Home

Historia

Nowości wydawnicze

 

Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1953 roku i od początku działalności jednym z jego głównych zadań było rozpowszechnianie wyników badań naukowych w formie publikacji, które wydawane są  także w tutejszym Wydawnictwie.

Profil wydawniczy obejmuje szeroko pojętą dziedzinę botaniki.

W naszym wydawnictwie ukazują się obecnie m. in.

 • czasopisma:
acta 55 2 PFS b1 1 www  frag p 22 2
Acta Palaeobotanica Plant and Fungal Systematics Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica

 

 • monografie

Dostępne on-line

 Olkusz2 okladka strona1 Okladka Olkusz Bryophytes low  Okladka Olkusz Naczyniowe low   LakeGosciaz OKLADKA low

Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. 2015

Bryophytes of the Olkusz
Ore-bearing Region (southern Poland).
2015

The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. 2011

Lake Gościąż, central Poland. A monographic study.
Part 1. 1998


Najnowsze

 EemianHistory Ssaki okladka s1 Tafonomia okladka   2016 Grzyby Gorce okladka

Eemian history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2018

Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. 2016

Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. 2016

Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). 2016


Lista pozostałych monografii dostępna tutaj

 
 • listy gatunkowe
 • bibliografie botaniczne
 • materiały konferencyjne i pokonferencyjne

   Informacja dotycząca wszystkich wydawanych pozycji, w tym również nieaktywnych, dostępna jest TUTAJ


Polityka wydawnictwa jest określana przez Radę Wydawniczą IB PAN. Czasopisma kierują się bardziej szczegółową polityką wydawniczą, którą kreują Rady Redakcyjne.

Dział Wydawnictw IB PAN oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowania redakcyjnego i technicznego wszelkiego typu publikacji. Zapewniamy redakcję techniczną, opracowanie graficzne, typografię, skład i łamanie, projektowanie okładek, przygotowanie do druku oraz kontakt z drukarnią.


ETYCZNE I NAUKOWE STANDARDY WYDAWNICZE

W celu spełnienia etycznych i naukowych standardów wydawniczych i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom Wydawnictwo IB PAN opracowało zasady (zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE) obowiązujące redaktorów, autorów i recenzentów.

Obowiązki Redaktora

Redaktorzy zobowiązani są do:

 • przekazania publikacji Recenzentom
 • zapewnienia terminowości prac związanych z oceną publikacji
 • zachowania obiektywizmu przy ocenie publikacji, kierowania się przy podejmowaniu decyzji wyłącznie przesłankami merytorycznymi, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne Autorów
 • niezwłocznego przekazania Autorom informacji o podjętej przez redakcję decyzji o akceptacji, konieczności naniesienia poprawek, zmian lub uzupełnień, względnie odrzuceniu zgłoszonej do druku publikacji, w sposób nie uwłaczający ich godności

Obowiązki Autora

Autorzy publikacji złożonych w Wydawnictwie IB PAN muszą:

 • mieć znaczący wkład w powstanie publikacji, natomiast osoby, które nie wniosły znaczącego wkładu intelektualnego (organizacja i pomoc przy pracach badawczych, zebranie danych, weryfikacja tekstu), powinny być wymienione w podziękowaniach, z zaznaczeniem ich roli w powstaniu publikacji
 • zagwarantować oryginalność dzieła składając oświadczenie, że składana do druku publikacja nie jest przywłaszczeniem cudzego dzieła w całości bądź w części, jak również nie jest autoplagiatem, a więc nie była publikowana w całości lub w znacznej części w innym wydawnictwie
 • poświadczyć, że prezentowane w publikacji dane są prawdziwe, zostały zebrane i przetworzone tak jak to zostało podane w części opisującej metodologię badań, a podane wyniki są obiektywne
 • dołączyć do publikacji afiliacje dla poszczególnych Autorów
 • w przypadku stwierdzenia po opublikowaniu dzieła istotnych błędów, Autorzy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie redakcji celem wyeliminowania błędów lub zamieszczenia w publikacji erraty

  Ponadto Autorzy powinni zamieścić w publikacji informację o źródłach jej finansowania i wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów. Kolejność na liście Autorów powinna odzwierciedlać ich wkład w powstanie koncepcji dzieła, opracowanie metodologii i wyników badań.

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci zobowiązani są do:

 • starannej oceny możliwości wykonania recenzji w terminie, a w razie wątpliwości lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających bycie recenzentem (np. bliskie relacje rodzinne z jednym z autorów), niezwłocznego przekazania informacji o rezygnacji
 • terminowego opracowania i odesłania recenzji do redakcji
 • zachowania pełnego obiektywizmu przy ocenie publikacji, uwzględniając jedynie przesłanki merytoryczne

przekazania Autorom szczegółowych uwag, co do recenzowanego dzieła w sposób czytelny i konstruktywny.

Zarówno Redaktorów jak i Recenzentów obowiązuje zasada poufności przy pracy nad przekazanym do publikacji dziełem, i nieprzekazywaniu żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, redaktorami i wydawcą. W szczególności zabronione jest wykorzystanie zawartych w nim informacji, przekazanie osobom trzecim lub omawianie z nimi treści publikacji bez zgody Autorów.
W przypadku stwierdzenia plagiatu lub nierzetelności naukowej w przekazanej przez Autorów publikacji, redakcja podejmuje działania w celu wyjaśnienia sytuacji, względnie w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję o wycofaniu publikacji z procesu redakcyjnego.


PROCEDURA RECENZYJNA

 1. Do oceny każdej publikacji przyjętej do postępowania redakcyjnego Komitet Redakcyjny lub Redaktor powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
 2. W przypadku publikacji powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora recenzowanego artykułu.
 3. Wykonanie recenzji jest potwierdzone stosowną umową, gwarantującą rzetelność i terminowość jej wykonania. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia do druku lub odrzucenia.
 4. Komitet Redakcyjny lub Redaktor przestrzega zasady aby Autor/Autorzy recenzowanego artykułu nie znali tożsamości recenzujących go osób.
 5. Komitet Redakcyjny zapewnia Autorowi artykułu możliwość szczegółowego zapoznania się z uwagami recenzenta.
  Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie informacji, do których uzyskali dostęp.
 6. W przypadkach rozbieżności recenzji lub kwalifikacji są powoływani dodatkowi recenzenci.
  W przypadku większości recenzji negatywnych praca jest odrzucona.
 7. Po otrzymaniu poprawionych manuskryptów Redaktorzy tematyczni oceniają, czy wszystkie uwagi recenzentów zostały wzięte pod uwagę przy poprawianiu tekstu ew. czy zostały udzielone wyjaśnienia w przypadku nieuznania komentarzy recenzenta. W przypadku stwierdzenia braków, manuskrypt jest odsyłany do autora z prośbą o uzupełnienie.

Kontakt

DZIAŁ WYDAWNICTW, (INSTYTUT BOTANIKI IM. W.SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK)
Adres: ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków
Adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: +(12) 42 41 831    FAX: +(12) 42 41 731

  Home 

Historia

Nowości wydawnicze

 

Pozostałe wybrane monografie

 Burchardt s1 2014 2014 Lenarczyk Okladka s1 2014  Kwiaty ogrodu   Karpaty IZO 2013

Key to identyfication of phytoplankton species in lakes and rivers. 2016

The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland. 2014

Kwiaty ogrodu Pienińskiego. 2014

Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. 2013


 

 2013 Tarnogrod Paul 2013 2012 Kwiaty kinga 2012  2012 Kawecka 2012   Zalewska 2012 s1 low

Rozmieszczenie roślin naczyniowych południowej części Płaskowyżu Tranogrodzkiego i terenów przyległych. 2013

Atlas roślin pienińskich. Kwiaty św. Kingi. 2012

Diatom diversity in streams of the Tatra National Park (Poland) as indicator
of environmental conditions. 2012

Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland). 2012


 

 2012 Glomeromycota 2012 s1 Algae 2012  2012 Bibl fykol 2012   2011 Grasses 2011

Glomeromycota. 2012

Current advances in algal taxonomy and its applications. 2012

Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991-2000. 2012

Advances in grass biosystematics. 2011


 2011 Biblia 2011 2010 Wiesiolek Rostanski 2010  2010 InwazjeVol1 str1   LatinAmeryka 2010

Rosliny biblijne. Leksykon. 2011

Evening - Primroses (Oenothera) Occuring in Europe. 2010

Biological invasions in Poland. 2010

The Nature and Culture of Latin Amarica. Review of Polish Studies. 2010


 Zagrozone 1str 2010 CzKK 2009  Isopole okladka 2004   1999 OKL FAL

Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 2009

Czerwona Księga Karpat. Rośliny naczyniowe. 2009

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2004

Plant population biology. 1999

 

 

  Pełny spis pozycji wydanych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN dostępny w KATALOGU

 

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Excellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych. Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Excellence in Research”. Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW.Pozostałe korzyści dla jednostek naukowych wynikające z posiadania logo HR:

• prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej, zgodne z europejskimi standardami;

• znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

• dodatkowe punkty przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych będzie przyznawał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

 

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zainteresowania pracą naukowców w instytucjach europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu i promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.Aby uzyskać logo HR Excellence in Research instytucja musi spełnić określone warunki i przejść wymagającą procedurę ewaluacji. Instytucja musi wyrazić poparcie dla zasad opisanych w Karcie i Kodeksie, przeprowadzić analizę wewnętrzną dotyczącą spójności tych zasad z procedurami jednostki. Następnie na podstawie wniosków z analizy wewnętrznej musi przygotować  strategię HR i plan działań naprawczych w wyznaczonych obszarach. Dokumenty wysyłane są do oceny Komisji Europejskiej. Pozytywna ocena i akceptacja strategii skutkuje nadaniem logo HR Excellence in Research.Po upływie 2 lat Instytut będzie musiała przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzona zostanie analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

 

Declaration of IB PAS

See also: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/W.%20Szafer%20Institute%20of%20Botany_PAS_DoC.pdf

HR Strategy at IB PAS (pdf of the entire document)

Committee for implementing of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at IB PAS

The European Charter for Researchers - The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers


For more information, please, go to http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

W dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w IB PAN (sala im. Pawłowskiego) odbędzie się Seminarium naukowe pt.: "Europejskie logo doskonałości ‘HR Excellence in research’ dla Instytutu Botaniki IB PAN – satysfakcja i nowe wyzwania."

Komunikaty Krakowskiego Oddziału PTB:
 

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem "Botanika bez granic"

W dniach 1–7 lipca 2019 w Krakowie odbędzie się kolejny, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem "Botanika bez granic". IB PAN, jako główny współorganizator przedsięwzięcia, zaprasza wszystkich Państwa na oficjalną stronę Zjazdu, na której znajdą Państwo informacje dotyczące Konferencji. Zapraszamy do rejestracji na Konferencje, termin zapisów to 31 marca 2019.

 Link do strony: https://58zjazdptb.botany.pl/


Instytut Botaniki PAN jest tradycyjnie gospodarzem i współorganizatorem cyklicznych spotkań Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Spotkania te odbywają w czwartki o godzinie 17.00, w sali im. prof. Bogumiła Pawłowskiego, w starym budynku Instytutu przy ul. Lubicz 46 w Krakowie. W trakcie spotkań wygłaszane są referaty z zakresu szeroko pojętej botaniki. Spotkania mają charakter otwarty – zaproszeni są wszyscy zainteresowani.

 

Program posiedzeń Krakowskiego Oddziału PTB marzec - czerwiec CZYTAJ DALEJ...


Likwidacja kont bankowych PTB

Zgodnie z jednogłośnie podjętą uchwałą przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2016, przystępujemy do likwidacji kont bankowych Oddziałów PTB.

 

Od 12.04.2016 obowiązuje jeden numer konta dla wszystkich: 
 
Nr konta bankowego: 94-11602202-00000000-55156804 (Bank Millennium)
WAŻNE! W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, przynależność do Oddziału, miejscowość zamieszkania.
 

 

NOWY ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTB

 

Przewodniczący Oddziału: Prof. dr hab. Konrad Wołowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12-42-41-737

Z-ca Przewodniczącego:  Prof. dr hab. Stefania Loster

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 -42 -41 -784

Skarbnik:  Prof. dr hab. Piotr Köhler
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12- 663-36-58

Sekretarz: Mgr Katarzyna Kozielec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12- 42 -41- 832

 

Podkategorie