ZARZYKA-RYSZKA Magdalena

dr, botanik – florystyka, fitogeografia
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mgr – 2000 r., dr – 2005 r.


(aktualizacja danych: 02.2018)


Przebieg pracy:
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, redaktor techniczny 2006, starszy specjalista ds. wydawnictw naukowych 2010, adiunkt 2011.

Tematyka badawcza:

 • Taksonomia i chorologia wybranych gatunków z rodzajów Agrimonia i Leucoium.
 • Rozmieszczenie i monitoring stanowisk rzadkich gatunków w Polsce: Agrimonia pilosa, Carex buekii, Pulsatilla patens, Tozzia alpina.
 • Flory dolin rzecznych.
 • Przygodny epifityzm roślin naczyniowych.
 • Rośliny naczyniowe siedlisk antropogenicznych: tereny pogórnicze, fortyfikacje.
Wyprawy naukowe, zbiory:
 • Ukraina (Karpaty Wschodnie), 1997, 2004, 2008
 • Rumunia (Karpaty Południowe), 1999
 • Polska – Mazury, Pojezierze Gostynińskie, Ponidzie, Kotlina Sandomierska, Karpaty (Beskidy, Bieszczady), 2006–2013
 • Czarnogóra, 2009
 • Włochy, 2011
 • (ok. 4300 arkuszy zielnikowych z Polski zdeponowane w 2005 r. w Zielniku Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego – KRA; zbiory materiałów porównawczych do kolekcji palinologicznej Zakładu Paleobotaniki IB PAN – KRAM-P)
Udział w projektach badawczych:
 • „Charakterystyka geobotaniczna doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki” (główny wykonawca); grant promotorski MNiI (3 P04G 044 24); 2003–2005; Instytut Botaniki Uniwersytet Jagielloński; kierownik: dr hab. Eugeniusz Dubiel.
 • „Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) – identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych” (wykonawca); grant specjalny MNiSW (139/UKR/2006/01); 2006–2009; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba.
 • „Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych” (wykonawca); grant MF EOG PL0265; 2008–2011; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Kolonizacja odpadów po przeróbce rud metali (Zn, Pb) przez roślinność – eksperyment terenowy” (główny wykonawca); grant MNiSW (N N304 096 234); 2008–2011; Instytut Botaniki PAN; kierownik: dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska.
 • „Arbuskularne grzyby mikoryzowe terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi: różnorodność i znaczenie” (główny wykonawca); grant MNiSW (N N304 072 240); 2011–2013; Instytut Nauk o Środowisku UJ; kierownik: dr Przemysław Ryszka.
 Adres:

Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Tel./fax:
(12) 42-41-733, fax: (12) 421-97-90
e-mail:
m.zarzyka[at]botany.pl

Publikacje:


 • Zarzyka M. 2001. Rośliny naczyniowe górnego biegu Wisłoki (Beskid Niski). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 8: 43–62.

 • Zarzyka-Ryszka M. 2002. Notatki florystyczne z doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 49–53.

 • Zarzyka-Ryszka M. 2002. Nowe stanowiska pióropusznika strusiego Matteucia struthiopteris w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(3): 75–78.

 • Zarzyka-Ryszka M. 2005. Agrimonia pilosa (Rosaceae) w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 259–265.

 • Ociepa A. M., Zarzyka-Ryszka M. 2005. Pozostałości po alpinarium przy ruinach schroniska Beskidenverein pod szczytem Babiej Góry (Beskidy Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 243–248.

 • Kijas Z. J., Jarkiewicz K., Zarzyka-Ryszka M., Tadel A. 2005. Forty krakowskie. W: Skarby przyrody i kultury Krakowa i okolic. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, s. 127–179. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Wydawnictwo WAM, Kraków.

 • Zarzyka-Ryszka M., Nobis A., Nobis M., Kozak M., Paul W., Mróz W. 2008. Agrimonia pilosa Ledeb. Rzepik szczeciniasty. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, s. 190–192. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

 • Piękoś-Mirkowa H., Zarzyka-Ryszka M., Krause R., Kucharzyk S., Mitka J., Ociepa A. M. 2008. Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Woł.) Pawł. et Jasiewicz. Tocja alpejska. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, s. 307–309. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

 • Mościcki W. J., Toboła T., Zarzyka-Ryszka M. 2009. Salinity of Quaternary sediments and halophytes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae 79: 391–402.

 • Wołkowycki D., Zarzyka-Ryszka M. 2012. Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa Ledeb. W: Perzanowska J. (red.), Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II, s. 209–222. GIOŚ, Warszawa.

 • Zarzyka-Ryszka M. 2014. Rzadkie rośliny naczyniowe doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej (na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(2): 345–376.

 • Zarzyka-Ryszka M. , Ryszka P. 2014. Nowe stanowiska roślin łąkowych w widłach Wisły i Raby (północna część Puszczy Niepołomickiej i tereny przyległe). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(2): 377–388.

 • Zarzyka-Ryszka M. 2015a. Notatki florystyczne z północnej części Puszczy Niepołomickiej i terenów przyległych (Kotlina Sandomierska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(2): 321–333.

 • Zarzyka-Ryszka M. 2015b. Rośliny naczyniowe doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej (na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki) – antropofity. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(2): 335–355.


Udział w konferencjach
naukowych:

 • Zarzyka M. 2001. Rośliny naczyniowe górnego biegu Wisłoki w Beskidzie Niskim. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, s. 150.

 • Zarzyka-Ryszka M. 2004. Przygodny epifityzm roślin naczyniowych na ogłowionych wierzbach w dolinie Wisły. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń – Bydgoszcz, 6–11 września 2004, s. 105. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Ociepa A. M., Zarzyka-Ryszka M., Grodzińska K., Godzik B. 2009. Wpływ sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na szatę roślinną terenów pogórniczych Olkuskiego Regionu Rudnego. W: M. Sporek (red.), Zagrożenia biotopów – streszczenia. I Krajowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia biotopów”, Głuchołazy’09, 22–25.04.2009, s. 94–96. Uniwersytet Opolski, Opole.

 • Ryszka P., Zarzyka-Ryszka M., Szarek-Łukaszewska G. 2009. Wykorzystanie sukcesji naturalnej do rekultywacji hałd poflotacyjnych. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. W: III Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 7–9 października 2009 r., s. 137. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

 • Szarek-Łukaszewska G., Ryszka P., Zarzyka-Ryszka M. 2009. Rekultywacja odpadów Zn-Pb – metody ekologiczne – eksperyment terenowy. W: J. Ozonek, A. Pawłowski (red.), Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. 2: 219–223. III Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin.

 • Ryszka P., Zarzyka-Ryszka M., Choczyński M., Anielska T., Turnau K. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi from petroleum contaminated areas in SE Poland. W: 7th International Symbiosis Society Congress „The earth’s vast symbiosphere”. July 22-28, 2012, Kraków, Poland. Book of Abstracts, s. 261.

zamknij to okno !