Instytut

HR Excellence in Research

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości "HR Excellence in Research", potwierdzając, że Instytut w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych. Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem, Instytut zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo "HR Excellence in Research". Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Pozostałe korzyści dla jednostek naukowych wynikające z posiadania logo HR to:

 • prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej, zgodne z europejskimi standardami;
 • znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • dodatkowe punkty przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zainteresowania pracą naukowców w instytucjach europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu i promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Aby uzyskać logo HR Excellence in Research instytucja, musi spełnić określone warunki i przejść wymagającą procedurę ewaluacji. Instytucja musi wyrazić poparcie dla zasad opisanych w Karcie i Kodeksie, przeprowadzić analizę wewnętrzną dotyczącą spójności tych zasad z procedurami jednostki. Następnie na podstawie wniosków z analizy wewnętrznej musi przygotować strategię HR i plan działań naprawczych w wyznaczonych obszarach. Dokumenty wysyłane są do oceny Komisji Europejskiej. Pozytywna ocena i akceptacja strategii skutkuje nadaniem logo HR Excellence in Research. Po upływie 2 lat Instytut musi przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzana jest analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Komisja ds. wdrażania Karty i Kodeksu w IB PAN

 • Dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Przewodnicząca Komisji, od 2019 r.) – reprezentant pracowników naukowych
 • Dr hab. Paweł Kapusta – reprezentant pracowników naukowych
 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska – reprezentant pracowników naukowych
 • Mgr Magda Kapcia – reprezentant doktorantów
 • Mgr Bogumiła Kurzydło – reprezentant pracowników administracyjnych
 • Mgr Agnieszka Urbaniak – reprezentant pracowników administracyjnych

Dokumenty

Etap wstępny (2015–2019)

Ocena tymczasowa (2016–2019)

Weryfikacja przyznanego wyróżniena (logo HR) (2019–2023)

Plan działań

Zarządzenia Dyrektora IB PAN wprowadzone w odpowiedzi na wyniki ewaluacji HR

 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 22/2017 wprowadzające wzór ogłoszenia o konkursie na stanowiska naukowe w IB PAN (Action Plan No. IX)
 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 4/2018 wprowadzające zaktualizowany wzór Karty programowej zadania badawczego finansowanego z dotacji podmiotowej przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego IB PAN (Action Plan No. XX)
 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 7/2018 wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Action Plan No. IV)
 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 22/2018 wprowadzające Regulamin powoływania przedstawicieli pracowników naukowych do udziału w pracach organów informacyjnych, konsultacyjnych i decyzyjnych (Action Plan No. VI)
 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 30/2018 wprowadzające Regulamin funkcjonowania laboratoriów Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (Action Plan No. I)
 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 20/2019 wprowadzające Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w IB PAN projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Action Plan No. XI)
 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 21/2019 wprowadzające Regulamin dotyczący realizacji prac zleconych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (Action Plan No. V)
 • Zarządzenie Dyrektora IB PAN Nr 21/2023 wprowadzające Politykę zarządzania danymi i bezpieczeństwem informacji w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (Action Plan No. XIV)

Regulaminy zatwierdzone przez Radę Naukową IB PAN

 • Uchwała Rady Naukowej IB PAN Nr 20/21.06.2017 w sprawie Regulaminu oceny okresowej pracowników naukowych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (Action Plan No. XVI).
 • Uchwała Rady Naukowej IB PAN Nr 13/25.06.2018 w sprawie Sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (Action Plan No. VII).