Badania i wyniki

Cywa K. 2020. Aneks 5. Wyniki analizy węgli drzewnych oraz szczątków makroskopowych roślin ze stanowiska Konikowo 1 i 2. In: M. Engel (ed.). Jaćwieskie ośrodki grodowe. Seminarium Bałtyjskie, tom IV. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 609–617.

Pyzel J., Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M. 2020. The first farmers on the Vistula river in the Polish lowlands. In: K.J. Gron, L. Sørensen, P. Rowley-Conwy (eds.). Farmers at the Frontier. A Pan-European Perspective of Neolithization. Oxbow Books, Oxford, Philadelphia: 247–262. DOI

Wacnik A. 2020. Aneks 2. Późnoholoceńska historia roślinności rejonu Szurpił zapisana w osadach dennych jeziora Kluczysko na Suwalszczyźnie, północno-wschodnia Polska. In: M. Engel (ed.). Jaćwieskie ośrodki grodowe. Seminarium Bałtyjskie, tom IV. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 561–576.

Cywa K. 2019. Analiza taksonomiczna elementów drewnianych z obuwia nowożytnego. In: Kowalska A.B. (ed.). Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom I. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin: 151.

Nowak M., Korczyńska M., Cappenberg K., Ociepka J., Moskal-del Hoyo M. 2019. Czy w małopolskich ugrupowaniach kultury pucharów lejkowatych funkcjonowały duże osady? In: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz (eds.). VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 384–398.

Holeksa J., Szwagrzyk J., Szewczyk J., Parusel J.B., Żywiec M. 2018. Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego. In: J. Holeksa, J. Szwagrzyk (eds.). Rośliny Babiej Góry. Grafpol, Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja: 205–278.

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Tomczyńska Z. 2018. Stanisławice, stan. 9, gm. Bochnia. Wyniki badań archeobotanicznych materiałów zachowanych w obiektach kultury przeworskiej. In: J. Rodak (ed.). Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków: 297–311.

Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M. 2018. Raport z oznaczania węgli drzewnych i odcisków liści ze stanowiska 3 w Puławach-Włostowicach. In: B. Niezabitowska-Wiśniewska (ed.). Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Instytut Archeologii Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin: 734–743.

Mueller-Bieniek A. 2018. Analiza archeobotaniczna ceramiki i polepy z Redcza Krukowego, stanowisko 20, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. In: P. Papiernik, D.K. Płaza (eds.). Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. Tom I. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Łódź: 575–578.

Rodriguez-Flakus P., Flakus A. 2017. Líquenes y hongos liquenícolas del valle de La Paz. In: M.I. Moya, R.I. Meneses, J. Sarmiento (eds.). Historia natural del valle de La Paz. Tercera Edición. Museo Nacional de Historia Natural, La Paz: 125–132.