Badania i wyniki

Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "SONATA BIS"
Numer
2018/30/E/HS3/00867
Okres
2019–2023
Kierownik
Dr Magdalena Moskal-del Hoyo

Streszczenie

Badania początków rolnictwa od wielu dekad przyciągają szczególną uwagę naukowców. Początki gospodarki wytwórczej w Polsce sięgają połowy VI tysiąclecia BC, kiedy pojawiły pierwsze grupy rolnicze związane z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Proces związany z przejściem od gospodarki łowiecko-zbierackiej do gospodarki wytwórczej zwany jest neolityzacją i należy do jednych z najważniejszych kulturowych rewolucji. W procesie zmian gospodarczych związanych z przyjmowaniem neolitycznego modelu życia jedną z najważniejszych innowacji była uprawa roślin. Niemniej jednak pozostałości roślin ze stanowisk datowanych na najstarszy okres neolitu były stosunkowo rzadko zbierane i badane.

Celem naukowym projektu jest uzupełnienie wiedzy na temat procesu neolityzacji w Europie poprzez kompleksowe badania świeżo odkrytych materiałów pochodzących z trzech stanowisk archeologicznych z Małopolski, takich jak Spytkowice i Biskupice, które reprezentują jedne z najstarszych stałych osad w Polsce. W ramach projektu przewiduje się badania kopalnych szczątków roślin, które pozwolą wnioskować na temat diety wczesnoneolitycznych rolników oraz scharakteryzować prowadzone przez nich rolnictwo, stosowane techniki agrarne, jak również warunki środowiskowe panujące w najbliższym otoczeniu osad ludzkich w najstarszym neolicie. Badania będą interdyscyplinarne, gdyż dane archeologiczne i archeobotaniczne będą uzupełnione o nowe badania, m.in. palinologiczne, malakologiczne i geomorfologiczne, które pozwolą lepiej ocenić wpływ pierwszych stałych systemów osadniczych na środowisko naturalne.


Foto: Magdalena Moskal-del Hoyo.


Foto: Magdalena Moskal-del Hoyo.


Foto: Magdalena Moskal-del Hoyo.


Foto: Magdalena Moskal-del Hoyo.