Dydaktyka

Rekrutacja

Nabór regularny

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych odbywa się w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników naukowych Instytutów tworzących Szkołę Doktorską w celu wyłonienia najlepszych kandydatów poprzez ocenę (w formie punktacji) m.in. ich dotychczasowych wyników studiów, osiągnięć naukowych oraz wiedzy w zakresie studiów wyższych w powiązaniu z tematyką pracy magisterskiej oraz tematem wybranym do realizacji w ramach studiów doktoranckich. Do Szkoły Doktorskiej przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje z chwilą wpisania kandydata na listę doktorantów w danym roku akademickim.

Regularna rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się we wrześniu, a szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są pięć miesięcy wcześniej. Tematy badań proponowane kandydatom wraz z limitem przyjęć do Szkoły doktorskiej ogłaszane są w pierwszych dniach lipca.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu, którego reguły i wymagania zatwierdza Rada Szkoły Doktorskiej i Rada Naukowa IB PAN:

Komisja Rekrutacyjna

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk powołał Komisję Rekrutacyjną w procesie rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2024/2025 w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Bednarska (przewodnicząca Komisji)
 • dr hab. Beata Grzywacz
 • prof. dr hab. Franiszek Janowiak
 • dr hab. Łukasz Kajtoch
 • dr hab. Paweł Kapusta
 • dr inż. Joanna Nowak
 • prof. dr hab. Henryk Okarma
 • dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
 • dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak
 • prof. dr hab. Iwona Żur
 • mgr Joanna Kołodziejczyk
 • mgr Miron Gieniec

Limit przyjęć i oferta zagadnień badawczych

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2024/2025 z limitem przyjęć 2 osób i następującą listą ramowych tematów badań:

 1. System biochemiczny mikrośrodowiska trichomów wydzielniczych, jego właściwości biokatalityczne i potencjał w biotechnologiiPDF (w ramach naboru do projektu – patrz niżej)
 2. Pochodzenie i ewolucja symbioz grzybowych w słodkowodnych ekosystemach górskich oraz ich odporność na zmiany klimatycznePDF (w ramach naboru do projektu – patrz niżej)

Wymagane dokumenty

Listę obowiązujących dokumentów i ich formę precyzują Zasady rekrutacji (patrz wyżej).

Nabór do projektów

Konkurs na doktoranta do projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej odbywa się na zasadach i według harmonogramu ogłoszonego w Instytucie będącym beneficjentem projektu.

Aktualne konkursy:

Do pobrania