Podstawy prawne


Postępowanie o nadanie tytułu profesora wg przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586).

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586):


§ 18. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.
2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;
2) autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
a) osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
– zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
– otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
– sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę;
3) ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.
3. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.


 

 Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia prowadzone w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 Imie i nazwisko  Uchwała Rady Naukowej IB PAN
dr hab. Dorota NALEPKA  Uchwała