Badania i wyniki

I. Grupa Biogeografii Molekularnej i Systematyki

Kierownik: dr hab. Elżbieta Cieślak

Pracownicy naukowi: dr hab. Elżbieta Cieślak, mgr Paulina Janik, dr hab. Beata Paszko, dr hab. Anna Ronikier, dr hab. Michał Ronikier, mgr Marta Saługa, dr hab. Magdalena Szczepaniak, dr Tomasz Suchan, dr Monika Woźniak-Chodacka

Pracownicy techniczni: mgr Adriana Kaczmarczyk, mgr Lucyna Musiał, dr Wojciech Paul

Profil badań

Grupa prowadzi badania filogenetyczne oraz taksonomiczne mające na celu poznanie relacji ewolucyjnych pomiędzy taksonami a także mechanizmów związanych z ewolucją bioróżnorodności, w tym np. procesów poliploidyzacji, hybrydyzacji i ewolucji retikularnej. W badaniach tych szczególna waga przykładana jest do analiz krytycznych grup taksonów w oparciu m.in. o analizę typów nomenklaturowych i protologów oraz szerokie analizy porównawcze różnych grup cech morfologicznych i molekularnych. Kolejną grupę tematyczną stanowią zagadnienia biogeografii molekularnej; obejmują one badania struktury i ewolucji bioróżnorodności organizmów w kontekście przestrzennym (geograficznym) i czasowym, na różnych poziomach (populacji, gatunków, zbiorowisk organizmów), z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej. Badania te pozwalają na poznanie czasowo-przestrzennej dynamiki zasięgów organizmów i kształtujących je w przeszłości mechanizmów, co ma znaczenie również dla prognozowania przyszłych zmian w rozmieszczeniu gatunków i strukturze bioróżnorodności, związanych z zachodzącymi współcześnie zmianami klimatycznymi. Realizowane badania opierają się na zróżnicowanym taksonomicznie materiale modelowym obejmującym m.in. rośliny naczyniowe, mszaki, śluzowce.

Zespoły i tematy badawcze

Zespół I.1

Lider: dr hab. Elżbieta Cieślak

Temat badawczy: Systematyka ewolucyjna i biogeografia wybranych grup roślin

  • Zadanie I.1.1: Ewolucja i filogeneza taksonów z rodzin Onagraceae i Poaceae (B. Paszko, M. Szczepaniak, M. Woźniak-Chodacka)
  • Task I.1.2: Biogeografia gatunków siedlisk kserotermicznych, górskich i leśnych w Europie (E. Cieślak, M. Szczepaniak)

Zespół I.2

Lider: Dr. Michał Ronikier

Temat badawczy: Biogeografia molekularna, ewolucja i zmienność genetyczna bioty siedlisk górskich i polarnych

  • Zadanie I.2.1: Filogeografia porównawcza wybranych gatunków bioty siedlisk górskich i polarnych (A. Ronikier, M. Ronikier, M. Saługa, T. Suchan)
  • Zadanie I.2.2: Filogeneza i biogeografia molekularna śluzowców przyśnieżnych (P. Janik, A. Ronikier, M. Ronikier, T. Suchan)

Zobacz także: strona WWW Zespołu