Zespół

Zdjęcie Małgorzaty Stanek

Małgorzata Stanek

Małgorzata pracuje w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, jest kierownikiem Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem interakcji pomiędzy roślinami, w tym gatunkami inwazyjnymi, i glebą. Interesuje ją w szczególności wpływ roślinnych metabolitów wtórnych na mikroorganizmy glebowe. W projekcie koordynuje wszystkie zadania badawcze. Jest odpowiedzialna za m.in. prace laboratoryjne, promocję projektu, współprowadzenie zajęć edukacyjnych i rozpowszechnianie wyników badań.

Zdjęcie Pawła Kapusty

Paweł Kapusta

Paweł pracuje w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej zajmuje się m.in. badaniem reakcji zespołów roślinnych i zwierzęcych na czynniki antropogeniczne, głównie zanieczyszczenie powietrza i gleby. W projekcie odpowiedzialny jest za realizację zadań naukowo-badawczych i edukacyjno-popularyzatorskich, włączając w to analizę danych, promocję projektu i rozpowszechnianie wyników badań.

Zdjęcie Anny Stefanowicz

Anna Stefanowicz

Anna pracuje w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej zajmuje się badaniem reakcji mikroorganizmów glebowych na zmiany w ekosystemach powodowane zanieczyszczeniem środowiska i inwazjami obcych gatunków roślin. W projekcie jest odpowiedzialna za realizację zadań naukowo-badawczych (przede wszystkim analizę mikrobiomu gleby) i edukacyjno-popularyzatorskich oraz rozpowszechnianie wyników badań.

Zdjęcie Sławomira Sułowicza

Sławomir Sułowicz

Sławek pracuje na Wydziale Nauk Przyrodniczych, w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest mikrobiologiem środowiskowym koncentrującym się na badaniu bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej zespołów mikroorganizmów w glebach skażonych ksenobiotykami. W projekcie jest odpowiedzialny za realizację zadań naukowo-badawczych, w szczególności analizę mikrobiomu gleby z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS), oraz rozpowszechnianie wyników badań.

Zdjęcie Anny Markowicz

Anna Markowicz

Anna pracuje na Wydziale Nauk Przyrodniczych, w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki i metale oraz zjawiska rozprzestrzeniania się genów warunkujących oporność w środowisku. W projekcie jest odpowiedzialna za izolację DNA i przygotowanie jakościowe próbek do analizy.

Zdjęcie Sławomira Borymskiego

Sławomir Borymski

Sławek pracuje na Wydziale Nauk Przyrodniczych, w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mikrobiolog środowiskowy, przede wszystkim zajmuje się badaniem bioróżnorodności zespołów bakterii glebowych w odpowiedzi na czynniki środowiska takie jak metale, ksenobiotyki czy nanocząstki i nanomateriały. W projekcie jest odpowiedzialny za bioinformatyczną analizę i wizualizację danych uzyskanych z wykorzystaniem metody NGS.

Zdjęcie Joanny Bokalskiej-Rajba

Joanna Bokalska-Rajba

Joasia jest nauczycielem dyplomowanym z ponad 15-letnim stażem. Aktualnie uczy biologii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Kluczach. Lubi prowadzić zajęcia „w terenie”. Naukowo zajmowała się analizą profili pyłkowych, dlatego temat bioróżnorodności jak i zapylaczy nie jest jej obcy. W projekcie jest odpowiedzialna za realizację zadań edukacyjno-popularyzatorskich, m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych, opracowanie konspektu warsztatów, organizację konsultacji w środowisku pedagogicznym.

Zdjęcie Jana Biela

Jan Biel

Janek jako specjalista biolog pracuje w Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się m.in. analizą związków chemicznych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. W projekcie odpowiedzialny jest za analizy kolorymetryczne prób glebowych oraz pomiar biomasy.

Zdjęcie Angeliki Banaś

Angelika Banaś

Angelika jako starszy specjalista chemik pracuje w Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się m.in. analizą zawartości pierwiastków w różnego rodzaju materiałach, w tym w materiałach biologicznych. W projekcie odpowiedzialna jest za analizy właściwości fizykochemicznych gleb i składu mineralnego prób roślinnych.