Podstawy prawne


Postępowanie o nadanie tytułu profesora wg przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261).

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261):

 

§18. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.

  1. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;

2) autoreferat, w języku polskim i języku angielskim, przedstawiający:

  1. ) osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
  2. ) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

– zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 3,

– otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1,

– sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,

  c. ) działalność popularyzującą naukę lub sztukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

  1. Wniosek o nadanie tytułu profesora z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

 

 Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia prowadzone w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 Imie i nazwisko  Uchwała Rady Naukowej IB PAN
dr hab. Dorota NALEPKA Uchwała
dr hab. Paweł CHMIELARZ Uchwała