Na prośbę Wiceprezesa PAN, Profesora Romualda Zabielskiego dot. rozpowszechnienia informacji w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk uprzejmie przekazujemy, że szczegółowe informacje o wyborach członków do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk znajdują się na stronie internetowejhttps://wyborykomitety.pan.pl/

W razie pytań/pomocy w zakresie instrukcji wyborczej można się kontaktować z sekretariatem Profesora R. Zabielskiego, Wiceprezesa PAN pod nr tel. (22) 182 60 05  — Pani Magdalena Stępień.

Home

Historia

Nowości wydawnicze

 

Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1953 roku i od początku działalności jednym z jego głównych zadań było rozpowszechnianie wyników badań naukowych w formie publikacji, które wydawane są  także w tutejszym Wydawnictwie.

Profil wydawniczy obejmuje szeroko pojętą dziedzinę botaniki.

W naszym wydawnictwie ukazują się obecnie m. in.

 • czasopisma:
acta 55 2 PFS b1 1 www  frag p 22 2
Acta Palaeobotanica Plant and Fungal Systematics Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica

 

 • monografie

Dostępne on-line

 Olkusz2 okladka strona1 Okladka Olkusz Bryophytes low  Okladka Olkusz Naczyniowe low   LakeGosciaz OKLADKA low

Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. 2015

Bryophytes of the Olkusz
Ore-bearing Region (southern Poland).
2015

The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. 2011

Lake Gościąż, central Poland. A monographic study.
Part 1. 1998


Najnowsze

Rosliny Pienin Atlas 2 EemianHistory Ssaki okladka s1 Tafonomia okladka

Rośliny Pienin. Atlas. 2019

Eemian history
of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2018

Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. 2016 

Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin.
2016


Lista pozostałych monografii dostępna tutaj

 
 • listy gatunkowe
 • bibliografie botaniczne
 • materiały konferencyjne i pokonferencyjne

   Informacja dotycząca wszystkich wydawanych pozycji, w tym również nieaktywnych, dostępna jest TUTAJ


Polityka wydawnictwa jest określana przez Radę Wydawniczą IB PAN. Czasopisma kierują się bardziej szczegółową polityką wydawniczą, którą kreują Rady Redakcyjne.

Dział Wydawnictw IB PAN oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowania redakcyjnego i technicznego wszelkiego typu publikacji. Zapewniamy redakcję techniczną, opracowanie graficzne, typografię, skład i łamanie, projektowanie okładek, przygotowanie do druku oraz kontakt z drukarnią.


ETYCZNE I NAUKOWE STANDARDY WYDAWNICZE

W celu spełnienia etycznych i naukowych standardów wydawniczych i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom Wydawnictwo IB PAN opracowało zasady (zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE) obowiązujące redaktorów, autorów i recenzentów.

Obowiązki Redaktora

Redaktorzy zobowiązani są do:

 • przekazania publikacji Recenzentom
 • zapewnienia terminowości prac związanych z oceną publikacji
 • zachowania obiektywizmu przy ocenie publikacji, kierowania się przy podejmowaniu decyzji wyłącznie przesłankami merytorycznymi, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne Autorów
 • niezwłocznego przekazania Autorom informacji o podjętej przez redakcję decyzji o akceptacji, konieczności naniesienia poprawek, zmian lub uzupełnień, względnie odrzuceniu zgłoszonej do druku publikacji, w sposób nie uwłaczający ich godności

Obowiązki Autora

Autorzy publikacji złożonych w Wydawnictwie IB PAN muszą:

 • mieć znaczący wkład w powstanie publikacji, natomiast osoby, które nie wniosły znaczącego wkładu intelektualnego (organizacja i pomoc przy pracach badawczych, zebranie danych, weryfikacja tekstu), powinny być wymienione w podziękowaniach, z zaznaczeniem ich roli w powstaniu publikacji
 • zagwarantować oryginalność dzieła składając oświadczenie, że składana do druku publikacja nie jest przywłaszczeniem cudzego dzieła w całości bądź w części, jak również nie jest autoplagiatem, a więc nie była publikowana w całości lub w znacznej części w innym wydawnictwie
 • poświadczyć, że prezentowane w publikacji dane są prawdziwe, zostały zebrane i przetworzone tak jak to zostało podane w części opisującej metodologię badań, a podane wyniki są obiektywne
 • dołączyć do publikacji afiliacje dla poszczególnych Autorów
 • w przypadku stwierdzenia po opublikowaniu dzieła istotnych błędów, Autorzy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie redakcji celem wyeliminowania błędów lub zamieszczenia w publikacji erraty

  Ponadto Autorzy powinni zamieścić w publikacji informację o źródłach jej finansowania i wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów. Kolejność na liście Autorów powinna odzwierciedlać ich wkład w powstanie koncepcji dzieła, opracowanie metodologii i wyników badań.

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci zobowiązani są do:

 • starannej oceny możliwości wykonania recenzji w terminie, a w razie wątpliwości lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających bycie recenzentem (np. bliskie relacje rodzinne z jednym z autorów), niezwłocznego przekazania informacji o rezygnacji
 • terminowego opracowania i odesłania recenzji do redakcji
 • zachowania pełnego obiektywizmu przy ocenie publikacji, uwzględniając jedynie przesłanki merytoryczne

przekazania Autorom szczegółowych uwag, co do recenzowanego dzieła w sposób czytelny i konstruktywny.

Zarówno Redaktorów jak i Recenzentów obowiązuje zasada poufności przy pracy nad przekazanym do publikacji dziełem, i nieprzekazywaniu żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, redaktorami i wydawcą. W szczególności zabronione jest wykorzystanie zawartych w nim informacji, przekazanie osobom trzecim lub omawianie z nimi treści publikacji bez zgody Autorów.
W przypadku stwierdzenia plagiatu lub nierzetelności naukowej w przekazanej przez Autorów publikacji, redakcja podejmuje działania w celu wyjaśnienia sytuacji, względnie w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję o wycofaniu publikacji z procesu redakcyjnego.


PROCEDURA RECENZYJNA

 1. Do oceny każdej publikacji przyjętej do postępowania redakcyjnego Komitet Redakcyjny lub Redaktor powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
 2. W przypadku publikacji powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora recenzowanego artykułu.
 3. Wykonanie recenzji jest potwierdzone stosowną umową, gwarantującą rzetelność i terminowość jej wykonania. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia do druku lub odrzucenia.
 4. Komitet Redakcyjny lub Redaktor przestrzega zasady aby Autor/Autorzy recenzowanego artykułu nie znali tożsamości recenzujących go osób.
 5. Komitet Redakcyjny zapewnia Autorowi artykułu możliwość szczegółowego zapoznania się z uwagami recenzenta.
  Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie informacji, do których uzyskali dostęp.
 6. W przypadkach rozbieżności recenzji lub kwalifikacji są powoływani dodatkowi recenzenci.
  W przypadku większości recenzji negatywnych praca jest odrzucona.
 7. Po otrzymaniu poprawionych manuskryptów Redaktorzy tematyczni oceniają, czy wszystkie uwagi recenzentów zostały wzięte pod uwagę przy poprawianiu tekstu ew. czy zostały udzielone wyjaśnienia w przypadku nieuznania komentarzy recenzenta. W przypadku stwierdzenia braków, manuskrypt jest odsyłany do autora z prośbą o uzupełnienie.

Kontakt

DZIAŁ WYDAWNICTW, (INSTYTUT BOTANIKI IM. W.SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK)
Adres: ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków
Adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: +(12) 42 41 831    FAX: +(12) 42 41 731

W dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w IB PAN (sala im. Pawłowskiego) odbędzie się Seminarium naukowe pt.: "Europejskie logo doskonałości ‘HR Excellence in research’ dla Instytutu Botaniki IB PAN – satysfakcja i nowe wyzwania."

  Home 

Historia

Nowości wydawnicze

 

Pozostałe wybrane monografie

 Burchardt s1 2014 2014 Lenarczyk Okladka s1 2014  Kwiaty ogrodu   Karpaty IZO 2013

Key to identyfication of phytoplankton species in lakes and rivers. 2016

The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland. 2014

Kwiaty ogrodu Pienińskiego. 2014

Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. 2013


 

 2013 Tarnogrod Paul 2013 2012 Kwiaty kinga 2012  2012 Kawecka 2012   Zalewska 2012 s1 low

Rozmieszczenie roślin naczyniowych południowej części Płaskowyżu Tranogrodzkiego i terenów przyległych. 2013

Atlas roślin pienińskich. Kwiaty św. Kingi. 2012

Diatom diversity in streams of the Tatra National Park (Poland) as indicator
of environmental conditions. 2012

Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland). 2012


 

 2012 Glomeromycota 2012 s1 Algae 2012  2012 Bibl fykol 2012   2011 Grasses 2011

Glomeromycota. 2012

Current advances in algal taxonomy and its applications. 2012

Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991-2000. 2012

Advances in grass biosystematics. 2011


 2011 Biblia 2011 2010 Wiesiolek Rostanski 2010  2010 InwazjeVol1 str1   LatinAmeryka 2010

Rosliny biblijne. Leksykon. 2011

Evening - Primroses (Oenothera) Occuring in Europe. 2010

Biological invasions in Poland. 2010

The Nature and Culture of Latin Amarica. Review of Polish Studies. 2010


 Zagrozone 1str 2010 CzKK 2009  Isopole okladka 2004   1999 OKL FAL

Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 2009

Czerwona Księga Karpat. Rośliny naczyniowe. 2009

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2004

Plant population biology. 1999

 

 

  Pełny spis pozycji wydanych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN dostępny w KATALOGU

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Excellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych. Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Excellence in Research”. Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW.Pozostałe korzyści dla jednostek naukowych wynikające z posiadania logo HR:

• prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej, zgodne z europejskimi standardami;

• znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

• dodatkowe punkty przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych będzie przyznawał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zainteresowania pracą naukowców w instytucjach europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu i promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.Aby uzyskać logo HR Excellence in Research instytucja musi spełnić określone warunki i przejść wymagającą procedurę ewaluacji. Instytucja musi wyrazić poparcie dla zasad opisanych w Karcie i Kodeksie, przeprowadzić analizę wewnętrzną dotyczącą spójności tych zasad z procedurami jednostki. Następnie na podstawie wniosków z analizy wewnętrznej musi przygotować  strategię HR i plan działań naprawczych w wyznaczonych obszarach. Dokumenty wysyłane są do oceny Komisji Europejskiej. Pozytywna ocena i akceptacja strategii skutkuje nadaniem logo HR Excellence in Research.Po upływie 2 lat Instytut będzie musiała przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzona zostanie analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Committee for implementing of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at IB PAS

The European Charter for Researchers - The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

For more information, please, go to http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

 

DOCUMENTS

 1. INITIAL PHASE (2015 - 2019)
 2. INTERIM ASSESSMENT (2016 - 2019)
 3. ACTION PLAN


INITIAL PHASE (2015 - 2019)

Declaration of IB PAS

See also: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/W.%20Szafer%20Institute%20of%20Botany_PAS_DoC.pdf

HR Strategy at IB PAS  (pdf of the entire document, including Internal-Gap-Analysis and Action plan)

 

INTERIM ASSESSMENT (2016 - 2019)

 • OMT-R Checklist
 • Internal Review – IBPAN December 2019
 • Kompendium Rekrutacyjne
 • Survey results at IB PAS: 2016 and 2019

ACTION PLAN 

 • Action Plan (2016-2019)  – completed
 • Action Plan (2020 – 2022) – in progress

Director's orders  introduced in response to the HR logo evaluation:

 1. Order of the Director of IB PAS No. 22/2017 – a job posting template for the competition for a research position was introduced (Action Pan No. IX).
 2. Order of the Director of IB PAS No. 4/2018 – a new form for research activity financed from specified-user subsidy for maintaining research potential was implemented (Action Plan No. XX).
 3. Order of the Director of IB PAS No. 7/2018 – Internal regulations on awarding bonuses to employees at IB PAS. As a result, researchers will receive bonuses for the most outstanding research achievements (publications) (Action Plan No. IV).
 4. Order of the Director of IB PAS No. 22/2018 – Internal regulations on appointing researchers’ representatives for the purpose of participating in works undertaken by information, consultation and decision-making bodies (Action Plan No. VI).
 5. Order of the Director of IB PAS No. 30/2018 – Implementation of the Internal regulations on laboratory operation at IB PAS on 28.12.2018  (Action Plan No. I).
 6. Order of the Director of IB PAS No. 20/2019  – the Institute implemented the Procedure on preparing and running projects at IB PAS financed from external sources (Action Plan No. XI).
 7. Order of the Director of IB PAS No. 21/2019 – Internal regulations on undertaking commissioned works at IB PAS were introduced (Action Plan No. V)

 

Regulaminy zatwierdzone przez Radę Naukową

 1. Uchwala Rady Naukowej IB PAN Nr ……. On 12.12.2017 Internal regulations on research staff appraisal at IB PAS were implemented (Action Plan No. XVI).
 2. Uchwała Rady Naukowej IB PAN Nr ......... On 26.06.2018 Recruitment package promoting procedures related to recruitment at IB PAS was implemented (Action Plan No. VII)

 

Podkategorie