WAŻNE DOKUMENTY (Regulaminy, plany i programy studiów, harmonogramy zajęć, sylabusy)

OGŁOSZENIA (komunikaty, aktualności, wydarzenia)

DOKUMENTY DO POBRANIA (sprawozdanie semestralne, podania do kierownika studiów, wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej)

PRZYDATNE STRONY

AKTY PRAWNE regulujące kształcenie na studiach doktoranckich

SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE (Regulamin Samorządu, skład)

 


 • WAŻNE DOKUMENTY/ IMPORTANT DOCUMENTS:

1. Regulamin studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik do uchwał Rad Naukowych: IB PAN nr 19/13.03.2018 i ISEZ PAN nr 33.1.2018)

Regulations of doctoral studies - DOWNLOAD HERE ...

 

2. Plan i program studiów doktoranckich prowadzonych w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naukowej IB PAN nr 20/13.03.2018) 

Study programme - DOWNLOAD HERE ...

 

3. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich (załącznik do Uchwał Rad Naukowych: IB PAN nr 20/19.06.2015 i ISEZ PAN nr 24/4/2015)

 

4. Regulamin egzaminów

 

5. Efekty kształcenia po ukończeniu studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej IB PAN nr 18/19.06.2015)

 

6. Regulamin stypendiów doktoranckich w SDNP PAN w Krakowie, WNIOSEK STYPENDIALNY - dla doktorantów z I roku, WNIOSEK STYPENDIALNY - dla doktorantów II - IV roku

Regulations on the award of fellowships - DOWNLOAD HERE ... , APPLICATION for fellowships DOWNLOAD HERE ...

 

7. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN

Scholarship for the best doctoral students - DOWNLOAD HERE ... 

Table of achiewements - DOWNLOAD HERE ...

Criteria of awarding ranking points - DOWNLOAD HERE ...            

 

8. LISTA WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 DLA DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

 

9. Harmonogramy, sylabusy zajęć:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 SEMESTR ZIMOWY
SYLABUS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2018.2019
SYLABUS ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2017/2018 SEMESTR
SYLABUS - PRODUKTYWNOŚĆ ROŚLIN
SYLABUS - CZWARTEK BOTANICZNY
SYLABUS - SEMINARIA IOP PAN
ANKIETA DOKTORANTA O PROWADZĄCYM


 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY, AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BEZZWROTNEJ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2018.2019

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

załącznik nr 1 do regulaminu (wniosek)

załącznik nr 1a do regulaminu (oświadczenie doktoranta ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki)

 - załącznik nr 1b do regulaminu (wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie

załącznik nr 1c do regulaminu (zaświadczenie z urzędu skarbowego)

załącznik nr 1d do regulaminu (oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu)

załącznik nr 1e do regulaminu (oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym)

załącznik nr 1f do regulaminu (oświadczenie doktoranta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami)

załącznik nr 1g do regulaminu (wniosek o ponowne przeliczenie dochodu)

załącznik nr 2 do regulaminu (wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych)

załącznik nr 3 do regulaminu (wniosek o przyznanie zapomogi)

załącznik nr 4 do regulaminu (wniosek dla najlepszych doktorantów)

załącznik 4a do regulaminu (kryteria przyznawania punktów rankingowych)

załącznik 4b do regulaminu (wykaz osiągnięć)

załącznik nr 5 do regulaminu - dochód uprawniający do otrzymania bezzwrotnej pomocy materialnej

załącznik nr 6 do regulaminu - ogłoszenie o naborze wniosków

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W KONKURSIE NA STYPENDIA DOKTOARANCKIE W SDNP PAN W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

CZYTAJ WIĘCEJ...

 

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STYPENDIA DOKTORANCKIE DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH IB PAN ORAZ ISEZ PAN w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN ...

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA ...


OPRACOWANIE SAMORZĄDU DOKTORANTÓW PAN DOTYCZĄCE STUDIÓW DOKTORANCKICH W PAN

Opracowanie zostało przygotowane przez przedstawicieli Samorzadu Doktorantów PAN podczas „I Konferencji Doktorantów PAN”. Ma ono na celu przedstawienie wizji studiów doktoranckich w PAN, która maja studiujacy tu doktoranci.

CZYTAJ DALEJ ...


NAGRODA DLA DOKTORANTKI IB PAN ZA NAJLEPSZY POSTER ZAPREZENTOWANY PODCZAS THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE BIOGEOCHEMISTRY OF TRACE ELEMENTS ICOBTE, ZURICH 2017

Doktorantka IB PAN, Pani mgr Barbara Łopata, otrzymała nagrodę za poster pt.: “Elemental mapping revealed different adaptation strategies in seeds of Zn hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri from Poland “ zaprezentowany podczas sesji “Trace elements analysis of environmental samples with X-rays” - The International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements ICOBTE, Zurich 2017.

 POSTER ...


NAGRODA  MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA DOKTORANTKI SDNP PAN W KRAKOWIE

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył nagrody laureatom XII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy. Najlepszym artykułem okazał się artykuł Małgorzaty Łaciak, biolożki i herpetolożki, uczestniczki Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, poświęcona kumakowi górskiemu 

CZYTAJ DALEJ ...


DYREKCJA INSTYTUTU BOTANIKI OGŁASZA KONKURS DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W SDNP PAN W KRAKOWIE ... czytaj dalej, REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI


 KOMUNIKAT KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWYCH STUDIOW DOKTORANCKICH W SPRAWIE PRZEWODÓW DOKTORSKICH ... czytaj dalej

 


 • DOKUMENTY DO POBRANIA

  - Podanie o przedłużenie POBIERZ...

  - Rezygnacja ze studiów - formularz POBIERZ... 

  Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej POBIERZ...,  Logotypy Instytutów POBIERZ...  ,
    First page of doctoral thesis DOWNLOAD...                                                                                                                     

      - Formularz sprawozdania POBIERZ..., Semester report DOWNLOAD HERE ...


 • PRZYDATNE STRONY:

Strumienie finansowania dla doktorantów

Krajowa Reprezentacja  Doktorantów

Polska Akademia Nauk

Rada Główna Instytutów Badawczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nauka Polska

Cordis Wspólnotowy serwis Informacyjny badań i rozwoju

Narodowe Centrum Nauki


 • AKTY PRAWNE:

Kształcenie na studiach doktoranckich regulują następujące akty prawne:

§ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

§ Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

§ Regulamin SDNP PAN 2018

§ Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

§ Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

§ Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 


 • SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE:

Celem działalności Samorządu Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów naszego Instytutu,  integracja środowiska doktorantów poprzez udział w różnego rodzaju inicjatywach, a także szerzenie wzajemnej pomocy w sprawach naukowych i nie tylko.

Pośredniczymy między doktorantami a Dyrekcją w sprawach dotyczących naszego funkcjonowania w Instytucie. Reprezentujemy doktorantów przed Dyrekcją Instytutu oraz podjęliśmy współpracę z doktorantami innych Instytutów. Przedstawiciele doktorantów każdego z Instytutów Polskiej Akademii Nauk tworzą Porozumienie Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk, a poza tym doktoranci naszego Studium wchodzą również  w skład Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich.

Uczestniczymy w corocznym Zjeździe Doktorantów, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące doktorantów.

Jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu popularyzację nauki, m.in. bierzemy udział w corocznym Festiwalu Nauki. Takie przedsięwzięcia dodatkowo sprzyjają integracji doktorantów.

SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE - KADENCJA NA ROK 2018/2019:

Przewodniczący Samorządu Doktorantów mgr Michał Bełcik
Zastępca  mgr Adriana Kaproń

Sekretarz Samorządu

mgr Agata Żmuda   

Członek mgr inż. Łukasz Piechnik

 

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW - czytaj dalej