Research & Results

Chachuła P., Gierczyk B., Halama M., Kałucka I.L., Kujawa A., Łuszczyński J., Mleczko P., Okrasińska A., Pawłowska J., Piskorski S., Ronikier A., Ruszkiewicz-Michalska M., Rutkowski R., Skoczek B., Stasińska M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T. 2020. Grzyby objęte częściową ochroną gatunkową. In: A. Kujawa, M. Ruszkiewicz-Michalska, I. Kałucka (eds.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 239–452.

Chachuła P., Gierczyk B., Kałucka I.L., Kujawa A., Ławrynowicz M., Łuszczyński J., Okrasińska A., Pawłowska J., Piskorski S., Ronikier A., Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M., Szczepkowski A., Ślusarczyk D., Ślusarczyk T. 2020. Grzyby objęte ścisłą ochroną gatunkową. In: A. Kujawa, M. Ruszkiewicz-Michalska, I. Kałucka (eds.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 43–236.

Cywa K. 2020. Aneks 5. Wyniki analizy węgli drzewnych oraz szczątków makroskopowych roślin ze stanowiska Konikowo 1 i 2. In: M. Engel (ed.). Jaćwieskie ośrodki grodowe. Seminarium Bałtyjskie, tom IV. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 609–617.

Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L., Domian G., Ronikier A., Mleczko P., Chachuła P., Gierczyk B., Halama M., Ławrynowicz M., Łuszczyński J., Okrasińska A., Pawłowska J., Piskorski S., Rutkowski R., Skoczek B., Stasińska M., Szczepkowski A., Ślusarczyk D., Ślusarczyk T. 2020. Podsumowanie i uwagi końcowe. In: A. Kujawa, M. Ruszkiewicz-Michalska, I. Kałucka (eds.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 455–463.

Pyzel J., Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M. 2020. The first farmers on the Vistula river in the Polish lowlands. In: K.J. Gron, L. Sørensen, P. Rowley-Conwy (eds.). Farmers at the Frontier. A Pan-European Perspective of Neolithization. Oxbow Books, Oxford, Philadelphia: 247–262. DOI

Ronikier A., Skoczek B. 2020. 32. Płomykowiec galaretowaty Tremiscus helvelloides (DC.) Donk, Exidiaceae, Auriculariales, Basidiomycota. In: A. Kujawa, M. Ruszkiewicz-Michalska, I. Kałucka (eds.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 350–356.

Wacnik A. 2020. Aneks 2. Późnoholoceńska historia roślinności rejonu Szurpił zapisana w osadach dennych jeziora Kluczysko na Suwalszczyźnie, północno-wschodnia Polska. In: M. Engel (ed.). Jaćwieskie ośrodki grodowe. Seminarium Bałtyjskie, tom IV. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 561–576.

Cywa K. 2019. Analiza taksonomiczna elementów drewnianych z obuwia nowożytnego. In: Kowalska A.B. (ed.). Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom I. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin: 151.

Nowak M., Korczyńska M., Cappenberg K., Ociepka J., Moskal-del Hoyo M. 2019. Czy w małopolskich ugrupowaniach kultury pucharów lejkowatych funkcjonowały duże osady? In: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz (eds.). VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 384–398.

Holeksa J., Szwagrzyk J., Szewczyk J., Parusel J.B., Żywiec M. 2018. Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego. In: J. Holeksa, J. Szwagrzyk (eds.). Rośliny Babiej Góry. Grafpol, Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja: 205–278.

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Tomczyńska Z. 2018. Stanisławice, stan. 9, gm. Bochnia. Wyniki badań archeobotanicznych materiałów zachowanych w obiektach kultury przeworskiej. In: J. Rodak (ed.). Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków: 297–311.

Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M. 2018. Raport z oznaczania węgli drzewnych i odcisków liści ze stanowiska 3 w Puławach-Włostowicach. In: B. Niezabitowska-Wiśniewska (ed.). Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Instytut Archeologii Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin: 734–743.

Mueller-Bieniek A. 2018. Analiza archeobotaniczna ceramiki i polepy z Redcza Krukowego, stanowisko 20, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. In: P. Papiernik, D.K. Płaza (eds.). Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. Tom I. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Łódź: 575–578.

Rodriguez-Flakus P., Flakus A. 2017. Líquenes y hongos liquenícolas del valle de La Paz. In: M.I. Moya, R.I. Meneses, J. Sarmiento (eds.). Historia natural del valle de La Paz. Tercera Edición. Museo Nacional de Historia Natural, La Paz: 125–132.