WOROBIEC Grzegorz
dr hab., adiunkt
botanik - paleobotanika

  studia: Uniwersytet Jagielloński
mgr - Uniwersytet Jagielloński, 1992
dr - Instytut Botaniki im. Władysława. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 2001
dr hab. - Instytut Botaniki im. Władysława. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 2009

(aktualizacja danych: 09.2019)

Przebieg pracy:

Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, asystent 1992-1994, 1997-2001, starszy asystent 1994-1997, profesor nadzwyczajny PAN 2010-2019, adiunkt 2001-2010, 2019 -

Adres, tel., fax, e-mail:
Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
tel. 12 42 41 753, fax: 12 42 19 790
e-mail: g.worobiec@botany.pl

Tematyka badawcza:

 • Bioróżnorodność i paleoekologia neogenu Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem paleośrodowisk azonalnej roślinności bagiennej i łęgowej na podstawie badań makroszczątków liści z zastosowaniem analizy kutykularnej;
 • Tafonomia szczątków roślin;
 • Taksonomia i paleoekologia kopalnych grzybów nalistnych (m.in. Microthyriaceae, Micropeltidaceae, Asterinaceae);
 • Kopalne grzyby o cefalotekoidalnych owocnikach.
Stypendia i staże naukowe:
 • Muzeum Ziemii PAN, Warszawa - analiza kutykularna - 1993;
 • Uniwersytet Karola w Pradze - analiza kutykularna – 1995.

Wyprawy naukowe, zbiory:

 • Indie 1995; 
 • Kolekcja preparatów porównawczych epiderm liści współczesnych drzew i krzewów;
 • Kolekcja preparatów epiderm kopalnych liści z trzeciorzędu Polski.

Ważniejsze granty, programy, etc.

 • Mioceńska flora liściowa z iłów pomiedzy poziomem TS-2 a głównym pokładem węglowym KWB "Bełchatów", kierownik grantu (1994-1996);
 • Analiza bioróżnorodności neogeńskiej flory i roślinności okolic Legnicy na podstawie badań makroskopowych szczątków liści oraz analiz palinologicznych osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "Ruja", kierownik grantu (2004-2006);
 • Charakterystyka środowiska przyrodniczego neogenu środkowej polski na podstawie flory liściowej z Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, wykonawca grantu (2000-2001);
 • Paleoflorystyczna i paleoekologiczna wymowa cuticulae dispersae (rozproszonych kutykul liści) z neogeńskich osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy, kierownik grantu (2007–2009);
 • Trzeciorzędowe leje krasowe i ich osady na Górnym Śląsku jako archiwum danych paleośrodowiskowych, wykonawca grantu (2011-2014).
Członkostwo i funkcje:
 • Sekretarz Drugiej Międzynarodowej Konferencji Dotyczącej Przechowywania Kolekcji Botanicznych, 1997;
 • Sekretarz Piątej Europejskiej Konferencji Paleobotanicznej i Palinologicznej, 1998;
 • Sekretarz Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 1994-2000, 2003-2007;
 • Członek NECLIME – Neogene Climate Evolution in Eurasia, od 2003;
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Acta Palaeobotanica”, 2010-2015;
 • Redaktor tematyczny (kenozoik/trzeciorzęd) czasopisma „Acta Palaeobotanica”, od 2011;
 • Członek Rady Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera, od 2010;
 • Rzecznik Rady Naukowej IB PAN ds. przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora, 2011-2018;
 • Sekretarz Komisji Rady Naukowej IB PAN do postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora, 2011-2018;
 • Sekretarz Komisji Rady Naukowej IB PAN do spraw postępowań habilitacyjnych, od 2019;
 • Członek Prezydium Rady Naukowej IB PAN, 2011-2018;
 • Członek Rady Naukowej Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, od 2011;
 • Członek Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, od 2016;
 • Członek Prezydium Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, od 2016;
 • Członkek Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów w IB PAN, od 2017.
Publikacje:
Ponad 60 publikacji

Wykaz  ważniejszych publikacji:


 • Worobiec G. 1994. Występowanie wybranych gatunków kserotermicznych w okolicy Dwikóz i Zawichostu (Wyżyna Sandomierska) (summary: Occurrence of some chosen xerothermic species In the vicinity of Dwikozy and Zawichost (Sandomierz Upland). Ochrona Przyrody, 51: 137-146.
 • Worobiec G. 1994. Recenzja: Deborach M. Pearsall "Paleoethnobotany. A Handbook of Procedures". Wiadomości Botaniczne, 38(3/4): 184.
 • Worobiec G. 1994 Fossil plants of the Polish Carpathians 8.7 ± 0.6 million years ago. Abstracts of the 4th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Heerlen/Kerkrade, The Netherlands, 19-23.09.1994. Abstracts: strony nienumerowane.
 • Worobiec G. 1994. Upper Miocene fossil plants from the outcrop of Stare Bystre (Western Carpathians, Poland) Acta Palaeobotanica, 34(1): 83-105.
 • Worobiec G. 1995. Recenzja: Tomas N. Taylor & Edith L. Taylor "The Biology and Evolution of Fossil Palnts". Wiadomości Botaniczne, 39(1/2): 159-160.
 • Worobiec G. 1995. Czwarta Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna, Heerlen/Kerkrade, Holandia 19-23 września 1994 (4th Palaeobotanical and Palynological Conference, Heerlen/Kerkrade, The Netherlands, 19-23  September 1994). Wiadomości Botaniczne, 39 (3/4): 92-93.
 • Zastawniak E., Worobiec G. 1995. Szczątki Angiospermae towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich łupkach jasielskich w Sobniowie koło Jasła (Remains of the Angiospermae accompanying ichtyofauna in the Oligocene Jasło Shales at Sobniów near Jasło) [W: Mirek Z., Wójcicki J.J. (red.) Szata Roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków, 26.06 - 1.07.1995]: 472.
 • Worobiec G. 1995. A preliminary report on the Lower Miocene leaf flora from the brown coal mine "Bełchatów" (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 35(2): 243-251.
 • Worobiec G. 1996. Trzeciorzędowa makroflora liściowa ze stanowiska Stawek-1A w odkrywce Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów". Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Nauk. PAN, oddział w Krakowie 39(2): 95-97.
 • Worobiec G. 1996. Family of Zingiberaceae in the deposits at Bełchatów (Central Poland). Abstracts of the Fifth Quadrennial Conference of the International Organisation of Palaeobotany, Santa Barbara, USA, 30 June-5 July 1996: 114.
 • Worobiec G. 1997. Stan badań trzeciorzędowych flor liściowych z Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" (The current status of investigations of the Tertiary leaves flora from the "Bełchatów" brown coal colliery). [W: Lipiarski I. (red.) Materiały XX Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski"]. Wydawnictwa AGH, Kraków: 89-91.
 • Zastawniak E., Worobiec G. 1997. Szczątki roślin towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich wapieniach jasielskich w Sobniowie koło Jasła (summary: Plant remains accompanying ichtyofauna in the Oligocene Jasło limestones at Sobniów near Jasło (southern Poland). Przegląd Geologiczny, 45(9): 875-879.
 • Worobiec G., Florjan S. 1997. Liście kopalne z otworu wiertniczego 1211/B w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów". Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Nauk. PAN, oddział w Krakowie 40(2): 153-156.
 • Worobiec G., Lesiak M. 1998. Plant megafossils from the Neogene deposits of Stawek-1A (Bełchatów, Middle Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 101: 179-208.
 • Worobiec G. 1998. Macroflora in the central part of the outcrop, north of Kleszczów. Leaf flora. [W: Sadowska A., Szynkiewicz A. (red.) Tertiary-Quaternary (Pleistocene) floras of Bełchatów (Middle Poland) and several localities in south-western Poland. Guide to excursion 2. The Fifth European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998]: 11-14.
 • Worobiec G. 2001. Kopalne rośliny charakterystyczne dla trzeciorzędowych torfowisk krzewiastych w górnym miocenie Bełchatowa. [W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXIV Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski"]. Wydawnictwa AGH, Kraków: 115-120.
 • Worobiec G. 2001. Contribution to the knowledge of the Neogene plant communities from Bełchatów Lignite Mine (central Poland). [W: „Neogene vegetation and climate reconstructions EEDEN/NECLIME joint workshop, Prague, 15-18.09.2001]. Abstracts: 29.
 • Otto A, Simoneit B. R. T., Lesiak M., Wilde V., Worobiec G. 2001. Resin and wax biomarkers preserved in Miocene Cupressaceae s. l. from Bełchatów and Lipnica Wielka, Poland. Acta Palaeobotanica, 41(2): 195–206.
 • Worobiec G. 2002. Szczątki liści roślin lasu bagiennego z dolnego miocenu Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”.  [W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXV Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski"]. Wydawnictwa AGH, Kraków: 161-166.
 • Worobiec G. 2002. Kopalne liście bambusa w neogenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” [W: V Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków, 14-15.11.2002]. Streszczenia: 29.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2002. Are leaves of Byttneriophyllum tiliaefolium (Al. Braun) Knobloch & Z. Kvaček and pollen grains of Intratriporopollenites instructus (Potonié) Thomson & Pflug parts of the same plant? [W: EEDEN joint workshop „Critical angiosperm elements of the Neogene pollen flora, their relevance for ecologic and climatic interpretation, comparison with the macro record”, W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków, 28.06 – 1.07.2002]. Abstracts: 13.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2002. Fossil leaves and pollen of bamboos (Poaceae, Bambuseae) from the Polish Neogene [W: EEDEN joint workshop „Critical angiosperm elements of the Neogene pollen flora, their relevance for ecologic and climatic interpretation, comparison with the macro record”, W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków, 28.06–1.07.2002]. Abstracts: 12.
 • Worobiec G. 2003. New fossil floras from Neogene deposits in the Bełchatów Lignite Mine. Acta Palaeobotanica Suppl. 3, ss. 133.
 • Worobiec G. 2003. An improved technique for separation, bleaching and preparation of slides from fossil leaf compressions. Review Palaeobotany and Palynology, 126: 1-5.
 • Brud S., Worobiec G. 2003. Wyniki badań makroszczątków roślin z serii witowskiej (południowa Polska) (Results of investigations on plant macroremains found in depoosits of the Witów Series (southern Poland)). Przegląd  Geologiczny 51(5): 392-401.
 • Bochnak A., Brud S., Gawlik A., Godlewski P., Worobiec G. 2003. Unique archaeological and geological site in Witów near Brzesko Nowe (southern Poland). [W: International conference: Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe, Kraków, 3-4.10.2003]. Abstracts and Field Trip Guide-Book: 14-15.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2003. Tropical and subtropical taxa in the Miocene pollen flora from Legnica brown coal deposit (SW Poland). [W: Tropical and subtropical elements in the West Eurasian Neogene. Meeting of the working group: Vegetation history and climate reconstruction within the ESF-network EEDEN, Staatliches Museum fur Naturkunde, Stuttgart, Germany, 19-21.09.2003]. Abstracts: strony nienumerowane.
 • Worobiec G. 2003. Palaeoclimatic signal from leaf flora of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). [W: NECLIME - Neogene climate evolution in Eurasia, annual meeting, Blaubeuren, Germany, 22-23.09.2003]. Abstracts: 19.
 • Worobiec G. 2003. Subtropical element in the Miocene leaf floras from Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). [W: Tropical and subtropical elements in the West Eurasian Neogene. Meeting of the working group: Vegetation history and climate reconstruction within the ESF-network EEDEN, Staatliches Museum fur Naturkunde, Stuttgart, Niemcy, 19-21.09.2003]. Abstracts: strony nienumerowane.
 • Bochnak A., Brud S., Gawlik A., Godlewski P., Worobiec G. 2004. Unique geological, palaeobotanical and archaeological site in Witów near Brzesko Nowe (southern Poland). [In: Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (eds). Proceedings of the Conference "Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe", October 3-4, 2003, Cracow, Poland]. Polish Geological Institute Special Papers, 13: 125-130.
 • Worobiec G. 2004. Co flory liściowe z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” mówią nam o roślinności i paleoklimacie miocenu ? [W: Muszer J. (red.) XIX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG "Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk", Wrocław, 16-18 września 2004]. Streszczenia referatów i komunikatów: 63-64.
 • Worobiec G. 2004. Makroszczątki liści Betulaceae z neogenu Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” ? [W: Jendrzejczak E. (red.) „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń – Bydgoszcz, 06-11.09.2004]. Streszczenia referatów i plakatów: 152.
 • Zastawniak E., Worobiec G. 2004. Krajowa Konferencja Paleobotaniczna „150 lat paleobotaniki we Wrocławiu” (Wrocław, 27-28.06.2003). Wiadomości Botaniczne, 48: 15-17.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2005. Leaves and pollen of bamboos from the Polish Neogene. Review of Palaeobotany and Palynology 133: 39-50.
 • Worobiec G., Kasiński J. 2005. Plant macroremains from boreholes from "Ruja" lignite deposit near Legnica, Lower Silesia, Poland (preliminary results). Documenta Naturae, 155(1): 1-11.
 • Worobiec G. 2007. Laurus abchasica (Kolakovsky & Shakryl) Ferguson from the Neogene of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 47(1): 203-215.
 • Worobiec G., Szynkiewicz A. 2007. Betulaceae leaves in Miocene deposits of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 147(1-4): 28-59.
 • Worobiec G. 2007. Laurus abchasica (Kolakovskii & Shakryl) Ferguson from the Neogene of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland) and remarks on the occurrence of Lauraceae foliage in the Cenozoic of Poland. [W: Daškowa J., Kvaček J. (eds). Palaeobotany – contributions to the evolution of plants and vegetation, National Museum, Prague, 28-29.06.2007]. Program and Abstracts: 44-45.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2007. Szczątki roślin z osadów środkowego miocenu z wierceń w perspektywicznym złożu węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy. [W: Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, 20.04.2007]. Program i abstrakty: 13.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2007. Wyniki badań makroskopowych szczątków roślin i analiz palinologicznych osadów środkowego miocenu z wierceń w złożu węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy. [W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.) „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8.09.2007]. Streszczenia referatów i plakatów: 157.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2008. Kopalne zygospory glonów Zygnemataceae (Chlorophyta) z osadów górnego miocenu KWB „Bełchatów”. Przegląd Geologiczny, 56(11): 1000-1004.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2008. Plant assemblages of the drill cores from the Neogene Ruja lignite deposit near Legnica (Lower Silesia, Poland). Acta Palaeobotanica, 48(2): 191-275.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2008. Kopalne spory glonów Zygnemataceae w analizie pyłkowej mioceńskich osadów z Bełchatowa. [W: Haczewski G. (red.) Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28.06.2008]. Abstrakty: 130-131.
 • Worobiec E., Worobiec G., Gedl P. 2008. Współwystępowanie ziaren pyłku bambusów Graminidites bambusoides oraz grzyba Tetraploa w neogeńskich osadach z wiercenia Józefina koło Wielunia (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). [W: Frey L. (red.) VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 20-21.11.2008]. Streszczenia: 27.
 • Worobiec G., Kasiński J. 2009. Dispersed cuticles from the Neogene Ruja lignite deposit near Legnica, Lower Silesia, Poland. [W: Worobiec E. & Worobiec G. (red.) Middle Miocene flora and vegetation of the Legnica and Ruja lignite deposits, Lower Silesia, Poland]. Acta Palaeobotanica, 49(1): 135–191.
 • Worobiec E., Worobiec G., Gedl P. 2009. Occurrence of fossil bamboo pollen and a fungal conidium of Tetraploa cf. aristata in Upper Miocene deposits of Józefina (Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 157(3-4): 211-217.
 • Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Heise W., Worobiec G. 2010. Tetraploa aristata Berkeley & Broome (Fungi, Pleosporales), a new taxon to Poland. Acta  Soc. Bot. Poloniae, 79(3): 239-244.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kvaček Z. 2010. Neogene Leaf Morphotaxa of Malvaceae s.l. in Europe. Int. J. Plant Sci., 171(8): 892–914.
 • Worobiec G., Szynkiewicz A, Worobiec E. 2011. Rodzaj Reevesia (Malvaceae s.l.) w neogenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. [W: Zastawniak-Birkenmajer E., Nalepka D., Worobiec G., Sojka A. (red.). Sesja Naukowa „Bioróżnorodność flor w neogenie Europy Środkowej” z okazji 80. urodzin Profesora dr hab. Leona Stuchlika, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 02.06.2011]. Abstrakty: 20.
 • Worobiec G., Szynkiewicz A, Worobiec E. 2011. Reevesia-like macro and microremains in the Upper Miocene deposits from the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). [W: Worobiec E., Worobiec G. (red.). Second Workshop of NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 14-15.06.2011]. Program and Abstracts: 10.
 • Worobiec G., Worobiec E. 2012. Preliminary results of investigations on fungal remains from Pliocene deposits of Mizerna (southern Poland). W: Ivanov D., Hristova V. (red.) NECLIME Conference “Climate and vegetation evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea area”. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. Program and Abstracts, p. 20.
 • Worobiec G., Worobiec E., Szynkiewicz A. 2012. Plant assemblage from the Upper Miocene deposits of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 52(2): 369–413.
 • Worobiec G., Worobiec E. 2013. Epiphyllous fungi from the Oligocene shallow-marine deposits of the Krabbedalen Formation. Acta Palaeobotanica, 53(2): 165-179.
 • Worobiec G. 2014. Late Neogene leaf assemblage from Bełchatów Lignite Mine (central Poland). Acta Palaeobotanica 54(2): 249-277.
 • Worobiec G. 2014. Mioceńska roślinność Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów a zmiany klimatu w neogenie Europy.  [W: Sierpień M. (red.), Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego]. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEXT: 135-139.
 • Worobiec G., Jach R., Machaniec E., Uchman A., Worobiec E. 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): Taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65(2): 203-226.
 •  Worobiec G., Szynkiewicz A. 2016. Neogene wetland vegetation based on leaf assemblage from Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 56(2): 441–497.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2016. Miocene palynoflora from the KRAM-P 218 leaf assemblage from Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 56(2): 499–517.
 • Florjan S., Worobiec G. 2016. Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 220.
 • Worobiec G., Neumann F., Worobiec E., Nitz V., Hartkopf-Fröder Ch. 2017. New fungal cephalothecoid-like fructifications from central European Neogene deposits. Fungal Biology, 121(3): 285-292.
 • Worobiec G.,  Worobiec  E.  2017. Epiphyllous  fungi  from  Miocene  deposits  of  the  Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Mycosphere, 8(8): 1003–1013.
 • Worobiec G., Worobiec E., Liu YC. 2018. Fungal remains from late Neogene deposits at the Gray Fossil Site, Tennessee, USA. Mycosphere 9(5): 1014–1024.
Organizacja
konferencji:
 • Second International Conference on Preservation of Botanical Collections, Kraków, 1997 - sekretarz generalny;
 • Fifth European Palaeobotanical and Palynological Conference, Kraków, 1998 - sekretarz;
 • Sesja Naukowa „Bioróżnorodność flor w neogenie Europy Środkowej” z okazji 80. urodzin Profesora dr hab. Leona Stuchlika, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 2011 - członek Komitetu Organizacyjnego.

Udział w konferencjach:
 • Sesja naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 19.03.1994, Warszawa;
 • The 4th European Palaeobotanical and Palynological Conference, 19–23.09.1994, Heerlen/Kerkrade, Holandia;
 • 50. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 26.06.–1.07.1995, Kraków;
 • The Fifth Quadrennial Conference of the International Organisation of Palaeobotany, 30.06-5.07.1996, Santa Barbara, California, USA;
 • 20. Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", Akademia Górniczo-Hutnicza, 17.04.1997, Kraków;
 • Sesja naukowa poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Środonia i Prof. Marii Łańcuckiej-Środoniowej pt. "Paleobotanika Polska na Przełomie Wieków", 27–28.06.2000, Kraków;
 • 24. Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", Akademia Górniczo-Hutnicza, 25–26.04.2001, Kraków;
 • "Neogene vegetation and climate reconstructions EEDEN/NECLIME joint workshop", 15–18.09.2001, Praga, Republika Czeska;
 • 25. Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", Akademia Górniczo-Hutnicza, 17–18.04.2002, Kraków;
 • EEDEN Joint Workshop "Critical angiosperm elements of the Neogene pollen flora, their relevance for ecological and climatic interpretation, comparison with the macro record", 28.06–1.07.2002, Kraków;
 • V Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", 14–15.11.2002, Kraków;
 • Krajowa Konferencja Paleobotaniczna "150 lat paleobotaniki we Wrocławiu", 27–28.06.2003, Wrocław;
 • "Tropical and subtropical elements in the West Eurasian Neogene". Meeting of the working group "Vegetation history and climate reconstruction" within the ESF-network EEDEN, 19-21.09.2003, Stuttgart, Niemcy;
 • NECLIME - Neogene climate evolution in Eurasia, annual meeting, 22–23.09.2003, Blaubeuren, Niemcy;
 • International conference: Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe, 3–4.10.2003, Kraków;
 • 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury", 06–11.09.2004, Toruń – Bydgoszcz;
 • 19. Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG "Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk", 16–18.09.2004, Wrocław;
 • Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Muzeum Ziemi PAN, 20.04.2007, Warszawa;
 • "Palaeobotany – contributions to the evolution of plants and vegetation", 28–29.06.2007, Praga, Republika Czeska;
 • 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy", 03–08.09.2007, Szczecin;
 • Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków;
 • VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20–21.11.2008, Kraków;
 • Sesja Naukowa „Bioróżnorodność flor w neogenie Europy Środkowej” z okazji 80. urodzin Profesora dr hab. Leona Stuchlika, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 02.06.2011, Kraków;
 • Second Workshop of NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs, 14-15.06.2011, Kraków;
 • III Konferencja Naukowa MŁODZI W PALEONTOLOGII "Plantae et animalia in silico”, 13.05.2011, Kraków;
 • 45. Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 22.10.2011;Ojców,
 • NECLIME Conference “Climate and vegetation evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea area”, 1-3.10.2012, Sofia, Bułgaria;
 • Joint workshop of the working groups on the taxonomy of the Cenozoic macrobotanical record of Eurasia and on the taxonomy of Neogene palynomorphs, 4.10.2012, Sofia, Bułgaria;
 • I Forum Botaników Polskich - "Współczesna botanika – botanika w przyszłości?", 20.09.2013, Kraków;
 • 47. Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 17-20.10.2013, Olsztyn k. Częstochowy;
 • VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego „Węgiel Brunatny – szanse i zagrożenia” Polska, 9.04.2014, Bełchatów;
 • X Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego „W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej”, 13–15.10.2016, Poznań;
 • VIII Sesja Paleolimnologiczna „Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych”, 30-31.03.2017, Warszawa.
zamknij okienko !