WACNIK Agnieszka

dr hab. prof. PAN, botanik – paleobotanika; palinologia czwartorzędu
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, kierunek: biologia
mgr - 1995; dr - 2003; dr hab. - 2013(aktualizacja danych: 03. 2018)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk w Krakowie - asystent - 1995, adiunkt - 2003, kierownik Zakładu Paleobotaniki IB PAN - 2013.
Tematyka badawcza:
 • historia roślinności zlodowacenia wisły i holocenu, postglacjalna migracja roślin i zmiany zasięgów w oparciu o analizę pyłkową
 • wysokorozdzielcze badania palinologiczne rocznie laminowanych osadów jeziornych
 • analiza wpływu gospodarczo-osadniczej aktywności człowieka na środowisko; indykatory antropogeniczne; intensywność i kierunki przemian roślinności rejestrowane w badaniach palinomorf, pozostałości niepyłkowych i mikrowęgli drzewnych
 • palinologia archeologiczna; analiza pyłkowa warstw kulturowych i obiektów na różnowiekowych stanowiskach archeologicznych
Staże, wyjazdy badawcze i szkoleniowe: • Aix-Marseille Universite, Francja, 1997;
 • Instytut Botaniki, Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno. 2003;
 • Instytut Archeologii, Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, 2003, 2005;
 • Virije Universiteit, Amsterdam, Holandia, 2004;
 • University of Bremen, Niemcy, 2004;
 • Instytut Archeologii, Słowackiej Akademii Nauk, Nitra, 2005;
 • Institute of Plant Sciences, University of Bern, Szwajcaria, 2006;
 • Wadi Kubbaniya, Egipt, 2012.
Ważniejsze granty, programy, etc. : Kierownictwo projektów :
 • Zapis naturalnych i antropogenicznych przemian szaty roślinnej w laminowanych osadach Jeziora Miłkowskiego (Pojezierze  Mazurskie) –  kierownik projektu (1998–1999)
 • Tendencje i tempo antropogenicznych przekształceń roślinności w późnym holocenie na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, NE Polska, kierownik projektu (2004–2007)
 • Przemiany środowiska naturalnego pod wpływem kultur pradziejowych na Pojezierzu Gostynińskim, 2007-2011, grant MNiSW, N N 304 013 32/09352, kierownik projektu (2010-2011)
 • Przedrolnicze i wczesnorolnicze przemiany środowiska Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, grant MNiSW/NCN, N N 304 319636, kierownik projektu (2009-2013)

Wykonawstwo w projektach :
 • Historia roślinności Polski w późnym vistulianie  i holocenie w świetle map izopolowych wybranych taksonów drzew i roślin zielnych –  wykonawca (2000-2003)
 • Poźnoglacjalne i wczesnoholoceńskie przemiany szaty roślinnej na podstawie analizy pyłkowej osadów laminowanych jeziora Miłkowskiego na Pojezierzu Mazurskim – wykonawca (2001–2003)
 • Stanowisko kultury magdaleńskiej w Dzierżysławiu na Górnym Śląsku – wykonawca (2001-2004)
 • Kopalne DNA bakterii jako wskaźnik lokalnej obecności człowieka. Korelacje z fazami przekształceń antropogenicznych środowiska notowanymi w holoceńskich profilach pyłkowych – wykonawca (2005–2007)
 • Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w rocznie laminowanych osadach jezior północnej Polski (TRANSECT-PL), grant MNiSW, N N 306275635, wykonawca (2008-2011)
 • Holoceńska historia roślinności Karpat Zachodnich w oparciu o mapy izopolowe, grant NCN, N N 304 293 937, wykonawca (2009-2012)
 • Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL) (nr PSPB-086/2010 ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego) – wykonawca (2011-2015)
 • Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny, grant NCN 2013/09/B/HS3/04277, wykonawca (2014-2018)
 • Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej, grant NCN 2013/11/B/HS3/03822, wykonawca (2014-2018)
 • Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k), grant NCN 2014/13/B/ST10/01311, wykonawca (2015-2018)
Członkostwo i funkcje:
 • Kierownik Zakładu Paleobotaniki (od 2013)
 • członek Rady Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN (od 2015)
 • członek Komisji Rady Naukowej IB PAN do spraw przewodów doktorskich (od 2015)
 • członek Komisji Prehistorii Karpat PAU (od 2016),  Zastępca Przewodniczącego Komisji Prehistorii Karpat PAU (od 2017)
 • redaktor tematyczny (paleobotanika) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (od 2016)
 • Przewodniczący Zarządu Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera (2011-2014)
 • członek założyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (od 2005)
 Adres:
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-29, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: a.wacnik@botany.pl

Wybrane publikacje

 • Hernández-Almeida I., Grosjean M., Gómez-Navarro J.J., Larocque-Tobler I., Bonk A., Enters D., Ustrzycka A., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., Tylmann W. 2017. Resilience, rapid transitions and regime shifts: Fingerprinting the responses of Lake Żabińskie (NE Poland) to climate variability and human disturbance since AD 1000. The Holocene. 27(2): 258-270
 • Wacnik A. Noryśkiewicz A.M., Tylmann W. 2017. Zastosowanie współczesnych wartości depozycji pyłku do weryfikacji obecności Fagus sylvatica w dawnych zbiorowiskach leśnych w rejonie Puszczy Boreckiej (NE Polska). [Use of modern pollen accumulation rates for verification of Fagus sylvatica in Late Holocene forests. Case study from the Puszcza Borecka Forest (NE Poland)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 451-468
 • Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Wacnik A. 2017. Stan i problematyka badań archeobotanicznych w polskiej części Karpat. [State of the art and problems in archaeobotanical research of the Polish Carpathian lands]. W: Gancarski J. [red.} Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno. s. 719-750
 • Wacnik A., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., Enters D., Meyer-Jacob C., Grosjean M. 2016. Determining the responses of vegetation to natural processes and human impacts in north-eastern Poland during the last millennium: combined pollen, geochemical and historical data. Vegetation History and Archaeobotany 25:479–498
 • Wacnik A., Nalepka D., Granoszewski W., Walanus A., Madeyska E., Cywa K., Szczepanek K., Cieślak E. 2015. Development of modern forest zones in the Beskid Niski Mts. and adjacent area (Western Carpathians) in the late Holocene: a palaeobotanical perspective. Quaternary International 415: 303-324
 • Bonk A., Tylmann W., Goslar T., Wacnik A. 2015. Comparing varve counting and 14C-AMS chronologies in the sediments of Lake Żabińskie, northeastern Poland: implications for accurate 14C dating of lake sediments. Geochronometria 42(1):159-171.
 • Wacnik A., Kupryjanowicz M., Mueller-Bieniek A., Karczewski M., Cywa, K. 2014. The environmental and cultural contexts of the late Iron Age and medieval settlement in the Mazurian Lake District, NE Poland: combined palaeobotanical and archaeological data. Vegetation History and Archaeobotany. 23(4): 439-459.
 • Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M. , Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głab Z., Mueller-Bieniek A. 2014. A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing. Journal of Archaeological Sciences 50(1): 318-337.
 • Sokołowski T., Wacnik A., Woronko B., Madeja J. 2014. Eemian-Weichselian pleniglacial fluvial deposits in southern Poland (an example of the vistula river valley in Kraków). Geological Quarterly 58(1): 71-84
 • Wacnik A., Goslar T., Czernik J. 2012. Vegetation changes caused by agricultural societies in the Great Mazurian Lake District. Acta Palaeobotanica. 52(1): 59-104
 • Rybicka M., Wacnik A. (eds) 2012. The impact of prehistoric and Medieval societies on the natural environment of the Gostynin Lake District, central Poland. Collectio Archaeologica Ressoviensis Tomus XIX, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Wacnik A., Ralska-Jasiewiczowa M., Madeyska E. 2011. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Gostynin area, central Poland. Acta Palaeobotanica, 51(2): 249-278.
 • Madeja J., Wacnik A., Wypasek E., Chandran A., Stankiewicz E. 2010. Integrated palynological and molecular analyses of Late Holocene deposits from Lake Miłkowskie (NE Poland): Verification of local human impact on environment. Quaternary International, 220 (1-2): 147-152
 • Madeja J., Wacnik A., Żyga A., Stankiewicz E., Wypasek E., Gumiński W., Harmata K. 2009. Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past: its correlation with palynological and archaeological data. Journal of Quaternary Sciences, 24 (4): 317-321.
 • Buczko K., Magyari E.K., Bitusik P., Wacnik A. 2009. Review of dated Late Quaternary palaeolimnological records in the Carpathian Region, east-central-Europe. Hydrobiologia 631: 3-28.
 • Wacnik A. 2009. Vegetation development in the Lake Miłkowskie area, north-eastern Poland, from the Plenivistulian to the late Holocene. Acta Paleobotanica 49(2): 287-335.
 • Wasylikowa K., Wacnik A., Mueller-Bieniek A. 2009. Badania archeobotaniczne w nawarstwieniach historycznych z terenu Krakowa: metodyka-stan badań-perspektywy. Geologia, 35(1): 89-101.
 • Wacnik A. 2009. From foraging to farming in the Great Mazurian Lake District: palynological studies on Lake Miłkowskie sediments, northeast Poland. Vegetation History and Archaeobotany 18(3): 187-203.
 • Sokołowski T., Wacnik A., Wardas M., Pawlikowski M., Pazdur A., Madeja J., Woronko B., Madej P. 2008. Changes of natural environment in Kraków downtown-its chronology and directions. Case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site. Geochronometria, 31:7-19.
 • Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., Różański K., Wacnik A., Czernik J., Chróst L. 2003. Very fast environmental changes at the Pleistocene/Holocene boundary, recorded in laminated sediments of Lake Gościąż. Paleo 3: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 193: 225-247
zamknij okienko !