Instytut

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

  • doktora nauk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne;
  • doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 w zw. z art. 179 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).

Akty prawne

Pełną informację dotyczącą zakończonych i toczących się postępowań awansowych (w sprawie nadania stopnia doktora i doktora hablilitowanego oraz tytułu profesora) znaleźć można na stronach BIP IB PAN.