Badania i wyniki

Ocena zdolności antyoksydacyjnych związków syntetyzowanych przez zielenicę Klebsormidium dissectum

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "MINIATURA"
Numer
2020/04/X/NZ9/00436
Okres
2020–2021
Kierownik
Dr Michał Adamski

Streszczenie

Projekt wpisuje się w nurt badań poświęconych potencjałom antyoksydacyjnym związków syntetyzowanych przez organizmy roślinne. Materiał badawczy stanowią wodne oraz metanolowe ekstrakty pochodzące z czystych kultur zielenicy Klebsormidium dissectum. Do oceny zdolności antyoksydacyjnych związków pochodzących z komórek glonów wykorzystywane są metody spektrofotometryczne: 1) Folina-Ciocalteu (pomiar całkowitej zawartości polifenoli redukujących molibden(VI)), 2) FRAP (oszacowanie intensywności redukcji jonów Fe3+ do jonów Fe2+ przez antyoksydanty) oraz 3) metoda polegającą na monitorowaniu redukcji rodnika 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu (DPPH). Uzyskane do tej pory wyniki świadczą o dużej przydatności gatunku Klebsormidium dissectum jako źródła cennych i wydajnych antyoksydantów. Potencjalnie, po przeprowadzeniu dodatkowych badań, otrzymane wyniki będą mogły zostać wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym bądź spożywczym.

Klebsormidium dissectum.
Foto: Michał Adamski.