Atlas "Ostoje roślinne w Polsce"

Wydany przez IB PAN w Krakowie "Atlas..." poświęcony Ostojom Roślinnym w Polsce, jest efektem uczestnictwa naszego kraju w realizacji międzynarodowego programu dotyczącego identyfikacji ostoi roślinnych w Europie, wpisanego w Europejską Strategię Ochrony Roślin (European Plant Conservation Strategy) i - na obecnym etapie realizacji - obejmujcego kilkanaście krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt Important Plant Areas – IPA (podobnie jak Strategia, w ramach której jest realizowany) wypracowany został wspólnie przez dwie międzynarodowe organizacje: Plantlife International i Planta Europa.


Sprzedaż "Atlasu..." prowadzi:

Dział Wydawnictw Instytutu Botaniki PAN,
 ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
tel. [12] 4241731, fax: [12] 4219790
;

e-mail: ed-office@ib-pan.krakow.pl

Redakcja i koordynacja programu i opracowania:

Zbigniew Mirek, Agnieszka Nikel, Wojciech Paul, Łukasz Wilk.

Autorzy: Zbigniew Mirek, Wojciech Paul, Łukasz Wilk, Urszula Bielczyk, Grzegorz Cierlik, Wiesław Król. Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Wojciech Mróz, Joanna Perzanowska-Sucharska, Halina Piękoś-Mirkowa, Kaj Romeyko-Hurko, Michał Ronikier, Stanisław Tworek.

Opracowanie "Atlasu..." było możliwe dzięki pomocy 52 ekspertów i konsultantów regionalnych:

prof. Wanda Bacieczko, prof. Stanisław Balcerkiewicz, prof. Janina Borysiak, dr Urszula Bielczyk, dr Edward Bróż, dr Julian Chmiel, dr Marek Tadeusz Ciosek, dr Hanna Drozdowicz, dr Jan Dziedzic, prof. Jacek Herbich, prof. Janusz Hereźniak, prof. Bogdan Jackowiak, prof. Janina Jasnowska, prof. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, dr Zygmunt Kącki, dr hab. Henryk Klama, prof. Tadeusz Korniak, dr Joanna Korzeniak, dr Beata Krzewicka, dr hab. Marek Kucharczyk, dr Paweł Kwiatkowski, prof. Maria Ławrynowicz, dr Paweł Marciniuk, dr Ryszard Markowski, dr Jerzy Parusel, mgr Paweł Pawlaczyk, prof. Krzyszof Pender, dr Marcin Piątek, dr Bożena Prajs, dr Alojzy Przemyski, dr Anna Ronikier, prof. Lucjan Rutkowski, dr Zofia Sotek, dr Wojciech Stachnowicz, dr Małgorzata Stasińska, prof. Jerzy Staszkiewicz, dr Adam Stebel, dr Edyta Stępień, dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. Józef Szmeja, prof. Wojciech Szwed, dr Lucyna Śliwa, dr Andrzej Urbisz, dr Marek Wierzba, prof. Stanisław Wika, prof. Zygmunt Wnuk, prof. Władysław Wojewoda, dr hab. inż. Lesław Wołejko, dr Dan Wołkowycki, prof. Tomasz Załuski, dr Krzysztof Ziarnek, dr hab. Jan Żarnowiec.

Publikacja liczy 358 stron i zawiera charakterystyki 116 ostoi roślinnych wytypowanych w ramach pierwszej kwalifikacji, co nie zamyka możliwości dalszego poszerzania tej listy.

W części wstępnej zawarto informacje o projekcie IPA dla Europy Środkowej i Wschodniej, założenia metodyczne oraz kryteria typowania gatunków i siedlisk. Charakterystyki ostoi są przedstawione wg sztywnego schematu i składają się z części opisowej przezentującej obiekt i jego walory przyrodnicze oraz z tabeli zawierającej:
  • informacje o sposobie użytkowania terenu, szacie roślinnej wg klasyfikacji EUNIS;
  • zagrożonych gatunkach wg "czerwonych list" (światowej i europejskiej), załącznika II do Dyrektywy Siedliskowej oraz aneksu do Konwencji Berneńskiej;
  • zagrożone w skali Europy siedliska roślinne;
  • formy ochrony obszarowej występujące na terenie Ostoi wg stanu prawnego z końca 2005 r.;
  • obserwowane lub / i spodzewane zagrożenia dla przyrody ostoi.
  • wszystkie ostoje posiadają uproszczone mapki oraz mapki lokalizacyjne.
  Zamieszczony na tej stronie materiał jest skrótem informacji zawartej w "Atlasie...". Zawiera skrócone opisy ostoi, mapy i mapki lokalizacyjne oraz mapę zbiorczą. Pominięto większość materiałów zawartych we wstępie (prócz list zagrożonych gatunków i siedlisk), a także część fotografii. Autorami załączonych na stronie fotografii są: M. Denisiuk (MD), Z. Mirek (ZM), W. Paul (WP), A. Romeyko-Hurko (ARH), K. Romeyko-Hurko (KRH), M. Ronikier (MR), Ł. Wilk (ŁW); rysunki wykonała: J. Urbanik.

strona główna