Stacja Terenowa Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki PAN mieści się w Szarowie przy ul. Spokojnej 144. Miejscowość ta położona jest 30 km na wschód od Krakowa, na południowo-zachodnim obrzeżu Puszczy Niepołomickiej. Od 1972 roku budynek Stacji (o powierzchni ponad 400 m2) był dzierżawiony wraz z przylegającym ogrodem (0.75 ha). W roku 1978 budynek i ogród został zakupiony i stanowi własność Instytutu. Pierwszym kierownikiem Stacji był prof. dr hab. Jan Greszta, a po jego odejściu w roku 1984 na Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, kierownictwo objęła prof. dr hab. Krystyna Grodzińska. Nieformalną opiekę nad Stacją sprawowała prof. Barbara Godzik, która po odejściu na emeryturę prof. K. Grodzińskiej objęła stanowisko kierownika Zakładu Ekologii i jednocześnie Stacji Terenowej należącej do Zakładu (2005).

Stacja Terenowa ZE w Szarowie początkowo służyła jako baza naukowa dla pracowników wykonujących badania w lasach Puszczy Niepołomickiej oraz prowadzących doświadczenia polowe w ogrodzie należącym do Stacji. Stopniowo budynek przekształcany był na laboratorium Zakładu Ekologii IB PAN. W latach 2006-2007 przeprowadzono kompleksową modernizację budynku, w wyniku czego Stacja zyskała salę wykładową (na ok. 30 osób), pokoje do pracy biurowej, jak też dwa pokoje gościnne. W latach 2007-2010 wybudowano nowoczesny pawilon o łącznej powierzchni 900 m2, który przejął funkcję laboratorium. Wydzielono w nim specjalistyczne pomieszczenia laboratoryjne, jak np. laboratoria chromatograficzne, laboratorium spektrofotometrii, laboratorium analiz siarki i węgla, laboratorium analiz azotu i inne. Najniższy poziom w obu budynkach zajmują magazyny prób.

W ciągu ostatnich 10 lat laboratorium zostało wyposażone w wysokiej jakości urządzenia pomiarowe (do najważniejszych należą spektrofotometry i chromatografy), co stworzyło możliwość wykonywania specjalistycznych analiz chemicznych z zakresu ekotoksykologii na poziomie światowym.

TEMATYKA BADAWCZA:

 1. - określanie stężeń następujących metali: aluminium, arsen, kadm, ołów, miedź, cynk, żelazo, nikiel, tal, chrom, mangan, wapń, magnez, sód, potas – spektrofotometr absorbcji atomowej Varian 280 FS (z wewnętrzną korekcją tła), Australia oraz spektrofotometr absorpcji atomowej Varian 220 FS z korekcją tła. Urządzenie wyposażone dodatkowo w kuwetę grafitową GTA 110, Australia
 2. -  określanie śladowych stężeń metali ciężkich (j.w.) – spektrofotometr absorbcji atomowej Varian 280 Zeeman z kuwetą grafitową GTA 120, Australia
 3. - określanie stężeń podstawowych anionów w wodach i wyciągach wodnych (F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, Br-, PO43-) – chromatograf jonowy Dionex ICS 1100, USA
 4. - określanie stężeń kationów w wodach i ciągach wodnych (amoniak, wapń, magnez, sód, potas, lit) – chromatograf jonowy Dionex-100, USA
 5. - określanie stężeń 16 węglowodorów aromatycznych oraz innych związków organicznych (WWA) – chromatograf gradientowy Dionex-500 (USA) z detektorem fluoroscencyjnym RF 2000 Dionex
 6. - analiza chromatograficzna związków organicznych na chromatografie gazowym firmy Varian 3900 z detektorem masowym typu pułapka jonowa wyposażony w pompę turbomolekularną pracujący w trybie jonizacji elektronowej firmy Varian model Saturn 2100T GC/MS wraz z autosamplerem firmy Varian model CP-8410.
 7. - analiza chromatograficzna związków organicznych (oznaczanie C10 do C40) na chromatografie gazowym firmy Varian model 450 z detektorem FID płomieniowo-jonizacyjnym DEFC 11 oraz stacją generowania  gazów do detektora FID.
 8. - ekstrakcja dowolnych składników z gleb, roślin i innych stałych substancji – ASE-200, Dionex, USA
 9. - zatężanie ekstraktów organicznych w wyparce próżniowej RapidVap Vertexer firmy Labconco
 10. - określanie stężeń azotu ogólnego w glebach i roślinach oraz białek – analizator Kjeldahl 2300 Tecator, Szwecja
 11. - określanie zawartości węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego oraz LOI – analizator firmy LECO RC 612
 12. - badanie zawartości rtęci w glebach i roślinach – analizator LECO AMA 254
 13. - określanie stężeń siarki ogólnej i węgla – analizator firmy LECO SC144
 14. - określanie stężeń ozonu przygruntowego – 3 mierniki Thermo Environmental Instruments Inc., model 49 i 49C, USA wraz z dataloggerami Campbell, Wielka Brytania
 15. - pomiary meteorologiczne (13 parametrów) – dwie automatyczne stacje meteorologiczne Campbell, Wielka Brytania
 16. - określanie wysokości mokrej frakcji opadów atmosferycznych – trzy automatyczne deszczomierze, Polska.  

 

Poza urządzeniami pomiarowymi laboratorium jest wyposażone również w drobniejszy sprzęt umożliwiający wykonanie podstawowych analiz i przygotowanie prób do analiz chemicznych, jak np.

 1. - pomiar odczynu (pH) – pehametr Mettler Toledo MP125, Szwajcaria
 2. - pomiar przewodności właściwej – konduktometr Elmetron CC311, Polska
 3. - miksowanie prób stałych (gleby, rośliny) – młynek pulsacyjny Fritsch Pulverisette 14 z zestawem wymiennych rozcieraków (plastikowych, agatowych, stalowych), Niemcy oraz homogenizator małych prób roślinnych Analysette3 Spartan Fritsch, Niemcy
 4. - sucha mineralizacja prób roślinnych – piec muflowy Ströhlein CSF-1100, Niemcy
 5. - mineralizacja mokra prób roślinnych i glebowych – piec 2020 Digestor (20 miejsc do spalania, kolby 250 ml); piec 2020 (40 miejsc do spalania, kolby 100ml ), FOSS-Tecator, Szwecja
 6. - odwirowywanie i zagęszczanie prób w roztworach – wirówka laboratoryjna MPW-340, Polska
 7. - próżniowe odwirowywanie i odparowywania prób wirówka firmy Labconco CentrifugaVap Concentration
 8. - suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji w liofilizatorze firmy Labconco FreeZone6
 9. - zamrażanie w zamrażarce SANYO (do temperatury-86°C )
 10. - wytrząsanie prób – wytrząsarki poziome, Polska
 11. - odważanie prób: 2 wagi laboratoryjne wysokiej dokładności (0.0005 g) WA 36, Polska; 2 wagi firmy FAWAG ONYX 610 i 410,waga laboratoryjna Sartorius CPA1245-OCE (dokładność 0,0001g) waga laboratoryjna – techniczna Sartorius 3706 (dokładność0.1 g)
 12. - suszenie prób – suszarki laboratoryjne Ecocell firmy BMT oraz VNB500 firmy Memmert o zakresie temperatur 0-250oC
 13. - zatężanie ekstraktów organicznych do analiz na chromatografach – aparat SPE-12G firmy Baker
 14. - redestylacja i dejonizacja wody – redestylator Rel 5, Polska; dejonizator Labconco, USA
 15. - dokładne odmierzanie objętości prób i objętości odczynników – pipety automatyczne, elektroniczne dozowniki
 16. - rozcieńczanie – automatyczna biureta do rozcieńczania prób Gilson 402 Dilutor-Dispenser pomiary kolorymetryczne na kolorymetrze Hach Lange typ

GALERIA