STEFANOWICZ Anna, M.

studia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, kierunek: ochrona środowiska
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku:
mgr (2003; biologia środowiska), dr (2009; biologia)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: dr hab (2017; ekologia)(in English)

(aktualizacja danych: 03.2020)
Przebieg pracy:

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, samodzielny biolog (2004-2009);
Instytut Botaniki PAN, adiunkt (2009-2017), profesor IB PAN (2017)

Zainteresowania badawcze:

mikrobiologia i chemia gleby, metale ciężkie w glebie i roślinach, hałdy po górnictwie rud metali i węgla kamiennego, interakcje roślina-gleba, rośliny inwazyjne
Członkostwo i funkcje:
 • Stacja Terenowa IB PAN w Szarowie (kierownik; 2019)
 • Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej IB PAN (2019)
 • Komisja Rankingowa IB PAN (od 2016-2019)
 • Rada Naukowa IB PAN (przedstawiciel adiunktów i asystentów; 2011-2014)
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Krakowie
 Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, pok. B - 316
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-708, fax: (12) 42-19-790,
e-mail:
e-mail: a.stefanowicz@botany.pl
Recenzje:
Wydawnicze:
Acta Oecologica, Applied Soil Ecology, Chemosphere, Ecological Engineering, Ecotoxicology and Environmental Safety, Environmental Engineering and Management Journal, Environmental Geochemistry and Health, Environmental Science and Pollution Research, European Journal of Soil Science, Fungal Ecology, Frontiers in Plant Science, Geoderma, Pedosphere, Plant and Soil, Polish Journal of Ecology, Polish Journal of Environmental Studies, Science of the Total Environment
Granty
Austrian Science Fund (FWF), Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze:
 • Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów (NCN; 2018-2021): wykonawca
 • Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności (NCN; 2018): wykonawca
 • Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby (NCN; 2017-2020): kierownik
 • Wpływ obcego gatunku drzewa – dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na właściwości fizykochemiczne gleby i zespoły mikroorganizmów glebowych oraz roślinność leśną (NCN; 2017-2020): opiekun naukowy
 • Wpływ historycznego górnictwa rud Zn-Pb w zachodniej Małopolsce na zawartość metali ciężkich w glebach lasów bukowych i w wybranych gatunkach roślin runa (MNiSW; 2013): kierownik
 • Interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi (NCN; 2012-2015): wykonawca
 • Wpływ skażenia gleby metalami ciężkimi na zawartość metali w tkankach wybranych gatunków roślin rosnących na hałdach po historycznym górnictwie rud Zn-Pb w zachodniej Małopolsce (MNiSW; 2012): kierownik
 • Właściwości fizykochemiczne gleby oraz różnorodność i skład gatunkowy roślinności jako czynniki determinujące funkcjonowanie mikroorganizmów glebowych starych hałd (warpii) okolic Trzebini, Jaworzna i Olkusza (MNiSW; 2011-2014): kierownik
 • Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych (MF EOG; 2008-2011): wykonawca
 • Novel methods for integrated risk assessment of cumulative stressors in Europe (NO MIRACLE; EC FP6; 2004-2010): wykonawca
 • Assessing large scale risks for biodiversity with tested methods (ALARM; EC FP6; 2004-2009): wykonawca
Publikacje:
 • Stefanowicz AM, Banaś A, Stanek M, Woch MW, Zubek S (2020) Large differences in biomass quantity and quality between invasive Reynoutria japonica and resident vegetation are not reflected in topsoil physicochemical properties. Geoderma 368: 114307.
 • Zubek S, Majewska ML, Kapusta P, Stefanowicz AM, Błaszkowski J, Rożek K, Stanek M, Karpowicz F, Zalewska-Gałosz (2020) Solidago canadensis invasion in abandoned arable fields induces minor changes in soil properties and does not affect the performance of subsequent crops. Land Degradation and Development 31: 334-345.
 • Stefanowicz AM, Kapusta P, Zubek S, Stanek M, Woch MW (2020) Soil organic matter prevails over heavy metal pollution and vegetation as a factor shaping soil microbial communities at historical Zn-Pb mining sites. Chemosphere 240: 124922.
 • Stanek M, Stefanowicz AM (2019) Invasive Quercus rubra negatively affected soil microbial communities relative to native Quercus robur in a semi-natural forest. Science of the Total Environment 696: 133977.
 • Stefanowicz AM, Zubek S, Stanek M, Grześ IM, Rożej-Pabijan E, Błaszkowski J, Woch MW (2019) Invasion of Rosa rugosa induced changes in soil nutrients and microbial communities of coastal sand dunes. Science of the Total Environment 677: 340-349.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Majewska ML, Nobis M, Zubek S (2019) Invasive plant species identity affects soil microbial communities in a mesocosm experiment. Applied Soil Ecology 136: 168-177.
 • Woch MW, Radwańska M, Stanek M, Łopata B, Stefanowicz AM (2018) Relationships between waste physicochemical properties, microbial activity and vegetation at coal ash and sludge disposal sites. Science of the Total Environment 642: 264-275.
 • Majewska ML, Rola K, Stefanowicz AM, Nobis M, Błaszkowski J, Zubek S (2018) Do the impacts of alien invasive plants differ from expansive native ones? An experimental study on arbuscular mycorrhizal fungi communities. Biology and Fertility of Soils 54: 631-643.
 • Stefanowicz AM, Majewska ML, Stanek M, Nobis M, Zubek S (2018) Differential influence of four invasive plant species on soil physicochemical properties in a pot experiment. Journal of Soils and Sediments 18: 1409-1423.
 • Woch MW, Stefanowicz AM, Stanek M (2017) Waste heaps left by historical Zn-Pb ore mining are hotspots of species diversity of beech forest understory vegetation. Science of the Total Environment 599-600:32-41.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Nobis M, Zubek S (2017) Few effects of invasive plants Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata and Solidago gigantea on soil physical and chemical properties. Science of the Total Environment 574: 938-946.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Woch MW (2016) High concentrations of heavy metals in beech forest understory plants growing on waste heaps left by Zn-Pb ore mining. Journal of Geochemical Exploration 169: 157-162.
 • Zubek S, Majewska ML, Błaszkowski J, Stefanowicz AM, Nobis M, Kapusta P (2016) Invasive plants affect arbuscular mycorrhizal fungi abundance and species richness as well as the performance of native plants grown in invaded soils. Biology and Fertility of Soils 52: 879-893.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Nobis M, Zubek S (2016) Species-specific effects of plant invasions on activity, biomass, and composition of soil microbial communities. Biology and Fertility of Soils 52: 841-852..
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Woch MW, Kapusta P (2016) The accumulation of elements in plants growing spontaneously on small heaps left by the historical Zn-Pb ore mining. Environmental Science and Pollution Research 23: 6524-6534.
 • Woch MW, Kapusta P, Stefanowicz AM (2016) Variation in dry grassland communities along a heavy metals gradient. Ecotoxicology 25: 80-90.
 • Niklińska M, Stefanowicz AM (2015) Mikroorganizmy glebowe na terenach metalonośnych. In: Wierzbicka M (Ed.) Ekotoksykologia: rośliny, gleby, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa; pp: 207-225.
 • Stefanowicz AM (2015) Soil physicochemical properties and vegetation as factors affecting soil microorganisms in areas contaminated with heavy metals. In: Godzik B (Ed.) Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków; pp: 293-306.
 • Stefanowicz AM, Kapusta P, Błońska A, Kompała-Bąba A, Woźniak G (2015) Effects of Calamagrostis epigejos, Chamaenerion palustre and Tussilago farfara on nutrient availability and microbial activity in the surface layer of spoil heaps after hard coal mining. Ecological Engineering 83: 328-337.
 • Stefanowicz AM, Woch MW, Kapusta P (2014) Inconspicuous waste heaps left by historical Zn-Pb mining are hot spots of soil contamination. Geoderma 235-236: 1-8.
 • Woch MW, Radwańska M, Stefanowicz AM (2013) Flora of spoil heaps after hard coal mining in Trzebinia (southern Poland): effect of substratum properties. Acta Botanica Croatica 72: 237-256.
 • Stefanowicz AM, Kapusta P, Szarek-Łukaszewska G, Grodzińska K, Niklińska M, Vogt RD (2012) Soil fertility and plant diversity enhance microbial performance in metal-polluted soils. Science of the Total Environment 439: 211-219.
 • Zubek S, Stefanowicz AM, Błaszkowski J, Niklińska M, Seidler-Łożykowska K (2012) Arbuscular mycorrhizal fungi and soil microbial communities under contrasting fertilization of three medicinal plants. Applied Soil Ecology 59: 106-115.
 • Kapusta P, Szarek-Łukaszewska G, Stefanowicz AM (2011) Direct and indirect effects of metal contamination on soil biota in a Zn-Pb post-mining and smelting area (S Poland). Environmental Pollution 159: 1516-1522.
 • Stefanowicz AM, Niklińska M, Kapusta P, Szarek-Łukaszewska G (2010) Pine forest and grassland differently influence the response of soil microbial communities to metal contamination. Science of the Total Environment 408: 6134-6141.
 • Baas J, Stefanowicz AM, Klimek B, Laskowski R, Kooijman SALM (2010) Model-based experimental design for assessing effects of mixtures of chemicals. Environmental Pollution 158: 115-120.
 • Klimek B, Stefanowicz AM, Woch MW, Jaźwa M (2010) Czy istnieje związek między bioróżnorodnością roślin i mikroorganizmów glebowych? Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 59: 589-598.
 • Stefanowicz AM (2010) 20. Doroczna Konferencja Towarzystwa Toksykologii i Chemii Środowiskowej (SETAC)(Sewilla, Hiszpania, 23-27.05.2010 r.) [20th SETAC Europe Annual Meeting (Seville, Spain, 23-27.05.2010)]. Wiadomości Ekologiczne 56: 115-117.
 • Dutkiewicz R, Klimek M, Klimek B, Stefanowicz AM, Plytycz B (2009) Effects of cadmium, copper, lead or nickel-contaminated soil on amoebocytes of the earthworm Aporrectodea caliginosa. Acta Biologica Cracoviensia series Zoologia 51: 73-79.
 • Stefanowicz AM, Niklińska M, Laskowski R (2009) Pollution-induced tolerance of soil bacterial communities in meadow and forest ecosystems polluted with heavy metals. European Journal of Soil Biology 45: 363-369.
 • Stefanowicz AM, Grześ IM (2009) Wpływ zanieczyszczeń na gatunkową, funkcjonalną i genetyczną różnorodność organizmów [Impact of pollutants on species, functional and genetic diversity of organisms]. Wiadomości Ekologiczne 55: 3-28.
 • Stefanowicz AM, Niklińska M, Laskowski R (2008) Metals affect soil bacterial and fungal functional diversity differently. Environmental Toxicology and Chemistry 27: 591-598.
 • Stefanowicz AM (2008) Pierwsza Krajowa Konferencja i Warsztaty Naukowe "Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego" (Puławy, 14-16.10.2007 r.). Wiadomości Ekologiczne 54: 48-49.
 • Stefanowicz A (2007) Tolerancja zespołu organizmów indukowana zanieczyszczeniem (PICT) – jej badanie i wykorzystanie [Pollution-induced community tolerance (PICT): research and application]. Wiadomości Ekologiczne 53: 1-17.
 • Stefanowicz A, Klimek B (2007) Międzynarodowa Konferencja Ekotoksykologiczna (SETAC)(Porto, Portugalia, 20-24.05.2007) [17th SETAC Europe Annual Meeting (Porto, Portugal, 20-24.05.2007)]. Wiadomości Ekologiczne 53: 168-170.
 • Stefanowicz A (2006) The BIOLOG plates technique as a tool in ecological studies of microbial communities. Polish Journal of Environmental Studies 15: 669-676.
 • Klimek B, Stefanowicz A (2005) Metody mikrobiologiczne w ekologicznych badaniach środowiska glebowego [Microbiological methods in ecological studies of soil environment]. Wiadomości Ekologiczne 51: 165-183.
 • Niklińska M, Chodak M, Stefanowicz A (2004) Community level physiological profiles of microbial communities from forest humus polluted with different amounts of Zn, Pb and Cd – preliminary study with BIOLOG Ecoplates. Soil Science and Plant Nutrition 50: 941-944.
Udział w konferencjach:
 • 62th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science “Vegetation Science and Biodiversity Research”, 14-19.07.2019, Bremen, Germany
 • 58th Congress of the Polish Botanical Society, 1-7.07.2019, Kraków, Poland
 • 57th Meeting of the Polish Botanical Society, 27.06-3.07.2016, Lublin, Poland
 • The meeting of COST Action FP1305 BioLink: Linking soil biodiversity and ecosystem function in European forests “Belowground biodiversity in changingenvironment”, 17-19.03.2015, Kraków, Poland
 • The International Conference “Plants, heavy metals, environment”, 26-28.06.2014, Katowice, Poland
 • 29th International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, 8-12.07.2013, Toulouse, France
 • 56th Meeting of the Polish Botanical Society, 24-30.06.2013, Olsztyn, Poland
 • 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 23-27.09.2012, Rome, Italy
 • 7th International Symbiosis Society Congress "The earth's vast symbiosphere", 22-28.07. 2012, Kraków, Poland
 • 7th International Conference on Serpentine Ecology “Promoting awareness of serpentine biodiversity”, 12-16.06.2011, Coimbra, Portugal
 • Ecology of Soil Microorganisms “Microbes as important drivers of soil processes”, 27.04-1.05.2011, Prague, Czech Republic
 • 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 19-23.09.2010, Gdańsk, Poland
 • 55th Meeting of the Polish Botanical Society, 6-12.09.2010, Warsaw, Poland
 • SETAC Europe 20th Annual Meeting, 23-27.05.2010, Seville, Spain
 • The First Joint PSE-SETAC Conference on Ecotoxicology, 16-19.09.2009, Kraków, Poland
 • Pierwsza Krajowa Konferencja i Warsztaty Naukowe „Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego”, 14-16.10.2007, Puławy, Polska
 • SETAC Europe 17th Annual Meeting, 20-24.05.2007, Porto, Portugal
 • International Conference on Ecotoxicology, 17-20.09.2006, Wisła, Poland