Książki i czasopisma

Działalność wydawnicza

Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk od momentu powstania w 1953 roku konsekwentnie realizuje zadanie rozpowszechniania wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie, najczęściej w otwartym dostępie, we własnym Wydawnictwie. Zostało ono zamieszczone w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonym w komunikacie MNiSW z dnia 29 września 2020 r.

Profil tematyczny Wydawnictwa obejmuje szeroko pojętą dziedzinę botaniki. Działalność Wydawnictwa jest określana przez Radę Wydawniczą IB PAN, natomiast czasopisma kierują się bardziej szczegółową polityką wydawniczą kreowaną przez Rady Redakcyjne. W naszym Wydawnictwie ukazują się obecnie m.in:

Wydawnictwo IB PAN oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowania redakcyjnego i technicznego wszelkiego typu publikacji. Zapewnia redakcję techniczną, opracowanie graficzne, typografię, skład i łamanie, projektowanie okładek, przygotowanie do druku oraz kontakt z drukarnią (kontakt z Wydawnictwem).

Wydawnictwo IB PAN prowadzi sprzedaż wysyłkową pozycji książkowych oraz egzemplarzy czasopism (Katalog wydawniczy i kontakt z Wydawnictwem).

 

IB PAN beneficjentem programu "Doskonała Nauka II"

Instytut Botaniki PAN otrzymał w 2023 roku dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu "Doskonała Nauka II" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Grant przeznaczony został na wydanie dwóch monografii:

  • The Agaricomycotina of the Kotlina Orawsko-Nowotarska basin, Western Carpathian Mts (Poland) (Autorzy: Halina Komorowska, Dariusz Karasiński, Zofia Heinrich) – dofinansowanie: 37 875,61 zł (całkowita wartość: 42 216,48 zł);
  • Lichens of Poland. A fifth annotated checklist (Autorzy: Wiesław Fałtynowicz, Paweł Czarnota, Beata Krzewicka, Karina Wilk, Agnieszka Jabłońska, Magdalena Oset, Lucyna Śliwa, Martin Kukwa) – dofinansowanie: 36 619,47 zł (całkowita wartość: 41 024,97 zł).

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

W ramach modułu "Wsparcie monografii naukowych" wspierana jest realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

 

IB PAN beneficjentem programu "Rozwój czasopism naukowych"

Czasopisma Acta Palaeobotanica oraz Plant and Fungal Systematics wydawane przez IB PAN otrzymały w grudniu 2022 roku dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych" na przygotowanie kolejnych zeszytów.

Planowane koszty projektu wynoszą:

  • dla czasopisma Acta Palaeobotanica – 88 226 zł – i w całości zostaną pokryte ze środków Ministerstwa;
  • dla czasopisma Plant and Fungal Systematics – 111 276 zł – z czego dofinansowanie Ministerstwa wynosi 80 000 zł.

Projekt będzie realizowany do końca września 2024 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju, obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

IB PAN beneficjentem programu "Doskonała Nauka"

Instytut Botaniki PAN otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu "Doskonała Nauka" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant przeznaczony został na wydanie dwóch monografii:

  • Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich (Autor: Natalia Matura),
  • The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized fungi of Central Poland. A catalogue (Autor: Krystyna Czyżewska).

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

W ramach modułu "Wsparcie monografii naukowych" wspierana jest realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.