Książki i czasopisma

Działalność wydawnicza

Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk od momentu powstania w 1953 roku konsekwentnie realizuje zadanie rozpowszechniania wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie, najczęściej w otwartym dostępie, we własnym Wydawnictwie. Zostało ono zamieszczone w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonym w komunikacie MNiSW z dnia 29 września 2020 r.

Profil tematyczny Wydawnictwa obejmuje szeroko pojętą dziedzinę botaniki. Działalność Wydawnictwa jest określana przez Radę Wydawniczą IB PAN, natomiast czasopisma kierują się bardziej szczegółową polityką wydawniczą kreowaną przez Rady Redakcyjne. W naszym Wydawnictwie ukazują się obecnie m.in:

Wydawnictwo IB PAN oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowania redakcyjnego i technicznego wszelkiego typu publikacji. Zapewnia redakcję techniczną, opracowanie graficzne, typografię, skład i łamanie, projektowanie okładek, przygotowanie do druku oraz kontakt z drukarnią (kontakt z Wydawnictwem).

Wydawnictwo IB PAN prowadzi sprzedaż wysyłkową pozycji książkowych oraz egzemplarzy czasopism (kontakt z Wydawnictwem).

 

IB PAN beneficjentem programu "Doskonała Nauka"

Instytut Botaniki otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu "Doskonała Nauka" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant przeznaczony został na wydanie dwóch monografii:

  • Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich (Autor: Natalia Matura),
  • The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized fungi of Central Poland. A catalogue (Autor: Krystyna Czyżewska).

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

W ramach modułu "Wsparcie monografii naukowych" wspierana jest realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.