Magdalena SZCZEPANIAK
dr hab. nauk biologicznych – botanika, taksonomia roślin
mgr – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1994);
dr – Instytut Botaniki PAN (2002); dr hab. – Instytut Botaniki PAN (2014)
(aktualizacja danych: 02.2018)

Adres:
 Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 
ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków,
 tel./fax: (12) 42 41 749, fax: (12) 42 19 790
 e-mail: m.szczepaniak[at]botany.pl

Przebieg pracy:
 Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: asystent 1994, starszy asystent 1996, adiunkt 2003.

Tematyka badawcza:

  • Badania zmienności i zróżnicowania morfologicznego i anatomicznego gatunków traw (Poaceae) z zastosowaniem metod taksonomii numerycznej (kompleks Agropyron-Elymus, Elymus repens, E. hispidus, Melica nutans, M. uniflora, M. pictaM. altissima, M. transsilvanica, M. ciliata)
  • Filogeografia gatunków traw (kompleks Melica ciliata-M. transsilvanica, M. uniflora, M. nutans)
  • Pochodzenie, morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie naturalnych mieszańców gatunków traw (Poaceae)
  • Rozmieszczenie gatunków traw ze szczególnym uwzględnieniem taksonów rzadkich i zagrożonych
  • Gatunki synantropijne traw z plemienia Triticeae
  • Analiza zmienności i struktury genetycznej gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych w Polsce w kontekście ochrony ich różnorodności genowej (Melica transsilvanica, M. ciliata, Elymus farctus, Carlina onopordifolia, Gladiolus palustris, G. imbricatus)
  • Metodyka badań taksonomicznych.
  Pełnione funkcje:
  • Redaktor Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (od 2015) 
  • Redaktor tematyczny Steciana (od 2014) 
  • Sekretarz Redakcji Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (1996–2015)
  • członek Komisji Konkursowej ds. oceny projektów dla młodych naukowców i uczestników studium doktoranckiego w ramach dotacji MNiSW (od 2014)
  • członek Komisji Rady Naukowej IB PAN do spraw przewodów doktorskich (od 2015)
  • członek Komisji Rankingowej IB PAN (2011–2016)
  • członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej w IB PAN (2014–2016)

  Kursy i staże w krajowych ośrodkach naukowych:
  • 1997 – „Analizy wielowymiarowe” – kurs organizowany przez StatSoft Polska.
  • 2001 – udział w pracach Pracowni Analiz Molekularnych przy Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (konsultacje oraz praca w laboratorium z użyciem metody AFLP) – 10 wyjazdów po około 14 dni.

  Wyprawy badawcze
  i naukowe:

  • Sudety i Przedgórze Sudeckie (Czechy, Polska)
  • Karpaty (Polska, Słowacja, Rumunia)
  • Wyżyna Podolska (Ukraina)
  • Alpy (Austria, Słowenia, Francja, Włochy)
  • Masyw Centralny (Francja)
  • Półwysep Iberyjski (Pireneje, Sierra Nevada - Hiszpania)
  • Półwysep Apeniński (Włochy)
  • Półwysep Bałkański (Bułgaria, Serbia, Chorwacja)

  Udział w komitetach organizacyjnych krajowych konferencji naukowych:
  • I–X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”.
   Cykliczne, organizowane co 2 lata od 1994 r. do 2012 r. ogólnopolskie konferencje naukowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych, Kraków (prof. dr hab. Marta Mizianty, prof. dr hab. Ludwik Frey, dr hab. Magdalena Szczepaniak, dr hab. Beata Paszko).


  Udział w projektach naukowych:

   • 2011–2014: „Zróżnicowanie genetyczne Carlina onopordifolia Besser w odniesieniu do ewolucji i historii biogeograficznej kompleksu Carlina acanthifolia All. (Compositae) w Europie” (wykonawca)
   • 2009–2012: „Zróżnicowanie genetyczne i związki filogenetyczne pomiędzy europejskimi gatunkami rodzaju Melica L., sekcja Beckeria (Bernh.) Aschers. em. Hempel (Poaceae) w kontekście biogeograficznej historii kształtowania ich zasięgów” (kierownik) 
   • 2003–2006: „Filogeneza i przestrzenne wzorce zróżnicowania molekularnego wybranych gatunków rodzaju Cochlearia L. z Europy Środkowej i Wschodniej jako podstawa ochrony ich różnorodności genetycznej” (wykonawca)
   • 2003–2006: „Wzorce zmienności genetycznej gatunków rzadkich i szeroko rozmieszczonych rodzaju Melica L.” (kierownik)
   • 2000–2002: „Badania biosystematyczne Elymus repens (L.) Gould i Elymus hispidus (Opiz) Melderis” (grant promotorski, wykonawca)
   • 1997–2000: „Kompleks Agropyron-Elymus w Polsce” (wykonawca)
   Recenzje: Folia Geobotanica, Willdenowia, Phytologia Balcanica, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Polish Journal of Ecology, Biodiversity: Research and Conservation, Polish Botanical Journal, Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

   Wykaz publikacji:

   Publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych:

   • Migdałek G., Nowak J., Saługa M., Cieślak E., Szczepaniak M., Ronikier M., Marcussen T., Słomka A., Kuta E. 2017. No evidence of contemporary interploidy gene flow between the closely related European woodland violets Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae). Plant Biology 19(4): 542–551. <abstract<pdf>
   • Szczepaniak M., Kamiński R., Kuta E., Słomka A., Heise W. & Cieślak E. 2016. Natural hybridization between Gladiolus palustris and G. imbricatus inferred from morphological, molecular and reproductive evidence. Preslia 88(1): 137–161. <abstract> <pdf> <electronic appendix>
   • Szczepaniak M. 2015. Uwagi dotyczące nomenklatury Gladiolus palustris (Iridaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(2): 357–366. <abstract> <pdf>
   • Angelov G., Szczepaniak M. 2015. Isoenzyme variation and genetic relationships among Elymus repens, E. hispidus and E. ×mucronatus (Triticeae, Poaceae). Phytologia Balcanica 21(1): 15–20. <pdf>
   • Kuta E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Cieślak E., Rostański A., Szczepaniak M., Migdałek G., Wąsowicz P., Suda J.,  Combik M., Słomka A. 2014. Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content. Plant Biology 16(5): 924–934. <abstract> <pdf>
   • Cieślak E., Szczepaniak M., Kamiński R. & Heise W. 2014. Stan krytycznie zagrożonego gatunku Gladiolus paluster (Iridaceae) w Polsce – analiza zmienności genetycznej osobników w uprawie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście prowadzonych działań ochronnych. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): 49–66. <abstract> <pdf>
   • Szczepaniak M. 2013. Struktura filogeograficzna gatunków kompleksu Melica ciliata – M. transsilvanica (Poaceae) w Europie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(1): 109–130. <abstract> <pdf>
   • Paszko B., Chen W. L., Szczepaniak M. 2013. Deyeuxia debilis (Poaceae, Agrostidinae): typification, taxonomy and update  of the Chinese distribution. Phytotaxa 135(1): 1–10.
   • Cieślak E., Szczepaniak M. 2012. Porównanie struktury genetycznej naturalnych i introdukowanych populacji Carlina onopordifolia (Asteraceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 459–474. <abstract> <pdf>
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2011. Genetic and morphological differentiation between Melica ciliata L. and M. transsilvanica Schur (Poaceae) in Europe reveals the non-presence of M. ciliata in the Polish flora. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(4): 301–313. <pdf>
   • Słomka A., Sutkowska A., Szczepaniak M., Malec P., Mitka J., Kuta E. 2011. Increased genetic diversity of Viola tricolor L. (Violaceae) in metal-polluted environments. Chemosphere 83: 435–442. <pdf>
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2009. Genetic diversity of Melica transsilvanica Schur (Poaceae) at its northern range limit. Acta Biologica Cracoviensia Ser. Botanica 51(1): 71–82. <pdf>
   • Szczepaniak M. 2009. Biosystematic studies of Elymus repens (L.) Gould (Poaceae): patterns of phenotypic variation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(1): 51–61. <abstract> <pdf>
   • Szczepaniak M., Bieniek W., Boroń P., Szklarczyk M., Mizianty M. 2009. A contribution to characterisation of genetic variation in some natural Polish populations of Elymus repens (L.) Gould and Elymus hispidus (Opiz) Melderis (Poaceae) as revealed by RAPD markers. Plant Biology 10(5): 766–773. <abstract> <pdf>
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2007. Low level of genetic variation within Melica transsilvanica populations from the Kraków-Częstochowa Upland and the Pieniny Mts. revealed by AFLPs analysis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(4): 321–331. <abstract> <pdf>
   • Szczepaniak M., Cieślak E., Bednarek P. T. 2007. Natural hybridization between Elymus repens and Elymus hispidus assessed by AFLP analysis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(3): 225–234. <abstract> <pdf>
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2006. Genetic variation and structure in natural populations of Melica ciliata and M. trassilvanica (Poaceae) as indicated by AFLP markers. Biodiversity Research and Conservation 3–4: 39–43. <pdf>
   • Szczepaniak M., Cieślak E. & Bednarek P. T. 2002. Morphological and AFLP variation of Elymus repens (L.) Gould (Poaceae). Cellular and Molecular Biology Letters 7(2A): 547–558. <pdf>
   • Szczepaniak M. 2002. Morphological variability of Polish populations of Elymus repens from various habitats – preliminary report. Ecological Questions 2: 159–168.
   • Frey L., Szczepaniak M. 2001. Nowe stanowisko perzu sitowego Elymus farctus subsp. boreoatlanticus na polskim wybrzeżu Bałtyku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57(6):    120–122.
   • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 1999. The Agropyron-Elymus complex (Poaceae) in Poland: nomenclatural problems. Fragmenta Floristica et Geobotanica 44(1): 3–33. <pdf>
   • Mizianty M., Szczepaniak M. 1997. Remarks on the Agropyron-Elymus complex (Poaceae) with special reference to its representatives in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 42(2): 215–226. <pdf>
   • Frey L., Kużdżał M. 1996. Rozmieszczenie Holcus lanatus i H. mollis (Poaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 3: 49–61.
   • Kużdżał M. 1996. Rzadkie i zagrożone gatunki wodne i błotne Lasów Pszczyńskich (Kotlina Oświęcimska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 3: 73–76.

   Rozdziały w książkach i opracowaniach monograficznych:

   • Szczepaniak M. 2009. Ecological aspects of anatomical and morphological variation of Elymus hispidus, E. repens and E. ×mucronatus. In: Frey L. (ed.), Grass research. p. 49–67. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. <pdf>
   • Mizianty M., Frey L., Paszko B., Szczepaniak M. 2007. Morphology. In: Mizianty M., Frey L. (ed.), Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland. p. 19–45. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
   • Mizianty M., Frey L., Paszko B., Szczepaniak M. 2007. Distribution. In: Mizianty M., Frey L. (ed.), Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland. p. 75–84. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
   • Mizianty M., Frey L., Paszko B., Szczepaniak M. 2007. Dynamic tendencies. In: Mizianty M., Frey L. (ed.), Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland. p. 85–87. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
   • Szklarczyk M., Bieniek W., Boroń P., Szczepaniak M., Mizianty M. 2007. Molecular studies. In: Mizianty M., Frey L. (ed.), Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland. p. 89–99. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2003. Assessment of genetic variation in Elymus repens and Elymus hispidus using AFLP markers and its implications for intraspecific taxonomy. In: Frey L. (ed.), Problems of grass biology. p. 271–286. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. <pdf>
   • Szczepaniak M. 2003. Krytyczne studia taksonomiczne nad Elymus repens (L.) Gould. W: Jakubowski J., Wątroba J. (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II. s. 65–73. StatSoft Polska, Kraków.
   • Szczepaniak M. 2003. Zmienność morfologiczna Elymus hispidus (Opiz) Melderis. W: Jakubowski J., Wątroba J. (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II. s. 361–370. StatSoft Polska, Kraków. <pdf>
   • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 2002. Synanthropic species of the Agropyron-Elymus complex in Poland – their taxonomy and distribution. In: Zając A., Zając M. (eds), Phytogeographical problems of synanthropic plants. p. 17–23. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
   • Szczepaniak M. 2001. The Agropyron-Elymus complex (Poaceae) in Poland: occurrence of the Elymus hispidus subsp. hispidus and subsp. barbulatus. In: Frey L. (ed.), Studies on grasses in Poland. p. 177–193. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. <pdf>
   • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 1999. The Agropyron-Elymus complex (Poaceae) in Poland: biosystematics. In: Frey L. (ed.), Studies on grasses in Poland. p. 25–77. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. <pdf>

   Redakcja wydawnicza:

   • Szczepaniak M. (red.). 2017. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 253–571.
   • Szczepaniak M. (red.). 2017. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 1–252.
   • Szczepaniak M. (red.). 2016. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 205–417.
   • Szczepaniak M. (red.). 2016. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 1–204.
   • Szczepaniak M., Frey L. (red.). 2015. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(2). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 137–414.
   • Szczepaniak M., Paszko B. (red.). 2012. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”. Kraków, 15–16.11.2012. Streszczenia. s. 1–87. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków.
   • Szczepaniak M., Paszko B. (red.). 2010. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 18–19.11.2010. Streszczenia. s. 1–71(+2). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.

   Doniesienia konferencyjne:

   Konferencje międzynarodowe:
   • Szczepaniak M. 2012. Differentiation center and glacial refugia for the postglacial colonization routes of Melica ciliata complex (Poaceae) in Europe. In: Rešetnik I., Bogdanović, S., Alegro, A. (eds), International Symposium on “Evolution of Balkan Biodiversity”, BalkBioDiv Consortium and Croatian Botanical Society, Croatia, Zagreb, 28–30.06.2012. Book of Abstracts: 70.
   • Migdałek G., Cieślak E., Szczepaniak M., Combik M., Słomka A., Kuta E., 2012. Genetic diversity of Viola reichenbachiana and Viola riviniana (Violaceae) from polluted with heavy metals and non-polluted areas. In: Walińska K. (ed.), 7th International Conference of Young Naturalists “From Biotechnology to Environmental Protection” – The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, 8–10.11.2012. Book of abstracts: 43.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2009. Phylogeography and genetic diversity of Melica ciliata s. lat. (Poaceae) based on AFLP analyses. In: Stevanović V. (ed.). 5th Balkan Botanical Congress. The 80th anniversary of the publication of Turrill’s “Plant life of the Balkan Peninsula”, Belgrade, Serbia, 07–11.09.2009. Book of abstracts: 53.
   • Szczepaniak M. 2005. Biosystematic studies of the Elymus repens (L.) Gould (Poaceae, Triticeae): evidence from morphology, anatomy and AFLPs. In: XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17–23 July 2005. Abstracts: 433.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2005. Analiza zmienności genetycznej kompleksu gatunków Melica ciliata – M. transsilvanica z zastosowaniem markerów AFLP. W: K. Karwowski (red.). Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej „Badania Naukowe w Pieninach 2005", Czerwony Klasztor, Słowacja, 2 czerwca 2005. Streszczenia: 43.
   • Szczepaniak M., Cieślak E., Bednarek P. T. 2002. morphological and AFLP variation of Elymus repens (l.) Gould (Poaceae). In: International Workshop “Application of Molecular Markers  in Studies on Plants”. Warszawa, 25–29 September 2002. Abstracts: 63.
   • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 2000. Synanthropic species of the Agropyron-Elymus complex in Poland – their taxonomy and distribution. In: Zając A., Zając M. (eds), Phytogeografical problems of synanthropic plants. IV. Antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation, September 13–15, 2000, Cracow, Poland. Abstracts: 40.
    
   Konferencje krajowe:
   • Szczepaniak M., Cieślak E., Kamiński R. 2016. Naturalna hybrydyzacja w kontekście ochrony rzadkich gatunków na przykładzie Gladiolus palustris. W: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów: 156. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca – 3 lipca 2016. ISBN 978-83-86292-58-5.

   • Kuta E., Słomka A., Migdałek G., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A, Cieślak E., Szczepaniak M., Kwiatkowska M., Shuka L., Bothe H. 2013. Mikroewolucja i specjacja Violaceae na glebach metalonośnych. W: 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”. Olsztyn, 24–30.06.2013. Streszczenia: 101–102.
   • Migdałek G, Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Cieślak E., Szczepaniak M., Combik M., Słomka A., Kuta E. 2013. Identyfikacja mieszańców w kompleksie Viola reichenbachiana – V. riviniana przy wykorzystaniu różnych markerów molekularnych. W: 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”. Olsztyn, 24–30.06.2013. Streszczenia: 112–113.
   • Mizianty M., Frey L., Mirek Z., Paszko B., Szczepaniak M., Bieniek W. 2012. Badania traw w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki PAN. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.), X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 15–16.11.2012. Streszczenia: 31–33.
   • Szczepaniak M., 2012. Struktura filogeograficzna gatunków kompleksu Melica ciliata. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.), X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 15–16.11.2012. Streszczenia: 41–42.
   • Szczepaniak M. 2010. Genetic diversity versus morphological variation within Melica ciliata complex (Poaceae). In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds), Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society „Planta in vivo,    in vitro et in silico”, September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79, Supplement 1: 57.
   • Słomka A., Sutkowska A., Szczepaniak M., Mitka J., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Malec P., Kuta E. 2010. Metal-polluted environment increases genetic diversity of Viola tricolor L. (Violaceae). W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds), Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society „Planta in vivo, in vitro et in silico”, September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79, Supplement 1: 104.
   • Szczepaniak M. 2010. Morfologiczno-genetyczne zróżnicowanie Melica magnolii Godr. et Gren. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.), IX Ogólnopolskie Spotkanie „Biologia traw”, Kraków, 18–19.11.2010. Materiały Konferencji: 41.
   • Szczepaniak M. 2009. Kserotermiczne trawy Melica transsilvanica oraz Elymus hispidus w murawach Festuco-Brometea. W: Waldon B. i in. (red.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego – stan zachowania, ochrona i perspektywy”. Bydgoszcz, 28–30 maja 2009. Streszczenia: 62.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2009. Osobnik i populacja w badaniach genetycznych na przykładzie gatunków rzadkich i pospolitych. W: Czarnecka i in. (red.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik – populacja – biocenoza. Rośliny naczyniowe a „bracia mniejsi”. Krasnobród, 22–25 czerwca 2009. Materiały: 15.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2008. Geograficzny wzór zróżnicowania genetycznego Melica uniflora – analiza mechanizmów kształtujących zasięg gatunku w Europie. W: Frey L. (red.), VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 20–21 listopada 2008. Streszczenia: 23.
   • Szczepaniak M. 2007. Zróżnicowanie genetyczne rzadkich i szeroko rozmieszczonych gatunków rodzaju Melica L. występujących w Polsce. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy, Szczecin, 3–8 września 2007. Streszczenia referatów i plakatów: 102.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2006. Zmienność genetyczna na granicy zasięgu geograficznego na przykładzie Melica ciliata L. i Melica transsilvanica Schur. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski, Kraków, 30–31 maja 2006. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Streszczenia: 145.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2006. Czy Melica ciliata L. występuje we florze Polski? W: Frey L. (red.), VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 16–17 listopada 2006. Streszczenia: 24.
   • Cieślak E., Korbecka G., Ronikier M., Szczepaniak M. 2006. Szczegółowa analiza struktury genetycznej w reintrodukowanej populacji endemicznej Cochlearia polonica E. Fröhl. – implikacje dla ochrony gatunku. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski, Kraków, 30–31 maja 2006. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Streszczenia: 56.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2005. Określenie struktury genetycznej populacji Melica ciliata i M. transsilvanica metodą AFLP. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.), Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin „Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej”, Poznań, 15–16.09.2005. Streszczenia: 198.
   • Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2005. Czy Cochlearia polonica (Brassicaceae) w Tatrach to metapopulacja? Badania struktury genetycznej rzadkiego endemicznego gatunku. W: III Ogólnopolska Konferencja, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, „Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych – Tatry 2005”, Zakopane, 13–15.10.2005. Streszczenia: strony nienumerowane.
   • Szczepaniak M., Cieślak E. 2004. Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne naturalnych mieszańców międzygatunkowych Elymus repens × E. hispidus. W: E. Pawlaczyk,   K. Zaborowska (red.), Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego „Zmienność i ewolucja”, Poznań, 16–18 czerwca 2004. Streszczenia: 107.
   • Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2004. Struktura genetyczna populacji endemicznych Cochlearia polonica i              C. tatrae (Brassicaceae) oszacowana za pomocą markerów AFLP. W: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.). Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego „Zmienność i ewolucja”, Poznań, 16–18 czerwca 2004. Streszczenia: 88.
   • Szczepaniak M. 2004. Krytyczne studia taksonomiczne nad Elymus repens L. (Gould). Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Warszawa – Kraków, 20 października 2004. Materiały konferencyjne: 15–28.
   • Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2004. Endemiczny status Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) – analiza zmienności genetycznej (AFLP) populacji rodzimych w relacji do pokrewnych gatunków rodzaju Cochlearia w krajach ościennych. W: Jendrzejczak E. (red.), Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń–Bydgoszcz, 6–11 września 2004. Streszczenia referatów i plakatów: 65–66.
   • Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2004. Struktura genetyczna populacji endemicznych Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) oszacowana za pomocą markerów AFLP. W: Pawlaczyk E., Zaborowska K. (red.), Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, 16–18 czerwca 2004. Poznań, Zakład Genetyki UAM. Program – Streszczenia – Indeks autorów: 88.
   • Szczepaniak  M., Cieślak E. 2004. Rozmieszczenie i biologia Melica nutans i M. uniflora – wstęp do badań zróżnicowania genetycznego metodą AFLP. W: Frey L. (red.), VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 18–19 listopada 2004. Streszczenia: 70.
   • Szczepaniak  M. 2002. Ocena zmienności genetycznej Elymus repens i E. hispidus przy użyciu markerów AFLP. W: Frey L. (red.), V Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe: taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw Polsce. Kraków, 14–15 listopada 2002. Streszczenia: 35.
   • Szczepaniak M. 2000. Zmienność ekologiczna Elymus repens w Polsce. W: Toruńskie Seminarium Ekologiczne „Zmiany a zmienność”, 23–25 czerwca 2000, Instytut Ekologii   i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Streszczenia: 60.
   • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 2000. Kompleks Agropyron-Elymus (Poaceae) w Polsce: biosystematyka. W: Frey L. (red.), IV Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, 16–17 listopada 2000. Streszczenia: 6.
   • Szczepaniak M. 1998. Występowanie Elymus hispidus subsp. hispidus i subsp. barbulatus w Polsce oraz problemy taksonomiczne. W: Frey L. (red.), III Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, 17–18.11.1998, Kraków, Streszczenia: 20.
   • Mizianty M., Szczepaniak M. 1996. Uwagi dotyczące kompleksu Agropyron-Elymus szczególnie w odniesieniu do jego przedstawicieli w Polsce. W: Frey L. (red.), II Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, 14–15.11.1996, Kraków, Streszczenia: 2.
   Wykład na zaproszenie:
   • Szczepaniak M. 2004. Krytyczne studia taksonomiczne nad Elymus repens L. (Gould). W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Warszawa – Kraków, 20 października 2004. Materiały konferencyjne: 15-28.
   zamknij to okno !