Dydaktyka

Rekrutacja

Nabór regularny

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych odbywa się w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników naukowych Instytutów tworzących Szkołę Doktorską w celu wyłonienia najlepszych kandydatów poprzez ocenę (w formie punktacji) m.in. ich dotychczasowych wyników studiów, osiągnięć naukowych oraz wiedzy w zakresie studiów wyższych w powiązaniu z tematyką pracy magisterskiej oraz tematem wybranym do realizacji w ramach studiów doktoranckich. Do Szkoły Doktorskiej przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje z chwilą wpisania kandydata na listę doktorantów w danym roku akademickim.

Regularna rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się we wrześniu, a szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są pięć miesięcy wcześniej. Tematy badań proponowane kandydatom wraz z limitem przyjęć do Szkoły doktorskiej ogłaszane są w pierwszych dniach lipca.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu, którego reguły i wymagania zatwierdza Rada Szkoły Doktorskiej i Rada Naukowa IB PAN:

Kalendarz rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

 • Do dnia 3 lipca 2023 – ogłoszenie składu Komisji Rekrutacyjnej
 • Do dnia 5 lipca 2023 – ogłoszenie ramowych tematów badań i limitu przyjęć
 • Do dnia 20 sierpnia 2023 – składanie przez kandydatów dokumentów do rekrutacji
 • Od 4 do 8 września 2023 – rozmowy kwalifikacyjne
 • Do dnia 30 września 2023 – zakończenie rekrutacji

O dokładnej dacie rozmowy kwalifikacyjnej i jej formie (on-line, stacjonarnie) kandydaci zostaną powiadomieni przed dniem 4 września 2023.

Komisja Rekrutacyjna

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk powołał Komisję Rekrutacyjną w procesie rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2023/2024 w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Bednarska (Przewodnicząca Komisji)
 • prof. dr hab. Franciszek Janowiak
 • dr hab. Łukasz Kajtoch
 • dr hab. Paweł Kapusta
 • dr inż. Joanna Nowak
 • prof. dr hab. Henryk Okarma
 • dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • dr hab. Sebastian Tarcz
 • dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak
 • dr hab. Piotr Wójcik
 • prof. dr hab. inż. Iwona Żur
 • mgr Anna Misiewicz
 • mgr Marcin Wiorek

Limit przyjęć i oferta zagadnień badawczych

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2023/2024 z limitem przyjęć 6 osób i następującą listą ramowych tematów badań:

 1. Hybrydyzacja z pospolitym krewniakiem – zagrożenie czy szansa dla chronionego gatunku ptaka?PDF (w ramach naboru do projektu; patrz niżej)
 2. Ocena możliwości wykorzystania pierwotnych komórek adipocytów w weryfikacji funkcji wybranych lncRNA w procesie adipogenezy u świńPDF
 3. Limonoidy lecznicze z rzadkich, tropikalnych gatunków Meliaceae – badanie ich różnorodności, aktywności biologicznej i sposobów wytwarzania w roślinnych kulturach in vitroPDF
 4. Górskie ekosystemy w obliczu globalnego ocieplenia: badania wpływu parametrów pokrywy śnieżnej na zbiorowiska mikroorganizmów glebowych na przykładzie śluzowców przyśnieżnychPDF (w ramach naboru do projektu; patrz niżej)
 5. Czynniki abiotyczne i biotyczne towarzyszące obumieraniu zakwitu sinicowegoPDF
 6. Środowiskowe czynniki stresogenne i zanieczyszczenia oraz ich wpływ na populacje niedźwiedzi brunatnychPDF

Wymagane dokumenty

Listę obowiązujących dokumentów i ich formę precyzują Zasady rekrutacji (patrz wyżej).

Nabór do projektów

Konkurs na doktoranta do projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej odbywa się na zasadach i według harmonogramu ogłoszonego w Instytucie będącym beneficjentem projektu.

Aktualne konkursy:

 • Konkurs na doktoranta do projektu pt. "Hybrydyzacja z pospolitym krewniakiem – zagrożenie czy szansa dla chronionego gatunku ptaka?" (Temat badań nr 1; patrz wyżej) w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN – Link do ogłoszenia o konkursiePDF
 • Konkurs na doktoranta do projektu pt. "Górskie ekosystemy w obliczu globalnego ocieplenia: badania wpływu parametrów pokrywy śnieżnej na zbiorowiska mikroorganizmów glebowych na przykładzie śluzowców przyśnieżnych" (Temat badań nr 4; patrz wyżej) w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN – Link do ogłoszenia o konkursiePDF

Do pobrania