Wiadomości

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica – wznawiamy wydawanie czasopisma

Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2023 r. nasz Instytut wznawia (zawieszone w 2020 r.) wydawanie czasopisma naukowego Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na zapotrzebowanie i liczne apele ze strony środowiska naukowego, a także zgodnie z misją społecznej odpowiedzialności nauki, realizowaną przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica w obecnej formie, jako ogólnopolskie i polskojęzyczne czasopismo naukowe, wydawane było od 1994 r. Jego historia sięga jednak o wiele dalej, do roku 1953. Wtedy to ukazał się pierwszy numer periodyku Fragmenta Floristica et Geobotanica redagowanego przez profesora B. Pawłowskiego oraz Komitet Redakcyjny składający się z wybitnych członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB), profesorów: Z. Czubińskiego, B. Hryniewieckiego, J. Kornasia, S. Kulczyńskiego, W. Szafera oraz J. Walasa. Do 1956 r. wydawcą tego czasopisma było PTB, a od 1957 r. IB PAN.

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica przez ponad 25 lat swojego istnienia stanowiło unikatową platformę wymiany informacji naukowej o rodzimej roślinności i florze, a także miejsce popularyzacji wiedzy botanicznej. Czasopismo promowało ideę badań podstawowych w szerokim zakresie nauk botanicznych, w tym taksonomii, geografii i ekologii roślin, kładąc szczególny nacisk na dokumentację różnorodności szaty roślinnej Polski w skali regionalnej i lokalnej. Dane opublikowane na łamach czasopisma stanowią obecnie bezcenny materiał źródłowy dla syntez i meta-analiz; mają również wymiar praktyczny – są wykorzystywane m.in. w tworzeniu planów ochrony przyrody czy planów zagospodarowania terenów zielonych w miastach. Wśród autorów artykułów są znani i doświadczeni badacze, młodzi naukowcy, dopiero zaczynający swoją drogę naukową, a także pasjonaci przyrody, prezentujący wyniki swoich obserwacji terenowych.

Redakcja czasopisma zaprasza do nadsyłania oryginalnych prac z zakresu szeroko pojętej botaniki, w tym artykułów i notatek dotyczących taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin i grzybów, cytologii, embriologii, biosystematyki, botaniki i mykologii ewolucyjnej, ochrony bioróżnorodności, paleoekologii i archeobotaniki. Oprócz badań oryginalnych publikowane będą prace przeglądowe, polemiki, recenzje oraz wspomnienia.

Czasopismo realizuje politykę otwartego dostępu (Open Access) i jest indeksowane w następujących bazach: AGRO, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, EBSCO, Google Scholar, ICI Journals Master List/ICI World of Journals, Index Copernicus, WorldCat, Polish Scientific Journals Contents, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), CEON – Centrum Otwartej Nauki. Wersja elektroniczna jest wersją referencyjną czasopisma. Czasopismo znajduje się w punktowanym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Manuskrypty prac należy przesyłać poprzez panel redakcyjny (Editorial System) dostępny na stronie Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród zainteresowanych osób.

Jeden z ostatnich zeszytów Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (na pierwszym planie) oraz pierwsze zeszyty, z lat 1953 i 1957, Fragmenta Floristica et Geobotanica (w tle).
Foto: Paweł Kapusta.