Badania i wyniki

III. Grupa Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej

Kierownik: dr hab. Paweł Kapusta

Pracownicy naukowi: dr Michał Adamski, dr Marta Hornyák, dr hab. Paweł Kapusta, prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, dr hab. Jolanta Piątek, dr inż. Łukasz Piechnik, mgr Barbara Seget, dr Magdalena Solarska, dr Małgorzata Stanek, prof. dr hab. Anna Stefanowicz, dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, dr Błażej Ślązak, prof. dr hab. Magdalena Żywiec

Pracownicy techniczni: dr Urszula Korzeniak, mgr Łukasz Wilk

Profil badań

Grupa zajmuje się badaniem powiązań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz ewolucyjnymi uwarunkowaniami i skutkami tych powiązań. Interesują nas zjawiska ekologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji, poczynając od poziomu molekularnego, poprzez poziom osobniczy, populacyjny i ekosystemowy, aż po takie, które obserwowane są w skali całej biosfery. Obiektami naszych badań są mikroskopijne sinice, glony i mikroorganizmy glebowe, a także mchy, rośliny naczyniowe (zielne, krzewy i drzewa), które występują zarówno w ekosystemach naturalnych jak i zdegradowanych. Poszukujemy odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmów, jakie rządzą funkcjonowaniem ekosystemów i budujących je elementów m.in.: Jak na życie roślin wpływają ich interakcje ze zwierzętami? Jakie czynniki decydują o przestrzennych i czasowych wzorcach reprodukcji roślin? W jaki sposób naturalne zaburzenia kształtują dynamikę ekosystemów leśnych? Jakie czynniki kształtują zespoły mikroorganizmów glebowych? Jakie mechanizmy uruchamiane są w roślinach w obronie przed patogenami? Jak rośliny reagują na zanieczyszczenia powietrza i gleby? Jak rośliny inwazyjne modyfikują funkcjonowanie rodzimych ekosystemów? Jak zmiany klimatu wpływają na przyrost tkanki drewna u drzew i jak te zmiany odzwierciedlają się w globalnym wzorcu produkcji drzewostanów? Jakie są skutki zakwitów sinic dla ekosystemów wodnych? Ta rozmaitość podejmowanych problemów badawczych odzwierciedla się w szerokim spektrum metod, które stosujemy. Są wśród nich m.in. analizy molekularne i genetyczne, bioinformatyka, chemiczne analizy ilościowe i jakościowe tkanek roślinnych, gleby i wody, dendrochronologia i geoinformatyka.

Zespoły i tematy badawcze

Zespół III.1

Lider: prof. dr hab. Magdalena Żywiec

Temat badawczy: Ekologia roślin drzewiastych (Ł. Piechnik, B. Seget, G. Szarek-Łukaszewska, M. Żywiec)

Zespół III.2

Lider: prof. dr hab. Anna Stefanowicz

Temat badawczy: Funkcjonowanie ekosystemów w kontekście globalnych zmian środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu glebowego

  • Interakcje roślina-gleba w zbiorowiskach leśnych i nieleśnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnych (M. Stanek, A. Stefanowicz)
  • Funkcjonowanie i wartość wskaźnikowa organizmów żywych w warunkach zanieczyszczenia powietrza i gleby (P. Kapusta)

Zespół III.3

Lider: dr Michał Adamski

Temat badawczy: Zmiany składu gatunkowego mikroorganizmów w zakwitach sinic oraz charakterystyka syntetyzowanych przez nie metabolitów wtórnych (M. Adamski, J. Piątek, M. Solarska)

Zespół III.4

Lider: dr hab. Błażej Ślązak

Temat badawczy: Ekologia chemiczna i farmakognozja (M. Hornyák, Z. Miszalski, B. Ślązak)