w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi Kierownik grantu: prof. dr hab. Leszek Marks Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Grant 2-letni, (2009-2011) (nr 497/N-BIAŁORUŚ/2009/0).
 • Grant nr Chronostratygrafia osadów mórz plejstoceńskich w Polsce na podstawie zintegrowanych badań geologicznych, kierownik grantu: prof. dr hab. Leszek Marks Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Późnoglacjalny i holoceński zapis przemian środowiska przyrodniczego zarejestrowany w osadach Jeziora Czarnego (Polska NE) w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych, Kierownik grantu: mgr Monika Sabina Karpińska-Kołaczek, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków  Grant 3-letni, (20.09.2010 - 19.03.2013) (N N305 063739).
 • Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski." N N307 039940, kierownik grantu dr Renata Stachowicz-Rybka, Instytut  Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Grant 3-letni, (11.05.2010-10.05.2014).
 • Zmiany klimatyczne w okresie preglacjału i ich zapis w osadach organicznych i mineralnych, kierownik grantu: dr Łukasz Bujak, Politechnika Warszawska. Grant 3-letni, (05.2011- 05.2014) (nr N N N306 656740).
 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska) kierownik grantu: dr Piotr Kittel, Uniwersytet Łódzki (13.05.201112.11.2013)(N N306 788240)
 • Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk Geograficznych,  kierownik grantu: dr Piotr Kittel, (11.07.2014 - 10.03.2017)  (nr 2013/11/B/HS3/03785)
 Adres:
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-705, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: R.Stachowicz-Rybka@botany.pl

Publikacje: • Szczepanek K., Stachowicz-Rybka R., 2004 - Late Glacial and Holocene vegetation history of the „Little Desert”, dune area south-eastern Silesian Upland, Southern Poland. Acta Palaeobotanica 44/2, 217-237.
 • Stachowicz-Rybka  R., 2005 - Reconstruction of climate and environment in the Augustovian Interglacial on the basis of select plant macrofossil taxa. Special Papers, Polish Geological Institute Vol. 16. 127-132.
 • Pochocka-Szwarc K., Stachowicz-Rybka R., 2006 -  Próba rekonstrukcji dziejów kopalnego jeziora skaliskiego na NE od Węgorzewa. Studia Angerburgica 13, 113-117.
 • Bińka K., Stachowicz-Rybka R.,  Winter H.  and Nitychoruk J., 2007  -  Microevolutionary trends in fossil Oenanthe pollen and mericarps (subgenus Phellandrium) evidenced by material from selected Pleistocene sites in Poland. Review of Palaeobotany and Palynology 145, 25-34.
 • Pochocka-Szwarc K., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Kołaczek P., Karpińska M., 2008 - Wstępne wyniki badań sedymentologicznych i paleobotanicznych osadów kopalnego zbiornika jeziornego z okolic Węgorzewa. [W: A. Wacnik, E. Madeyska (red.), Północno-wschodnia Polska w holocenie. Człowiek i jego środowisko Botanical Guidebooks 30:133-146.
 • Stachowicz-Rybka R., 2007 -  Charakterystyka zbiorowisk jeziornych na podstawie dwóch stanowisk interglacjału augustowskiego. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 5, 41-45.
 • Kotarba M.J., Alexandrowicz S.W., Stachowicz-Rybka R. 2008 - Historia i program dalszych badań geologicznych na obszarze byłej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w Staruni. Przegląd Geologiczny 56/6, 434-441.
 • Kotarba M.J., Stachowicz-Rybka R. 2008 Wyjątkowe stanowisko paleontologiczne i środowisko osadów plejstoceńskich, w których znaleziono nosorożce włochate w Staruni (Karpaty Wschodnie) Przegląd Geologiczny 56/6, 441-452.
 • Stachowicz-Rybka R. 2008 - Sprawozdania ze spotkań Naukowych III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (Szklarska Poręba, Karkonosze,19 - 22 czerwca 2007). Wiadomości Botaniczne 52(3/4), 117-119
 • Stachowicz-Rybka R. 2009 - Stratygrafia makroszczątków roślin ze stanowiska Czarnucha (NE Polska). Biuletyn PIG 435: 97-108.
 • Sokołowski, T. Stachowicz-Rybka R., Woronko B. 2009 - Upper Pleistocene and Holocene deposits at Starunia palaeontological pite pnd vicinity (Carpathian region, Ukraine) Annales Societatis Geologorum Poloniae. Vol. 79: 255-278.
 • Stachowicz-Rybka, R., Granoszewski, W. Hrynowiecka-Czmielewska, A., 2009 - Quaternary environmental changes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) based on palaeobotanical studies. Annales Societatis Geologorum Poloniae. Vol. 79: 279-288.
 • Kuc, T., Różański, K., Goslar, T., Stachowicz-Rybka, R. 2009 - Radiocarbon dating of plant remnants in Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae. Vol. 79: 289-296.
 • Stachowicz-Rybka, R., Gałka, M., Alexandrowicz, W. P. Alexandrowicz, S. W. 2009 - Plant macrofossils and malacocoenoses of Quaternary mineral-organic sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae. Vol. 79: 297-313.
 • Sokołowski, T. Stachowicz-Rybka, R., 2009 - Chronostratigraphy and changes of  Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae. Vol. 79: 315-331.
 • Stachowicz-Rybka R., 2011 - Flora and vegetation changes on the basis of plant macroremains analysis from an early Pleistocene lake of the Augustów Plain, NE Poland. Acta Palaeobotanica. 51(1): 39-104.
 • Krześlak I., Stachowicz-Rybka R., 2012 - Przemiany lokalnej szaty roślinnej na torfowisku w bezodpływowym zagłębieniu w rezerwacie Retno. 109-122 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kołaczek P., Kupryjanowicz M., Karpińska-Kołaczek M., Szal M., Winter H., Danel W., Pochocka-Szwarc K. & Stachowicz-Rybka R. 2013. The Late Glacial and Holocene development of vegetation in the area of a fossil lake in the Skaliska Basin (north-eastern Poland) inferred from pollen analysis and radiocarbon dating. Acta Palaeobotanica 53(1): 23-52.
 • Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Stachowicz-Rybka R. & Obidowicz A. 2013. Palaeobotanical studies on Late Glacial and Holocene vegetation development and transformations of the ‘Wielkie Błoto’ mire near Gołdap (north-eastern Poland). Acta Palaeobotanica 53(1): 53-67.
  Stachowicz-Rybka R. & Obidowicz A. 2013. The development and genesis of a small thaw lake filling the Skaliska Basin during the Late Glacial and Holocene. Acta Palaeobotanica. 53(1): 69-91.
 • Dzieduszyńska D. A., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S. J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D. K., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R. & Twardy J. 2014. Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian. Quaternary International. 324: 99-114.
 • Marks L., Gałązka D., Krzymińska J., Nita M., Stachowicz-Rybka R., Witkowski A., Woronko B. & Dobosz S. 2014. Marine transgressions during Eemian in northern Poland: A high resolution record from the type section at Cierpięta. Quaternary International. 328: 45-59.
 • Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Stachowicz-Rybka R. 2014. Pathways of woodland succession under low human impact Turing the last 13,000 years in northeastern Poland. Quaternary International. 328: 196-212.
 • Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głab Z. & Mueller-Bieniek A.  2014. A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing Journal of Archaeological Science. 50: 318-337.
 • Stachowicz-Rybka R. & Korzeń K. 2014. Rozwój roślinności w późnym vistulianie oraz funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w stanowisku Koźmin Las. Acta Geographica Lodziensia. 102: 53-63.
 • Stachowicz-Rybka R., Moskal-del Hoyo M., Tomczyńska Z. & Lityńska-Zając M. 2014. Raport z oznaczania zwęglonych nasion, owoców i węgli drzewnych ze stanowiska grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grabowcu, stan. 1 (AZP 105-85/50), gm. Radymno, woj. podkarpackie. Raport 9. 151-164.
 • Kittel P., Błaszczyk B.,Cywa K., Pawłowski D., Romanow M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Zawilski P. 2014. Wyniki badań przyrodniczych na stanowiskach archeolo¬gicznych w Złotorii, gm. Choroszcz nad Narwią (północno¬-wschodnia Polska) Results of environmental research undertaken at archaeological sites at Złotoria, com. Choroszcz on the Narew River (NE Poland), Środowisko - Człowiek - Cywilizacja, tom 3 Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły M. Karczewski, E. Smolska, T. Kalicki (red.) Białystok - Warszawa - Kielce 2014 s. 61-82.
 • Kołaczek P., Mirosław-Grabowska J., Karpińska-Kołaczek M., Stachowicz-Rybka R. 2014. Regional and local changes inferred from lacustrine organic matter deposited between the Late Glacial and mid-Holocene in the Skaliska Basin (north-eastern Poland). Quaternary International. 388: 51-63.
 • Böerner A., Hrynowiecka A., Kuznetsov V., Stachowicz-Rybka R. Maksimov F. Grigoriev V., Niska M. & Moskal-del Hoyo M. 2015. Palaeoecological investigations and 230Th/U dating of Eemian interglacial peat sequence of Banzin (Mecklenburg-Western Pomerania, NE-Germany). Quaternary International 386: 122-136.
 • Stachowicz-Rybka R. 2015. Record of environmental and climatic changes in middle Pleistocene sediments from Łuków (eastern Poland) on the basis of plant macroremains analysis.  Acta Palaeobotanica 55(1): 67-91.
 • Stachowicz-Rybka R. 2015. Environmental and climate changes of the Domuraty 2 section (NE Poland) based on analysis of plant macroremains.  Acta Palaeobotanica. 55(2): 213-231.
 • Stachowicz-Rybka R. 2015. Vegetation of the Ferdynandovian Interglacial (MIS 13–15) examined at the stratotype site in profile Ferdynandów 2011.  Acta Palaeobotanica. 55(2): 233-251 .
 • Kittel P., Płóciennik M., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland).  doi.org/10.1016/j.yqres.2015.12.006 Quaternary Research
 • Pidek I.A., Stachowicz-Rybka R., Żarski M. 2015. Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym. Annales UMCS, sect. B, 70(1): 9–26.
 • Bujak Ł., Woronko B., Winter H., Marcinkowski B., Werner T., Stachowicz-Rybka R., Żarski M., Woźniak P.P., Rosowiecka O. 2016. A new stratigraphic position of some early pleistocene deposits in central Poland. Geological Quarterly 60(1): 238–251.
 • Karpińska-Kołaczek M., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Woszczyk M., Kołaczek P. 2016. A lake-bog succession vs. climate changes from 13,300 to 5900 cal. BP in NE Poland in the light of palaeobotanical and geochemical proxies. Review of Palaeobotany and Palynology 233(1): 199–215.
 • Kittel P., Płóciennik M., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. 2016. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland). Quaternary Research (United States) 85(2): 187–203.

Wybrane prezentacje konferencyjne:
 • Winter H., Stachowicz-Rybka R. 2002; Changes of environment recorded in the Lower Pleistocene sediments from the Czarnucha section (NE Poland) based on palaeobotanical data. Book of abstracts 6thEuropean Paleobotany-Palynology Conference Athens, August 29 - September 2. 2002.
 • Szczepanek K., Stachowicz-Rybka  R. 2003. Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności i klimatu „Małej Pustyni” w południowo-wschodniej części Wyżyny Śląskiej. I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartotrzędu, Białowieża 22-24 maja 2003.
 • Stachowicz-Rybka  R. 2003. Wymowa klimatyczna makroskopowych szczątków roślinnych z profilu Czarnucha (półn.-wsch. Polska) lokalizowanego pomiędzy zlodowaceniami Narwi i Nidy (interglacjał augustowski) I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartotrzędu, Białowieża 22-24 maja 2003.
 • Gałązka D., Herman H., Marks L., Mirosław-Grabowska J., Przasnyska J., Stachowicz-Rybka R. 2006 Sytuacja geologiczna stanowiska osadów interglacjalnych w Losach. XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Maróz 4-8 września 2006, str 20-22.
 • Stachowicz-Rybka R. Wacnik A. 2006 Stan badań paleobotanicznych późnego glacjału i holocenu na terenie Pojezierzy Wschodniobałtyckich. XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Maróz 4-8 września 2006, str 130-132.
 • Karasiewicz M. T, Hulisz   P., Noryśkiewicz A., Stachowicz-Rybka R., Lamparski P. 2007 Wstępna analiza rozwoju wybranych zagłębień  bezodpływowych w zależności od litologii podłoża w Borach Tucholskich. III Polska Konferencja Palebotaniki Czwartorzędu 19 - 22 czerwca 2007 Szklarska Poręba (Karkonosze). s. 18-19.
 • Wacnik A., Ralska-Jasiewiczowa M., Gumiński W., Stachowicz-Rybka R., Cywa K. 2007. Analyses of plant remains from the Szczepanki Paraneolithic camp-site, North-Eastern  Poland. [W: M. Makohonienko, D. Makowiecki, J. Czerniawska (red.). Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. The 2007 AEA Annual Conference, Poznań, 12-15.09.2007]: 221.
 • Winter H. Ber A. Janczyk-Kopikowa Z. Khursevich G. Krzywicki T. Lisicki S. Marciniak B. Nawrocki J. Nita M. Nitychoruk J., Sańko A. Skompski S., Stachowicz-Rybka R. 2007 Multidyscyplinarne badania interglacjału augustowskiego (północno-wschodnia Polska) XIV konferencja Stratygrafia Plejstocenu polski Ciechocinek 3-7 wrześnie 2007 str 97-99.
 • Karpińska-Kołaczek M., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A. 2008. „The history of vegetation changes based on pollen analysis of small lakes situated near Węgorzewo (NE Poland)” 12th International Palynological Congress, 8th International Organisation of Palaeobotany Conference 30.08-05.09.2008 Bonn. s.137.
 • Stachowicz-Rybka R, Sokołowski T. 2008 „Wykształcenie i geneza osadów czwartorzędowych w Staruni – stan i program nowych badań” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kopalna flora i fauna ostatniego zlodowacenia” z okazji 100-nej rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni 15-17.05. 2008 r. Starunia, Ukraina s. 183-186.
 • Stachowicz-Rybka R., Kotarba M.J., Stelmakh O.R., Porzucek S., Burzewski W. „Miejsce i środowisko utworów plejstoceńskich znalezienia nosorożców włochatych w Staruni” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kopalna flora i fauna ostatniego zlodowacenia” z okazji 100-nej rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni 15-17 .05. 2008 r. Starunia, Ukraina s 191-193.
 • Stachowicz-Rybka R. 2008 „Historia i program nowych badań paleobotanicznych w Staruni ” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kopalna flora i fauna ostatniego zlodowacenia” z okazji 100-nej rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni 15-17 .05. 2008 r. Starunia, Ukraina s 187-189.
 • Stachowicz-Rybka R, Sokołowski T. 2008 Flora i środowisko osadów czwartorzędowych w Staruni na Ukrainie (Karpaty Wschodnie) – miejsce odkrycia plejstoceńskich dużych ssaków. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski 01-05. 09. 2008 Zakopane str. 68-71.
 • Granoszewski W., Hrynowiecka-Czmielewska A., Stachowicz-Rybka R., Gałka M 2009. Badania palinologiczne i makroszczątków roślin późnego Vistulianu i Holocenu w Staruni (Karpaty Wschodnie - Ukraina) IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu 16 - 19 czerwca 2009 Jeziorowskie str 4-5.
 • Stachowicz-Rybka R., Gąsiorowski M., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Krawczyk M. Kupryanowicz M., Mirosław-Grabowska J., Obidowicz A., Pochocka-Szwarc K., Sienkiewicz E. , Winter H. 2009. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie kopalnego jeziora skaliskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich), IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu 16 - 19 czerwca 2009 Jeziorowskie str 35-36.
 • Wacnik A., Gumiński W., Ralska-Jasiewiczowa M., Stachowicz-Rybka R. 2009 Przemiany roślinności w otoczeniu torfowego stanowiska archeologicznego nr 8 w Szczepankach (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich), IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu 16 - 19 czerwca 2009 Jeziorowskie str 59.
 • Karasiewicz M. T., Hulisz P., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Bendych M., Stachowicz-Rybka R., Rauchflaisz M. 2010. Characteristics of development and the functioning intra-drumlin trougs in Zbójno vicinity (Dobrzyn Lakeland, Poland) using sediment analysis [W: Křižek M., Nyplová P., Vočadlová K., Borská J. (red.). 11 mezinárodni konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, Czechy, 11.05-13.05.2010]. Abstracts: 27-28.
 • Karasiewicz M. T., Hulisz P., Noryśkiewicz A., Stachowicz-Rybka R. 2010. Sedimentological record of Late Weichselian and Early Holocene in The Zbójenko kettle-hole in North-central Poland. [W: Lorenz S., Lampe R. (red.). 12th Annual Conference of the INQUA PeriBaltic Working Group, Greifswald, Germany, 13.09-17.09.2010 ]. Abstracts: 108-109.
 • Kittel P., Błaszczyk K., Cywa K., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Romanow M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Zawilski P. 2010. Z badań nad przemianami środowiska przyrodniczego, gospodarki i osadnictwa nad Narwią w Złotorii. [W: Karczewski M., Karczewska M., Makohonienko M., Makowiecki D., Smolska E., Szwarczewski P. (red.). V Sympozjum Archeologii Środowiskowej/VIII Warsztaty Terenowe „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w p.n.e. – VII w n.e. w dorzeczach Odry ,Wisły i Niemna”, Białowieża, 22.09-24.09. 2010]. Abstrakty: 70-73.
 • Kittel P., Muzolf B., Budek A., Cywa K., Forysiak J., Mueller-Bieniek A., Obrębska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Tomczyńska Z., Wacnik A. 2010. Środowisko przyrodnicze, gospodarka i osadnictwo w świetle badań w dorzeczu środkowego Neru. [W: Karczewski M., Karczewska M., Makohonienko M., Makowiecki D., Smolska E., Szwarczewski P. (red.). V Sympozjum Archeologii Środowiskowej/VIII Warsztaty Terenowe „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w p.n.e. – VII w n.e. w dorzeczach Odry ,Wisły i Niemna”, Białowieża, 22.09-24.09. 2010]. Abstrakty: 74-76.
 • Noryśkiewicz A. M., Hulisz P., Karasiewicz M. T., Noryśkiewicz B., Rauchfleisz M., Stachowicz-Rybka R. 2010. Badania paleoekologiczne osadów biogenicznych międzydrumlinowego zagłębienia w Zbójenku, Pojezierze Dobrzyńskie. [W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12.09.2010]. Streszczenia referatów i plakatów: 109.
 • Noryśkiewicz A. M., Hulisz P., Karasiewicz M. T., Noryśkiewicz B., Rauchfleisz M., Stachowicz-Rybka R. 2010. Badania paleoekologiczne osadów biogenicznych międzydrumlinowego zagłębienia w Zbójenku, Pojezierze Dobrzyńskie. [W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.). Planta in vivo, in vitro and in silico. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Warszawa, 6-12.09.2010]. Acta Soc. Bot. Pol. 79, Suppl. 1: 83.
 • Ślusarz M., Gradziński M., Stachowicz-Rybka R., Stworzewicz E. 2010. Holoceńskie martwice wapienne Doliny Sąspowskiej. [W: Szelerewicz M., Urban J. (red.). 44 Sympozjum Speleologiczne, Wisła, 08-10.10.2010]. Materiały: 64.
 • Stachowicz-Rybka R. 2010. Próba lokalizacji możliwych miejsc odkrycia nosorożców
 • włochatych w Staruni w świetle badań interdyscyplinarnych. [W: Ludwikowska-Kędzia M., Zieliński A. (red.). Konferencja Naukowa „Badania interdyscyplinarne - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk przyrodniczych”, Golejów koło Staszowa,15-16.04.2010]. Materiały konferencyjne: 20-22.
 • Wacnik A., Stachowicz-Rybka R., Cywa K., Gumiński W. 2010. New palaeobotanical data from the peat bog site of the para-Neolithic culture at Szczepanki (NE Poland). [W: 8th European Palaeobotany–Palynology Conference, Budapest, Hungary, 06-10.07.2010]. Program and Abstracts: 248-249.
 • Stachowicz-Rybka R., Cywa K., Forysiak J., Kittel P., Obremska M., Pawłowski D., 2011. Zapis zmian paleośrodowiskowych w kontekście  archeologicznym w osadach wypełnienia paleokoryta w dolinie Neru na stanowisku Kolonia Bechcice woj. Łódzkie (Polska Środkowa) [W:] V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych Górzno 13 – 17 czerwca 2011. str 73-74.
 • Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Karpińska-Kołaczek M.2011. Paleobotaniczny zapis sukcesji zbiorowisk roślinnych zrekonstruowanych w osadach Jeziora Czarnego (Polska NE) - wstępne wyniki badań.  [W: Torfowiska w krajobrazie przekształconym  - funkcjonowanie i ochrona. Wawrzkowizna, 1–3 czerwca 2011]. str 87.
 • Karasiewicz M.T., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. Hulisz P., Stachowicz-Rybka R., Bendych M., 2011 Stanowisko 3 Zbójenko „Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska w okolicach Zbójenka na pojezierzu Dobrzyńskim”  [W: Abstrakty V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych” Górzno 13 – 17 czerwca 2011]. str 95-105.
 • Karasiewicz M.T., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. Hulisz P., Świtoniak M., Stachowicz-Rybka R., 2011. Stanowisko 10 Retno „Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego przy jeziorze Retnona pojezierzu Brodnickim na podstawie badań interdyscyplinarnych”. [W:  abstrakty V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych” Górzno 13 – 17 czerwca 2011]. str 149-157.
 • Karasiewicz, M.T., Noryśkiewicz, A.M., Kreślak, I., Hulisz, P., Stachowicz-Rybka, R., 2011. Zmiany klimatyczne holocenu zapisane w osadach zagłębienia wytopiskowego w krajobrazie młodoglacjalnym. [W: Konferencja naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”. Państwowy Instytut 3649 Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa] s. 72.
 • Karpińska-Kołaczek M., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Kołaczek P. 2012 Development of an ombrotrophic peat bog and local vegetation under low human impact in NE Poland inferred from the biotic proxies. [W: SaitoT. (ed) Japan, Tokio, 23-30.08.2012. 13th International Palynological Congress & 9th International Organisation of Palaeobotany Conference. Japanese Journal of Palynology Volume 58 Special Issue Abstracts: IPC/IOPC 2012: 105].
 • Marks L., Gałązka D., Krzymińska J., Nita M., Stachowicz-Rybka R., Witkowski A., Woronko B. 2012. Chronology of sea transgressions during Eemian in northern Poland. INQUA SEQS 2012 Meeting, Sassari, Sardinia, Italy, September 26-30, Programme and Abstract Book: 60-62.
 • Stachowicz-Rybka R., Pidek I.A. 2012 Record of climatic and environmental changes in the Middle Pleistocene sediments from Łuków (E Poland) on basis of palaeobotanical studies. [W: SaitoT. (ed) Japan, Tokio, 23-30.08.2012. 13th International Palynological Congress & 9th International Organisation of Palaeobotany Conference. Japanese Journal of Palynology Volume 58 Special Issue Abstracts: IPC/IOPC 2012: 223].
 • Płóciennik M., Kittel P., Elias S., Stachowicz-Rybka R., Mueller-Bieniek A., Cywa K., Okupny D., Wacnik A., Muzolf B. 2012 Ekosystem  moczydła z XVI w. w Lutomiersku w świetle analiz subfosylnych zgrupowań muchówek i chrząszczy oraz badań paleobotanicznych, geochemicznych i archeologicznych. [W: Kobak J. (red) XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: "Zoobentos zbiorników zaporowych" Toruń 17-19.05.2012]. Streszczenia wystąpień: 30-31.
 • Dzieduszyńska D., Kittel P., Korzeń K., Krąpiec M., Okupny D., Pawłowski D., Petera-Zganiacz J., Stachowicz-Rybka R., Twardy J. 2012. Rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie [W: Dzieduszyńska D., Roman M. (red.) Czynniki Różnicowania Rzeźby Niżu Polskiego Uniejów, 13-15 06. 2012] Streszczenia wystąpień: 97-104.
 • Winter H., Stachowicz-Rybka R., 2012. Zapis zmian i oscylacji klimatu w ciepłych jednostkach plejstocenu glacjalnego Polski na podstawie danych paleobotanicznych. [W: Mizerski W., Żbikowska B. (red.) II Polski Kongres Geologiczny Warszawa 17-19 09. 2012]. Abstrakty: 91.
 • Stachowicz-Rybka R. 2013. Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w środkowo plejstoceńskich osadach w  Łukowie (E Polska) w oparciu o analizę makroszczątków roślin. [W: VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o aleośrodowiskach i klimacie. Krynica Morska, 10-13 czerwca 2013 r]. Abstrakty: 56-57.
 • Stachowicz-Rybka R., Nita M., Marks L., Gałązka D. 2013. Rejestr zmian roślinności interglacjału eemskiego w morskich osadach profilu Cierpięta na północy Polski [W: VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie. Krynica Morska, 10-13 czerwca 2013 r]. Abstrakty: 58-60.
 • Börner, A., Hrynowiecka, A., Stachowicz-Rybka, R., Kuznetsov, V. 2013. First conception of cooperative project about biostratigraphical investigations and U/Th datings of Eemian interglacial deposits in Mecklenburg-Western Pomerania (NE-Germany) [W: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania]. Abstracts: 21-22.
 • Marks L., Gałązka D., Krzymińska J., Nita M., Stachowicz-Rybka R., Witkowski A., Woronko B., Dobosz S. 2013. Transgresje morza eemskiego w Dolinie Dolnej Wisły [W: Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych. Lasocin 2-6. 09. 2013 r]. Abstrakty: …. 
  Börner A., Hrynowiecka A., Kuznetsov V., Stachowicz-Rybka R., Maksimov F., Grigoriev V., Niska M., Moskal-del Hoyo M. 2014. Palaeoecological investigations and 230Th/U dating of Eemian interglacial peat sequence of Banzin, Mecklenburg-Western Pomerania, NE Germany. [W: Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments. Ryga, Łotwa, 16-22.08.2014]. Excursion Guide and Abstracts: 99-101.
 • Kittel P., Muzolf B., Papiernik P., Stachowicz-Rybka R., Pawłowski D., Lutyńska M., Budek A., Okupny D. 2014. Przemiany rzeźby na obszarze stanowiska archeologicznego w Smólsku na Pojezierzu Kujawskim w warunkach antropopresji pradziejowej, [w:] P. Molewski, W. Juśkiewicz (red.), X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014. Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia. Toruń, s. 58-59.
 • Bujak Ł., Woronko B., Marcinkowski B, Winter H., Stachowicz-Rybka R., Żarski M. 2014.  Zmienność obszarów alimentacyjnych zapisana w mikromorfologii ziaren kwarcu oraz minerałach ciężkich w osadach „preglacjalnych” w stanowisku Rożce (Wysoczyzna Rawska) [w:] P. Molewski, W. Juśkiewicz (red.), X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014. Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia. Toruń, s. 24-25.
 • Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Woszczyk M. 2014 Terrestrialization of the small lake reconstructed on the basis of palaeobotanical and geochemical proxies - a case study from NE Poland. [W: Abstract book 9th European Palaeobotany and Palynology Conference. Padova, Italy, 26-31. 08. 2014] s. 109-110
 • Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głąb Z., Mueller-Bieniek A. 2014. Funkcjonowanie ekosystemu wczesnonowożytnego moczydła w kontekście tradycyjnych metod obróbki konopi i lnu. [w:] P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak (red.), Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego, VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej Łódź – Łęczyca, 22-25 września  2014 roku. Środowisko i Kultura, Tom 10, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Łódź, s. 50-51.
  Kittel P., Muzolf B., Papiernik P., Stachowicz-Rybka R., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Alexandrowicz W.P., Budek A., Okupny D., 2014. Environmental changes under the Neolithic human impact at the Smólsk site in the Kuyavia Lakeland, Central Poland. / Киттель П., Музольф Б., Паперник П., Стахович-Рыбка Р., Павловски Д., Жодкевич M., Александрович В.П., Будек A., Окупны Д. 2014. Изменения окружающей среды под влиянием человека около дер. Смулск в Куявии (Центральная Польша). [W: A.N. Mazurkevich, M.E. Polkovnikova, E.V. Dolbunova (red.). Archaeology of lake settlements IV-II mil. BC: Chronology of cultures, environment and palaeoclimatic rhythms. Material of international conference dedicated the semi-centennial anniversary of the researches of lake dwellings in North-Western Russia, Saint-Petersburg, The State Hermitage Museum, 13–15 November 2014. / А.Н. Мазуркевич, М.Э. Полковнико, Е.В. Долбунова (ред.), Археология озерных поселений 4-2-го тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. Материал международной конференции, посвященной полувековому исследованию свайных поселений на Северо-Западе России, Санкт-Петербург, Г. Государственный Эрмитаж, 13–15 Ноября 2014]. Materials: s. 116–120.
 • Bujak Ł., Woronko B., Stachowicz-Rybka R., Winter H., Werner T., Żarski M. 2014.  Zapis w mikromorfologii ziaren kwarcu zmian klimatu i źródła osadów „preglacjalnych” w profilu wiertniczym Rożce (Wysoczyzna Rawska).  [W:] „Znaczenie mikromorfologii ziarn kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych” Woronko B., Bujak Ł., (red), III Sedymentologiczne spotkanie dyskusyjne. Polska, Warszawa 19.03.2014, s. 8-9
 • Woronko B., Bujak Ł., Stachowicz-Rybka R., Żarski M. 2014.  Funkcjonowanie rzek w klimacie peryglacjalnym w dolnym plejstocenie na południowym Podlasiu  [W:] „Znaczenie mikromorfologii ziarn kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych” Woronko B., Bujak Ł., (red), III Sedymentologiczne spotkanie dyskusyjne. Polska, Warszawa 19.03.2014, s. 40-41.
 • Kittel P., Płóciennik P., Peyron O, Pawłowski D., Okupny D., Stachowicz-Rybka R., Obremska M. 2014. Record of Early Holocene events in deposits of the Middle Ner River valley (Central Poland). Abstracts: Impact of the Holocene rapid climate events. Third Geoarchaeological Conference in Warsaw Poland Warsaw 28 - 29.11.2014, s. 11-12,
 • Krześlak I., Andrzejewski L., Stachowicz-Rybka R., Gamrat W., Kupniewska A. 2015. Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności południowo-wschodniej Kotliny Toruńskiej w świetle analiz paleobotanicznych osadów torfowiska w Dzikowie. [W: VII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Dzieduszyńska D., Roman M., (red), Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. Łódź, 10-12 czerwca 2015 r]. Abstrakty: 30-31.
 • Pidek I.A., Stachowicz-Rybka R., Żarski M. 2015. Nowe spojrzenie paleobotaniczne na stary profil w Ferdynandowie. [W: VII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Dzieduszyńska D., Roman M., (red), Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. Łódź, 10-12 czerwca 2015 r]. Abstrakty: 58-60.
 • Zieliński A., Stachowicz-Rybka R., Kowalewski G, Michczyńska D., Michczyński A., Nalepka D., Korzeń K., Kordowski J. 2015. Model ewolucji jeziora krasowego na podstawie osadów dennych (Niecka Nidziańska). [W: VII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Dzieduszyńska D., Roman M., (red), Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. Łódź, 10-12 czerwca 2015 r]. Abstrakty: 68.
 • Kittel P., Muzolf B., Alexandrowicz W.S., Nalepka D., Okupny D., Stachowicz-Rybka R. 2015. Badania paleoekologiczne w Smólsku na Kujawach, obejmujace okres od starszego neolitu. [W: VII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Dzieduszyńska D., Roman M., (red), Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. Łódź, 10-12 czerwca 2015 r]. Abstrakty: 80-89.
 • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Korzeń K., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2015. Obraz palinologiczny i makroszczątkowy osadów zawierających pozostałości kopalnego lasu z młodszego dryasu. [W: VII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Dzieduszyńska D., Roman M., (red), Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. Łódź, 10-12 czerwca 2015 r]. Abstrakty: 90-95.
 • Kalicki T., Alexandrovskiy A.L., Kittel P., Krupa J., Mazurkevich A., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R. 2015. From lake basins to river valley - Late Vistulian and Holocene evolution of last glaciation area: Serteya Basin (Western Russia). [in: Gradualism vs Catastrophizm in Landscape Evolution, Baryshnikov G., Panin A. (ed). International Association of Geomorphologists (IAG) Regional conference. July 2-4, 2015 Barnaul, Russia. Abstrakts. 159-161
 • Bujak Ł., Woronko B., Winter H., Werner T., Marcinkowski B., Stachowicz-Rybka R., Żarski M., Woźniak P. P. 2015  Pozycja stratygraficzna i wiek osadów serii preglacjalnej z otworu Rożce (Polska środkowa). XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby”, Gołaszewo 31.08 – 4.09.2015 s. 24-26
 • Bujak Ł., Woronko B., Winter H., Stachowicz-Rybka R., Werner T., Marcinkowski B. 2015. Zapis działalności procesów eolicznych w czasie „zlodowacenia otwock” w otworze Rożce (Nizina Mazowiecka). XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby”, Gołaszewo 31.08 – 4.09.2015 s. 27-27
 • Bujak Ł., Woronko B., Marcinkowski B., Winter H., Żarski M., Stachowicz-Rybka R. 2015. Zapis zmian warunków i kierunków transportu osadów rzecznych serii peryglacjalnej na Nizinie Mazowieckiej. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby”, Gołaszewo 31.08 – 4.09.2015 s. 77-78
 • Karasiewicz M.T., Hulisz P., Noryśkiewicz A., Stachowicz-Rybka R., Michalski A., Dąbrowski M. 2015. Postglacjalny rozwój zagłębienia wytopiskowego w obrębie moren morąskich (Pojezierze Iławskie) w świetle badań paleobotanicznych i geochemicznych. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby”, Gołaszewo 31.08 – 4.09.2015 s. 79-81
 • Bujak Ł., Woronko B., Marcinkowski B., Winter H., Stachowicz-Rybka R., Żarski M. 2015. Zmienność obszarów alimentacyjnych zapisana w mikromorfologii ziaren kwarcu oraz minerałach ciężkich w osadach „preglacjalnych” w stanowisku Rożce (Wysoczyzna Rawska) [w: X Zjazd Geomorfologów Polskich, Molewski P.,  Juśkiewicz W. (red.), „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Toruń 16-19 września 2015]: 24
 • Kittel P., Muzolf B., Papiernik P., Stachowicz-Rybka R., Pawłowsko D. Lutyńska M., Budek A., Okupny D. 2015. Przemiany rzeźby na obszarze stanowiska archeologicznego w Smólsku na Pojezierzu Kujawskim w warunkach antropopresji pradziejowej. [w: X Zjazd Geomorfologów Polskich, Molewski P.,  Juśkiewicz W. (red.), „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Toruń 16-19 września 2014]: 58
 • Stachowicz-Rybka R., Kittel P., Elias S., Mueller-Bieniek A., Muzolf B., Okupny D., Płóciennik M., Wacnik A. 2015. Badania archeologiczne oraz analizy środowiskowe pozostałości moczydła z XVI w. w Lutomiersku (województwo łódzkie). [Warsztaty Archeobotaniczne, Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M. (red.), Kraków, Igołomia 28 - 30 września 2015]: 22
 • Stachowicz-Rybka R., Pidek I.A., Żarski M. 2015. Nowe dane paleoklimatyczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym. [W: „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”. Warszawa, 24-25.11.2015] 74–75.
 • Börner A., Hrynowiecka A., Stachowicz-Rybka R., Niska M., Kuznetsov V., Maksimov F., Petrov A., Moskal-del Hoyo M. 2016. Palaeoecological investigations oft he Eemian Interglacial peat sequence Neubrandenburg-Hinterste Mühle (Mecklemburg-Western Pomerania, NE Germany) W: J. Rychel, Ł. Zbudzki (red.). XXIII Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski „Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego“, 05.09–09.09.2016, Biała Podlaska / Brest. Abstracts: 63–66.
 • Börner A., Hrynowiecka A., Stachowicz-Rybka R., Niska M., Moskal-del Hoyo M., Kuznetsov V., Maksimov F., Petrov A. 2016. Palaeoecological investigations and 230Th/U dating of he Eemian Interglacial peat sequence Neubrandenburg-Hinterste Mühle Mecklemburg (NE Germany). W: Inqua Prebaltic Working Group Meeting, 28.08–02.09.2016, Gdańsk. Abstracts: 23.
 • Hrynowiecka A., Stachowicz-Rybka R., Niska M. 2016. Zmiany w eemskim zbiorniku wodno-torfowiskowym Hinterste-Mühle (NE Niemcy) na podstawie badań paleoekologicznych. W: M. Badura, J. Święta-Musznicka, M. Makohonienko, G. Skrzyński (red.). X Sympozjum Archeologii Środowiskowej/Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, „W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej”, Środowisko i Kultura, Tom XI, 13–15 października 2016, Poznań. Streszczenia: 40–41.
 • Kittel P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A. 2016. Palaeoenvironmental research of the organic fill of the Rozprza ring-fort moat, Central Poland. W: S. Levina, R. Gorodnichev, I. Yadrikhinski, P. Davydova (red.). Paleolimnology of Northern Eurasia, Experience, Methodology, Current Status: Proceedings of the International Conference, North-Eastern Federal University,Yakutsk, 22-27 August 2016. Abstracts: 47–51.
 • Kittel P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A. 2016. Wykorzystanie metod paleośrodowiskowych w rekonstrukcji funkcjonowania fos średniowiecznego grodziska na przykładzie badań w Rozprzy (Polska Środkowa). W: LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Tradycja i nowoczesność w geografii”, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27–30 czerwca 2016. Streszczenia referatów i posterów: 132–133.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Kalicki T., Kulkova M., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Zaitseva G. 2016. Evolution of lake basins in the Serteya region (Western Russia) in the context of Neolithic settlement’s development. W: S. Levina, R. Gorodnichev, I. Yadrikhinski, P. Davydova (red.). Paleolimnology of Northern Eurasia, Experience, Methodology, Current Status: Proceedings of the International Conference, North-Eastern Federal University,Yakutsk, 22–27 August 2016. Abstracts: 13–15.
 • Kittel P., Wacnik A., Stachowicz-Rybka R., Rzodkiewicz M., Sikora J. 2016. Zapis paleobotaniczny zmian środowiskowych w otoczeniu grodziska w Rozprzy (Centralna Polska), wstępne wyniki badań. W: M. Badura, J. Święta-Musznicka, M. Makohonienko, G. Skrzyński (red.). X Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, „W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej”, Środowisko i Kultura, Tom XI, 13–15 października 2016, Poznań. Streszczenia: 124–125.

Organizacja konferencji:
 • Konferencja Naukowa zorganizowana przez Komisję Paleogeografii Późnego Glacjału i Holocenu, Komitet Badań Czwartorzędu PAN oraz Zakład Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN: "Jak oddzielić wpływ zmian klimatycznych od antropogenicznych w młodszym holocenie na obszarze Polski" Kraków, 28. 11. 2006, Kraków (współorganizator).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kopalna flora i fauna ostatniego zlodowacenia" z okazji 100-nej rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni”. Starunia, 15-17.05.2008  (współorganizator).
 • IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Jeziorowskie, 16 - 19 czerwca 2009 (współorganizator).
zamknij okienko !